QeldócQowvcmt Hanoi wil geheim overleg over Nixons vredesplan KORTING PENSIOEN AMBTENAREN FOUT Kipconsumptie laatste maanden verdubbeld Washington benaderd door andere mogendheid LUCHTREIS VAN 2300 KM MET GRANAAT IN TAS STRIJD IN CAMBODJA Bende pleegde diefstallen j in het groot Kamerlid wil alsnog een winteruitkering voor bejaarden Prijs mogelijk iets omhoog VOORLICHTING ONVOLDOENDE Cholera grijpt om zich hen Niet nodig fusies dagbladen bij SER te melden Chauffeur doodt ex-vriendin en zichzelf DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND telef. 22244* (18 tot 19 u 62e jaargang, no. 18.193 DONDERDAG 29 OKTOBER 1970 T.V.-SELECTIE VANAVOND Podium a Nederland I: 19.04 uur Hoelabaloe; 20.20 uur De dief van Washington; 21.10 uur Jerry Lewis; 21.40 uur Ope ratie Giraffe: 22.05 jonge Nederland II: 20.20, 20.55 en 21.57 Boekenmarkt in de RAI; 21.30 uu Reportage over Philippijnen; 22.35 v Dubio, discussie over politiek. TIJDELIJK REGEN De weersverwachting van het KNMI regen. Dezelfde temperaturen als van daag of iets hogere. Tot matig of krachtig, aan de kust mogelijk tot hard toenemende zuidwestelijke wind. LONDEN (AP) Ee journalist heeft met ee handgranaat in zijn aktenta een luchtreis van 3200 kt van Noord-Afrika naar Eu ropa gemaakt. Daarbij pas seerde hij de controleposte handgranaat uit heiSben meegenoi plosieve lading Rij was verhoord of gef leerd te Lagos, Kano, F ;n Londen, maar het wf lat in de handen van terrorist dodelijk kan werd niet gév< de strijd tegen de kaperij, die thans op vrijwel elke in- len", zei hij. „En ik moet melden, dat de controle, hoe wel zij bestaat en veel tijd vergt, niet efficiënt en doel treffend geschiedt". Te Lagos werden zijn baga ge en ee zocht. de bom verborgen zat. Te Kano, waar zijn schrijfma chine gedeeltelijk werd ge demonteerd, vroeg een func tionaris wat in de aktentas zat. „Alleen een paar kran ten", antwoordde hij en werd doorgelaten. Op het - vliegveld van Rome liep hij meer dan een uur zijn aktentas. Hij liet hem bij de wielen van een DC 8 vajlen en een monteur raap te hem voor hem op. „Ter wijl ik in de bar stond schopte een politieagent de gangpad". Shears had hem welbewust midden op dat pad laten staan. Shears ver telde dat bij zijn aankomst in Londen al zijn zakken binnenste buiten werden ge keerd, terwijl zijn camera minutieus werd onderzocht. „Toen ik mocht doorlopen zei ik: „indien u in mijn akten tas had gekeken zoudt u een handgranaat hebben gevon den". „De ambtenaar wierp mij een kille blik toe en mompelde iets over mensen die menen altijd flauwe kul te moeten uithalen". WASHINGTON (A.P.) In Washington beschikt men over aan wijzingen van derden, dat Hanoi serieus belang stelt in het voeren van geheim overleg over het vredesplan-Nixon voor Indo-China. Hanoi zou vooral belangstelling hebben voor het voorstel een regionaal bestand af te kondigen. Officieel hebben Hanoi en Viet- kong het plan-Nixon verworpen. De bereidwilligheid van Hanoi heeft, naar men aanneemt, te maken met het aanbreken van de droge tijd en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden met de voedselvoorziening. Hanoi heeft de keuze uit drie lijkheden: een grootscheeps offens alle gevaren van dien. waarbij alli raden via de Ho Tsji Minhrouie worden vervoerd die door Zui loopt, voortzetting van de guerril Mao, die betrekkelijk goedkoop lang kan woz'den volgehouden e slotte onderhandelingen over een ling van het conflict- Waarnemers redenen te hebben om aan te Hanoi over dat 1: idVietnarqese troepen, die een nieuw offensief in het' oosten van ambodja zijn begonnen, zijn bij Snuol op een KterJcè Noordvietnamese strijdmacht ge stoten. Volgens het Zuidvietnamese op- j perbevel werden 44 tegenstander? gedood en bedroegen de eigen verliezen één dode 3e strijd brandde woensdag los in ishoekgebied" van Cambodja, 15 I ter van de Zuidvietnamese gren: Piloot overlijdt tijdens vlucht FRANCISCO (API Tijdei toffer, de 49-j; Rapids, low (Van een onzer verslaggevers) j DONGEN-BREDA De rijkspolitie heeft een man uit Dongen, zijn twee broers uit Tilburg, een inwoner van j Den Bosch en een man uit Maarte aangehouden. Zij worden ervan ver dacht betrokken te zijn bij niet minder 41 diefstallen, waarvan de totale bait tenminste twee ton waard is en die in bet afgelopen jaar in Dongen en (wijde) omgeving zijn gepleegd. Zij zijn j voorgeleid aan de officier van justitie i te Breda, en inmiddels achter slot en j grendel gezet De grootste kraken lie overigens niet altijd in dezelfde samenstelling opereerde, in dingbedrijf in Made en in een 6igaret- tengroothandel te Breda. Daarin i te men voor respectievelijk 40 i mille buit. Op hun rooftochten hebben de vijf rerder onder meer een leerfabriek in lij en, een supermarkt in Oosterhout en n schoenfabriek, een vloerbedekkingen- fabriek, een hotel en een pelterij in Dongen aangedaan. Tussen de bedrijven door stalen ze nog drie auto's. Een 32-jarige .inwoner uit Huizen ardt er samen met drie Amsterdam-, ers van verdacht sinds najaar 1966 or meer dan 100.000 gulden aan geld i goederen te hebben buitgemaakt bij Inbraken in negen NS.-stations, enkele villa's in Laren en Huizen, twee kruide- niersbedrijven in Amsterdam en bij dief stallen uit drie kerken in Eindhoven, Maastricht en Hulst. De hoofdverdachte die reeds wegens diefstal in het Huis van Bewaring in Utrecht zat, heeft inmiddels tegenover de Amsterdamse recherche een entenis afgelegd. e Amsterdamse hoofdinspecteur Schreur zei vanmorgen dat hij meer arrestaties o.m. wegens heling moge lijk acht. Louis Armstrong is vanwege zijn ver diensten voor de jazz gehuldigd in hei Savoy-hotel te Londen. Bij dezt gelegenheid werd hem een portret aangeboden door de Amerikaans* (Vn onze parlementaire redactie) DEN HAAG De voorzitter van de Ned. Federatie voor Bejaardenzorg, de heer C. Egas. zal volgende week don derdag als P-v.d.A—Kamerlid de regering vragen alsnog de winteruittkering aan AOW- en AWW-trekkers uit te betalen. De regering besloot deze uitkering in gevolge de Algemene Bijstandswet te laten vervallen, omdat alle bijstandtrek kers deze zomer een vakantie-uitkering van drie procent hebben gekregen. De heer Egas meent, dat bij het uitbetalen van de vakantie-uitkering is verzuimd te vertellen, dat de winteruitkering zou ver- Nu worden vele gemeentelijke sociale diensten overstroomd met vragen over het uitblijven van de winteruitkering. Volgens de Ned. Federatie voor Bejaar denzorg heeft een groot aantal bejaarden het vakantiegeld als extraatje beschouwd en het geld al uitgegeven. De heer Egas zol de regering vragen, of de voorlichting voldoende duidelijk is geweest- Ook wil hij weten of krikken tot I ikken hangt r kilo. Of dat zal hem voor een UTRECHT (ANP) IJ an 5 tot 20 oktober veemaal zoveel diepvriesbraadkuiken» erkocht al» normaal. Deze extra-aflet pluimvee en eieren, de heer H. H. Garrelds. zei gisteren op de openbare vergadering van het schap in Zeist, dat nu weer wordt geprobeerd de prfj» op 1a september steeg de braadkuiken- uitvoer met 12,8 procent ten opzichte van september 1969. In de eerste drie kwartalen van dit jaar is 140.377 ton slachtpluimvee uitgevoerd 16 pro cent) met een waarde van f 375,1 mil joen (+19,9 procent). De produktie van panklare kuikens in Nederland zal tot en met november waarschijnlijk 20 procent groter zijn (236.000 ton) dan vorig jaar. De produk tie van braadkuikens in België. Neder land en Duitsland zou wel eens kunnen oplopen van 47.000 ton in oktober tot 53.000 ton in mei 1971. broedeie duktie van alachtgevogelte uitbreiden. In Nederland werden in september 32,3 miljoen broedeieren ingelegd (vorig jaar 27.7 miljoen) waarmee het totaal voor 1970 op bijna 267.7 miljoen (221,9) kwam Tot en roet september zijn 991 mil joen consumptie-eieren uitgevoerd (+26 procent), maar door de lage prijzen steeg de opbrengst met maar 2,9 pro cent tot f 105,8 miljoen. De totale export van pluimveehouderijprodukten beliep f 593,2 miljoen 15 procent) De exportprijs voor eieren, die eind september op f 9,per 100 stuks lag, is nu f9.50. De gemiddelde producenten prijs was in de tweede week per kilo «ei (vorig jaar TSJECHO-SLOWAKIJE MüNCHEN (AP) De Beierse grens politie heeft verklaard over betrouwbare inlichtingen te beschikken dat er in Praag vjjf gevallen van cholera zijn geconsta teerd en dat in Slowakije veertig perso nen aan cholera zjjn overleden. De po litie ontleende haar gegevens aan reizi gers. Volgens hen zjjn in Oost-Slowakjje ongeveer 1000 cholera patiënten. Hongarije heeft de voorzorgsmaatrege len langs de grens met Tsjecho-Slowakije verscherpt en de grens gedeeltelijk ge sloten. Reizigers uit Oost-Slowakije worden bij dé grens vijf dagen in quarantaine gehouden en reizen naar gebieden is ver- De Rotterdam van de Holland-Amerika Lijn die momenteel een 42-daagse cruise van New York naar de Middellandse en de Zwarte Zee maakt zal begin novem ber Istanboel en Izmir niet aanlopen. Deze beslissing is genomen in verband mot de in Turkije gesignaleerde gevallen van cholera. PREMIER DE JONG (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering meent dat bet niet nodig is fusies van dagbladen bjj de Soclaal-Eoonomische Raad (SER) willen verpliehteo. De regering is tot dit standpunt ge komen. omdat de op 1 juli in werking getreden fusiegedragsregel geen moge lijkheid bieden de onafhankelijkhid en gevarieerdheid van de pers te bevorde ren. Het systeem van vrijwillige aanmel ding van voorgenomen fusies waar over een adviesaanvrage bij de SER in gediend zou de overheid volgens de regering geen mogelijkheid bieden be paalde fusies, die zij met het oog op de persverschiedenheid ongewenst acht, te verhinderen. erbergen, getuige deze camouflage- ich graag irpen als dernier-ori door boetiek-ct Albrecht uit München. gtandtrekkers konden weten waar z toe waren. Volgens de heer Egas was die voorlichting te laat en te summier ge geven, zodat verondersteld werd dat de vakantie-uitkering naast de winteruitke ring zou worden verstrekt. Tenslotte zal het Kamerlid vragen of staatssecretaris Van de Poel van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zich niet moreel verplicht acht als de voor lichting inderdaad te laat en onvoldoen de duidelijk Is gegeven de gemeenten aan te bevelen dit jaar alsnog de winter uitkering te verstrekken. (Van een onzer verslaggeefsters) DORDRECHT Op de trap van haar ouderlijke woning la gisteravond de 18-jarige Marie Tholenaars uit Dor drecht door een ex-vriend gedood. De dader, «en 32-jarige chauffeur, even eens afkomstig uit Dordreoht, schoot zich even later door het hoofd. Het drama speelde zich af rond vijf uur. De chauffeur, die bevriend was geweest met Marie Tholenaars, kwam naar het huis van het meisje om te proberen de vriendschap te herstellen. Zij maakte de man echter duidelijk, dat zij dat niet wilde, omdat zrij verloofd was en de volgende maand zou gaan trouwen. Toen zij zich omdraaide en de trap weer opliep, haalde de chauffeur een pistool te voorschijn, waarmee hij drie schoten op haar loste. Deze troffen haar in de rug, schouder en hand. Bovenaan de trap zakte zij dood in een. Van de verwarring, die daarop ont stond maakte 'de man gebruik om weg te komen. Hij rende enige straten door en liep zich vast in een brandgang. DEN HAAG De blijven. Deze toeslag mag volgens hem niet worden ingehouden op de uitkerin gen uit het Algemeen Burgerlijk Pensi oenfonds. De heer Gortzak vroeg de Kamer gisteren in een motie zich daar over uit te spreken. Hij diende deze in tijdens een door hem gehoudei zijnde dat de deze kw •egerim Van „linker- ïslag heeft g ?rhand de basis kantieuitkeriug e kort in Veen (Binnen landse Zaken) die hierover werd geïn terpelleerd, is het bekend dat gepensio neerden teleurgesteld zijn over de in bouw van de AOW-vakantieuitkering in het ambtelijk pensioen. Ook was hij ervan op de hoogte dat er teleurgestelde gepensioneerde ambte- structurele AOW-uitkeringen niet wor den ingebouwd in de ambtelijke pensi oenen. Mr. Van Veen heeft deze kwestie uitvoerig besproken met de Centrale deeld. De staatssecretaris dat de ambtenarenpensioenen stelling tot de bedrijfspensioenen niet alleen waardevast maar ook welvaarts- vast zijn en dat de overheid zijns in ziens ten opzichte van de lager gepensi oneerden niet tekort is geschoten. Daar om voelde hij niets voor de motie-Gort- De heer Nypels (D'66) vond de huidi ge gang van zaken evenmin ideaal, maar wilde de motie-Gortzak niet on dersteunen gezien de ingewikkeldheid van de materie. Hij was het niet eens met de huidige inbouwregeling en wil de AOW-uitkering losgekoppeld zien van de pensioenen. Hij ondertekende een motie van de socialist Laban waarin de regering wordt gevraagd te komen tot een overzichtelijker en met name voor de laagst gepensioneerde ambtenaren billijker inbouwregeling. Deze zaak zou zo spoedig mogelijk in het Georganiseerd Overleg moeten 1 de e worden. dat regering op korte termijn het oordeel kenbaar te maken van het Georgani seerd Overleg over de problemen rond de inbouw. Staatssecretaris Van Veen meende dat beide moties de werkzaam heden van het Georganiseerd Overleg doorkruisen en had er dan ook geen enkele behoefte aan. De bewindsman was voorstander van de integratie van de AOW-uitkeringen en de uitkeringen uit het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds. Hij deelde mee dat een werk groep zich reeds geruime tijd roet d'. kwestie bezighoudt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 1