Senaatszetel Tennessee sleutel voor Nixons succes „ABRAMS GETUIGE MISHANDELINGEN" VERKIEZINGEN VAN DRIE NOVEMBER OVERLEEFT ALBERT GORE ZWAAI NAAR RECHTS? Opnieuw eisen loon- en sociale structuur haven Rotterdam Hamburger Lloyd mede verantwoordelijk voor grote vissterfte in Rijn Sabotage aan radarinstallatie kazerne in Ede VERKIEZINGEN IN VS Werkloosheid speelt democraten in kaart Beatrice verloor hart aan Algerijnse spion DONDERDAG 29 OKTOBER 1970 LEIDSE COURANT (Van o e correspondent) NASHVILLE (TENNESSEE) Senator Albert Gore, „de grijze vos van Carthago", voert een harde verkiezingscampagne. Hem begeleiden op zijn toch ten langs de kleine stadjes en landelijke plaatsjes is, zelfs in een plasregen, een opbeurende ervaring. Dit is een man. nu vooraan in de zestig, met zilvergrijs haar dat van achteren tamelijk lang is, met kreukelige scherpe ogen, nog steeds jong, be scheiden. Hij heeft zijn staat nagenoeg gedurende heel zijn arbeidsleven sinds zijn dertigste in het Congres vertegenwoordigd. Hij wil dat nu nog even volhouden via een vierde zesjarige termijn in de Senaat. Hij werkt harder aan ooit tevoren. Hij moet wel. Bill Brock, heeft weinig te betekenen. Sinds 1962 5 hij in het Huis van Afgevaardigden en hij heeft een van de meest negatieve reputaties uit het Congres. „Waarom? Hij is zo negatief," grinnikt senator Gore, „dat Barry Goldwater er een halve socialist door gaat lijken." Paradoxaal genoeg maakt dat positieve jeputatie als liberaal. En van zijn huidige moeilijkheden, want niet alleen is Tennessee in de grond tamelijk conservatief, maar het heLe land heeft een zwaai naar rechts gemaakt. Daarom zal Bill Brock waarschijnlijk alle stemmen incasseren van hen die hun protest tot uitdrukking willen brengen tegen de vele aspecten van het Amerikaanse leven, die hen cp dit moment tegen de borst stuiten. De geleerden geloven dat in ieder geval meer mensen tegen iets stemmen dan voor iets. En het Amerikaanse vólk is vandaag de dag een ontevreden volk. Het verkeert in een negatieve stemming. Bill Brock schijnt daarin te passen. Voor een deel is het zo opwekkend om bij senator Gore te zijn, omdat hij zo'n fatsoenlijk iemand is, omdat hij zijn campagne als een underdog begon en zijn achterstand langzaam heeft ingehaald en omdat de Republikeinen hun meest begerige ogen op Gores zetel richten. Het is hun belangrijkste doel voor wat beweert dan is deze zetel de sleutel I de mislukking ervan op 3 november. De bedoeling van de zuidelijke strategie is de vele mensen uit het zuiden, die in 1968 hun stem aan Wallace gaven, over te halen nu op de Republikeinen te stemmen. En in' Tennessee kwam Hubert Hum phrey achter zowel Wallace als Nixon en won het kleinste percentage stemmen van alle vijftig Ameri kaanse stalen. Dat is de situatie zoals die zich nu aan senator Gore voordoet. Zijn krappe overwinning op Hudley Crockett, een onbekende en veel jonge re conservatieve tegenstander bij de Democratische voorverkiezingen heeft .deze zomer al 'laten zien uit welke hoek de wind waaide. Aldus heeft Broek geprobeerd de Wallace-s te krijgen door zijn aanval senator Gores tegenstand tegen de oorlog in Viet nam, zijn steun aan een kostbare sociale wetgeving, zijn verloochening van het zuiden door tegen de rechters Haynsworth en Carswell te stemmen, zijn poging eerlijke burgers van hun jachthobb.v te beroven door zich voorstander te tonen van wetten op de wapencontrole en zijn weigering gebeden in scholen in Tennessee verplicht Ie stellen (Tennessee is het hart van de Baptistische Bijbelgordel). Tegen de oorlog Gore heeft op deze beschuldigingen geantwoord. Wat Vietnam betreft neemt hij, net als de generaals Eisenhower en MacArthur. het standpunt in dat hij tegen inmenging van de Verenigde Staten is in een belangrijke landoorlog in Azië. Hij is nog steeds tegen de oorlog, maar hij beweert dat hij elke afzonderlijke maatregel heeft gesteund om de troepen van alles te voorzien dat ze nodig hebben om hun werk te doen. Hij is er erg blij mee dat president Nixon nu eindelijk het staakt het rend heeft gepropageerd. Voor wat de sociale en welzijnspunten betreft, vertrouwt Gore op de traditionele bewering van dë Democratische Partij de behoeften en aspiraties van de gewone man te vertegenwoordigen. Hij buit zijn eigen arme afkomst uit de heuvels van Tennessee uit en praat over zijn vroeger ambitie violist te worden. Hij beweert trots dat hij opgegroeid is „met de grond van Tennessee en niet mei Chalanooga- chocolade aan mijn handen." (Bill Brock is de erfgenaam van een fortuin in de vorm van een snoepfabriek in Chalanooga). Bij de opening van een van zijn politieke bijeenkomsten speelde Gore onlangs zeer kundig een Ierse Jig en bracht zijn gehoor in verrukking met de verzekering dat hij op 3 november 's avonds als de verkiezingsuitslagen zouden binnenkomen, thuis in Carthago „viool zou spelen, terwijl Spiro brandt." Senator Gore heeft de aanvallen van vice-president Agnew op hem inder daad goed opgevangen. Hij beschrijft Agnew als „de grootste ramp sinds Vietnam" en beweert dat hij hem aan de meeste centen heeft geholpen. Maar Gore beweert dat de echte zorgen van de meeste mensen in Tennessee op het economische vlak liggen; hij voedt deze zorgen met de verzekering dat als de politiek van fv^on de overhand blijft hebben, het allemaal nog veel erger wordt. Een van de dingen waar Gore op blijft hameren is het tekort aan de hoge prijs van elektriciteit, zelfs in het gebied met een van de grootste openbare elektrici teitsbedrijven van de Verenigde Staten. Gore wijst op het feit dal de maandelijkse elektriciteitsreke ningen met 23 procent omhoog zijn gegaan. Hij waarschuwt dat, omdat de regering de export van Amerikaanse steenkool niet heeft beperkt, er in Tennessee deze winter verduisteringen zullen optre den (zoals bijna zgker door bijna alle oostelijke staten het geval zal zijn;. De rantsoenering van elektrische kracht zal fabrieken noodzaken te slui ten en de werkloosheid zal dan verder toenemen. Hij wijt het aan de gespannen geldpolitiek van president Nixon, dat hel hebben van een eigen huis boven de begroting van de gewone man uitgaat: de verzekeringsmaatschappijen zijn nagenoeg de enige Demagoog Bill Brock praat eigenlijk niet over harde vraagstukken. Hij speelt een beetje de demagoog. bat. Hij is zowel qua persoonlijkheid als in zijn politieke denkbeelden het tegenovergestelde van Albert Gore Broek heeft zijn tegenstander „een ombeschaamde leugenaar" genoemd en hoewel hij hiervan spijt schijnt te hebben, heeft hij nog niet de moed gehad dit openlijk toe te geven. Hij is tegen sociale werkloosheid opgelost kan worden door de mensi geen sociale voorzieningen meer te verschaffen ze aan het werk te zetter: Hij zegt dat hij de misdaad aan banden wil leggen, niet de wapens. Hij dringt er bij het Hooggerechts hof op aan „de handen van de misdadigers vast te binden en niet die van de politie." Zij die zich bij Wallace prettig voelen, zullen dat ook wel bij Broek doen, zij het dan dat hij Wallaces colksheid, zijn identificatie met en sympathie voor de gewone (blanke) man mist. En dit is dan de man die op het ogenblik waarschijnlijk evenveel kans heeft als Albert Gore. Zoals veel Democratische kan didaten dit jaar mist senator Gore de financiën om een campagne te voeren die vergelijkbaar is met die van zijn tegenstander. Geschat wordt dat Broek er op 3 november een half miljoen dollar aan heeft uitgegeven. Het valt te betwijfelen of Gore er op dat moment honderdduizend dollar aan gespendeerd zal hebben. Brocks hoofdkwartier heeft juist aange kondigd dat er voor de rest van de campagne elke dag 60 keer televisiereclame voor hun man gemaakt zal worden. Zijn aanplakborden en zijn affiches overspoelen het hele gebied. Gore kan zich die niet veroorloven. Veel van zijn financiën schijnen van persoonlijke weldoeners te komen. Na een bijeen komst in Nashville, keerde hij naar zijn hoofdkwar tier terug en haalde 115 dollar uit zijn zakken die daar in briefjes van een, vijf en tien dollar inge- glipt waren. Als een voetnoot bij de verkiezingsstrijd hier moe ten ook nog de kandidaturen van twee buitenstaan ders vermeld worden. Dr. Pitard, de kandidaat van de Amerikaanse Partij, die dicht bijWallace staat, is eën gesloten baptist, die de steun voor de werklozen af wil schaffen omdat „ledigheid des duivels oorkus sen is." Di'. Dan East werkt in de bouw en vindt dat de Verenigde Staten Noord-Vietnam terug in het stenen tijdperk moeten bombarderen als dat nood zakelijk is om de oorlog te winnen en dat ze Cambodja, weer binnen moeten trekken. Verder moet volgens hem formeel de staat van oorlog tegen het communisme erkend worden en moeten de V.S. de. rol van politieagent van de wereld van de Verenigde Naties overnemen. Zelfs Broek heeft de neiging even te rillen als hij deze twee bezig (Copyright the Guardian). ROTTERDAM (ANP) In een brief aan de Scheepvaartvereniging Zuid (werkgevers Rotterdamse haven) heeft de lantal eisen gcformu- SVZ volgens haar met de rust in de Rotterdamse zonder meer aan voorbij moet svéyii de'^rkënde De eisen gjpri zienlijk verdnr akkoord tusjln vervoersbontlen over een nieuwe loon- en sociale structuur in de Rotterdamse In de brief eist de FHV onder andere het terugbrengen van het werknemers aandeel in de pensioenpremie van 31 naar Voorts wil de FHV de pen sioengerechtigde leeftijd van de haven arbeider terugbrengen tot 60 jaar en de milieutoeslag van 8,80 per week (resul taat van het akkoor) wijzigen in een vuil- werktoeslag .van 15,80 per week. Met deze eisen stelt de FHV zich vrij wel volledig achter die van de zogenoem de bedrijvencommissie, die tijdens de sta king veel aanhang onder de havenarbeiders Janis Joplin nam te veel heroïne LOS ANGELES (AP) De blues- zangeres Janis Joplin is gestorven aan een te grote dosis heroïne, zo is bij do lijkschouwing gebleken. Er zijn geen be- j wijzen gevonden dat er sprake Getuige op vervuilingsproces: VRAGEN AAN MINISTER BAKKER KLEEF (ANP) Op het proces tegen e directeur en dertien personeelsleden an de Hamburger Lloyd in Kleef, ntwoordciyk is ge- Ri.jn vorig jaar heeft getroffen. De schepen van de Hamburger Lloyd. die afvalprodukten van de Caltex raffi naderij, in Raunhem naar Rotterdam moesten vervoeren, hebben volgens de aanklacht opzettelijk het afval in de Rijn, de Elbe en de Eems geloosd. Deze opzettelijke lozing in de Rijn is naar de mening van de getuige-deskundige dr. Lüssem vermoedelijk de druppel ge weest die de afvalemmer in de Rijn deed overlopen en heeft op de lange duur bijgedragen tot de vissterfte. De afvalprodukten van de raffinaderijen zijn volgens Lüssem zo gevaarlijk, 1 doordat i groot gehalte mercaftanèn en fenolen bevatten. De zuurharsen en de zwavel- verbindingen in de afvalstoffen de r Zo i i zelfmoord. Miss Joplin is 4 oktober dood in haar appartement Hollywood gevonden. eKulen. de Rijnbo dem reeds sterk verontreinigd met deze stoffen. Bovendien bevatte het afvalwa ter dat door de-tankers van de Ham burger Lloyd zou zijn geloosd. 200 mil ligram olie per liter, terwijl bij afvallo- eren een m van de hoofdredenen voor het ongi schikt worden van het water voor c visstand, een bijkomstige narigheid is I dat het afvalwater van de raffinaderij- en ontzettend stinkt, wat vooral bij een j lage waterstand te merken is. Dr. Lüssem wees er in zijn getuigenverkla- ring op, dat van de miljoen mensen die in de omgeving van de Rijn leven, er i 20 miljoen voor hun drinkwater afhan kelijk zijn van gefiltreerd rijnwater. Lozing van afvalwater in deze rivier heeft dan ook verstrekkeiyje, langduri- ge géóolgen. Naar aanleiding van uitspraken tij- I dens het proces te Kleef heeft het I Kamerlid ir. S. A. Posthumus (P.v.d.A.) minister Bakker van verkeer en water staat schriftelijk gevraagd welke maat- j regelen worden toegepast om de tijdens I hel proces genoemde praktijken („het het LUCHTBUSPROJECT Toetreding Engeland nog onzeker SCHIPHOL (ANP) De besprekin gen over toetreding van Engeland tot het airbiisproject. die gisteravond in Londen zijn afgebroken, zullen dinsdag op Schiphol worden voortgezet. Het project behelst de gemeenschappelijke bouw van een luchtubs. dat is een vliegtuig dat over korte afstand 250 300 passagiers kan De Russische landse Zaken Andrej gesprek met de Britse premier Edward Heath op de laatste dag van zijn bezoek aan Engeland. Het overleg is opgeschort, omdat het Britse kabinet zich eerst weer wil be- I rpden over de consequenties van een eventuele toetreding. Dinsdag zal de I Engelse regering op grond van de in- I formatie, die de overige drie deelne mers (Frankrijk, Duitsland en Neder- i land) hebben gegeven tijdens deze en vorige besprekingen, haar besluit De Engelsen zouden bij toetreding vooral de constructie van de motoren, voor hun rekening willen nemen. Het betreft Rolls-Roycemotoren. Hiertegen schijnen echter bezwaren te bestaan, omdat enkele luchtvaartmaatschappijen al contracten hebben gesloten met de Amerikaanse maatschappij General Electric. De ontwikkeling van de Rolls Roycemotor loopt bovendien drie jaar achter op die van Genral Electric. EDE (ANP) Tien dagen in een kazerne in Assen sabotage was ge pleegd aan een aantal legervoertuigen, zijn in de Friso-Mauritskazerne te Ede de wielmoeren losgedraaid van een mo biele radarinstallatie. Dit gebeurde naar thans bekendgemaakt is in de nacht van 20 op 21 oktober. De radarinstallatie wat van de LUA- school (luchtdoelartilleriesohool) één van de drie onderdelen die in de Friso- Mauritskazerne gelegerd zijn. De losge draaide wielmoeren werden ontdekt vlak voordat het voertuig zou uitrijden voor een oefening. Sinds vorige week zijn viteiten verhoogd". Men Beschuldiging in My Laiproces: ATLANTA (AP) Een van de tien verdachten inzake de massamoord in het Zuidvietnamese dorp My Lai heeft de Amerikaanse opperbevelhebber in Amerikaans militair strafrecht. Abrams was volgens de verdachte, segeant Ese- quiel Torres, in 1968 aanwezig geweest bij de mishandeling van Zuidvietname se burgers, zonder daartegen te hebben Torres meldde zijn klacht in een petitie aan de Amerikaanse minister voor het leger, Stanley Resor. De klacht is gebaseerd op een verslag van de i dorp onder Vietkongin- Weltner, als doel ming van deze overtredingen van de Geneefse conventie. verzuimd deze overtredingen aan de burgerlijke of mi litaire autoriteiten te melden. Samen met de klacht is een op II augustus 1968 gedateerd verhaal van AP-corres- pondent Peter Arnett aan minister Re sor gezonden, dat volgens Weltner de 12de augustus in de Amerikaanse kran ten was verschenen. Als plaats wordt in het verslag het dorp Chanh Luy ge noemd en het handelt over „een van de vele geallieerde overvallen op een van de koppigste Vietkongdorpen in Viet- „Rijen gebonden mannen en vrouwen zaten gehurkt teneer in een open ops lagplaats. Sommigen zaten onder de deling" een gavorietfe vorm van onder vraging in Vietnam, meegemaakt. Wa pens en granaten werden aangedragen voor een immer groeiende stapel in het midden van het marktplein. Er liepen hoge geallieerde officieren rond, onder wie de Amerikaanse commandant in Vietnam generaal Creighton Ab- „i films en show roem vergaarde, heeft nu enorm veel succes met haar autobiografische boek, getiteld ..Een „„even paard". Vollende week koml_ deWertanis. e correspondent) deren wat meer verhit te raken. Is het niet van de kiezers, dan toch van de kandidaten. De uitgeputte en schorre kandidaten doen een laatste heftige poging. De president en de vice-president hebben de staatszaken voor de verkiezingen in de steek gela ten. De hoge verwachtingen, die de Republikeinen zes weken geleden koesterden, hebben echter plaats gemaakt voor wat bescheidener aspiraties. De ïgt nu. dat de beschouwd zal worden, als veranderingen zullen I Oorspronkelijk hoopten de Republikeinen zeven Se- j naatszetels op de Democraten te veroveren, zodat ze j de meerderheid in de Senaat zouden krijgen. Nu hoopt men alleen nog maar op een „ideologische" en 1 niet op een numerieke meerderheid. De Democraten hebben zo juist een aanzienlijk kiezersvoordeel ca- i deau gekregen van het ministerie van Arbeid, die de hoop van de Republikeinen verder doet slinken 1 vijf belangrijke arbeidsmarkten zijn zo juist toege- WINSTKANSEN REPUBLIKEINEN GESLONKEN voegd aan de lijst van die met „aanzienlijke werk loosheid". Dit brengt het aantal arbeidsgebieden, waar aanzienlijke werkloosheid heerst, op 38. op een totaal van 150. Een streek wordt als zodanig aangemerkt als er tenminste zes pet van de lokale arbeidskrachten werkeloos is, en verwacht wordt, dat dit percentage nog op zijn minst twee maanden zal aanhouden. Het wei-kloosheidspercentage voor het gehele land steeg in september tot 5V» pet. Volgens goed inge lichte bronnen zal dat percentage in oktober tot zes -tijgen. Die cijfers zullen echter pas drie dagen na de verkiezingen beschikbaar zijn. Aan deze cijfers moet echter geen aanzienlijk gewicht worden toege kend. Volgens een bericht in Wall Street zal Bethle hem Steel volgendne maand 10.000 arbeiders ont slaan. Een woordvoerder van de maatschappij ont kende dit echter. De economische moeilijkheden van het land en in het bijzonder de stijgende werkloosheid en kosten van levensonderhoud zijn tijdens de campagne van de Democraten de meest sprekende punten geweest. Wat ook de uitslag van de verkiezingen moge zijn, volgens James Res ton, de columnist van de New York Times, heeft president Nixon de strijd al Verloren. Hij redeneert dat, als het doel van Nixons campagne is geweest het gemakkelijker te maken het land te regeren door e-ri congres te krijgen dan sympathieker tegenover zijn denkbeelden staat. „Het is volkomen duidelijk dat zijn bedriegelijke politieke tactiek verdeeldheid en ongerustheid van het volk heeft vergroot en vele invloedrijke mensen van beide partijen, die hij nodig heeft om het land te leiden, boos heeft gemaakt". Reston beschuldigt Nixon ervan, dat hij zich niet op een „verantwoor delijke en eerlijke manier" met de bezorgdheid van het volk over morele en economische problemen heeft bezig gehouden, maar op een „enge en slimme manier". „Hij gebruikt hun ongerustheid voor par tijwinst", aldus de politieke commentator. (Copyright The Guardian-Persunie) MEDELIJDENDE RECHTER GEEFT VOORWAARDELIJK (van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS Een secretaresse op het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, Beatrice van 35 jaar met een uitstekende staat van dienst van acht tien jaren achter de rug. is het slacht offer geworden van haar verregaande onnozelheid. Z(j stond gisteren voor het slaatsveiligheidsgerechtshof in Parijs wegens spionage voor Algerije, samen met twee Algerijnen- De spil van dit kleine spionageteam was de Algerijn Rachid Tabti- Een man van 40 jaar. Op zijn twintigste kwam hij naar Parijs, deed eind examen gymnasium en liet zich als student in de rechten inschrijven aan de universiteit. Over die studie deed hij vijf jaar zonder enig succes, waar na hij ging boksen en als figurant mocht meedoen in films. Waarschijnlijk met valse papieren werd hij leraar lichamelijke oefening op een Pat ijs lycemm. In 1968 leerde hij in de hoofdstad zijn landgenoot Boümaza kennen, 34 jaar, oud-officier bij de Algerijnse generale staf, die een hoge post bekleedde bij 't Algerijnse ministerie voor industrie en energie. Via hem ging de positie van Tabti er aanzienlijk op vooruit- Hij wist door te dringen in Franse financiële en economische kringen, nam de schuilnaam aan van Richard, en noemde zich prins van Marmara. Hij trouwde met een vrouw, die vol gens hem blauw bloed in de aderen had, en die hij overal vooistelde als de gravin van Cardessi- Zelf nam hij tenslotte de naam aan van graaf van Andrinople. Van die titel en voornaamheid kwam i de arme Beatrice zo onder de indruk, dat zij blindelings in zijn val liep. Hij spiegelde haar voor dat hij met haar zou trouwen en zou scheiden van zijn I die hem opgedrongen was dooi j Buitenlandse Zaken typen. Bij die stukken was zelfs een rapport van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Schumann, over de olie-onderhandelingen tussen Parijs en Algiers- Tabti zei. dat hij die docu menten voor zichzelf zou houden om er een extra veer mee op zijn hoed te zetten. Maar in werkelijkheid gaf hij alles via Boumaza door aan Algiers Als met Fransen onderhandeld werd over olie uit de Sahara, wisten de Al gerijnen via Tabti precies wat voor kaarten de Fransen in hun handen hadden. De voorzitter van de rechtbank, ge flankeerd door twee generaals, vroeg Beatrice of zij zich ooit rekenschap i dat t Tabti. Maar nu zie ik wel in, hoe ik belogen en bedrogen ben"- Beatrice is dat veel te laat aan de weet gekomen. Haar onnozelheid heeft de rechter blijkbaar meewarig ge stemd, want zij mocht naar huis gaan met vijf jaar gevangenisstraf voor waardelijk. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken op de Quay d'Or- say mag zij natuuriijk geen voet meer zetten- De twee Algerijnen kwamen er bekaaid af, Tabti kreeg tien jaar en Boumaza zeven jaar gevangenisstraf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 7