Papilion krijgt gratie na 39 jaar verbanning Verschillen niet fundamenteel ALS II KCLLEKTIE WIET ZIEN... meel U dó komen! IM II Concentratie elektriciteits distributie noodzakelijk Schatrijk met bestseller Kamer akkoord met financiële regeling koninklijk huis DRS. SCHMELZER OVER ONTWERPPROGRAMMA'S SI Holl. Signaal in Europees consortium Te weinig midden- en zorg voor kleinbedrijf Chubb biedt 310 pet. voor Lips-Gispeix Hogere winst Hoogovens in 3e kwartaal DONDERDAG 29 OKTOBER 1970 LEIDSE COURANT PAGINA 13 Je, tel c *1* <J op rich Ij berei ging de Rij dt doo DEN HAAG (ANP) Dc advicscom- nissic concentratie elektriciteitsdistri butie heeft de ministers van Economi sche Zaken en Binnenlandse Zaken voorgesteld het aantal distributiebedrij ven van ruim 90 terug te brengen tot 9. De commissie beveelt de bewindslie- c den aan te komen tot in totaal 24 distributierayons die deels rechtstreeks door geïntegreerde produktiebedrljven (15) verzorgd worden en deels door afzonderlijke distributiebedrijven (9). Op het terrein van de elektriciteits voorziening is reeds in grote delen van Nederland een vergaande concentratie tot stand gekomen. Een verbrokkelde structuur doet zich in hoofdzaak nog /oor in Zuid-Holland, Overijssel en n mindere mate in Noord-Brabant ?n Limburg, aldus het rapport. In 1967 waren er volgens het rapport in totaal 17 produktiebedrijven, die zonder tussenkomst van afzonderlijke distribuerende ondernemingen 73 pro cent van het totale binnenlandse elek triciteitsverbruik leverden dat via het openbaar net werd verkocht. De reste rende 27 procent werd aan verbruikers geleverd via 95 uitsluitend distribueren de bedrijven, waarvoor een concentratie het rapport gewenst gea'cht wordt. (Van tnze correspondent L. Kleyn) PARIJS Eindelijk heeft Henri Charrièrc, alias Papilion, die in 1931 wegens moord tot levenslange gevan genisstraf werd veroordeeld on schuldig naar hii zelf altijd heeft vol gehouden van de minister vau Justitie gratie gekregen. Zes maanden geleden werd door zijn advocaat een verzoek om gratie ingediend, dat thans is toegestaan en door de president van de renubliek is ondertekend. Papilion mag dus weer als vrij man rondlopen in Parijs, dat hij kort gele den alleen maar mocht als dc politie een oog dichtdeed. Verleden jaar kwam hij naar Parijs om handteke ningen te zetten onder zijn boeken, maar de poliie hielfl hem aan. Om in cidenten te vermijden verleende de minister van Justitie hem een tijde lijke verblijfsvergunning. Met zijn gelijknamige boek „Papilion" heeft Henri Charrière naam gemaakt als schrijver. Van zijn boek zijn in Frankrijk meer dan een miljoen exem plaren verkocht en het werd een besl- seller in Amerika en Engeland- Van het boek zijn ook een film en strips gemaakt, zodat Papillon een schal - rijke man is geworden die -met zijn geld geen taad meer weet Op 25-jarige leeftijd ging Papilion naar zijn verbanningsoord. Zonder hoop er levend vandaan te komen- Verschei dene malen deed hij pogingen om tc vluchten, wat pas ac tiende keer ge lukte. Hij kwam veilig in Venuzuela, kocht er een bar en leefde er rustig met zijn vrouw Rita. Tot een aard beving zijn eigendom mei de grond gelijk maakte. Papilion kocht een sta pel schoolschriften en begon zijn me- moires te schrijven, niet vermoedend dat miljoenen in dc wereld er avonn aan avond mee zoek zouden brengen. Wijlen Francois Mauriac knikte zelJ's goedkeurend met zijn hoofd, toen hii Papillon uit had. Papilion is 62 jaar. In maart volgend jaar zal hij op de ereplaats zitten als de film „Popsv Pop", waarvan hij de maker is, in Parijs voor hel eeijst zal worden ge- Gelderlaad-Tielens i verwacht belangrijk lager resultaat O NIJMEGEN (ANP) De directie van Gelderland Tielens papierfabrieken N.V. deelt mede,dat voor het gehele jaar 1970 ondanks enige toename van prodktie en omzet, met een belangrijk lager resultaat rekening moet worden gehouden. De winst in de eerste vier maanden van 1970 heeft zich in bevre digende zin. doch in minder sterke ma te dan in 1969, ontwikkeld. De directie verwacht dat. onvoorziene omstandighe den voorbehouden een ongewijzigd divi dend zal kunnen worden voorgesteld (v. j. i' 5.40). In de laatste maanden van het jaar wordt een verbetering van de winstmarge verwacht. ADVERTENTIE De eerste serie „Concerten op oude muziekinstrumenten" in de aula van het Gemeentemuseum is volledig uitverkocht. Abonnementen zijn alleen nog te verkrij gen voor do tweede serie, bestaande uit drie concerten op de donderdagen 21 ja nuari. 18 februari en 11 maart 1971. De uitvoerenden zijn: het Alarips ensemble uit Brussel, de harpist Edward Witsen- burg en het ensemble Syntagma Musi- cum. Bespeeld worden instr de museumcollectie. Kleine hoedjes zijn er voor het ko mende jaar niet meer bij. Dat blijkt wel uit deze collectie van de Lon- dense hoedenontwerpster Simone Mirman. En nu maar hopen, dat het niet gaat waaien. u een- olking j eiding er ligtl or de efbaar kant ig van onbe- we zou- ja, in ïk ge- koe. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Dc Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met het deels als interimregeling bedoelde complex van regeringsvoorstellen inzake de fi nanciën van bet koninklijk huis, waar over i.v.m. noodzakelijke grondwetswij zigingen in 1973 het nieuwe kabinet en de nieuwe Kamer zich gedeeltelijk an dermaal zullen moeten buigen. De voor stellen passeerden de Kamer zonder hoofdelijke stemming. Alleen het wets ontwerp tot herziening van het finan cieel statuut voor het koninklijk liuis, waarvoor een tweederde meerderheid vereist was, kreeg als enige tegenstem mers dc socialisten Dolman en Van den Doel. In een stemverklaring zei de heer Dolman het juist te vinden dat de leden van. het koninklijk, huis voortaan in Beginsel belasting zullen" betalen als" ie dere Nederlander. Zij zullen de kosten, verbonden aan hun functies, onder con- trole in rekening kunnen brengen. De I beide socialisten vonden het echter on juist dat de leden van het koninklijk huis ook nog uitkeringen zullen ontvan gen, waarvan niet duidelijk is in hoe- zij bestemd zijn voor de vervul- /an hun functies. Van PvdA-zijdc was dinsdag al be zwaar gemaakt tegen het niet geheel beëindigen van de vijrstelling van suc cessierechten. De heer Van den Bergh had een amendement ingediend om dit punt uit de grondwet te lichten en over te brengen naar de successiewet. De Kamer verwierp echter het amende ment dat alleen steun kreeg van PvdA, D '66, PSP, CPN en Groep-Aarden. Enige discussie ontstond over de me dedeling van premier De Jong inzake de kwestie wie lid van het koninklijk huis zijn. Er is daarover een advies binnengekomen van de staatscommissie Cals-Donner, die aanbeveelt in de grondwet op te nemen dat bij algemene maatregel van bestuur zal worden be paald wie die leden zijn. Voorstellen in die geest zijn al aan de raad van state voorgelegd. De heer Van Mierlo wilde echter, meteen weten, wie tot de leden van het koninklijk huis gerekend zullen worden en diende daartoe een motie in. Ook de regeringspartijen vonden dat het parle ment hierbij zeggenschap moet hebben. Premier De Jong zei dat deze kwestie zeker bijtijds met een bijzondere Ka mercommissie besproken zal worden. De heer Van Mierlo hield zijn motie ten slotte aan. Pandbrieven (814 pet) Westland-Utrecht AMSTERDAM (ANP) De Westland- Utrecht-Hypotheekbank N.V, is be gonnen met de uitgifte van 8'/ï pet. 15-jarige pandbrieven 1970 III a .pari. "be pandbrieven, die tot uiterlijk -Si december 1970 kunnen worden uitgege ven, zijn tot nadere aankondiging ver krijgbaar, aldus het prospectus. Vervroegde gehele of gedeeltelijke aflosbaarstelling is tot 1 oktober 1980 niet toegestaan. i Unl werk rerden s 60M i Bud- retitel Pas Bij de Russische ambassade in Londen demonstreerden gisteravond enige honderden Britten voor een rechtvaardige behandeling van de joden in de Sovjet-Unie. DEN HAAG (ANP) Met vijf ande re bedrijven neemt de N.V. Hollandse Signaalapparaten te Hengelo, behorend tot het Philipsconcertn, deel in „Eutro- een zeer onlangs opgericht consor tium, dat zijn aandeel wil leveren in de NAVO-luchtverdediging. De andere deelnemers zijn: AEG-Telefunken (Duitsland), Hughes Aircraft Internatio nal (Ver. Staten), Marconi (Engeland), Selenia (Italië) en Thomsom-CSF (Frankrijk). Als land van vestiging is België gekozen. Deze firma's hadden zich ook reeds in Nadgeco limited geas socieerd in verband met de levering en opbouw van het Nadge automatische luchtverdedigingssysteem, dat zich van het noorden van Noorwegen tot het oosten van Turkije uitstrekt. Nadgeco limited is in Londen gevestigd en heeft tot taak de lopende Nadgeopdrachten uit te voeren. Bevoegdheden staa tssecreta ris verruimen (Van onze parlementaire redactie) DEN IIAAG In het beleid van de overheid' wordt onvoldoende rekening gehouden met het midden- en kleinbe drijf. De bevoegdheden van dc staatsse cretaris van Economische Zaken, belast met het middenstandsbeleid. moeten zo worden verruimd dat het beleid ten behoeve van het midden- en kleinbe drijf in het totale regeringsbeleid wordt geïntegreerd. Dit standpunt geeft dc onderncmersfederatie in de nota „kern punten van ons beleid", die maandag tijdens de jaarvergadering in Breda zal worden besproken. In de nota hebben het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond en het Nederlands Christelijk Ondernemers- verbond. die sinds eind 1968 in een federatie samenwerken, neergelegd hoe zij denken over enkele sociaal-economi sche vraagstukken van deze tijd en over het specifieke beleid ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf. Do ondernemersfederatie vindt dat het huidige beleid van de overheid op dit terrein tekort schiet. De staatssecre taris van Economische Zaken moet for meel mede-verantwoordelijkheid dragen voor alle beleidsbeslissingen van het kabinet die mede het midden- en klein bedrijf raken. Hieraan wordt de voor keur gegeven boven een zelfstandig mi nisterie voor het midden- en kleinbe drijf. Een zelfstandig ministerie zou het nadeel hebben dat de zorg voor het midden. ndsbeleid wordt losgemaakt van het algemeen econorïiisch beleid. De nota spreekt de voorkeur uit voor een vrije loonvorming. De overheid moet een spaarzaam en voorzichtig ge bruik maken van de bevoegdheden tot ingrijpen in de loonvorming. Ditzelfde dient te gelden voor het prijsbeleid. Waar prijsaanpassingen ten gevolge van loonkostenstijgingen nodig zijn, moet deze consequentie worden aan vaard. Ingrijpen door 'de overheid ii\ de prijsontwikkeling mag slechts inciden teel en van korte duur zijn. Dc primai re verantwoordelijkheid voor de prijs vorming behoort bij de ondernemers te liggen. Een ongenuanceerd prijsbeleid (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Volgens KVP-fractie- j leider drs. Schmelzer komen het eigen ontwerp-kernprogramma van de KVP en het gezamenlijk ontwerp-urgentie- programnia van KVP, AR en CHII .,op alle wezenlijke terreinen van beleid met elkaar overeen". Er zijn wel nuan ceverschillen. maar die vindt hij „mi niem". Drs. Schmelzer noemde gisteren op een persconferentie bij die verschil len met name de kwestie van het stem busakkoord. de omvang van de woning bouw en de hoogte van de ontwikke lingshulp. De verschillen zijn echter niet fundamenteel. Hij bestreed de kritiek uit de hoek van sommige KVP_ en AR-radicalen dat vanuit de partijen onvoldoende in spraak geleverd kan worden op de in houd van het uiteindelijke urgentiepro- i gramma. Hij zei dat dit urgentiepro- j DORDRECHT (ANP) Lips en Gis pen te Dordrecht deelt mede, dat het Engelse concern Chubb en Son ltd een bod zal uitbrengen op de aandelen Lips. I en Gispen van 310 pet. Per 1'1000. 1 (eert.) van aandelen Lips en Gispen j (inclusief lopend dividend) zal worden I geboden f 1.600,in contanten en no minaal f1500,— 8'ft pet in aandelen converteerbare obligaties ten laste van Chubb and Son. I Voor een converteerbare obligatie I Lips en Gispen groot f500,— (inclusief de coupon per 1 mei 1971) zal worden geboden f 235.in contanten en nomi- naai f300,8l/ï pet in aandelen con verteerbare obligaties Chubb and Son. Voor de convertibles Chubb and Son, waarvan de conversiekoers zal worden vastgesteld ongeveer 10 pet boven de beurskoers van de aandelen Chubb and Son ter beurze van Londen en waarvan de rente zal ingaan op 1 januari 1971, zal notering ter beurze van Amsterdam worden aangevraagd. Overeenkomstig de fusiegedragsregels zijn vakorganisa ties en ondernemingsraden tijdig van de fusiebesprekingen up de hoogte ge steld. waarbij de bedrijfseconomische en sociale aspecten zijn toegelicht en be sproken. onderi 1969 rsfeden ndba; de AMSTERDAM (ANP) De aandelen Sphinx-Ceramique staande laatste da gen op de incourante markt weer in het centrum van de belangstelling. Aanhoudende fusiegeruchten dreven de koers dinsdag reeds 20 punten op tot 345. Gisteren werd aanvankelijk gehan deld tot 385, waarna een inzinking volgde tot ca. 360. Volgens beurslieden is er ..enorm veel handel geweest in i deze aandelen." Sommigen achten het j waarschijnlijk, dat een overname voor j de deur staat ondanks herhaalde ont- kenningen van directiezijde. Als poten tiële overnamekandidaten worden ge- I noemd Melitta en de Oetkergroep. gramma is gebaseerd op de rapporten van de „groep van 18" uit de drie partijen. Die rapporten zijn door de partijraden goedgekeurd. Bovendien zijn het voor een groot deel dezelfde mensen geweest die aan deze rapporten en aan het urgentieprogramma hebben gewerkt. Dat er nog onduidelijkheid kan zijn. komt omdat de drie christelij ke partijen ..nu nog" niet één partij vormen. Drs.' Schmelzer wees ook op de 1 uitspraak van AR-fractieleider Bies heuvel dat „nu nog een stukje eigen identiteit" nodig is. De opmerkingen van WD-fraclielei- der Geertsema over de geschiktheid van rar. Biesheuvel voor de vervulling van een premierschap, neemt drs. Schmelzer niet zo serieus. „Hij heeft hem niet ongeschikt genoemd, maar gezegd hem j niet als eerste geroepene te beschou- j wen. Het was een beetje een na-ijling van de algemene politieke beschouwin gen", aldus drs. Schmelzer. Zelf vindt hij mr. Biesheuvel wel geschikt, maar het zijn de drie christelijke partijen die zich in maart aanstaande over het pre mierschap moeten gaan beraden. De beslissing ligt dan niet alleen in handen van de KVP. „Het is wel wenselijk, maar geen dogma, dat de premier uit de KVP nioet komen", zo zei fractie "vicë-voorzitter mr. Andriessen. IJMl'IDEN (ANP) Koninklijke Ne derlandse Hooovens en Staalfabrie ken N.V. lieeft in het derde kwartaal 1970 een netto winst van f38,0 min behaald, hetgeen een stijging van 20,3 pet betekent ten opzichte van het over eenkomstig kwartaal van 1969. De om zet steeg met 20 pet tot f 510,2 min. De grondstoffen- en vrachtprijzen vertoonden in het derde kwartaal 1970 een voortgaande stijging, evenals het niveau der salariskosten. Verdere stij gingen in de opbrengstenprijzen deden zich niet voor. zodat de winstmarge (bedrijfswinst in percentage van de om zet) daalde van 16.4 pet in het vorige kwartaal tot thans 14.4 pet. De staal- produktie lag in het derde kwartaal 1970 drie' pet beneden het niveau van het vorige kwartaal. Dit hangt samen met de periodieke reparatie van een van de grote Hoogovens. De winst per aandeel bedroeg f2,77 tegen f2,31 in hel derde kwartaal 1969. Bij de bepa ling van deze cijfers is rekening gehou den met de in het voorjaar uitgekeerde agio-bonus. au Geni' en Loos minder gunstig resultaat verwacht (Van onze correspondent) UTRECHT - Zoals in het jaarver slag over 1969 reeds werd vermeld gaf Keus uit de prachtigste mantels en japonnen in maxi, midi, mixi en mini, Exklusief, zowel gekleed als sportief. En attrak- tieve prijzen. Leiden Hoogstraat 1-3 het eerste kwartaal van 1970 met be trekking tot alle activiteiten dc lijn dienst uitgezonderd van Van Gend en Loos bevredigende uitkomsten. In dc latere maanden heeft de ver- krapping op de arbeidsmarkt in toene mende mate gemanifesteerd. De beide sectoren Kan het stukgoedvervoer binnenlands vrachtstukgoed over de rail en het autolijndienstbedrijf hebben daarvan de kostprijsverhogende gevol- i gen ondervonden. Voor het N.S.-stuk- goed is daardoor achtergeraakt op het tijdschema voor het afsluiten van de 1 verliesperiode. Voor de lijndienst kwam bij genoemde kostprijsverhoging nog, dat tot begin oktober moest worden gewacht op goedkeuring van het nieuw gestructureerde tarief voor het geregeld wegvervoer. De daarbij door de over heid gestelde maximumprijzen liggen belangrijk beneden hetgeen de onder nemersorganisaties op grond van onder zoekingen van het Economisch Bureau voor het Wegvervoer noodzakelijk acht ten. Ondanks de bevredigende gang van zaken van de overige activiteiten, wordt voor 1970 een totaal exploitatieresultaat beneden dat van 1969 (6,4 miljoen) ver-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 13