pt G.S. Z.-Holland willen hogere rijksuitkering LOONOVERLEG OP CENTRAAL NIVEAU MINDER ZINVOL Staatssecretaris kreeg milieumanifest van vierhonderd jongeren Biologische tijdbom was niet present Eén dode bij slippartij in Den Belangstelling VN- manifestatie was matig Haag Opnieuw alternatieve regeringscombinatie trachten te vormen 30 oktober wereldspaardag sparen... verstandig en handig... Maatregelen tegen cholera in Polen POgin- IANDAG 26 OKTOBER 1970 (Van e r verslaggevers) •EN HAAG Een plastic zak gevuld met verse uitlaat- i van een politiewagen en een toefje blauw everfde margrieten werden zaterdagmiddag tijdens een emonstratie tegen de milieuverontreiniging tesamen iet het „milieumanifest" overhandigd aan de staats ecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Iferk, mr. H. J. van der Poel. De tocht door de Haagse innenstad Vormde de afsluiting van de landelijk evoerde „Week van de Aarde". Drie- tot vierhonderd emonstranten liepen, voorafgegaan door monotoon romgeroffel in een stille tocht naar het Binnenhof, aar slechts enkele overheidsfunctionarissen aanwezig aren om het door de stichting N '70 opgestelde milieu- anifest in ontvangst te nemen. te ontvangen. De heer Van der Poel toonde zich verheugd over de actie en nadat hij zich had verontschuldigd voor de afwezigheid 1 Kruisin de der :egde hij het r verspreiden, zodat ille ministers en staatssecretarissen het nanifest onder ogen zouden krijgen. ,De actie tegen de milieuveront- einiging is overal goed aangeeslagen „RotterDamp". „Nu kun je buiten naar de vogeltjes fluiten". ..De vooruitgang is adembenemend" en ,De mens is geen stofzuiger". Langs de ambtswoning van Oorspronkelijk wilde men een ..zaad- bom' laten exploderen, om door het uitwaaien van de zaden de strijd tegen de luchtverontreiniging te benadrukken. De bom, bestaande uit kartonnen kokers waarin beddeveren het zaad omhoog moesten stoten, was echter niet aanwezig, zodat een knallend slot aan de vreedzame demonstratie ont- LEIDSE COURANT UTRECHT (ANP) „Als wij de we reld willen verbeteren zullen we inder daad bij ons zelf moeten beginnen, besloot prof. II. Llnneman zaterdag in de Utrechtse Merwedehal een toespraak over de Verenigde Naties en de ontwik kelingssamenwerking op de landelijke manifestatie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de VN. kraampjes van ambas sades, vredesbewegingen, comités, poli tieke pal-tijen e.d. De belangstelling" was niet zo groot als men had gehoopt. Prof. Linnomun besprak de VN-plan- nen voor de eerste en de tweede ont- wikkelingsdecade. Het eerste plan. voor zestig, de i welis> jroei in de derde maar lang niet alle landen hebben het minimumdoel van vijf procent groei per jaar bereikt. De werkloosheid nam er eerder toe dan af, de problemen van honger en ondervoeding zijn evenmin opgelost plan voor tweede ontwikkellngsd' verouderde instellingen en bevoorrechte aatschappelijke posities in landen van de derde wereld moeten verdwijnen. De 'arende landen moeten de hulpver- ïg vergroten en meer schenkingen laats van leningen geven. Ook be- neringen op handelsgebied zullen islaggeefslet t plastic zak met „verse" uitlaatgassen van een politieauto gingen de naar het Binnenhof. Staatssecretaris Van der Poel kreeg daar het milieumanifestaangeboden. WERKGROEP AKPA DEN HAAG Bij een slippartij de Carnegielaan in Den Haag zaterda nacht is de twintig jarige Marion Ir Hornbuurf- gedood. Bij de slip botste auto me( hel slachtoffer en nog tw ;en een boom. huls ZuidWHl (23) ongeveer tachtig kilometer, letsel In Westwoud bij Hoorn zijn in de afgelopen nacht drie personen om het leven gekomen toen de auto waarin zij zaten inreed op de achterkant van een langs de weg geparkeerde verlichte veewagen. De slachtoffers werden op >d. water en verdronk. Bij Tilburg reed een personenauto door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De vloog in brand en de bestuurder kwam in de vlammen om. Bij ongelukken in Zuidhorn, hout. Teteringen, Zoeterwoude e sterdam kwamen vijf personen leVen. Een 58-jarige man in Oud-Gastel liet zaterdagavond zijn hondje uit. Toen het diertje juist op het moment dat een auto een andere inhaalde, de weg op liep, wilde de baas zijn hondje redden. Hij werd echter door gens aangereden en was op slag dood. ITALIAANS VOORSTEL Tivee weken vrij i.p.v. zaterdag ROME (AFP) De Italiaanse minis ter van Toerisme, Matteo Matteolti. heeft in een vraaggesprek .Stampa" verklaard, dat hij de vrije saterdag graag zou afschaffen en in plaats daarvan iedereen per vier maan den twee weken vrij Italië veel concurrentie Spanje, dat zichzelf als „eerste toerie tenlnnd" uitgeroepen heeft, Griekenlai I en Joego-Slavië. Als zijn plan doorgai hoopt de minister dat ook builen li (Van e verslaggevi DEN - bijna Het provincleal bestuur van Zuid-Holland denkt in hel kornet 10 miljoen gulden tc moeten uitgeven om zijn taken naar behoren rllen. Van dit bedrag zal ruim 130 miljoen gulden besteed worden a wegonderhoud, waarbij aangetekend wordt, dat men financieel geen kans ziel om bestaande wegen extra te verzwaren. Voor onvoorzien staat 2.3 miljoen gulden de ontwerpbegroting-1971 die vandaag verschenen is genoteerd. 1 held (twee leden van de zeven hebben hun st >p de personele belasting ingaande janu Bereikt wordt dan ook liet opcentenpeil a In hun toelioliting op de ontwerpbegro ting 1971 zeggen de provincale bestuur ders niet meer rond te kunnen komen met de jaarlijkse inkomsten. Steeds meer nieuwe taken vragen de aandaoht van de provincie- Nog geen gelden worden uitgetrokken voor hel nieuwe gedeelte van het provin ciehuis aan de Koningskade, dat komend jaar toch aanbouw komt. Ruimtenood is de grote aanleiding daartoe. In het huidige g«bouw werken ongeveer 700 per sonen. Geklaagd wordt over het porso- neelsverpop vooral bij het jeugdige administratieve en technische personeel. Bij ddontwerpbegroting van de provin cie voor 1971 zijn de resultaten opgeno men v/ri een onderzoek naar de kosten van d? /.el (bestuurstaken die na de wereldoorlog aan de provincies opgedragen zonder dat daarmee ferhoging van de rijksuitkering aan windes gepaard ging. De kosten het uitvoeren van de wetten bedra- olgens het onderzoek in de provln- 'Zuid-Holland rond 1,5 miljoen per aohten het wenselijk dat de gezamenlijk bij de regering ,n praten over een aanpassing van het irgoedingspercentage van het provincie- inds wegens de kosten van de zelf- urstaken. Volgens G. S. moet het percentage van opbrengst van een aantal belastingen /waaruit de inkomsten van het provincie- I fonds bestaan, hoger worden gesteld Voorts zou een herziening van de verdeel sleutel van het provindefonds aan de orde moeten worden gesteld, „omdat er sterke aanwijzingen zijn dat deze ver- I delingsmethode voor sommige provincies I gunstiger werkt dan voor andere, waar- j onder Zuid-Holland". Een derde vereiste voor een redelijke taakuitvoering is vol gens G. R- een verruiming van de uit keringen aan de provincie ingevolge de wet Uitkeringen Wegen. „Bij de vaststel ling van de zes uitkeringsnormen is on voldoende rekening gehouden met de voortgaande geldontwaarding", aldus Gedeputeerde Staten. Verdei: willen G. S. een Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening (P.PR.O.) instellen, die als klankbord voor het college kan dienen voor wat er in de samenleving omgaat. Deze raad kan tevens fungeren als coördinerend orgaan van de streekcommissies. via welke ln- spaak van de samenleving in het provin ciale ruimtellijk beleid mogelijk is. Ze stellen verder voor de provinciale plano logische commissie (P P-C-) te reorganise ren. De P.P.C. zal behalve uit de wettelijk voorgeschreven ambtelijke deskundigen moeten bestaan uit deskundigen op het terrein van de bij de ruimtelijke ordening betrokken vakgebieden. Onderzocht wordt nu om de gemeenten in de gelegenheid te stellen haar (ontwerp) plannen in de ver gadering van do P.P.C. toe te lichten- Eucharistie viering eindigde met Pax Christi- voettocht DEN BOSCH (KNP) Gisteren Is in de Veemarkthallen te Den Blsch de 4- daagse Pax-Chriztietocht door Brabant besloten met een plechtige eucharistie- viering, die werd geleid door de bisschop van Den Bosch. mgr. J. Bluyssen. Zoals gebruikelijk hadden de 3000 4000 deelnemers en deelneemsters waar onder veel Jongeren uit de agglomeratie Den Haag, zich verzameld rond het al taar, tezamen met vele van hun gast ouders. Zij hadden 4 dagen lang langs 15 verschillende routes door Brabant met elkaar groepsgewijs van gedachten ge- rred# tijd. De eucharistieviering was een demof slratle van het spontane meeleven v«é de jongeren met het gebeuren- Er werf gedanst en gezongen en geklapt, de R*r' >o\ werd gebeden voor overleden routiers en met name voor hel overleden hoofdbe stuurslid en TweedelKamerlid, Geert Ruygers. Kardinaal Alfrink had een telegram gezonden, dat niet alleen met een gezang werd beantwoord, maar ook met een tele gram namens staf en routiers. De kardi naal, die tot zijn spijt verhinderd was te komen, legde de nadruk op zijn reis ervaringen in Zuid-Amerika. Hulp aan onderontwikkelde landen zo was hem gebleken - is voorwaarde tot vrede. ADVERTENTIE sparen is bouwen aan geluk Natuurlijk is geluk niet voor géld te koop. Maar het is we] plezierig en nuttig om wat geld achter de hand te hebben. Sparen is het hele jaar door belangrijk, maar één. dag per jaar staat sparen in het middelpunt van de belangstèUing: op 30 oktober Wereldspaardag. Vraag eens een brochure. TT komt dan tot de ontdekking dat er heel wat vormen van sparen zyn, waarmee u (als u aan de voorwaarden voldoet) een forse, belastingvrije premie kunt verdienen. Inlichtingen: Wereldspaardag. Antwoordnummer 51, Den Haag. Weinig in/eresse voor protfsttocht ,Wittevem neen WARSCHAU (Reuter-AP) De hoofdinspecteur van de Volksgezondheid in Polen heeft bekendgemaakt, dat In Oost-Slowaklje de afgelopen dagen ziektegevallen sijn waargenomen, die In verband hiermee is het Polen naar dit gebied tot nader order verboden. Reizen naar andere delen van Slowakije zijn beperkt tot perso nen, die uiterst belangrijk! deze reizen kunnen aanvoeren en :egen cholera zijn ingeënt. De cholera in Istanboel heeft volgens de gezondheidsautoriteiten gisteren weer •nlevens geëist, waarmee het QC? Ondernemers klem tussen verkeerscentrales en regering AMSTERDAM Dc werkgroep Actie ogressief Alternatief (AKPA). opgericht bundeling van een aantal meest plaat- 'fiyke progressieve groeperingen, heeft Bezoek voor in Rusland gevangen VS-generaals MOSKOU (AP) De nbassade in Moskou heeft to ing gekregen om de twee Arno generaals te bezoeken die wc schending van dc Turks-Russi- idag iche grens in de Sovjet-Unie islgehouden. Volgens ambassadewoordvoerder Amerikaanse consul. Peter ers. met een andere functionaris r Leninakan, waar de generaals Ed- d Scherrer en Claude McQuarri in hechtenis verblijven. Met hen houden de Russen de andere inzittenden van hel kleine vliegtuig vast: de piloot ma- James Russel en de Turkse kolonel Cevat Deneli. i te kom lirca 60 personen i Amsterdam, be- poglng te wagen regcringscombl- Dé werkgroep zal daarvoor een beroep doen op de besturen van PvdA. PSP, PPR, D '66 en de zaterdag aanstaande op te richten Evangelische Solidariteits- partij van de voormalige AR-radikaal kabouters en politiek ongeor ganiseerden hierin te betrekken. Doel moet zijn het opstellen van een bindend regeringsprogram, de vorming van een schaduwkabinet en een zo nauw moge lijke samenwerking in de komende ver kiezingscampagne. ■ingsbeleid en ïven aan zeggenschap in de bedrijven, ni- in inkomensverschillen, meer ic laagstbetaalden, het tegen- prijaverhogingen, onderwij»* .ring, geen verhoging van de defensie-uitgaven, meer woningbouw en betere bejaardenzorg. Een beroep op KVP, AR en CHU bleef na enige discus sie achterwege, omdat deze partijen vol gens dc 1 codering door hun samen werking de WD niet geloofwaardig zijn O' 'PN moet er buiten blijv het huidige wordt prioriteit geg van de werknemer! velleringvan inkor i besl meerderheid- trekt uil de gedetuilleerde prijsbeheer- sing. Dergelijke geluiden roepen de ge vreesde prijspsychose alleen maar op. Door paniekachtige uitspraken schept het klimaat, waarin prijzen meer stijgen dan onvermijdelijk is. In andere landen, waar lonen en prijzen vrij zijn loopt de situatie zeker niet ernstiger de hand e i hier i tijd, t parlementaire redactie UTRECHT. Het Nederlands Chri lijk Werkgeversverbond blijft aan buiten werking stellen van artikel 8 van de loonwet (de mogelijkheid van ge detailleerd ingrijpen in de loonontwik keling) de voorwaarde verbinden, dat ook de gedetailleerde prijsbeïnvloedlng verdwijnt. N.CAV.-voorzitter mr. P. van Boven zei zaterdag in Utrecht dat de ondernemers niet klem gezet willen worden tussen de vakbeweging, die hoge looneisen stelt, cn de regering, die de prijsconsequentics daarvan voor reke ning van de ondernemers probeert te urktverhoudingen gaan nu het van lonen en prijzen bepalen, teer Van Boven bij de opening N.C.W.-ledenvergadering. Hij loemde het niet verstandig de vrees uit e spreken, dat er een belangrijke prijs- oif ontstaat als de regering zich terug- Veel aandacht besteedde de heer Van I Boven aan de 400-guldenkwestie. „Niet j aan de onderhandelingstafel met de contractspartners, maar op straat onder vreemde leiding hebben werknemers ge- meend hun loonheil te moeten zoeken". Hij verweet voorts de vakbonden, dat deze de uitspraak van de Stichting van de Arbeid veel te ongenuanceerd hebben gehanteerd door overal 400 gulden te succes kan trachten regulerend op te treden in loonzaken, zoals dat steeds na de oorlog is gebeurd. Hij zei ervan over tuigd te zijn, dat men af moet van ge detailleerde voorschriften dat in de toe komst afspraken op centraal niveau met waarborgen voor de ondernemingen om ringd moeten zijn. „Gedetailleerde voor schriften werken eenvoudig niet meer". Waarmee de heer Van Boven niet wilde stellen, dat zijn verbond het centraal overleg óók over lonen en prijzen zou moeten mijden. Integendeel. „Maar de vorm moet wel gewijzigd worden omdat in de praktijk oen steeds verdere decen tralisatie van de CAO-onderhandelingen te zien 1», niet alleen naar de bedrijfs takken maar ook naar de ondernemin- Die decentralisatie ziet men ook in de euwe wetgeving betreffende onder de ondernemingsraden, die grotere bevoegdheden krijgen nadat de inspraak van de werknemers aanvankelijk be perkt bleef tot centrale origanen als S.E.R. en Stichting van de Arbeid. Mr. Van Boven wekte de ondernemers op van de nieuwe wetten een beter gebruik te maken dan zij ln het verleden hebben gedaan van de wet op de ondernemings raden. Een andere, per onderneming te regelen zaak, is het sociaal beleid. Aan een dergelijk beleid zullen de ondcr- dc ■eft, de vakbeweging matiging verwachten in c kritiek op de ondernemers en al Wat er in de ondernemingen gebeurt. WH mogen ook van hen verwachten, dat zij hun verantwoordelijkheid beleven door geen escalatie uit te oefenen van allerlei eisen". Als voorbeeld in dit verband noemde hij het feit, dat de vakbeweging reeds om wettelijke regeling van fusies ging roepen toen zij nog maar net, samen met de ondernemersverbonden, een fusiecode had opgesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 5