Gedeeltelijk herstel twee bruggen vergt vijf ton J Historie liet Leiden 'n blok aan het been na Jan Ivangh won prijs op vogelsongfestival 0p scholen zou meer gebruik moeten worden gemaakt van geluiden Leiden handreiking voor zien van oud schoon J. van Schie ere-lid Werkmans Wilskracht Comité waakt voor water zonder fluor in kop Z-Holland Volgende week entree van de plastic zakken Gemeente borg voor werkende jongeren DONDERDAG 29 OKTOBER 1970 LEIDSE COURANT mentair LEtDEN De middelen ontbreken Leiden eenvoudig om de bruggen te sfoan, die voor de voorgenomen ontwikkeling van de stad noodzakelijk rijn. Voor restauratie van bruggen die tot de historische erfenis van de •tod behoren, zijn daarenboven kapitalen nodig. Zo vragen b. en w. de raad nu, ruim een half miljoen crediet voor de gedeeltelijke ver nieuwing van de Nonnenbrug over het Rapenburg en van de Lourisbrug over de Herengracht to vloed van het 1 dei< enige tijd in zeer deplorabele toe stand. In april jL werd de brug geslo ten voor voertuigen met een asdruk van meer dan een ton. De gemeente Leiden heeft een plan ontworpen voor de res tauratie van de bovenbouw van de brug. De realisering ervan zal een bedrag ver gen van f373.000,—. Daarbij komt nog een post van f 27.000,voor het leggen van kabels en leidingen. Omdat de brug is opgenomen in het register van be schermde monumenten in Leiden, heb ben b. en w, de minister van C R M. een vergunning gevraagd voor de uit voering van het werk. Een rijkssubsidie van 30 pet in de kosten van instand houding van het monument is in begin sel niet uitgesloten. Knelpunten een probleem dat al langer nijpt In no vember 1966 stelde de raad voor, de gedeeltelijke vrnieuwing van deze ver binding een krediet van f 323.250 be schikbaar. Door het stijgen van lonen en prijzen maar ook door de voorwaar den, die de rijksdienst voor de monumen tenzorg stelde, worden de benodigde gel den nu geschat op f470.000,— afgezien van een bedrag van f22.000,— dat no dig is om voorzieningen te treffen aan de helling van de walmuren, onmiddel lijk nabij de brug. Er is derhalve een aanvullend krediet nodig van f 169.250,-. Leiden telt 108 vaste en 27 beweegbare bruggen. Het grootste nklepunt vormen de bruggen in de scheepvaartroute. Met name de Pauwbrug is een hindernis in de poord-zuid-route. Het (mijloenen-)- plan voor een nieuwe brug wacht de goedkeuring van G.S., maar het zal nog wel geruime tijd kosten, voor de beno digde gelden bijeen zijn. Eeuwen Bovendien moet de gemeente in totaal 14 kilometer kademuur overeind hou den. Herstel van kademuren kost door de bank genomen f3.000,per meter... Van die nood wordt weliswaar 'n deugd gemaakt omdat de restauratie van wal muren doorgaans wordt aangegrepen om een stuk riolering aan te leggen. Als er nu maar systematisch kademuren her steld worden, krijgt Leiden op den duur een gesloten rioleringssysteem, een voor ziening waarover minder-historische ste den allang beschikken. Begrijpelijk is gemeentelijke kring verzucht: ,We zijn nog lang i de malaise. Dit i i kwestie De Louris-brug, i vankeljjk werd gert LEIDSCHENDAM „Het is iets ongelooflijk moois, als je by dat kerk je komt, en je hoort dan die klokjes. Ieder diertje heeft namelijk zjjn eigen toonhoogte en het totale geluid Is dat van een primitief carillonnetje. Er ■at een ond mannetje, die elke avond naar de „klungelkes" kwam luiste ren". Dit zegt de Leidschendamse Jan Ivangh die in de door de BBC georganiseerde „Wildlife Tape Recor ding Competition" In zjjn categorie de derde prys won met het geluid van de vroedmeesterpadjes in een Lim burgs dorp, waarvan hjj de naam Do wedstrijd, die de BBC „A Bird- song for Europe" noemde, bestond niet alleen uit geluiden van vogels maar ook van insecten, reptielen en vissen. In november wordt tijdens de -Countryside Conference 1970" in Londen de „Gouden Nachtegaal" uit gereikt voor het mooiste geluid waar bij het niet gaat om geluiden van bij zondere dieren maar om de zuiver heid. Jan Ivangh heeft twee bandjes in gestuurd, een van de grutto, ijsvogel en de dodaars en de ander van de groene kikker, de boomkikker en de nu beroemd geworden vroedmeester- pad. De trots van zijn echtgenote is te begrijpen: op haar aanraden stuur de hij ook de tweede band in waar voor een international jury 'n prijs toekende. Er waren inzendingen uit geheel Europa, zegt de heer Ivangh, van de Oeral tot aan de Middellandse Zee,. Het registreren van geluiden is be gonnen als een hobby maar langza merhand, en voornamelijk door inter nationale uitwisseling, uitgegroeid tot een studie over hoe vogelB van ver schillende landen reageren op eikaars Ivangh vindt het overigens jammer dat hij zijn vogelgeluiden niet meer produktief kan maken. In musea bijv. waar diorama's zijn, maar vooral op scholen. „De jeugd en vooral de stads jeugd, en daar mogen we Leidschen- dam ook wel onder rekenen, heeft een enorme interesse voor alles wat met dieren samenhangt en ze weten er praktisch niets van". Hij heeft voor een lagere school in Leidschendam 'n les gemaakt, eigenlijk een soort puz zel zegt hij, waarbij de onderwijzer foto's van vogels projecteerde en Jan Ivangh een band met vogelgeluiden liet horen, waarna de kinderen de combineren. Het in het lesprogramma moeten worden opgenomen, zeggen wij, en de heer Ivangh zijn het er roe rend mee eens maar ze zien het nog niet gebeuren. Voor het opnemen van de geluiden wordt meestal een parabool inflector gebruikt, waarbij geluiden in een cir kel van ca. 10 kilometer worden op genomen. Een mooie uitvinding, maar hierbij wordt ook de, op zeg acht ki lometer, passerende brommer opgeno men, die bij het afdraaien dan wel te horen is. „Daar hebben de deel- nemers in andere landen natuurlijk veel minder last van", zegt Jan Ivangh, Als bijzonderheid toont hij ons een familiewapen uit 1730 van een zekere Ivangh, dat een vriend uit een archief in Noord-Holland opdui kelde, het toont een vogel en een pijl. Als we zeggen dat de pijL niet erg terzake is zegt de heer Ivangh dat hij ook nog pottenbakker geweest is en dat zijn „merk" een pijltje was... Wie het geluid van de vroedmeester- pad, de naam is te danken aan de eieren, die zij als een snoer tussen de achterpoten meedraagt, wil ho ren, kan dit zondag doen, want de heer Ivangh verwachtte gisteravond ook Bert Garthoff. „Weer of geen Toch zal deze beroemde natuurlief hebber niet de eerste zijn die het ge luid van de vroedmeesterpad uitzendt, want, zegt mevr. Ivangh, Kees Schll- peroort heeft het geluid al kerstboomklokjes. i De Nonnenbrug, restauratie dringend noodzakelijk. LEIDEN „Een oude stad en dat geldt in het bijzonder voor Leiden is een opgeslagen boek. waarin men historie lezen kan. Wat ons de fraaiste woonwijk niet geven kan, de band met het verleden, vindt men in de oude stadswijk." Bü het „lezen" in het opgeslagen boek Leiden, is voor velen een kleine handreiking onontbeerlijk. Bjj de snelle verandering en verpau pering van het stadsbeeld is voor anderen een aide mémoire geen over bodige luxe: men weet nu eenmaal nooit, welke offers de „vooruitgang" van de ene dag op de andere kan vragen van een binnenstad zonder be stemmingsplan of beschermde stadsgezichten. Ir. Hugo van Oerle, kenner bij uitstek van het oude Leiden, heeft deze handreiking gegeven door middel van zijn boekje „LEIDEN". Dezer dagen zag bij uitgeverij „De Forel" N.V. te Nieuwendijk (N.Br.) een facsimile- herdruk het licht van een in 1943 bij uitgeverij Allert de Lange te Amster dam, onder auspiciën van de Bond Heemschut, verschenen uitgave die in 1950 een tweede druk kreeg. Binnen een bestek van honderd pagina's, royaal van illustraties en teke ningen voorzien, behandelt ir. Van Oerle het ontstaan van de oer-hollandse stad Leiden, haar toestand in de grafelijke tijd. in de katholieke bloeitijd, het beleg en de gevolgen ervan, de gouden eeuw én het verval in de acht tiende eeuw en tijdens de Franse overheersing. Hij besluit met een „per spectief", dat evenwel weinig perspectief biedt. Het blflft wat vaag. Het staat stil bij de vaststelling van een onveranderlijke waarheid. Het bewustzijn is wakker geworden dat het belangrijk is, dat de binnenstad, waar het hart der stedelijke gemeenschap klopt ook „mood" genoemd kan worden. Schoon heid is van een hogere orde dan technische volmaaktheid. Doelmatigheid en schoonheid kunnen hand in hand gaan. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. We moeten de stad weer leren zien als één groot geheel, waarvan alle onderdelen te zamen de schoonheid en harmonie vormen." Het ligt niet rechtstreeks In de macht van de schrijver, bijvoorbeeld de bouw van een torenhoog faculteitsgebouw af te wenden. Maar Van Oerle's boekje zou toch een bijdrage kunnen zijn aan de bestrijding van de kwalijke sfeer van misbruikte onverschilligheid, die de belangrijkste bedreiging vormt van de schoonheid en harmonie van het oude Leiden. LEIDEN In café Sport werd gister avond de heer J. T. O. van Schie, 40 jaar lid (waarvan 25 jaar penningmeester) van het muziekkorps „Werkmans Wils kracht", gehuldigd. Nadat het voltallige korps met een sererade voor het café de festiviteiten had ingeluid, nam de voor zitter van Werkmans Wilskracht, de heer A. Sasburg, als eerste het woord. Hg prees de jubilaris vooral om zijn muzikale kwaliteiten. „U bent een uit stekend trombonist en wij hopen dan ook dat U nog lang in ons korps mee blaast." Namens het korps werd de Kamermuziekavond Jeugd kamerorkest Leiden in Lakenhal leiden - In het kader van het Je van het Jeugdkamerorkest Lei den zaï zaterdagavond 31 oktober a.s. een kamermuziekavond gegeven worden in de Lakenhal te Leiden. Aanvang 20.00 uur Medewerkende zijn: Harry Hulst, cello, met Henk Brlër aan de piano; Bar bara Wohl en Nora Gortzak, blokflultl Blokfluitensemble o.l.v. Plet Kunst en Peter Beyersbergen van Henegouwen, piano. Uitgevoerd zullen worden werken Morskwartier krijgt eigen dienstcentrum LEIDEN In een pand op de hoek van laige Morsweg en Dgkstraat wordt vrijdagavond, 6 november, een Dienst- Morskwartier ge- is bedoeld als onl „j8 zetel van de hulpdienst voor de buurtbewoners-thuis. Hoogtepunt van het openingsprogramma is de toespraak oor mevrouw N. A. den Haan-Groen, ./ethouder van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. 11e bewoners van het Morskwartier orden door het bestuur van het Dien encentrum uitgenodigd, brj de opening an het centrum aanwezig te zijn. Het programma vermeldt oA- een welkomst - •oord door de voorzitter van de stich ting. de vertoning van de film „Tijd" :n uiteenzetting van de verschillen- Na de installatie van wijk-contactperso- houdt de wethouder haar openings- Na de eigenlijke opening wordt belangstellenden delen i de i ook gedegenheid, zich op te geven als rijwtllig medewerkster of medewerker of als clublid. Op de openingsavond houdt het Dien stencentrum voor het Morskwartier .open huis" maar het zal een open huis blijven. Een contactpunt voor alle in de wijk, die zich bij hun om geving betrokken voelen. is gevi gefluorideerd water. D waarva nhet secretariaa tigd te Leiden heeft de werkzaamhe den thails uitgebreid tot de gehel i provincie Zuid-Holland In feite zijn dit de gem de ingezetenen van Leidingwatei worden voorzien door de N.V. Leid sche Duinwater Mij, het Watervoor- zieningsbedrjjf voor de Bloembollen streek, het Gemeentelijk Waterbedrijf te Noordwjjk en het Waterleiding bedrijf „De Rijnstreek". In een brief aan de gemeentebesturen in dit gebied en aan de hierboven genoemde waterleidingbedrijven, als mede aan verschillende autoriteiten, welke hierbö betrokken kunnen zijn. heeft het comité „Waakzaamheid Drinkwater" een uiteenzetting ge geven van zijn werkzaamheden en doelstellingen. Het comité noemt hierbij vooral het verstrekken van informatie aan ge meentebesturen, raadsleden en an dere belangstellenden alsmede aan de pers tegenover - zoals het comité dit in zijn brief noemt - de dikwflls eenzijdige voorlichting, waarop in verschillende gemeenten de besluit vorming is gebaseerd. Hiertoe beschikt het comité over m uitgebreide documentatie van des kundigen en heeft het een nauwe binding met de landelijke stichting van dezelfde naam. Verder ziet het comité als directe taak het co-ordineren en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van degenen die bezwaren hebben TEGEN de fluoridering, om welke reden dit ook het geval is Zoals men weet is in de kop van Zuid-Holland het water nog nergens gefluorideerd, met uitzondering van Noordwijk, Noordwijkerhout en Voor hout. Na de uitspraak van de Kroon, g3- hoord het advies van de Raad van State, dat - waar gefluorideerd wa ter wordt verstrekt - voortaan ook ongefluorideerd water beschikbaar moet zijn - is de positie van de vele bezwaarden veel sterker komen te staan. Het comité „Waakzaamheid Drinkwater" is te bereiken te Leiden Fagelstraat 42. of telefonisch onder nr. 01710—50368. ZOETERWOUDE Vandaag zijn de uilnisemmers in Zoeterwoude voor het laatst geleegd. Met ingang van volgende ordt een periode van 9 jaar afgesloten, ant pas in 1961 kwam de vuilnisemmer i gebruik en werd de Kliko-auto aan- geree dgezet in bussen, teilen, emmers etc. welke dan leeggestort werden op de open vrachtauto van de gemeente. Het besluit van de gemeenteraad dat in het begin van deze maand werd ge nomen inzake het overstapje naar de plastic zakken is zeer snel gerealiseerd. Ook bij de nieuwe gang van zaken zijn de emmers nog goed te gebruiken. Men kan hierin namelijk de plastic zak plaat sen waarbij het boveneind om de em merand wordt gevouwen. Als deze vol la kan volgens folder verspreid onder de titel „Zo niet meer". Hierin staan ook de namen en adressen vermeld van 39 zaken waar de zakken verkrijgbaar zijn. De prijs be draagt 2,25 per unit van 20 stuks. Er wordt nog op gewezen, dat uitslul-, tend de zakken zullen worden meege nomen. Dozen, pakjes e.d. zoals die voorheen soms wel naast stonden gaan niet meer n jubilaris, die nog nooit een repetitie avond oversloeg, een cadeaubon ei enveloppe met inhoud overhandigd. Te vens werd hij benoemd tot ere-lid van verdienste. Nadat ook dé heer J. Bij, ere-voorzitter van Werkmans Wils kracht, de jubilaris had toegesproken, kregen de talrTJR aanwezige vrienden en kennissen de gelegenheid de heer Van Schie de hand te drukken. Tot laat op de avond hield een door de leden van het muziekkorps gevormd muziekgroepje, er de stemming in. Solglytt vaart weer ARNHEM/LEIDEN Vijftig patiën ten van het verpleeghuis Solglytt ma ken momenteel, begeleid door veertien personeelsleden, \feer de jaarlijkse vaar tocht. Gisterochtend vertrokken zij met de Prinses Irene naar Arnhem. De stem ming aan boord was uittsekend en vol verwachting werd gisteravond al weer uitgékeken naar de vaartocht van van daag, die Düsseldorf als doel had. De eerste ruk was gisteren vrij groot; pas om negen uur 's avonds meerde de Prins Irene af in Arnhem. Zoeterwoudseeingei 39. Voor aankoop twee panden LEIDEN De stichting Hulsvesting Werkende Jongeren kan de panden Zoe- terwoudsesingel 39 en Steenschuur 5 kopen. Met de kosten van het geschikt- maken mee, zijn daar bedragen van f 150.000,— resp. f 120.000,— gemoeid. Het spreekt voor zich, dat de stichting deze sommen niet „op de rug groeien". Daarom heeft ze het gemeentebestuur verzocht, garant te willen staan voor de betaling van hoofdsom en rente van een door de stichting Leidse Spaarbank te verstrekken onderhandse lening. De ex ploitatie van de huizen zal de kosten dekken en bovendien voldoen de voor waarden, waarop de Leidse Spaarbank de leningen verstrekt, aan desbetreffen de eisen. Daarom stellen b. en w. de raad voor, op het verzoek van de stich ting Huisvesting Werkende Jongeren In gebruikelijk, éénmaal per maand op de 3e woensdag het grofvuil worden opgehaald. Een belangrijke wijziging is ook dat het vuil voortaan niet 2 x maar 1 x p. week wordt opgehaald en wel op woensdag. Dit zal geschieden door een auto van de gemeente Leiden die ook met Leids per soneel is bemand. Dit betekent een zienlijke verlichting van de' taak de Zoeterwoudse dienst gemeentewerken >rdt er op gewezen dat het nood zakelijk is de zakken vroeger dan ge woonlijk aan de weg te zetten, omdat volgens dit systeem sneller kan worden gewerkt. Men zal aan de rijweg moe zetten. Bij de medewerking van leder worden van dit systeem goede sultaten en een belangrijke verbete- Firma van Cleef bestaat 60 jaar LEIDEN Voor de fa. Van Cleef ging gisteravond de viering van het zestij jarig bestaan van de zaak gepaard m< het ingebruik-nemen van een heel nieu winkelinterieur. Dit interieur is nu vi komen aangepast aan de eisen van h< tegenwoordige publiek-. De opening wei verricht door wethouder S. Menkei Veel' belangstellenden maakten van gelegenheid gebruik om tijdens de n ceptie de familie Van Cleef geluk i wensen. De verbouwing van het pand Is binnen een betrekkelijk korte tijd gerealiseerd. Leidse Boys kantine door inbrekers bezocht LEIDEN De kantine van de vcfctba!» vereniging Leidse Boys heeft deze week al tweemaal ongéwenste bezoekers ge had. Voor de eerste keer in de nacht van zaterdag op zondag. Toen werden verscheidene flessen wijn gestolen. De tweede maal, in de nacht van dinsdag op woensdag werden enkele pakken koffie, chocolade en pinda's ontvreemd. LEIDEN Op rijksweg 4 ie gisten- middag door een nog onbekende oor zaak een vrachtwagen van de weg ge raakt en in de zachte berm terecht gekomen. De wagen raakte van het Eerste Hulpdienst Academisch Ziekenhuis gebracht met een gebroken arm en enkele snijwonden Adjudant Klingeier verlaat politiedienst LEIDEN Op vrijdag, 30 oktober as. zal de adjudant van politie K. Klingeier de politiedienst verlaten. Die dag zal htf van 14.00 tot uiterlijk 15.30 uur in de kantine van het politiebureau in be- aioten kring afscheid nemen van supe rieuren, collega's en oud-collega's. Aan de R(jktsimlversiteit slaagden voor het kandex. psychologie: mej. A. C. M. v. Ruiten (Noordwjjkerhout); kand.ex. pedagogiek: de heer C. H. du Gardfln (Leiden); doct.ex. W. Sociologie: de heer J. M. Haringman (Voorschoten). gevel van een huis aan de Leidsestraat in Hillegom in puin gereden. De vrachtwagen, met als bestuurder de heer J. v. D. uit Ouddorp, kwam de richting Lisse, toen hij moest uitwijken voor een electro-car, die in daarbij in de slip

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 3