menmg ook VOOR JOU Schipper van „Katwijk 3 trof geen enkele schuld LEIDSE „BEGGAR'S MEDAL' We zijn tegen commercie, dus maken we geen plaat Messcher's Modehuis Leidse agenda MARKTEN „Dachautje" spelen aanleiding tot tentoonstelling 1933-19nu „Duf Oegstgeest" wil centrum Bi] aanvaring niet dodelijke afloop LEIDSE COURANT ADVERTENTIE) AMSTERDAM/KATWIJK Het is in Nederland nog steeds 20 dat in de binnenvaart een ieder maar kan varen met het schip dat hij zich uitkiest. Het behoeft geen betoog hoe wenselijk het zou zijn dat de stringente bepalingen betreffende de Rijnvaart, voor zover toepas selijk, ook op de andere binnenwateren van gelding zouden zijn. Hoeveel ongelukken zouden daardoor niet kunnen worden voorkomen. Dit schrijft de Commissie Binnenvaartrampenwet in haar verslag over de aanvaring van het motorschip „Atlantic" met het motorschip „Katwijk 3" op 15 september 1969 op de Dordtse Kil. Tengevolge hiervan zonk de „Katwijk 3", waarbij de vrouw van de schipper van dit vaartuig en zijn tweejarig dochtertje verdronken. ANK VAN DER MOER „De Kersentuin" vrij dug en zaterdag in Leidse Schouwburg LEIDEN Het Zuidelijk Toneel Globe speelt morgenavond en zaterdagavond Wi de Leidse- Schouwburg onder regie van Ton Lutz JDe Kersentuin" van Anton P. Tsjechow. In het stuk spelen onder andere mee: Ank van der Moer. Ann Hasekamp. Petra Laseur, Kitty Janssen en Henk Molenberg. De voorstellingen beginnen om S0.15 uur. Ton Lutz, die vorig jaar Oom Wanja (ook al van TJechow) op de planken bracht antwoordde onlangs op de vraag Waarom globe, waarom Tjechow?": In de eerste plaats is De Kersentuin, dat als thematiek heeft het verglijden van de betere stand naar een ander stand punt ten opzichte van het leven, een meesterwerk van dramatisch kunnen. Verder heeft Tsjechow een sterk appèl op de hedendaagse mens en zijn er tal loze raakpunten met nu. Za ngersdag (2) LEIDEN, 28 oktober 1970 Gaarne zou ik enkel eopmerkignen plaat sen bij het artikel van Jan Doove n.a.v. de „Koordag" in Leiden op 25 oktober 197Q. Het gestelde doel is volkomen be reikt en naar mijn mening was „meer" niet mogelijk, gezien de bereidheid tot deelname en de beschikbare financiën. Inderdaad zal niet iedereen het eens zijn geweest met de keuze van de „vaste nummers", maar we zijn tot samenzang gekomen en ik geloof echt dat het ons ieSm heeft „gedaan". Dat de jongerenkoren tussen de wal en bet schip terecht zijn gekomen is niet t» wijten aan de organisatie, zij zelf hebben van hun aanvankelijke toezeg ging afgezien tot teleurstelling van de os^aniserenden. Waarom dat bijtend s&r- nsma op prestaties, die geen enkele pre tentie hadden? Het is niet prettig als men op een herhaalde uitnodiging om voor het voetlicht te treden toegeeft en dan wordt afgekraakt. We weten heus wel, dat wat we doen niet steeds artis tiek verantwoord is of technisch juist ia. We zouden graag raad hebben, maar ona werk is niet gediend met scherp 1 kerk- Het is \nlgeiiK de commissie komen vast te staan dat de schipper van de „Katwijk 8" in geen enkel opzicht schuld heeft gehad aan dit ongeluk. Op het varen van de „Katwijk 3" is geen aan- king te maken geweest. Het gebeurde moet wel geheel voor rekening van de „Atlantic" worden gebracht. De directe oorzaak van de aanvaring is volgens de commissie het defect ge weest aan de hydraulische motor van de stuurinrichting van dat schip. Er werd gevaren zonder de aanwezigheid van een behoorlijk direct in te schake len reserve-stuurapparaat. Een soort noodstuurwerk was voor dit van origine zeeschip wel aanwezig maar van de mogelijkheid om daarvan onmiddellijk gebruik te maken in geval van nood was eenvoudig geen sprake. Een scher pe afkeuring voor deze ook door de vertegenwoordiger der eigenaresse, een N.V., toegegeven nalatigheid is volgens de commissie op haar plaats. Tenslotte heeft de commissie niet zon- 1 der ontsteltenis gelezen en gehoord dat de „Atlantic" enige tijd na de aanvaring is gezonken, doordat de voorpiek, die door de aanvaring was volgelopen geens- j zins waterdicht was afgesloten van de I andere compartimenten en ruimten eo i deze ook onderling niet. Het voorpiek- schot en de verdere schotten waren niet waterdicht. Blijkbaar is hier naar de mening van de commissie noch door de reparerende werf, noch door meer- j bedoelde N.V. bij terugkomst ook maar enige controle uitgeoefend, hetgeen de commissie een onverantwoordelijke si tuatie noemt. BREESTRAAT 175 - LEIDEN TELEFOON 22095 Auto totaal uitgebrand LEIDERDORP - Op Rijksweg 4A is dins dagavond omstreeks zes uur een per sonenauto uitgebrand. De brandweer heeft getracht het vuur te blussen, maar deze poging mislukte. De brand ontstond doordat de auto, die op nog onbekende wijze op de linkerweghelft geraakt was, op een stapel bouwmaterialen reed. Een vontk uit de knalpijp was de directe aan leiding van de brand. De bestuurder en een mede-inzittende konden nog net op tijd uit de auto springen. Deze zangersdag is ook gezien als een aanloop tot andere aktiviteiten. Dit zal ven de organisatoren weer veel tijd vra gen. Ik hoop, dat de hatelijk kritiek van Jan Doove hen niet zal weerhouden te doeo wat se kunnen om te bewaren wat nog bestaat en mteaehien mee te bonwen aan de opbloei van ee I k DONDERDAG 29 OKTOBER L.OJ. Opening nieuwe gebouw door mr. Grosheide. 14.45 uur. I.eids Volkshuis Apothekersdijk: 25 jaar V.N., aanvang 2.15 ur. Holiday Inn Modeshow sporthuls Wilms Floet. aanvang 20.15 uur. Stadsgehorozaal Concert Con Amore, aanvang 20.00 uur. Raadhuis Oegstgeest - Afscheid Mr. Van Krieken, aanvang 15.30 uur. VRIJDAG 30 OKTOBER Schouwburg De Kersentuin, aanvang 20.15 uur. Stadsgehoorzaal Bijeenkomst Leidse kynologenclub, aanvang 20.00 uur. Genieentehuis Zoeterwoude Openbare vergadering Industrieschap, aanvang 16.00 uur. ZATERDAG 31 OKTOBER Schouwburg Kersentuin, aanvang 20.15 uur. De Lakenhal Kamermuziekavond oud leden Jeugdkamerorkest. leiden-Leiderdorp-Oegst geest Kle- dinginzameling Caritas Neerlandica, aanvang 2.00 uur. Aittonlus Clubhuls Receptie ter ge legenheid van het 25-jarig bestaan van RSITAIR DTRBCHT, 29 okt. - Vee - Aanvoer 4391, weekaanvoer 4876, runderen 1459, vete kalveren 42, graskalveren 259,, nuchtere kalveren 703, schapen 1495, varkens boven 100 kg 375, bokken en geiten 58, melk- en kalf koeien 1225-1475, kalfvaarzen 1000-1250, vare koeien 800- 1000, pinken 625-860, stieren 850-1480, graskalveren 425-675, nuchtere kalve ren 40-80, fokkalveren 125-370, schapen 85-120, lammeren 95-150, bokken, geiten 12-76, vette koeien le kw. 4.50-4.80, 2e kwal. 4.10-4.50, 3e kwal. 3.70-4.10, vet te kalveren: le kwal. 3.80-4.00, 2e kwal. 3.50-3.70, 3e kwal. 3.30-3.50. nuchter* kalveren 1.40-1.80, slachtzeugen 160-180, jonge slachtzeugen 1.75-1.85, Overzicht: melk- en kalfkoeieni rustig, niet geheel prijsh.j vette koeien: matig, prjjsh, vare koe tem rustig, ruim prijsh-s vette kal veren: rustig, prijshoudend; graskalve- ram idemj nuchtere kalveren: traag, vast; fokkalveren: traag, even lager; schapen! lui, nauw prijsh.; lammeren: lui. nauwelijks prijsh.; varkens* matig, gedrukt. •S-HERTOGENBOSOH, 27 okt. Vee - Aanvoer totaal 8225, runderen 2899. graskalveren 607, vette keveren 283, nuchtere kalveren 2850, schapen 841. lammeren" 745, slachtrunderen 1085, Prijzen: melk- en kalfkoeien 900-1700, giuste koeien 750-1200, graskalveren 360 -535. kalfvaarzen 1200-1700, 825-1375. klamvaarzen 1000-1225, guiste vaarzen 850-1100, pinken 550-800, nuchtere kal veren voor fok of mesterij 225-375, wei- deschapen 85-125, weidelammeren 55-85 slachtrunderen: 4.85-5.25, le kw. 4.30- 4.75, 2e kw. 375-420. 3e kw. 3.50-3.70, vette stieren 4.65-5.00, worstkoeien 3.40- 3.55, vette kalveren le kw. 4.15-4.35, 2e kw. 3.90-4.10. 3e kw. 3.65-3.85, nuch tere kalveren 1.30-1.70, slachtzeugen le kw. 1.75-1.85, 2e kw. 1.60-1.72. vette schapen 100-120, vette lammeren 105- 130. Melk- en kalfkoeien: normaal, •troef, prijsh., guiste koeien: ruimer, rus tig. moeilijk te handh., jongvee: groter, stijf, prijsh.; vette kalveren; minder stabiel, stabiel: nuchtere slachtkalveren: groot, slepend, gedrukt. Schapen en lammeren: redelik, matig, ruim, slacht vee: minder, williger, weinig veranderd; slachtzeugen: groter, slecht, lager. LEIDEN Het perceel Koppenhmk- steeg 8-Sa ie de gemeente Leiden te koop aangeboden. Als de raad op het aanbod ingaat, zullen op een na alle panden aan de Koppenhtnksteeg afge broken kunnen worden, waarna er een doorbraak gemaakt kan 1oorden tussen Kaasmarkt en H ooglondsekerkgrooht. UNIVERSITAIR NIEUWS LEIDEIN Aan de Rijksuniversiteit ie Leiden zijn geslaagd voor het kand. ex. S 2W en N. de heer (X D. van Baten burg (Leiden), mej. T. J. E. Zuuren (Leiden). W3 W en N: M. Voorhoeve. Leiden; F. Veldman, Riinsburgj kand. ex. N 1 W en Nde heer G. J. Blaisse Leiden: kand. ex. W 3 W en Nj A. J. J. v.d. Kwartel, Leiden: doet. ex. scheikun de: G. Boekestein. Leiden: mej. M. W. Biessels. Wassenaar; doet. ex. biologie: R. F. Heyn C.L, Leiderdorp: A. Boers- ma. Leiden; doet. ex. farmacie: L. Drey- er. Leiden. Kampioenschap 1970 L.P.V. „De Vriendenclub" LEIDEN Na een succesvol seizoen zijn de uitslagen bekend van de Leidse Postduiven Vereniging „De Vrienden club". Het meeste succes had de heer C. de Ridder, die in alle klaseen een eerste prijs behaalde. Vitesse: 1. C. de Ridder; 2. Gebr. v. <L Voorn; 3. J. Knijnenburg. Jonge duiven: 1. de Ridder; 2. Jac. Ludlage; 3. H. Hol- trop. Fond: 1. C. de Ridder; 2. J. Knij nenburg; 3. H. Holtrop. Generaal: L C. de Ridder; 2. Gebr. v. d. Voorn; 3. J. Veilbrief Jr.; 4. J. Knijnenburg; 5. L. Koopman. Totaal oude duiven: 1. C. de Ridder; 2. J. Knijnenburg; 3. Gebr. v. d. Voorn. Navluchten: 1. C. de Ridder; 2. Gebr. v. d. Voorn: 3. J. Veilbrief Jr. Winnaars van de Dery (4 duiven aan gewezen): 3. C. de Ridder 690.88 pnt.; 2. J. Veilbrief Jr. 489.22 3. Jac. Ludlage 454.79; 4. L. Koopman 388.05. Kam pioene duif jongH70-231025 C. de Ridder. - Eindstand: 1. C. de Ridder 2375.18 pnt.; 2. Gebr. v. d. Voorn 1988.84; 3. J. Veilbrief Jr. 1980.03; 4. J. Knijnen burg 1870.11: 5. L. Koopman 1704.65; 6. J. Beekman 1421.75; 7. H. Holtrop 1356.10; 8. R. Pet 1203.38 9. W. Beij 116975: 10. Jac. Ludlage 1169.65: 11. Gebr. Nievaart 1106.65; 12. H. J. Was- sink 1008.21; 13. Th. Dogelmans 994.08; 14. C. v. Dijk 976.00; 15. P. C. Hansen 965.76; 16. J. v. Seggele 831.96; 17. J. Gijeman 761.01: 18. T. Veilbrief Sr. 752.78; 19. S. Pracht Jr. 733.88; 20. J. v. As 712.75; 21. J. Verhaar 509.39; 22. R v. Loon 505.06;23. A. J. Link 504.57; 24. E, Wassink 495.72; 25. mevr. v. Dende ren 471.60; 26. J. Smit 418.63; 27, W. Vijlbrief 294.73; 28. C. Vlaard.broek 280.57; 29. W. Doesburg 255.40; 30. S. Pracht Sr. 202.07; 31. W. Veilbrief Jr. 115.16; 32. L Burgmeyer 99.12; 33. J. v. d. Kwaak 8999; 34. J. J. Wassink; 35. Jac. v. d. Wiel 1700 ctatieche dictaturen mochten de debficle zelfs overleven (Spanje-Portugal). Het proces van aantasting'van bestaande de mocratieën zette in (Frankr) Zwakke LEIDEN In 1963 werd tijdens de ontgroening van Corps-studenten ln Amsterdam „Dachautje" gespeeld. Dit maakte duidelijk, dat velen onder de jongeren niet op de hoogte waren van wat het fascistisch geweld had uitge richt en dat ze er ook niet op voorbe reid konden zijn dit geweld te voorko of te keren als zich ergens een si tuatie zou gaan ontwikkelen, die op- w het leven van bevolkingsgroepen bedreigen. Met dat doel voor ogen hebben oud-gevangenen van het concen tratiekamp Sach8enhausen, in samen werking met anti-fascisten, die niet in het kamp hebben gezeten de stichting „We nemen "t wéér niet 1933-19nu" op gericht. Het „Dachautje" spelen in Am sterdam is de directe aanleiding geweest voor het werkcomité van de stichting de tentoonstelling „Homo hominl lupus" (de mens is voor de mens 'n wolf) tot stand 1 te brengen. In die tijd gaf de tentoonstel- ling een beeld van de concentratiekam pen onder de Nazi's, de onderdrukking en het verzet. Er werden ervaringen uitgebeeld, die gevangenen, verzetmen-1 sen, een bevolking-in-haar-geheel, te verwerken hebben gehad onder het Na zi-regiem. Het ging en gaat erom de jeugd van nu, de jongeren van na de oor log, in woord en beeld duidelijk te ma ken, wat zich in. de jaren 1933 en 1945 (opkomst en ondergang van het derde rijk) heeft afgespeeld en hoe dat kon gebeuren. Van 1933 tot nu toe loopt er echter een rode draad door de geschie denis. want er bestaan nog steeds con centratiekampen en er worden nog steeds op aarde mensen ver volgd op grond van hun ras, hun huids kleur, hun levensbeschouwing, hun taal, hun nationaliteit. Een kamp is 'n onaf scheidelijk element van een fascistisch regiem en ook dal wordt in deze ten toonstelling duidelijk gemaakt. Het fascisme was, na korte pauze, spoe dig na "45 bezig aan zijn herstel in al zijn verschijningsvormen. Sommige fas- democratieën werden omvergelopen (Griekenland!, Indonesië) of worden be dreigd Weet-Duitsl&nd: NPD, Not- standgesetze), rassen- en volkerenhaat hoopt zich op (Zuid-Afrika, Rhodesië, Verenigde Staten, Engeland), massaie mensenvernietiging wordt opnieuw uit gevoerd (Vietnam. Angola, Brazilië). Uit al deze voorbeelden blijkt, dat net fascisme groeit. Deze tentoonstelling wil de mensen proberen wakker te schud den. In welke gedaante ook, het fas cisme is de kwade boodschap van de sociale ongelijkheid en er is geen uit gebreid onderzoek voor nodig om te ont dekken, dat de meerderheid van de be volking zich passief gedraagt tegenover het fatale proces van het toepassen van onbegrensd geweld, met inbegrip van chemische, bacteriologische en atomaire wapens. Deze wapens worden trouwens al in Aziatische gebieden gebruikt. De tentoonstelling „We nemen 't wéér niet" wordt vrijdagavond om 8 uur in de Pieterskerk geopend door de lieer Du- plessis van het Afrika-instituut in Lei den en Is tot en met 8 november te be zichtigen Leidetuiar betrokken bij dodelijk ongeval in België LEIDEN Een Nederlander is woens dag in België om het leven gekomen toen de auto waarin hij als passagier meereed na een botsing met een - even eens - Nederlandse auto bij Lokeren (tussen Gent en Antwerpen) in het wa ter terecht kwam. Het slachtoffer ls Anton Terneldi, wiens woonplaats on bekend is. De drie andere inzittenden van de door Frans Bastianen uit Oos terhout bestuurde wagen moesten in 'n ziekenhuis worden opgenomen. De bestuurder van de andere wagen, een vrachtauto, is J. de Ruiter uit Leiden. Hij kwam met de schrik vr|j. De fron tale botsing tussen de twee wagens ge beurde tijdens een inhaalmanoeuvre. BEGGAR'S MEDAL POPNIEUWS LEIDEN Beggar's Medal: alweer een nieuwe popgroep in leiden? Ja en nee eigenlijk. Ja. omdat nog niet veel mensen van de groep gehoord zullen hebben. Nee, omdat de groep in de huidige formatie al h|jna een jaar bestaat! De leden komen allemaal uit andere groepen, l'it „The Butts", „Nameless" en de begeleidingsgroep van de „Hearts of Soul". Waarom zijn z|j uit de Hearts of Soul weggegaan: de meisjes zijn toch hekend? „We konden niet tegen de discipline, die in de groep heerste. De vader van de meisjes was de leider van de groep. Die man is militair en hij wilde iedereen drillen op dezelfde manier als hij dat doet met nieuwe dienstplichtigen. De meisjes stonden in de keuken te huilen als Pa weer eens een keer bezig was geweest. Nee, dat was niets voor ons. ======:====:==- Ook kregen we b(j hem niet de ge- legenheid de muziek te spelen die we zelf f|jn vinden. We moesten daar allemaal commerciële nummers spe len en dat vonden we vreselijk." Maar nu doen jullie dat toch ook? „Ja, dat wel. Maar de muziek die we nu spelen Is Anders commercieel. Nee, geef ons maar „hard-rock". Dat vin den we het fijnst wat er is." Waarom spelen jullie dat nu nog niet? „De apparatuur moet er uit en daarom spelen we nog deze muziek. Het pu bliek vraagt erom. Maar als die in strumenten eenmaal betaald zijn, dan wordt het niets anders dan rock." Met dit speciale soort muziek trek ken jullie natuurlijk ook een bijzon der publiek. Heel anders dan wat je nu krijgt? „Ja. dat is zo. We vinden het niet zo fijn om een publiek te hebben, dat de hele avond wil dansen. Het liefst treden we op in Provadja- clubs. De mensen, die daar komen, Na de LP „Present from Nancy" is Super Sister deze week weer in studio voor de derde single. Een van de ge gadigde nummers is het aloude Red rtver rock" 0 LP in voorbereiding van de groep Clover Leaf 0 Bobby Bloom is woensdag hier voor de Eddy Becker Show 0 Vakmensen vinden ..Come softly to me" beste Percy Sledge single sinds ,My special prayer" 0 Jimi Hendrix heeft vroeger ook wel eens in hef. orkest van Percy Sledge gezeten 0 Radio Veronica draait de band van Jake Holmes „So closewelke ter plekke gemaakt werd door Jurg van Beem John Mayall accepteerde het Grand Gx/Ja aanbod definitief 0 .^Patches'' von Clarence Carter ran '39 tfaar If in Engeland! Bij radio Luxemburg daar zelfs één Nieuw James Last album gaat With Compliments" heten 0 Titel tweede Snip <t Snap album wordt „Fat1 toen en thans0 Ear rings tin ook nr. 1 op Waalse hitpa rade 0 En nr. 1 nog steeds in Top Pop waar „In-a-gadda-da-vida" is binnengekomen op 0 „Black man's Burdonwordt nieuw album van Eric Burdon 0 Er komt ook een aparte plaat van War 0 Johnny Jen kins wn seen de man waar Otis Red ding bij mocht zingen 0 George- Moustaki ontving gouden gondel in Venetië voor de meest verkochte plaat ran het jaar tn Italië, te weten de Italiaanse uitvoering van .Le Métè- que" 0 Bij de meest verkochte albums mm de laatste tijd o.a. ..Sound of love" van Bee Gees, That's soul 5" en nog steeds James Last op klom pen" 0 ■PH. - J met een boodschap sOh nee, beslist niet. Muziek met 'n boodschap is niets voor ons. Maar ook muziek zonder boodschap moet je kunnen begrijpen. Misschien is begrijpen niet het juiste woord. Aanvoelen, dat is beter. Sno bistisch publiek voelt die dingen niet, daarom is het gewoon rot om ervoor te spelen." Hebben jullie nog toe komstplannen? „Ja. natuurlijk. We willen zo gauw mogelijk overal in het land bekend worden en zelf gaan komponeren en teksten schrijven. Dat is heel belangrijk, weet je. dan pas krijgt de groep een eigen gezicht. Jullie z|jn niet van plan 0111 een plaat te gaan maken? „Een plaat is com mercieel en wij zijn tegen de commer cie in de muziek. Dus maken we geen plaat. Misschien als we er een uit mochten brengen met eigen teksten en muziek. Die zon dan waarschijn lijk niet 'erg goed lopen, omdat die OEGSTGEEST ,J)UF OEGST GEESTis de naam van een actie comité dat zich tot taak hoeft gesteld een eind te maken aan „duf Oegst- Men wil dit doen door een centrum te openen waar iedereen zoveel moge lijk aan zijn trekken komt. Men denkt aan het laten optreden van groepen, vde mogelijkheid tot het houden van tentoonstellingen. Verder kan ieder een die aktiviteiten wil ontplooien de ruimte tot zijn beschikking krijgen. Daar deze ruimte zo intensief moge lijk gebruikt moet worden zoekt „DUF OEGSTGEEST" contact met mensen die hiervoor belangstelling tonen. „DUF OEGSTGEEST", Ernie, Floralaan 28, Tel. 01710-50488. Frits Carel Fabritiuslaan 23, Tel. 01710- 54141. niet commercieel zou zijn." Dat niet-commerciële is een soort levensvisie voor jullie, dus jullie zijn ook niet van plan om van muziek je beroep te maken? „Nee, we werken allemaal, en het gaat er goed zo. We leven naar elk optreden toe. Het is voor ons geen inspanning, maar ont- t spanning' zo n optreden. Pap op de Bilhne kurmen we ons Vself «"jn We pretenderen ook helemaal niet dat we een groots soort muziek brengen. Voor ons is het een uit zijn krach ten gegroeide huis-tuin-en-keukenmu- ziek." Problemen zijn er in iedere groep, in die van jullie ongetwijfeld ook? „Ja, Willem moet in dienst. We zijn dan voor een tijd onze drummer kwijt. Erg vervelend, want dan kun nen we helemaal niet optreden. Hjj is op het ogenblik onvervangbaar. Ook is het moeilijk om binnen Leiden oefenruimte te vinden. We hebben nu een ruimte in Roelofarendsveen, maar dat is telkens een hele reis en een heel gesleep met al de instrumenten. Dat is beslist niet ideaal. Maar het is in Leiden zo schrikbarend duur dat zelfs al dat gesleep en de reiskoeten tegen de prijzen in de stad opwegen." Iets heel anders, een van jullie had het zojuist over snobistisch publiek, is dat voor jullie alleen maar publiek, dat de hele avond wil dansen, of rekenen jullie daar ook nog andere „Ja, natuurlijk. We hebben eens een keer in 192 in Den Haag gespeeld. Over het algemeen is het Haagse publiek echt wel fijn. Maar dit was zo'n afknapper. Als je daar een num mer minder goed speelt kun je geen goed meer voor ze doen. Waardeloos, in Leiden spelen we het liefst in het Volkshuis. Ook heel erg fijn publiek. We hebben nog nooit last met ze gehad, zoals verscheidene groepen hier in de omstreken, die er ook ge speeld hebben. Wij mikken in elk geval op dat publiek. We zullen zien hoever we binnen een jaar ztjn. daarde Amsterdamse formatie „Brainbox" 111 de ttieuin ederland. Op uitnodiging van Capitol Records zal dt re bezetting met John Schtiursma (sologitaristlinks.groep aan het eind van dit jaar een toernee gaan maken „brainbox" zal op zondagmiddag 1 november a.s. optreden door Amerika. Voorts op de foto: Rudy de Queljoe (solo- m zaal Van der Poel te Leimuiden (aanvang half drie).gitarist), André Reynen (bas gitarist), Pierre van der Lin Dit optreden behoort tot de laatste serie van dit seizoen d>-n (drums) c/i zanger Cas Lux.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 4