Om mee voor de imclit te Komen. jjJtOSBOfr CITY GARAGE CeidóeSou/ïmtt Ombudsman wordt dicht bekeken zeer ONZE SHOW IS GEOPEND: SCALDIA „412 LS f 6496.- PAGINA 2 LEIDSE COURANT DONDERDAG 29 OKTOBER 197cj DC Nasleep van de 400 gulden EDERLAND leeft op de scheidslijn van oktober en november in het tijdsbestek van de epiloog op de „vierhonderd-guldendiscussie". In een paar bedrijfstakken wordt er nog wat touwgetrokken om de extra-uitkering, maar in de havenbedrijven, bron van de gehele actie, heeft men al veel fundamenteler beslissingen genomen, waarvan de betekenis die van de vierhonderd gulden ver te boven gaat. Intussen is er een heel andere nasleep bij de vierhonderd gulden ontstaan; een die een beetje doet denken aan de kater na een levendige fuif; een deel van het bedrijfsleven proeft een vervelende nasmaak en de overheid denkt het hare over de tijdens de „fuif gemaakte afspraken. De voorzitter van de christelijke werkgevers, mr. P. van Boven, betwijfelt achteraf of hij en zijn collega's er wel verstandig aan gedaan hebben met het afsluiten van algemene afspraken tussen vakcentrales en werkgeversorganisaties, omdat die uitgedraaid zijn op een vrij algemene loonronde en op een angstpsychose rond 'n nieuwe prijzengolf. De middenstand klaagt, dat hij uiteindelijk wel weer het kind van de rekening zal worden; in S.E.R.-kringen stellen sommigen de vraag of het wel verstandig is om aan te sturen op hernieuwd centraal overleg als instrument om loonpolitiek te voeren; uit regeringskringen komt het hardnekkig gerucht dat de regering weinig voelt voor dat onderdeel van het SER-advies. waarin voorgesteld wordt met artikel 8 uit de loonwet ook de bepaling in te trekken, die afzonderlijke prijs verhogingen onder controle stelt. Prijsbeivaking eid van de regering is begrijpelijk; als het een beetje tegen gaat zitten, breekt begin 1971 een prijzengolf los. Dat is voor de nationale economie riskant, maar ook politiek allesbehalve welkom voor de partijen waarop het kabinet-De Jong steunt. Tot weinig optimisme stemmen ook de eerste klaroenstoten die de looneisen van de vakbeweging voor 1971 vooraf gaan. Welke druk onder de prijzen zal hieruit weer voortkomen? Wanneer nu al in werkgeverskringen aan het nut van centraal overleg over de loonpolitiek Geldgebrek kart de grotere politieke partijen rijkssubsidie voor him wetenschappelijke bureaus. Ze zullen het hard nodig heb ben, want vrijwel alle partijen hebben te kampen met een ernstig geldgebrek. En dat op een moment dat naderende Kamerverkiezingen grote uitgaven doen verwachten. Enkele partijen hebben al bijzondere •oties opgezet om boven de rode streep te komen: vorig jaar reeds kudde dr. Vondeling de noodklok voor de Partij van de Arbeid; dit najaar i vraagt de ARP haar leden op basis van het ..kleine hiiden"-ideaal om een bescheiden gave; mevrouw Vam Someren-Downer van de WD blijft in de liberale stijl door van elk WD-lid tien gulden extra te vragen; de schuld is daar al van 610.000 tot 250.000 gulden verminderd. Ook bij de KVP ligt het geld niet voor het grijpen en bij menig kleinere oartii wordt el-ke girostorting met een zucht van ver lichting begroet. Wat moet dat straks met de verkiezin gen worden? Zeker van alle kanten pogingen om zoveel mogelijk in nieuws rubrieken, dus gratis, voor de microfoon en de camera te komen. Reclame psychologen moeten dan wel ingescha keld worden om te voorkomen dat kijker en luisteraar „overvoerd" worden. Anders maakte grote kans op succes een campagne onder het motto: „Stuur ons een knaak voor het verkiezings fonds, dan zullen we ons In het ether contact beheerst gedragen". Commerciële programma 's misleidend NEW YORK (A.P.) Het ziet er naar uit. dat de kritiek op de kinderprogram ma's van de Amerikaanse t.v. succes zal hebben. eD stations krijgen de kans om nieuwe en betere programma's te brengen, maar een groep van kijkers is bezig om via een federale commissie waardevoller uitzendingen af U dwingen. Omdat de meeste kinderen meer tijd spenderen aan t.v. dam school, is er een streven de t.v. in te schakelen bij de opvoeding van kinderen. Dean Burch, de voorzitter van de federale commissie, stelt dat de t.v. een venster voor de kinderen op de wereld moet zijn. Hoe kan dit bereikt worden? Op één punt is men het algemeen eens, dat er een eind gemaakt moet worden aan de achtervolgings- en a vomture n - tek e n - films, die twee derde van de tijd van de kinderprogramma's in beslag nemen. De critici vam de huidige programma's zeggen, dat de kinderen er zijn 40 miljoen jeugdige kijkers in de V.S. behoefte hebben aan programma's met mensen en situaties, waaraan zij zich verwant voelen. De grote t.v.-maatschappijen, die de vorige winter voor het eerst mensen belast hebben met het toezicht op de kinderprogramma's, hebben intussen maatregelen genomen. „Het gehele systeem om geld te verdienen aan kin deren heeft verhinderd, dat mensen met goede ideeën een kans krijgen zo stelt Evelyn Sarson, de presidente van de gebelgde kijkersgroep. Een andere punt van kritiek is, dat de t v. een inzicht in de levenswaarden bijbrengt. Tijdens een panel werd be toogd, dat de commerciële programma's voor kinderen dikwijls de produkten verkeerd voorstellen en dat dit ertoe bijdraagt, dat middelbare scholieren traditionele waarden van de hand wijzen. Naarmate het kind opgroeit en ontdekt, dat de commerciële program ma's misleidend zijn, wil het niets meer te maken hebben met de gevestigde maatschappij, zo werd betoogd. wordt getwijfeld, is het gevaar niet denkbeeldig dat de sneeuwbal opnieuw gaat rollen. Iedereen zou de met de eerste zorg voor Nederlands sociaal-economisch wel zijn belaste ministers in gebreke mogen stellen, wanneer ze alleen maar gelaten zouden afwachten hoe het schip stranden gaat. Uit partijpolitieke overwegingen zou de oppositie er misschien op kunnen speculeren dat het zittende kabinet de ontwikkeling maar op haar beloop zou laten, maar de prijs, die de gemeenschap dan daarvoor te betalen krijgt, moet deskundige politici als een drs. Den Uyl, dr. Vondeling en de economische experts van D '66 toch wel matigen in partijpolitieke speculaties. Strijdlust 'Hoor allerlei omstandigheden po- litieke in de eerste plaats valt het in het Nederland van eind 1970 niet mee om de strijdlust aan het sociaal- economisch front binnen redelijke grenzen te houden. Toch vereist het algemeen belang dat dit wel gebeurt. Maar de toporganen van het bedrijfsleven en de overheid zullen niet lang moeten wachten met intensief beraad over de vraag hoe ze de conjunctuur onder controle kunnen houden. Wachten ze daar lang mee, dan vist het algemeen belang besjist weer achter het net. In succes schuilt ook een gevaar (Van zone omroepcoorespondent) HILVERSUM Vooral de laatste maanden is de interesse en waarde ring voor het tv-programma „De om budsman" van de VARA enorm toege nomen. De vorige uitzending op zater dag 10 oktober kreeg zelfs een kijk dichtheid van 14 procent of wel 3'/i miljoen toeschouwers. Het waarde ringscijfer bedroeg 77, hetgeen vpor een informatief tv-programma uitzon derlijk hoog is. De vier uitzendingen van „De ombudsman", die daarvoor in de ether kwamen, kregen een kijk dichtheid van gemiddeld 34 procent. Ds tijging van de belangstelling en de positieve waardering is volgens de vara te danken aan het feit. dat het publiek een steeds groter vertrouwen boezemt in het effect van deze tv- programma's. Bovendien heerst er een grote instemming met het bestaan van een tv-ombudsman. Ca. 85 procent van de ondervraagden bleek nl. van oordeel dat men in ons land een ombudsman nodig heeft, terwijl 73 procent van hen de voorkeur gaf aan het optreden van een ombudsman voor de televisie. Van de ondervraag den bleek bovendien 55 procent dit tv- programma te identificeren met de VARA, een ietwat teleurstellend re sultaat. Drs. Marcel van Dam vertelde, dat het aantal schriftelijke en telefonische re acties van kijkers stormenderhand toeneemt. Momenteel ontvangt hij ge middeld 150 brieven per dag. Daar door werd het noodzakelijk het team van medewerkenden aan deze uitzen dingen' verder uit te breiden. Toch blijft het gevaar bestaan, dat een succesprogramm als „De om budsman" ten onder kan gaan aan haar eigen roem. Als voorbeeld noemde hij het radioprogramma „Ducdalf". Naar dë mening van drs. Van Dam hebben zeker ook de wisse ling van regisseur, de wijziging van de programmatitel van „Velen met mij" in „De ombudsman", zomede de verandering van decor in belangrijke mate bijgedragen tot dit succes. In het programma van „De ombuds man", dat morgen op het scherm komt, wordt de vraag aan de orde gesteld, wie aansprakelijk is voor de schade of het lichamelijkletsel. ver oorzaakt door exploderende frisdrank- Overrompelende nachtpon van St Michael: brnshed nylon, met een zachtrose of lichtblauw streepje en rondom in de ruches. 4044. 34.75 Operatie Giraffe' Sinds de Operatie Giraffe op 25 fe bruari in Amsterdam arriveerde, na de 15 maanden durende auto-expedi tie door Afrika, hebben de leden zich naast hun normale werkzaamheden beziggehouden met het verwerken van de enorme hoeveelheid in Afrika ver zameld materiaal. Het eerste zichtbare resultaat hiervan .is de film die van avond wordt vertoond. De 25 minuten durende kleurenfilm zal van start tot finish de meer sportieve zijde en de belevenissen van de équipe in Afrika weergeven. TROS Ned. I 21.40 uur. Jan Reitsma, de jongeman die dinsda gavond Brandpunt' „kraakte", kwam gisteren legaal voor de camera in Kenmerk. Samen niet Marijke Hoog veen kon hij uiteenzetten wat zijn beweegredenen waren. Beiden bleken lid (of hoe noem je zoiets) van de Vrijheidschool te Amsterdam. Dat is geen school, maar een soort van pro testinstituut. Jan en Marijke laaien van enthousi asme voor de vele zaken die zij als „goed" zien. Hun politieke kennis leek niet groot, hun vermogen tot relative ren vrijwel nihil. Op een bepaalde manier vinden we Jans daad van dinsdag toch wel leuk, al was het maar om het nooit vertoonde stunt karakter ervan. Het vervolg van Kenmerk pakte min der uit. Overigens loffelijk dat Ken merk voor dit vervolg zorgde. Woens dag is n.l. een dag dat de Hilversumse molens, die achter het nienws malen, een dag vrij-af hebben. Bij de NOS was „Wet-strijd" terug. Vertrouwde rubriek die in een aardi ge wedstrijdvorm (zelftest mogelijk!) veel praktische weetjes bevat waar mee iedere tv.-kijker zijn voordeel kan doen. Drs. H. van Run was weer de gemoedelijk-arrogante spel leider die de banaliteit niet schuwt als het er om gaat het programma „ver koopbaarder" te maken. NOS: 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18.55 uur: Journaal TROS: 19.04 uur: Hoelabaloft 19.20 uur: Met de kamera op jacht 20.00 uur: Journaal 20.20 uurT De dief van Washington 21.10 uur: Jerry Lewisshow 21.40 uur: Operatie giraffe 22.05 uur: Podium voor jonge kunstenaars NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18.55 uur: Journaal 19.04 uur: Den Haag vandaag 19.09 uur: Van gewest tot gewest 19.49 uur: Toeristjsche tips NEDERLAND I NOS: 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18.55 uur: Journaal NCRV: 19.04 uur: De avonturen van Tom Sawyer 19.30 uur: Zo vader, zo zoon, 20.00 Journaal 20.20 uur: Hier en nu 20.45 uur: Lang leve de operette 21.35 uur: Vakantie in de winter II 22.20 uur: Farce majeure 22.45 uur: Program over Maarten Luther 22.55 uur: Journaal TELEAC: 23.00 uur: Vergadertechniek NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18.55 uur: Journaal Hardy Terug naar de RAI 21.30 uur: Documentaire over Philippijnen 21.57 uur: Boekenmarkt IKOR: 22.35 uur: Dubic, discussie over politiek 22.50 uur: Journaal TELEAC: 22.55 uur: Onze landbouw .'eekoverzicht VARA: 19.30 uur: Het intieme leven 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Ironside 21.10 uur: De ombudsman 21.35 uur: Kort en klein, show 22.15 uur: Een klein uur U van Postema 22.55 uur: Journaal Marjolein de Sterke in Podium Marjolein de Sterke en Hans Ouden aarden zijn de twee jonge toonkunste naars, die respectievelijk vanavond en op 3 december a.s. zullen optreden In het TROS-programma Podium. Dit programma Podium is bedoeld om aan jonge mensen, die door hun werk al wat verwachtingen hebben gewekt, de gelegenheid te geven, zich aan een groter publiek te presenteren. Marjolein de Sterke is enige dagen geleden zestien jaar oud geworden en trad reeds in verschillende plaatsen op als violiste. Zo was zij soliste op concerten in Arnhem, in Friesland, Maastricht en in de Amsterdamse RAI, waar zij begeleid werd door plaatselijke orkesten. Vele televisie kijkers zullen zich haar herinneren uit de Vuist, waarin zij enige tijd geleden de gast van Willem Duys is geweest. Marjolein kreeg haar muzlk- opleiding gedeeltelijk op het muziek- lyceum te Hilversum en studeert thans viool bij Theo Olof. Zij heeft geen speciale lievelingscomponisten en dat is wel een volwassen standpunt voor een zo jonge violiste. Vanavond zal zij, begeleid aan de piano door haar moeder, Jett^ de Sterke, ten gehore brengen Habanero van Pablo de Sara- sate; Slavische dans in e kl. no. 2 van Dvorak-Kreisler en Nigun van Ernest Bloch. Hans Oudenaarden die op 3 december in het TROS-programma Podium als pianist zal optreden, is 22 jaar en studeert sinds hij eindexamen gymnasium A heeft gedaan, notarieel recht aan de universiteit van Utrecht. Hij hoopt het volgend jaar af te stu deren. Zijn pianostudie maakt hij bij Marinus Flipse in Rotterdam, met wie hij binnenkort een plaat zal opnemen en wel van een concert voor twee piano's. Hij gaf reeds verschillende recitals, trad enige malen op voor de radio en is een zeer gewaardeerd lid van het Nederlands Studenten Orkest, waarmee hij het volgend jaar een pianoconcert van Beethoven zal bren gen. Hans Oudenaarden zal op 3 de cember a.s. spelen Prélude pour le piano %-an Debussy: Nocturne op. 27 in cis kl. van Chopin en Hongaarse Rapsodie 6 in des gr. van Liszt. TROS NED. I 22.05 uur. Oebele geboekt Oebele is nu ook geboekt. Bij Van Holkema en Warendorf Bussum kwam „Het groot oogverblindend Oebele Om- niboek" uit. Goed verzorgd met leuke tekeningen, originele Oebele-foto's en een kaart van Oebele. De teksten zijn, net als bij de t.v. van Harrie Geelen en Bram van Erkel (liedjes). Er zijn korte verhalen bij en een heus lang verhaal waarin uiteraard Aagje, Koen en Pau- lus optreden. Geslaagde uitgave? Ja, maar je merkt wel dat Oebele duidelijk televisie is, met veel spontaniteit, veel muziek en vooral flitsend veel bewe ging. En dat laat zich in een boek nu eenmaal niet vangen (f 5.90). van de nieuwste S C A L D I A modellen Dit is een goede gelegenheid om 'kennis te maken met de 1500 cc - 80 pk - 4/5-persoons - vierdeurs - 150 km top - wisselstroom installatie - rembekrachtiger - slaapbanken - radiaalbanden - uiterst soepele vering - bijzonder solide, wintervaste carrosserie - vele ingebouwde accessoires. Nog steeds vlot leverbaar voor de oude prijs inclusief B.T.W. VRIJDAG 30 OKTOBER van 10—22 uur ZATERDAG 31 OKTOBER van 10—18 uur UITERSTEGRACHT 90 - LEIDEN TELEFOON 01710-21496

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 2