GERINGERE KANS VOOR HOGERE KIESDREMPEL Bedrog sluipt in Duitse Lotto Mijn handen leiden mij om mensen te helpen Hulshoff „Wonderdoenster" voor gerecht: NYV IN NOTA: Extra-onderwijzers voor lagere scholen in volksbuurten Oudjes in Frankrijk de dupe Lichtplatform Goeree „Insekticiden noodzakelijk kwaad DONDERDAG 29 OKTOBER 1970 LEIDSE COURANT KVP-initiatief slechts haalbaar met D'66 en PvdA egeringsfracties sullen het r VVD 2 i kabir KVP zelf zijn I een met (de hoogst twijfelachtig PvdA en D '66) kunnen worden a; lR en VVD zullen het initiatief i trijl de CHU erover verdeeld is. De motieven voor de indieners zijn: kleine partijen en groepen in het parlement doet afbreuk aan het gewenste parlementaire tegenspel, de kamerdebat ten worden daardoor zo gerekt dat de aandacht verslapt en de politieke besluitvorming onduidelijk wordt; men dreigr te komen in dezelfde situatie als in d dertiger jaren, waarin een anti-parlementaire sfeer juist door het grote aantal partijen werd bevorderd. I AAM I t initiatief i kan worden. Er ook de bedreigde perspet vormen van politieke samenwerking die kleinere partijen bevredigt. Ook D '66 wil die kant uit. KV P-fractieleider Schmelzer is tegen het initiatief Hij vindt dat men zich maar beter kan heenworstelen „door de dalen van narigheid ontstaan door de onvoldoende overtui- grote partijen. We moeten die narigheid De drie indieners de KVP'ers Kolfschoten. Andriessen en Van Schaik hopen dat aan de behandeling van hun voorstel vooraf zal gaan de behandeling van het binnenkort in te dienen initiatiefvoorstel van PvdA, D '66 en PPR voor een gekozen premier en een daaraan gekoppeld beperkt districtenstelsel- Dit laatste initiatief ie kansloos. De vier niet uit de weg gaan". Hij „underdog-effect" dat de kleine kan spelen. Voor de AR is d< effect reden om zich althans di9tanciëren- In het ontwerp KVP. AR en CHU wordt va: stelsel van evenredige vertegenw lartijtjes juist Deze kreten staa der. die op het nblik aan huis wordt verspreid door het „erkend" bemiddelingsbu reau J. M. Hoog. dat opereert via een postbusnummer in het Duitse plaatsje Hinsbeck, on- geveer 4 km van Venlo. Het bemiddelingsbureau dat München, Freiburg en Hins beck te beschikken, belooft gouden bergen aan Nederlan ders, die via hem deelnemen aan de Duitse lotto. Deelnemers hoeven slechts het bijgevoegde lottoformulier in te vullen en in Hinsbeck, tezamen geld dat afhankel het aantal aangekruist wil doorspelen vari f 2.50 tot f 17.50. Daan men dan niet alleen de lotto, maar deelt automatisch mee in d pialoterij. In de praktijk komt daar ech ter helemaal niets van terecht De deelnemer ontvangt geen afgestempelde en geregistreer de formulieren terug en hoort helemaal niets meer val bemiddelingsbureau, stroomt dan ook klachti de vorm van telefoontji het peerde Bredanaar heeft i doet de Dui klacht ingediend. Eind augus tus had hij een formulier met f 17.50 opgestuurd naar Hins beck. Toen hij na 14 dagen ■cd. Op het polit ïlitie in Dülken te g: aarheen ook alle brieven inden waren. In Dülken umst van de Bredanaar. at men aan de hand -ieven geen vervolging Hinsbeck politie oppen. Een paal in j ïamelijk het brief- i Duitse PTT mag grondwet de Duitse de de foldei tor de Neder- strafbaar zijn. [ide, bemidde- naken reclame an gefrankeerd hiervoor geldt ZEVENBERGEN (ANP) De Zeven- bergse kantonrechter, rar. J. Saelman heeft de zaak tegen de vijftigjarige me vrouw E. Prinse-Corrte uit Standdaar- buiten. die sinds mei van dit jaarr ove het hele land grote bekendheid heeft gekregen als „wonderdoenster". veertien dagen aangehouden. Hij deed dit giste ren op verzoek van de vrouw zelf, die op het laatste moment toch nog een advocaat in de arm heeft genomen om haar te verdedigen tegen de aanklacht onbevoegd •skunde het DEN HAAG Het N.V.V. wil extra ondenvijzers en extra voorzieningen voor lagere scholen in sommige volks buurten en bepaalde delen van het Op scholen waar veel leerlingen van onderwijs en daardoor mindere taten halen, moeten de klassen kleiner zijn. Extra pedagogisch-didakti- >che hulp is nodig om de betrokken Het N.V.V. bepleit e correspondent) klopt. Tragisch is het lot van de oude me vrouw Hélène van 76 jaar in Parijs. Zij had recht op een maandelijks pen sioentje van 640 frank, dat door een fout in de rekenmachine maar niet kwam. Van honger zou zij nooit zijn omgekomen, want de kinderen hadden gezegd: moeder, maak je n< :olang wij iede re dag precies zoveel, nauwkeurig tot op de centime. In juni was de laatste postwissel ver stuurd, maar naar het verkeerde adres. Het formulier ging terug naai de afzender en omdat het vakantietijd was, zwierf het van het ene naar het andere bureau. Toen werd, omdat het toch vakantie was, de hele admini stratie vereenvoudigd en alles ging de computer in. Heeft de rekenmachine een fout gemaakt? Of heeft men het hele administratieve program er ver keerd in gestopt? Hoe dat ook zit: Hélène had medio oktober haar 640 frank nog niet. Dat bracht haar le ventje van iedere dag zo in de war, voor kleuters van drie en vier. De vijfjarigen zouden op de basisschool moeten zitten. Voor de leeftijdsgroep van drie tot zeven jaar moet het onder wijs opnieuw worden doordacht. Het spelelement kan tot hogere leeftijd doorlopen en het leerelement kan vroe ger beginnen dan bij de huidige struc tuur. Milieu-achterstanden zouden zo het best voorkomen kunnen worden, meent het wetenschappelijk instituut van het N.V.V. Net als bij het middelbaar onderwijs moet ook bij het basisonderwijs een verbod komen om meer dan het wette lijk aantal leerkrachten aan te stellen op scholen die grotendeels uit de open bare kas worden betaald. Er zal dan een eind komen aan door de gemeen schap betaalde geprivilegieerde stan denschooltjes. De onderwijzer moet twee keer per jaar op huisbezoek bij al zijn leerlin gen. Het contact tussen ouders en school wordt zo verstevigd. Iedere ge meente dient èen schoolraad te krijgen voor het openbaar onderwijs, daarin moeten ouders en leerkrachten zitting nemen. De schoolraad moet wordren gekend in alles wat met onderwijs te maken heeft en in een later stadium moet de schoolraad ook worden inge schakeld bij beheer en bestuur. Ook de bijzondere scholen moeten schoolraden Arrestaties in Ecuador QUITO (Reuier). Van officiële zijde Is bekendgemaakt dat in Ecuador tot dusver ongeveer 280 arrestaties zijn ver richt in verband met de ontvoering enige dagen geleden van de bevelhebber van de Ecuadoriaanse luchtmacht. Onder d« rector en conrector bevinden van de universiteit van Guayaquil. Deze uni versiteit werd in juni gesloten nadat president Ibarra vrijwel een dictatuur in het leven had geroepen. Uit welingelichte bron is vernomen dat de ontvoerders van de luchtmacht bevelhebber de vrijlating hebben geëist van verscheidene politieke gevangenen. Cons itsmuziek, ig 16 november i Ne- Carlton Hotel te Amsterdam de elfde reünie der lichte muziek. Tijdens deze reünie worden enige Nederlandse kunstenaars onderscheiden met de Goulen en Zilveren Harp. patië ishandelen van tal de geen uitspraak schriftelijk laten weten, dit om mijn bevindingen beter te kunnen formule ren." zo zei hij tot de „genezeres." Deze mededelingen van de kanton rechter brachten gisteren teleurstelling bij de meer dan honderd belangstellen- In de tweede helft van volgend jaar zal het lichtschip Goeree vervangen worden door een stalen lichtplatform, dat onbemand zal zijn en waarvan de werking geheel automatisch zal geschieden. De kosten van bouw en plaatsing van 't platform zullen vijf miljoen gulden bedragen. Bij inschrijving werd de bouw en plaatsing gegund aan Heerema's Ingenieursbureau te Den Haag. De controle op de werking van de apparatuur zal geschieden vanuit de semafoor te Hoek van Holland. Het in ge bruik nemen van het lichtplatform zal een jaarlijkse bezuiniging op de defensiebegroting betekenen van 400.000 gulden. Het licht zal op tweemaal z< hoogte komen als op eei schip, hetgeen resulteert zichtbaarheid van 16 mijl. Londen ziet NDT wereldpremière van Van Manen DEN HAAG Hans van Manen heeft een nieuw ballet voor het Nederlands Dans Theater ontworpen, dat op maan dag 2 november zijn wereldpremière zal beleven in het Sadlers Wells Theatre te Londen. Het ballet heeft als titel Twice (Sock it to me) en is gemaakt op muziek van Herbie Mann. Steve Miller Band, James Brown en Santane- Voor het eerste deel, getiteld „Double" maakte Jean-Paul Vroom een film, die tijdens de uitvoering van het eerste deel gelijktijdig met het ballet vertoond zal worden. Het optreden op 2 november is de eerste van een reeks van 21 voorstel lingen die het Nederlands Dans Theater in Sadlers Wells geeft Ei* worden drie verschillende programma's uitgevoerd. Muzikale medewerking verleent het New Opera Orchestra. Alle voorstellingen staan onder leiding van Jan Stulen, muzi kaal directeur van het Nederlands Ballet orkest en dirigent van het Nederlands Dans Theater. Het gezelschap, dat uit 43 personen be staat, zal zaterdag a.s- per vliegtuig van Zestienhoven af vertrekken. De Engele tv.-regisseur Peter Adama maakt op het ogenblik tezamen met cameraman Ed van der Elsken een film van twintig minuten over het ontstaan van het nieuwe ballet van Hans van Ma nen. De film wordt op 13 november door de BBC uitgezonden. Onlangs heeft het NDT opnamen gemaakt in de Bavaria- studio te München. Het programma wordt in kleur uitgezonden op het 3e program ma van de zender Keulen. thisanten vai tegenstanders de genezeres r voor de gre Toch ongeveer een uur lang ondervroeg mr. Saelman de vrouw over haar dagelijkse verrichtingen. Gezeten op een stoel be antwoordde zij de eerste vragen, de andere en eigenlijk de meest belangrij ke deed zij af met te zeggen: „Daarover advi ik Mevrouw Prinse liet weten, dat zij als 18-jarig meisje door God is toege sproken en dat zij hogere krachten heeft gekregen om mensen met veelal jarenlange ziektes en pijnen te genezen. „Of dit onder de geneeskunde valt, weet ik niet, mijn handen worden ertoe geleid en ik heb de plicht om te doen wat God mij heeft opgedragen." De Mr. Saelman bracht ook een aantal verklaringen ter sprake van mensen, die door de Standdaardbuitense zijn be handeld en ehkele brieven van mensen, die er geen baat bij hebben gehad. Daar in werd gezegd, de de behandeling be stond uit krachtige slagen op vuist, nek, rug, borst, armen en benen „slagen met mannekracht." zoals een van de drie schrijvers het uitdrukte. Mevrouw Prin se antwoordde daarop dat de 'n gevoe liger is dan de ander, maar dat zij zich zelf er niet van bewust is zo hard te slaan. Zij ontkende pertinent genees middelen of wat daarvoor moet door gaan, aan mensen te hebben gegeven. Wel gaf zij toe in enkele gevallen een vraagd voor haar behandeling, kwam er tijdens de zitting niet helemaal uit. In enkele verklaringen werd gezegd, dat zij wel om geld heeft gevraagd en dat er een soort tarief van respectieve lijk 100, 75, 50 en 25 gulden zou gelden. „Ik vraag beslist geen geld," repliceerde Prinse op wat door de kan- t dank voor hun genezing wat geven. Dat geld nil ik beste- cen kliniek, die ik hoop te KIND DOOR LEEUWEN VERSCHEURD BELGRADO (AFP) Een kind va achttien maanden is eergiseren in d Slavische plaal Het kind was bij de leeuwenkooi onder het hekwerk doorgekropen en de leeu wen trokken het in de kooi. Het meisje, dat met het kind de dierentuin bezocht, probeerde het kind te redden. Voor haat- leven wordt gevreesd. Het ongeluk gebeurde vlak voordat de ADVERTENTIE Prof. Minnaert overleden UTRECHT (ANP) Prof. di M. Ja mevrouw, Top-form tapijt is gemaakt van zuiver scheerwol! Omdat U veel van top-form tapijt verwacht, stellen wij de hoogste eisen. Alleen de beste c scheerwol komt in aanmerking. Omdat ze sterker is f en omdat ze mooier is. Als U tapijt koopt I ^3 zijn er 2 zaken waar U beslist op dient te letten: V 1) wolmerk2) top-form garantie-etiket. JL Uw top-form adviseur kan U de komplete kollektie vrijblijvend tonen.* Na Utrecht cn Leiden Hij p: 1924 in Utrecht. Prof. worden beschouwd als grondleggers van de kwaï nespectroscopie. In 1937 Hij Den Haag; Spui/Kalvermarkt, Rijswijk: In dc Bogaard. Leiden: Nieuwe Rijn/Hartesteeg (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Hardnekkige be strijdingsmiddclen als D.D.T en Dier drin zijn volgens dr. K. W. Jager zon der meer noodzakelijk behor lijke 'oedsc Wai de- middelen in. de hele wereld verbo- :n een onmiddellijk ontstaan." aldus deze vanmiddag in Amster- le op een proefschrift t mogelijke schadelijke gevolgen insekticiden. Volgens het proefschrift van di Jager zijn bestrijdingsmiddelen een noodzake lijk kwaad. Uit zijn onderzoekingen on der 900 werknemers bij Shell-Pernis, i geproduceerd worden. dat op schade voor de miljoenen men voedselprobleem bedrijfsarts, die is r 3 gev gezondheid lijkt. In het begin van de produktie waren er enkele vergiftigingsverschijnselen. Na technische verbeteringen komt dit niet meer voor. In de gevallen, waarbij vergiftiging in de beginperiode gecon stateerd werd. is geen blijvende schade de opeenhoping van deze stoffen."' aldus De promovendus legde er de nadruk op, dat hij slechts een deelaspect van het insekticidenprobleem heeft bestu deerd. De invloed van de insekticiden op het milieu werd niet in de studie opge nomen. Hij is van mening, dat de insek ticiden alleen daar waar nodig en dan slechts door deskundigen toegepast mo-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 5