9EBELE SNOEPT CPNB KINDERBOEKENWEEK AF DRIE BOEKEN DIE BEKRONING VERDIENDEN kinderboekenweek kinderbSekenweekl OEBELE IS OEBELE, CPNB IS HUPSAKEE kinderboekenweek kinderboekenweek kinderboekenweek DONDERDAG 29 OKTOBER 1970 LEIDSE COURANT PAGINA 11 kinderstad Oebele dreigt een ens groot gevaar te worden onze toch al noodlotszwan- samenleving. Oebele is Oe- le, Oebele is hupsakee. Geloof of niet, maar met 't opgewekte delied van deze KRO-nederzet- ig begint de grote misleiding. Oebelers drijven helemaal zo sterk op de zelfgenoeg- amheid als zij zingend voorge- te doen. Zij zoeken voortdu- naar slachtoffers en als le- nslustig expansief volkje haken ir gebiedsuitbreiding. De rste tekenen van dit fnuikende even werden zichtbaar, toen zij b op sportief terrein begaven Feijenoord in eigen huis een 'e doodsdreun verkochten, lans volgt de tweede stap, die >et leiden tot inkapseling van gehele maatschappelijk leven Oebele, met name op cultu- el gebied: zij palmen de kin- rboekenweek in. we de feiten scherp on- ogen zien. Er bestaan nu nmaal ook gewaarschuwde die nog niet tot twee tellen en de zaken desas- ■UB op hun beloop laten. De unmissie voor de Collectieve opaganda voor het Nederlandse >ek en het Centrum Jeugd en ictuur beslisten in hun wijsheid, t de periode van 14 tot 24 tober het meest geschikt was het kinderboek op de sokkel n de nationale belangstelling te aatsen. De hele rataplan aan ganisatorische hoofdbrekens m op gang. Toespraken wer- op metrum en woordkeus ge it en door heren in donkere Dstuums bij wijze van oefening »or spiegels uitgesproken. In dit idium werd de gedachte gebo- i burgemeester Augustus wegeur van Oebele te verzoe- n de kinderboekenweek nrger rechten te verlenen door de opening ervan binnen Oebeles veste te doen geschieden. Dit bleek een schat van een mis stap. Want Augustus, die toevallig ook nog directeur-regisseur is van de O.O.O.H. (Oebele Omroep voor Ontspanning Hoera) zag een fraaie kans zijn theater bespeeld te krijgen en tevens een leescul tuur te claimen voor zijn klein burger! j, die het tot dan toe had moeten stellen met de kleinkunst van de hupsakee. Toen het CPNB-schaap met een simpel ge baar eenmaal over de dam was getild, begon burgervader Augus tus eisen te stellen: Ten eerste was de Oebele-uitzending bepaald op 31 oktober en of de heren en de mevrouwen van het Goede Kinderboek daarmee maar even rekening wilden houden en de JlL 31 oktober t/m 7 november Kinderboekenweek wilden ver plaatsen naar 31 oktober tot 7 november. Ten tweede zijn de Oebeler spring-in-het-velds aller minst gesteld op heren in recep tiekostuum en dames in party- dress, die moeilijke begrippen be zigen in speeches waarmee schrijvers moeten worden gehul digd die losjes spelen met de taal van het kind. Geen officieel volk dus over de vloer. Ten derde zat he£ Oebelerverhaal over avontu ren op zee voor de 31e oktober al zo scherp in het script van Harry Geelen, dat regisseur Bram van Erkel er maar een heel klein mouwtje aan kon passen. Bram van Erkel: „Oebele heeft altijd al een beetje meegespeeld in de actualiteit. Volgende keer krijgen we zelfs een alternatief Oebele met kaboutertoestanden en zo. En verleden jaar hebben we ook iets gedaan voor de Kin derboekenweek. Iets met een puzzeltje. De vraag om er nu weer wat aan te doen bereikte ons wel wat laat. We hadden de „Rotterdam" van de Holland- Amerika-Lijn al afgehuurd, want een deel van de Oebeler bevol king begeeft zich buitengaats om Maxim de Gapper te ontmaske ren. Vanaf het schip wordt con tact gehouden met Oebele". Daar gaat het lustige leventje gewoon door totdat Koen uitstoot, dat er iets heel belangrijks moet gaan gebeuren. Dat heeft Harry Geelen dan klinkklaar uit zijn duim gezogen, maar dit was de enige methode om de CPNB Oe- beliaans te versieren met beloften van trouw, nodig om eruit te halen wat erin zit. Belust op heisa stroomt het Oebeler volkje samen in het O.O.O.H.-theater waar dan al hebben plaats geno men twee schrijvers en, de Haag se illustrator Ton Hoogendoorn, alsmede enige naar de achter grond gedrongen notabelen in het leeswezen, CPNB-schlmmcn die overspoeld door Oebelers niets me.cr in de melk te brokkelen hebben. Want dan zal voor het eerst in de geschiedenis van het Kinderboekenwcckverschgnsel een kind het woord richten tot de gelauwerden: Harriet Laurey van De spinnende kater. Frank Her zen van De zoon van de woord bouwer en Ton Hoogendoorn, die de Kinderkijkboekenprijs krijgt, speciaal voor zijn illustraties in het onderwijsmethodeboek Sa menspel, welke illustraties als af zonderlijke uitgave zullen ver schijnen onder de titel Stoep of, stoep op. Op dit feest van geloof de kinderlectuur doet Oebele slecht één concessie aan de alou de. snobistische methode van het prijzen van schrijvers, nl. het overhandigen van de enveloppe met inhoud. Daar wisten Harry Geelen en Bram van Erkel ook niet zo gauw iets op te verzinnen. Maar er zit 1500 gulden de man in en dat is in elk geval een bedrag waarvan alleen nog kin deren erg onder de indruk zijn. Als dit varken feestelijk is afge- Jtl 31 oktober t/m 7 novembergp sopt storten de Oebeler snaken zich weer ongeremd op Maxim de Gapper, want die moet dan als nog het vel over de neus worden gehaald. Brams vrouw, de ballet leidster Olga Dzialiner, jaagt de meute speels op. Zij kan elk kind laten dansen in een hoge graad van natuurlijkheid, omdat zij de meisjes pasjes meegeeft, waarop hups kan worden voortgebor duurd. Zo werken ook componist Joop Stokkermans en koorleider Henk v. d. Velde met melodietjes. die fris in de stembanden tinte- Cameraman Ad Braamhorst: „Als cameraman heb je het nog het moeilijkst om dat springerige ge doe op je venster te krijgen. Je bent eigenlijk voortdurend bezig om orde te scheppen in de chaos Het is de kunst, dat ze op de voorgrond niet je achtergrondje staan te bederven. Dat gaat ook weer spelen bij de prijsuitreiking aan de schrijvers. Het Oebeler Theater zit propvol mensen, die het er allemaal zo echt mogelijk aan toe zullen laten gaan. Er lopen persfotografen rond en journalisten, die natuurlijk weer vragen moeten stellen en een plekje op de eerste rij willen hebben. Dat mag ik niet ten kos te laten gaan van mijn goeia beeld. Gelukkig hebben we de dag tevoren een repetitie in de studio. Kunnen we de zaak mooi even vooraf overzien". Na de Oebele-uitzending trekken de dames en de heren van d« CPNB zich beschaamd en be schaafd in hun eigen stellingen terug. Zij kunnen het niet laten het begin van de Kinderboe kenweek toch een officieel tintje mee te geven. Ver buiten het bereik van de camera's gaan xij troost zoeken bij elkaar in een aangrenzende NOS-studio, waar dan in het diepste geheim de feestweek van het kinderboek nog eens dunnetjes opnieuw zal worden geopend met verwijzing naar het kindergeschenk: een plasticzak met benodigdheden voor de vossejacht en het speciale Krantje 3, dat voor de kinderen is volgeschreven en volgietekend door Paul Biegel en Harry Gee len. Allemaal belangrijke zaken natuurlijk, maar Oebele heeft dan al ten overstaan van miljoenen blij-kijkertjes een boekje open ge- Want Oebele is Oebele en CPNB is hulpactie. TON OLIXMUTJLBR Jtl 31 oktober t/m 7 november Verhalen van de spinnende kater uit een verrukkelijke sprookjespen fat de schrijfster Harriet Laurey tptUeutc een bekroning zou kun- krijgen voor een van haar ierboeken kon men in 1959, haar boek .Sinterklaas en itruikrovers" ervoor in aan- zrking kwam, al voorspellen, schrijfster beschikt namelijk natuurlijke eigenschap kinderen te werken die niet kinder- ks heeft, maar die precies de i het begrijpen en genie- haar boeken ïken. Zij bezit bij wij \reken een sprookjespen uit de verrukkelijkste kinderver halen komen. Met andere woorden. Harriet Laurey is een kind gebleven met de kinderen, ook als volwassene. Een voorwaarde om werkelijk voor kinderen te kunnen schrij ven. Geen wonder dus, dat haar nieuwste boek „Verhalen van de spinnende kater" (uitgeverij Hol land-Haarlem) dit jaar opnieuw door de jury van de kinderboe kenweek bekroond werd. Dit nieuwe boek voor kinderen tot 10 jaar is zonder meer een van de beste kinderboeken, die wij de Peregrinus(de reiziger) met visser Kismet de hoofdrol vervult. Deze kater, die onder allerlei meesters de zeeën bevaren heeft, schipbreuk lijdt en aanspoelt bij de wonderlijke visser Kismet, vertelt zijn nieuwe en naar blijkt laatste baas zijn levens ervaringen in verschillende lan den. Deze ervaringen groeien uit tot de verrukkelijkste sprookjes, die met gevoelige, dus poëtische, 'hand op papier gezet zijn. Harriet Laurey, die behalve kinderboe ken ook poëzie geschreven heeft gaf aan de verhalen van en over dc scheepskat Pergrinus een rlijk-dromerige sfeer i Reintje Venema t i de spinnende kater telling, waarin de schaapskater Terecht heeft de jury Verhalen van de spinnende kat" bekroond. Voor de schrijfster betekent dit een hernieuwde aanmoediging om op deze wijze te blijven schrij ven. Ook al twijfelt zij voortdu rend aan zichzelf en aan haar talent, dat volgens haar lezers steeds maar blijft groeien. Zij heeft laten weten weer poezië, te willen schrijven. Wij genieten dikwijls van poëzie maar wij hopen, dat Harriet Laurey haar poëtische inspiratie toch vooral blijft richten op het schrijven van kinderboeken op de manier, waarvoor Verhalen van de spinnende kater" terecht be de sprookjes stuk voor stvk tot kroond is. Kinderen hébben dit juweeltjes van schrijfkunst poëtisch proza nog meer nodig maakt. Een groot genoegen, ook dan volwassenen. Tenzij deze voi- voor volwassenen, om ze te le- wassenen, evenals de auteur, kin zen. deren gebleven zijn. T. v. d. H. 31 oktober t/m 7 november HARRIET LAUREY Stoep af, stoep op kijk-, lees-, tekenboek TON HOOGENDOORN Een veelzijdig: kunstenaar als de Haagse graficus Ton Hoogendoorn heeft bijna altijd al erkenning in brede kring gevonden, voordat zijn werk aan een bekroning toe komt. Na alles wat hij bewonder aars, kennissen en onbekenden in de loop der jaren al getoond heeft als kunstenaar waard te zijn, komt nu dan toch ook een officiële bekroning door de jury. die optreedt voor de kinderboe kenweek. Dat hij tenslotte ook met deze bekroning erkenning vindt voor zijn werk aan kinder boeken besteed, is het zoveelste bewijs van zijn kunstenaarschap. Toevallig komt deze bekroning dan toe aan het boekje „Stoep af, stoep op" een verkecrs-kijk-lees- tekenboek (uitg. Wolters-Noord" hoff, Groningen) dat hij samen met Arie Rampen vervaardigde. Het is, geloven wij. eerder een aanleiding om het volledige werk van Ton Hoogendoorn eindelijk te bekronen, dan als een incidentele beoordeling. Voor ons heeft- de Haagse graficus namelijk beter werk geleverd ,dan alleen maar volgens dit boekje, hoe fraai overi gens ook uitgevoerd. De jury dacht er blijkbaar evenzo over. want na drukkelijk heeft zij in haar rap port vermeld, dat dit boekje een weergave is van het oeuvre van Ton Hoogendoorn. niet in het minst voor zijn illustrering van de onderwijsmtehode „Samen spel", verkeersonderricht in zes delen. Wij zijn het daarmee vol ledig eens, omdat een zo veelzij dig kunstenaar als deze graficus is, moeilijk beoordeeld kan wor den aan de hand van dit werkje, dat overigens kleine kinderen graag zullen gebruiken. Vooral omdat zijzelf naast de tekeningen van Ton Hoogendoorn kunnen la ten zien wat zij met het kleur potlood presteren. Jtl 31 oktober t/m 7 november De lach van Tim Daalder TON HOOGENDOORN „Stoep af, stoep op". Iedereen kent het verhaal van Emil und die Detektive van Erich Kastner. Er Is een opvolger ran Erich Kastner gekomen, hij heet James Kriiss, een zeer goede op volger, veelzijdig, minder morali serend dan Kastner en een ken ner van wat jonge lezers in een boek wensen. Zijn werk werd reeds onderscheiden met de Duit se Jugendbundpreis en in 1968 met de jaarlijkse prijs voor het beste jeugdboek van Europa, de Hans Christian Andersenprijs. Miep Diekmann vertaalde van hem voor Leopolds Uitgevers maatschappij te Den Haag Timm Thaler oder das verkaufte La chen, Tim Daalder die zijn lach ftsschien zal een aantal lezers an „Dc zoon van de woordbou wer" (uitg. A. W. Sijthoff, Lei en), waarvoor de Haarlemse ehrijver Frank Herzen bekroond met de jeugdboekenprijs 1970, eschokt zijn door de inhoud er- Misschien vragen vele lezers kh af, wat nu precies bedoeld >ordt met de zwerftocht van de- zoon naar dc volwassenheid. +n zwerftocht, die voert langs door alle verschrikkingen van let leven, zoals de schrijver dit Maar geschokt of niet, de zal moeten erkennen, dal Kt boek straalt van een pure trlijkheid, van een diepe bewo- enheid met de mens uit de lointigste en latere eeuwen, die leven tussen beton, plastic, iir-conditioning, maar voor een groot deel zonder bomen, 'loemen, groen, frisse buitenlucht )e bewogenheid van Frank Her- die reeds naam gemaakt Keft met het schrijven van boe- i voor volwassenen, met poezië met een groot aantal hoorsp"- tevens met tekenen en.schil leren komt voort uit de pro- >1 emen, die deze maatschappij weheersen. Hij voelt zich gewurgd tussen de torenhoge flats van de steden, door het materialis- door de grove zakelijkheid deze wereld. Hij vreest dat tn nog killere, nop zakelijker De zoon van de woordbouwer schokkend, maar pure eerlijkheic De zoon van de woordbouwer worstelend naar de volgende levens etappe (illustratie van Frank Herzen voor zijn boek „De zoon van de woordbouwer wereld tegemoet leeft, dan nu al Hij kon dit bijna psychopatisch gevoel niet anders van zich afzet ten, dan erover te schrijven in een boek, dat tenslotte „De zoon van de woordbouwer" werd. Deze woordbouwer stuurt zijn zoon de wereld in, vanuit zijn betonstad naar het onbekende, om te ont dekken wat de wereld, wat de mens, werkelijk te betekenen heeft. De enige bagage voor de zoon is een kistje met letters, die. zoals hij later ontdekt, telkens vlammend oprijzen Om hem dan eindelijk te wijzen naar de „Le venskunst", waarin liefde en schoonheid dc krachtbronnen voor het menselijl leven betekenen. Voordat deze zoon tot dc volwas senheid van de levenskunst ge reisd is, worstelt hij door aU< menselijke problemen van ang sten, diepten, hoogten heen, die een mens maar door te maker, heeft. Angsten, diepten en hoogten, ïesymboliseerd in zeeën, monsters reuzen, regenbogen, bomen, bloe men. Maar wel het leven zoals dit zich voor ieder mens in meer of minder mate voordoet. Dit nogal aangrijpende boek al thans voor de lezer, die de inhoud wil begrijpen is even lezens- FRANK HERZEN inspiratie bij de jeugd. zeggen nog verkocht. Zij heeft dit bijzonder geslaagd gedaan, ze maakte van het Duits echt Nederlands. Als zijn vader gestorven is, is Tim Daalder nog maar zeven jaar. Hij gaat dan om een beetje troost to vinden naar de renbaan, die hij met zijn vader vaak bezocht heeft. Daar ontmoet hij een man met een peruit pak, die hem rijk maakt, want de man, die later Baron Levi Ud blijkt te zijn, koopt de lach van Tim Daalder. Een lach die werkelijk ook d« moeite waard is. Als hij echter dubbel zo oud geworden is, beseft Tim Daalder dat hij toch geen goede verkoop heeft gedaan. Hij wil zijn lach terug hebben. Op zijn veertiende gaat hij dus op zoek haar de man met het geruite pak om zijn lach weer terug te krij gen. Hij raakt gedurende die tocht in verschillende avonturen en m het grote zakenleven verward. Krüss maakt daar een parodie op de maatschappij van in een niet te nadrukkelijke satire. Hij ver telt altijd levendig en is een meester in het opvoeren van da spanning. Het boek is voor kinde ren van een jaar of twaalf, maar ook volwassenen zullen het met genoegen lezen. Het werd koddiff >>n bekwaam geïllustreerd door Werner Klemke. „Geen melk vandaag" Ook het boek „Geen melk van daag" van E. W. Hildick is uit het Engels vertaald. Het wijkt sterk af van de drie vorogaande boe ken. Het is namelijk een nogal humoristisch gegeven over een paar jongens die een melkboer helpen in zijn wijk. Natuurlijk maken ze hierbij van alles met^ gekke en vreemde dingen, die een kolfje rijn naar de hand van dexe jongens. Het boek doet soms den ken aan een toneelstuk, soms aan een filmscenario. Het is nu en dan ook in dialoogvorm geschreven. Da typische Engelse padvinderssfeer verloochent zich in „Geen melk vandaag", niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 11