Vriend Antoine bij Haagse Comedie antenne Bekwamestijlvolle en zorgvuldige Anouilh-voorstelling Rockgroep speelde Promenadeconcert van het Brabants Orkest Shaffer redelijk gezien door De helder Cirkel Kontarsky's groots in Bartoks Concert Misha Dichter Min. Klompé wil meer „zienswijze Kijken naar kinderen BALLERINA BOYET Kleine meerderheid van profclubs tegen zaterdagvoetbal op tv ÜGINA LEIDSE COURANT MAANDAG 30 NOVEMBER 19 86 uur lang Briljant en grimmig spel van schijn en werkelijkheid De Haagie Comedie „VRIEND ANTOINE" blijspel van Jean Anoullh vertaling Paul Rodenko decor Harry Wlch kostuums Has Noordhoek Hegt regie Joris Dlels met: Anne-Marte Heyllgers. Gljsbert Tersteeg, Trlns Snijders. Franclne Dreessen. Ira Wasserman, Hans Cule- Anny de Lange, Roelof den Ambt man. Agaathe Meulenbroek. Llesbetr Jonker en Paul Steenbergen De drie laatste stukken, die Jean Anouilh geschreven heett, gaan over het toneel en de werkelijkheid. Het zijn „Cher Antoine", „Les Poissons Rouges" en „Ne Réveillez pas. Madame". Het eerste, nu door de Haagse Comedie op het repertoire gebracht onder de titel „Vriend Antoine". is een briljant, grim mig. rasend slim gemaakt spel van schijn en werkelijkheid met als inzet de vraag naar de waarde van het leven. Verschillende nivean's van reali teit schuiven in een helder perspectief langs elkaar. De Haagse Comedie heeft een sterke bezetting op kunnen brengen voor het stuk. zodat er een in veel opzichten gave Anouilh-voorstelling uit is gekomen. „Vriend Antoine" gaat over een ge storven toneelschrijver, die zijn verle den na zijn dood laat herleven, doordat hij bij testamentaire beschikking vrien den uit zijn vroegere jaren, maar voor al ook vriendinnen naar Beieren laat reizen. Zo zijn een tiental Parijzenaars op het kasteel van Antoine bijeengeko men. Zij praten over hem, halen herin neringen op, willen de kern van de waarheid onder ogen zien: wat bete kende Antoine voor ieder van hen? Vooral de weduwe van de schrijver, zo vaak door haar man bedrogen, zoekt ernstig naar een antwoord op deze Antoine heeft voor zijn dood zijn scene goed opgebouwd. Als in een to neelstuk spreken zijn vrienden met el kaar, geïsoleerd in het grote kasteel in een ver, onbekend land, zonder enig contact met de buitenwereld. De herin neringen aan Antoine komen tot leven: niet alleen door een opname van zijn stem, waarop hij zijn gasten toespreekt, ook in een scene, waarin we hem op zijn vijftigste verjaardag zien, omringd door bijna dezelfde mensen als nu op het kasteel zijn. Het stuk eindigt met het vertrek van de gasten. Het kasteel zal worden afge sloten) de luiken worden dichtgetim merd. Antoine kiest het eind van Tsje- chqws' „Kersentuin** Vdbr de afsluiting vah zijn levensverhaal: hij blijft achter in de duisternis, in het verleden, zoals de knecht in het Russische landgoed. En zijn weduwe zal in dezelfde duisternis verder moeten. Daar is dan nog eens een tafereel bij gevoegd midden in het stuk waarin men ziet hoe Antoine drie jaar eerder deze hele geschiedenis al heeft opgeschreven. Hij nodigt acteurs uit Parijs naar Beieren om daar de rollen van zijn vrienden te spelen. De hele geschiedenis verloopt daar zoals zich drie jaar later in werkelijkheid zal voltrekken. Het is een stuk van Anouilh op zijn best: schijn en werkelijkheid die ineen lopen en onoplosbaar met elkaar ver ward zijn; cynisch levensbesef; prachti ge rollen en prachtige scenes; talrijke bon-mots. De voornaamste rollen zijn bij de Haagse Comedie erg goed bezet, zodat men, zeker wanneer de voorstel ling iets meer is ingespeeld en wanneer de stroefheid verdwenen is, van een PERTH (AP) Een uit vijf jongelui bestaande rockgroep heeft zaterdag een onofficieel wereldrecord gevestigd door 86 uur lang ongeveer 1500 liedjes te spelen zonder onderbreking. De „Jokers Pack" groep heeft het daar maar bij gelaten omdat ze blaren op hun handen i hadden en nauwelijks meer wakker konden blijven. Ze stopten op advies van een arts. De groep bestond uit drie gitaristen, een pianist en een drummer. De titelrol wordt briljant gespeeld door Paul Steenbergen; zijn gasten door onder meer (van rechts naar links) Ko van Dijk, Ida Wasserman, Gijsbert Tersteeg en Agaath Meuten- zeer fraaie toneelprestatie mag spre ken. Het is jammer dat regisseur Joris Diels in zijn regie op zo'n laag tempo heeft aangestuurd en op een meestal zeer statistische mise-en-scene, waar door enkele taferelen beslist ver onder het algehele niveau blijven. Neem de eerste scene: een statische aangelegen heid. waarbij Anne-Marie Heyligers verplicht is om lappen tekst voort te brengen zonder één loop, zonder één beweging zelfs. Dat lukt niet en dat is des te vreemder, omdat Anouilh zelf in zijn stuk uiteenzet hoe het wel had gemoeten: in een toneelspelers-inter mezzo namelijk. Pijnlijker voor de structuur van het stuk wordt die statische vormgeving echter in het kerntafereel: het gesprek van Antoine met de jonge vrouw, die het symbool is van de zuiverheid, zoals we dat bij Anouilh doorgaans zien. Agaath Meulenbroek speelt die rol: tot dat ogenblik dat ze moet gaan spreken is ze eek intrigerende, zeer aanwezige toneelfiguur. Maar dan komt haar sce ne, waarin ze niets mag doen dan stdr tegenover haar tegenspeler staan. Dan mislukt het voor haar. De rol die er het meest uitspringt is de oude actrice, gespeeld door Ida Was serman. geweldig neergezet, met een groot gevoel voor humor. De rol -van Anny de Lange, de tegenhangster, een vrouw van een heel ander soort uit een ander milieu, heeft een grote warmte. De jongere vrouwen worden gespeeld door Anne-Marie Heyligers en Trins Snijders, beiden ook zeer overtuigend. Paul Steenbergen speelt als de groot meester in Anouilh zijn rot van Antoi ne: cynisch, meeslepend, overtuigend, briljant maar met veel slechte trekken. Tegenover hem o.a. Ko van Dijk als een oude jeugdvriend, heel vermakelijk en ontroerend. Gijsbert Tersteeg, Hans Culeman en Guus Ves traete leveren eveneens een goede bijdrage. De eerste voorstelling, zaterdag in de Koninklijke Schouwburg, duurde wel lang, maar het zit er ln, dat de voor stelling aan tempo zal winnen. Dan zal „Vriend Antoine" een zeer bekwame, zorgvuldige en stijlvolle Anoullh-vertol- king zijn, zoals de Haagse Comedie die bij uitstek schijnt te kunnen maken. JAN VERSTAPPEN Omdat het Residentie-Orkest aan de vooravond stond van een tournee door Duitsland en Zwitserland heeft het Brabants Orkest zaterdag in het Con gresgebouw een gemakkelijk consu meerbaar promenadeorkest verzorgd. Voor veel Hagenaars zal het een eerste of na lange tijd hernieuwde kennisma king zijn geweest met een gediscipli neerd ensemble dat zich in klankkwali teiten niet bijzonder onderscheidde maar dat degelijk, respectable vakwerk leverde. In tegenstelling tot wat men gewend is, wordt de harp hier door een man. de pauken door een vrouw be speeld. Vooral de paukeniste wist visu eel nogal eens de show te stelert. Dirigent Hen Jordans is sinds jaar en dag de man van de zeer brede tempi en de vrij grote nadrukkelijkheid. Dat bleek, maar stoorde niet in de in fclk geval vaardig gespeelde ouverture van Webers Freischts en de balletmuziek uit Gounods Faust. Het stoorde wèl in Gershwin, die het symfonieorkest op zijn manier met jazz injecteerde en wiens muziek weinig zegt als zij niet met veel instrumentaal raffinement en met een virtuoos, zwierig gemak wordt ge bracht. De suite uit Porgy and Becs klonk echter stijfjes, schools, ingehou den. Er waren twee solisten. De Ameri kaanse negersopraan Klesie Kelly, die een paar jaar geleden op het vocalis tenconcours in Dep Bosch in de prijzen viel, heeft een aardige, lieve maar neu traal getimbreerde en evenmin expan sieve als expressice stem. Van een in het Duits gezongen aria uit Smetana's zeer Boheemse Verkochte Bruid kwam weinig over het voetlicht. Een aria van de bescheiden Micaela uit Bizets Car men en vooral Gershwins Summertime deden het beter. Alle respect voor de accuratesse waarmee Jordans begeleidde, ook Fania Shapiro in Gershwins Rhapsody in Blue. De pianiste speelde haar partij tech nisch heel verdienstelijk maar zij wist de muziek evenmin in de noodzakelijke losse stijl te verkopen als het orkest. Het was allemaal nogal tam. nogal gezapig. Niettemin toonde het vrij talrijke pu bliek zich wel voldaan, kennelijk zowel het gemakkelijk aansprekende programma als over de onmisbare toe wijding van de uitvoerenden. K.S. Allengs meer sfeer in twee eenacters Peter Shaffer Is een van die toneel schrijvers, die naar binnen gekeerde mensen opsluit binnen hun eigen situa ties. In zoverre zf uit zichzelf treden is dit het werk van hun vertolkers, men sen die zich wensen te vereenzelvigen met de aangereikte problematiek en die behalve hoorbaar deze ook zichtbaar en voelbaar kunnen maken. Het is invulto- neel, dankbaar werk voor acteurs met vingertoppengevoel voor de plastiek van woord en beweging. Toneelgroep De Cirkel had het zich zaterdagavond in het Paviljoentheater dan ook niet'gemakkelijk gemaakt door de twee. in nihoud, sfeer en conceptie samenhangende eenakters1 Heldèr-Zien op het repertoire te nemen. In beide stuk ken worden de kronkelwegen van de lief- kleden liefde van de diepe wateren, waar in men dreigt te verdrinken, tenzij men Helder Ziet. Elza Thierbach, Mary Roos, Zier Schouten en Harro Roos, van wie de eer ste twee elk een regie voor hun reke ning hadden genomen, hadden het aan gedurfd om dit subtiele spel uit de wind selen van een lucide tekst te wikkelen en het als een weefwerk van overwegin gen de zaal voor te houden. Inderdaad er vielen hier en daar gaten, vooral in het begin, toen er te mat geacteerd werd en de tekst onvoldoende aanslui ting vond bij de houding, waardoor er belemmeringen optraden in het weder zijds aanvoelen tussen de spelers. Daar door kwam ook de stroom moeilijk op gang, die van dit spel moet uitgaan op de zaal. Dit werd allengs beter, vooral in een lange claus tussen Harro en Mary Roos. Er ontstond zelfs sfeer en het is heel moeilijk te zeggen aan wie van de spelers dit het meest te danken was. omdat men elkaar ais het ware media miek moet beïnvloeden om tot de gelijk gestemdheid te komen, waarop deze beide eenakters drijven. Shaffer goed volbrengen in volstrekte eensgezindheid is vooral een mentale prestatie. De Cirkelspelers kwamen hiermee een heel eind, maar zouden er goed aan gedaan hebben om deze eenakters met inspraak van de acteurs in nog meer repetitie uren nog indringender tot hun geestelijk eigendom te maken. Meer dan vragen de figuren van Shaffer zieling T. O. De Sonate voor twee piano's en slag werk door Béla Bartók gecomponeerd te Boedapest in 1937. ongeveer twee jaar na zijn „Muziek voor Snaarinstrumen ten", het hoogtepunt van zijn scheppend vermogen, werd gistermidag in de Doelen gebracht in de vorm. waarin de compo nist dit meesterlijk stuk kamermuziek in 1940 omwerkte, nl. als concert voor twee piano's, slagwerk en orkest: ver moedelijk omdat hij meende het op deze wijze beter uitvoeringskansen te ver schaffen. In 1943 ging het in zijn nieuwe ge daante te New York in première onder leiding van Frigyes Reiner, Hongaar van origine. Het werd in ons land voor de eerste maal gebracht te Maastricht door het Limburgs Symphonie Orkest met André Rieu als dirigent. Het orkest omspeelt de oorspronke lijke sonate op bescheiden wijze, de partijen van de piano's en het slagwerk blijven vrijwel hetzelfde, slechts enkele fragmenten van de piano's worden door het orkestraal ensemble overgenomen. Toch is het stuk door de omwerking in muzikale waarde verminderd. Immers bij de fraai opeenvolgende kleuren gamma van slagwerk en klavier ook dit laatste moet hier min of meer als slaginstrument beschouwd worden heeft zich n i sterk afwijkend koloriet I Brahms.. gevoegd. Men kan op zijn hoogst zeggen: het orkest is niet zo héél erg hinderlijk. De uitvoering van het nu eens zeer krachtig dan weer geheimzinnig klin kende en in het derde deel soms triom fantelijk. vaak ook heel poëtisch stuk pure muziek voldeed bepaald aan hoge Dc beide wereldberoemde pianisten Alfons en Aloys Kontarsky hebben zich op waarlijk onnavolgbare wijze van hun uitzonderlijk moeilijke taak gekweten, daarin op uiterst lofwaardige wijze bij gestaan door Loet Talboom en .Tan Schulenberg, resp. slagwerker en pauke- nist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook het begeleidend ensemble maakte onder de bekwame, zorgvuldige aan voering van Edo de Waart een goede Aan Bartoks werk ging Suite no. 1 in C groot BWV 1066 van J. S. Bach vooraf. Een goede keuze gezien de lichte affiniteit tussen beider oeuvre. Onder de strakke leiding van det diri gent kwam men tot een sterk ritmische over het geheel doorzichtige presentatie. 1 Alleen hadden we de dansen graag wat speelser gehoord. Na de pauze een herhaling van de tweede symphonie in D groot Ongelijkheden op hoog niveau Op zijn huidige tournee door ons land viert de jonge Amerikaanse meester- pianist Misha Dichter zulke opmerke lijke triomfen dat zijn impresario besloot zondagmiddag tn Diligentia een extra recital in te lassen. Gezien de belang stelling en de bijval volkomen terecht maar men moet zich wel afvragen of een zo sensitief musicus ermee is ge diend als hij in kort bestek te veel moet optreden. Het kwam ons ten minsts voor dat er tekenen waren van nervositeit en onzekerheid, van kleine inzinkingen in de innerlijke spanning, van minder zorgvuldige afwerkingen, met name van slotfrazes. Overigens manifesteerde Dichter zich natuurlijk ook nu weer als een groot pianist en een boeiend vertolker, vooral in het pièce de résistance: Moussorgski's Schilderijententoonstelling. doorgaans markant weergegeven in de telkens wis- Vóór de pauze leek ons Dichter minder op dreef, vooral ln het begin. De keuze van Busonl'8 op zichzelf knappe en knap uitgevoerde bewerking van een orgelpre ludium en fuga in D groot van Bach was al weinig gelukkig omdat aan zulke be werkingen van voor een moderne vleugel niet geëigende muziek tegenwoordig nauwelijks meer behoefte bestaat. De derde sonate uit Beethovens opus 10 was in de vertolking ook wat ongelijk: er wa ren prachtige passages maar het leek of de pianist de greep op de inderdaad vrije en soms onverwachte fantasie van de componist een ibeetje miste en meer op zijn routine speelde dan dat hij geïnspi- De groep van vijf kleine stukken van Brahms wilde in het algemeen beter lukken. Uiteraard stal het in een heel mooi tempo, rustig en met een prachtig toucher gespeelde wiegeliedintermezzo opus 117 no. I ieders hart, hoewel het toch bepaald niet overdreven zoetelijk werd gemaakt. Ook de tweede ballade uit opus 10 was treffend, maar de naar hun ka rakter wat grillige caprice! (uit opus 76 en 116) maakten de indruk niet hele maal gecontroleerd te zijn en in hun on stuimigheid een beetje uit de (artistieke én technische) hand te lopen. Al met al: Dichter was op het hem eigen hoge niveau een beetje ongelijk. Het kan de allerbeste overkomen. K.S. Tsjechische auteur Jan Drda overleden WENEN (DPA) Zaterdag is nabij Praag de Tsjecho-Slowaakse schrijver Jan Drda na een hartaanval gestorven, zo meldt het Tsjechische persbureau. Hij was 55 jaar. Drda droeg de titel „verdienstelijk kunstenaar". Tot 1968 was hij voorzitter van de Tsjecho-Slo waakse schrijversbond. Na de tweede wereldoorlog schreef hij een reeks ver tellingen onder de titel „De stomme barricade", waarin hij het verzet tegen de Nazi's schilderde. Verder schreef hij reisverhalen en leverde bijdragen aan culturele tijdschriften. HILVERSUM (ANP) De minister van CRM heeft het NOS-bestuur ver zocht om de frequentie of de tijdsduur van het programma „Zienswijze" te verdubbelen. Het programma heeft de bedoeling de ontmoeting tot stand te brengen tussen personen van uiteenlo pende levensbeschouwelijke opvattin gen. Het wil bovendien informatie verschaffen over de denkbeelden, die leven in de kleinere, minder bekende kerken en geestelijke groeperingen. Het programma is mede bedoeld om een verdere versnippering van de zendtijd te voorkomen, door groepe ringen. die onder andere omstandighe den zich wellicht als mini-omroepen zullen aandienen en in „Zienswijze" aan het woord te laten. Om die reden, zo neemt de NOS aan, heeft de minister het verzoek gedaan. De programmaraad televisie van de NOS heeft het bestuur aanbevolen om niet de zendtijd of frequentie te ver dubbelen, maar twee rubrieken naast elkaar te maken, een voor geestelijke en een voor maatschappelijke stro mingen. De programmacommissaris televisie, de heer J. W. Rengelink zal het bestuur binnenkort nader advies uitbrengen. NEDERLAND I NOS: 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18.55 uur: Journaal VARA: 19.04 uur: Coronation Street 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Bedside Story, show 20.55 uur: Achter het nieuws 21.20 uur: De gouddieven •22.10 uur: It's Jochen, auto- 22.50 uur: Journaal TELEAC: 22.55 uur: Nascholing huisartsen NEDERLAND II NOS 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18 55 uur: Journaal 19.04 uur: Kijken naar kindere NCRV: 19.30 uur; De avonturen van Tom Sawyer 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Memorandum voa een dokter 21.10 uur: Ballerina Bovet •21.35 uur: Jazzcompositie 22.05 uur: Hier en nu 22.30 uur: In het voorbijgaan 22.40 uur: Journaal TELEAC: 22.45 uur: The seventh kap NOS: 10.45 uur: Schooltelevisie 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18.55 uur: Journaal AVRO: 19.04 uur: Toppop 19.30 uur: Tips voor je toe! 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Peyton Place 21.10 uur: Raquelshow 22.00 uur: Televizier 22.50 uur: Journaal TELEAC: 22.55 uur: Modelbegrip NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18.55 uur: Journaal 19.04 uur: Den Haag vandaag 19.09 uur: Vrij-uit KRO: 19.30 uur: Tommy Cooper 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Mod Squad 21.10 uur: Brandpunt special 21.45 uur: De klop op de deur 22.37 uur: Zelfs het onkruid vergaat 23.07 uur: Journaal AMSTERDAM Van 9 tot 15 Juli 1971 zal in het Casino te Knokke voor de dertiende maal het Songfestival ge houden worden. De directie van het Casino heeft Frans van Klingeren uit genodigd om de selectie voor de Hol landse ploeg en de leiding op zich te nemen. Hij heeft de uitnodiging geac cepteerd. De aflevering uit de serie „Kijken naar kinderen" van de NOS-televisie gaat over Marcus. Hij is vijftien maanden en zó bezeten van lopen dat hij bijna niets anders wil en nauwe lijks meer tot spelen komt. Kinderen op deze leeftijd zijn niet meer op de moeder gericht en in een gewone gezinssituatie zoeken zij dan in de eerste plaats contact met de vader. „Kijken naar kinderen" wordt weten schappelijk begeleid door Sjef Teuns, arts en kinderanalyticus De eindre dactie berust bij Caroline Duwe. NOS Ned. II 19.04 uurt Het ballet heeft pas na de tweede wereldoorlog een vaste plaats kunnen veroveren in Nederland. Nederlandse danseressen en dansers hgbben ook buiten onze grenzen een goede repu tatie. Marie Bovet, tot voor kort solis te bij het Nationale Ballet, is met ingang van dit seizoen naar de Staats- operz te München vertrokken.Zij zal daar overigens niet lang blijven, om dat zij is uitgenodigd om twee jaar te gaan werken bij het Kirov Ballet in Leningrad. Ter gelegenheid van haar af scheid van Nederland waar zij overigens zonder twijfel regelmatig zal terugkeren heeft de NCRV een kort programma met haar ge- NCRV Ned. II 21.10 uur. J. W. HILVERSUM (A.N.P.). De K RO. heeft een onderzoek ingesteld naar de meningen van de betalende voetbalclubs in Nederland over de rechtstreekse uitzending van competitiewedstrijden op de zaterdagavond. In totaal tweeëntwintig clubs waren voor een- rechtstreekse uitzending, achtentwintig tegen. Vrijwel alle clubs in het oosten en zuiden van het land hadden geen bezwaar tegen rechtstreekse uitzendingen, omdat men blijkens de opgedane ervaringen ook weinig hinder ondervindt, van de Duitse televisie, die op de zaterdagavond in ruime mate aandacht aan het voetbal in de bondsrepubliek besteedt. Alleen dc F C. Den Bosch wil op een meer wetenschappelijke wijze nagaan, in hoeverre de Duitse televisie op zaterdagavond het bezoek aan dc F.C. Den Bosch op zondag beïnvloedt. Binnenkort hoopt men op deze en andere vragen middels een enquête onder het publiek een antwoord te krijgen. De secretaris-penningmeester van de K.N.V.B., H. A. Burgwal, txi zaterdagavond in het K.R.O.-radioprogramma „Goal", waarin de resultaten van het onderzoek bekend werden gemaakt, dat de oostelijke clubs zich kennelijk al hebben neergelegd bij de schade, die zij van de Duitse televisie ondervinden. De heer Burgwal zei, dat binnenkort een definitief besluit is te verwachten, wanneer en op welke wijze rechtstreekse televisiereportages van competitiewedstrijden mogen worden uitgezonden. Hij zei, dat nog slechts bij grote uitzondering rechtstreekse reportages zuilen worden toegestaan In de eredivisie zijn voor een rechtstreekse uitzending op zaterdagavond: A.Z. '67, P.S.V., F.C. Twente, N.E.C., Telstar en Volendam. Zaterdagavond probeerde Brandpunt nog eens de aanslag op paus Paulus te laten zien, wat niet meeviel omdat de cameraman er moeilijk bij had kun nen komen en alleen een plotseling tumult in de mensenmassa kon regi streren. Het commentaar bij het paus bezoek was nogal voorzichtig-gema- tigd omdat niemand kan gissen wat de resultaten zijn van deze reis. Eén ding staat vast: Niemand trekt meer naar Canossa. Helaas? Dat zal de gang van de geschiedenis uitmaken. De beelden van Nieuw Links gaven iets terug- van de heftigheid der oude SDAP-vergaderingen: Zware woorden, grote gebaren, vijf moties en een sla pende meneer. Mét het toepasselijke commentaar: Niet springlevend maar ook niet morsdood. Politieprotesten zijn van ernstiger aard. Hermandad wil zelfs over 1500 niet praten maar dreigt wel met acties. Het vak brengt een zekere geldingsdrang met zich mee. vroeg daarbij het tekort aan manschappen: 1838. zegt de minister van Binnenlandse Zaken en we heb ben te verwachten dat de politie het er niet bij laat zitten. In de gauwig heid nog even de heer Beernink geïn formeerd of hij in een volgend kabi net minister aanblijft. Onnozele vraag als het antwoord al vaststaat. Unicef-gala 1970 is natuurlijk wel iets anders dan de bekende Grand-Gala's, veel minder glaipour maar wel erg hartverwarmend, zoveel gratis mede werking voor 900 miljoen kinderen die van alles tekort komen. Toch ge noeg gedifferentieerd vermaak om de kijkers 'n paar uur te boeien. Beken de artiesten, minder bekende soms gemoedelijk, soms wat blase aan elkaar gepraat door Ustinov die zelf ook nog een lachnummertje had. Het beste er uit? Natuurlijk Josephine Baker die nog niets aan dramatisch talent ingeboet heeft en het fabelach tige spel van Jehudi Menuhin en niet te vergeten de mooie voordrachten van Daniel Gelin en Curt Jürgens. En dit alles zonder de sensatie van naar de hoogste top dingende zangers en zangeresjes. Het kinderkoor hadden we zo graag iets langer gehoord. Corita Kent, een non die haar sluier over de haag gehangen heeft, maar hem toch nog draagt was de favoriet in een IKOR-uitzending. Zij wil het geloof „engageren" aan de wereld, met de beste bedoelingen waarschijnlijk maar daarbij gaat zij dan toch wel wat onduidelijk en verwarrend te werk. Precies als haar methoden was ook deze reportage: om geen touw aan vast te knopen. Wij zijn ervan overtuigd dat haar reclameboodschap pen waarin God en „schoonheid" op 'n semi-pantheïstische manier weinig succes zullen boeken in die zin dat men publiciteit niet moet verwarren met werkelijk slagen, d.w.z. de verwe zenlijking van haar bedoelingen. Commentator Hans Kramer dacht ook in die richting zoals uit zijn slotwoord De VARA bracht de zondagavondsen satie: Vic Singels. Men weet wat dat zeggen wil: wegscheurende auto's en trubbels die uitgroeien tot hachelijke avonturen. Die waren er gisteravond dan ook genoeg rond deze heer die dit maal 'n juffrouw met geheimen die de 'Franse regering liever niet prijsgeeft met alle geweld wilde beschermen en daardoor zelfs in een leeywekuil te recht dreigde te komen. Een verbluf fend knap gespeelde thriller waarin ook nog ettelijke mooie beelden van de Zwitserse natuur. Ad. Int. Zes jaar Coronation Street Zoals al gemeld heeft de VARA-tele- visie besloten om de serie Coronation Street wat minder ver in het verleden te laten spelen. De serie lag zes jaar achter bij de Engelse uitzendingen. Ter overbrugging van deze periode is door de televisiemaatschappij, die Co ronation Street produceert, een bij zondere aflevering gemaakt, waarin de belangrijkste gebeurtenissen uit de achterliggende periode kort samenge vat worden weergegeven. Berend Boudewijn begeleidt deze samenvat ting. VARA Ned. I 19.04.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 2