f Jubilerende Rode Kruis gaf Leiden rampenwagen Binnenstad kerken luiden noodklok DEFILE DOOR STAD S ALS „WAPENSCHOUW" I NKOV-Zoeterwoude wil commissies-nieuwe-stijl Prijzenregen Marktaktie Zangersdag had zoveel méér kunnen zijn voor Nederlandse liturgie MARKTEN MAANDAG 26 OKTOBER 1970 LEIDSE COURANT Honderd jaar burgerzin LEIDEN Het 100-jarig bestaan dat zyn afdeling Leiden zaterdag \ierde, was voor Het Nederlandse Rode Kruis aan leiding om de gewestelijke kaderdag mmissaris der Koningin in Zuid-Hol land, een défilé af van het mobiele ma teriaal van de korpsen uit de provincie. Na het défilé droeg mr. J. C. de Vroom op het terrein van de Doelen kazerne het jubileumgeschenk van liet Leidse Rode Kruis aan de GG GD over. In de mid daguren was er een programma van in- voor de kolonneleden in de Stadsge- Het défilé door de stad werd geopend door de drumband van hel Rode Kruis. Onder het rollend materieel dat getoond werd, waren ambulancewagens .verbin dingswagen, en voor de eerste keer ook de nieuwe rampenverbindingswageus. Deze wagens bevatten alle benodigdhe den voor het vervoer van zes gewonden en bovendien de uitrusting voor vier helpers. Het was een van deze aan hangwagens, die later in de morgen aan richtte de kringcommissaris van 't Rode Kruis in Zuid-Holland, de heer Pluygers, zich tot de penningmeester van de ju bilerende afdeling, de heer E. Moens. De heer Moens is sedert 1935 lid van het afdelingsbestuur geweest. In de oor logsjaren stelde hij het bezit van de af deling in veiligheid. Namens het hoofd bestuur speldde de heer Pluygers de heer Moens het Kruis van Verdienste op. Tot slot van zijn toespraak richtte de heer Pluygers zich tot de commissaris der Koningin met een beroep op de provincie, het werk van het Rode Kruis, waar mo gelijk. te steunen. De commissaris antwoordde hierop dat hulp in de vorm van subsidies verplich tingen schept, die niet kunnen worden opgelost. Daarom zal voortdurend een beroep op de bevolking gedaan moeten worden om in staat te zijn, 't materiaal aan te schaffen waardoor het Rode Kruis in tijd van nood in staat zal zijn, hulp te verlenen. Goed doel Namens afdelingsvoorzitter prof. dr. P. J. Gaillard (wegens verblijf-in Amerika bij de jubileumviering afwezig), gaf mr. J. C. de Vroom uiting aan de vreugde op deze bijzondere dag. Met dankbaarheid deèlde hij mee dat de burgemeester van Leiden het bestu lukwensen had i zeld gingen van ad 2.000,-. Dit uit het saldo va heer Langezaal Het geld zou vooi Leidse patiënten vakantiereis te m „Henry Dunant". Tenslotte bood r ur schriftelijk zijn ge- aangeboden, die verge- een jubileumgeschenk bedrag was afkomstig in de onlangs door de gehouden antiekbeurs, goed doel bestemd staat te stellen, lijn i ielwagen i Rode Bijdrage ?n. Maar als blijk van waar honderd jaar burgerzin over handigde hij tenslotte een bijdrage voor de koelkast voor het clubgebouw van het Rode Kruis aan de Morsweg, waar de colonneleden avond aan avond door- verder te bekwamen. Omdat de „ongevallen-epidemie" in de toekomst veel meer materieel nodig zal maken, meende de heer J. G. Bazuin. I directeur van de GG GD, dat de ram- penwagen, dankzij de goede samenwer- I king met de brandweer, zonder twijfel zeer nuttig werk zal kunnen verrichten. Na het middagprogramma in de Doe lenkazerne volgde nog een korte bijeen komt in de koffiekamer der Stadsge hoorzaal, speciaal bestemd voor de colonne-leden. Hier werdeu door dr. \V. B. de H. pelotouscdl., enkele onderscheidin uitgereikt: aan mej. A. Ovvel, die gedu rende 20 jaar leidster-helper bij d» Onderzoek toekomstmogelijkheden - In de kerken van de Ilartebrug en van de 11. Lodcwijk is namens de kerkbesturen mededeling gedaan van de moeilijke financiële situatie parochies. De inkomsten van beide parochies zijn zo gedaald, dat de ploitatie erg moeilyk gai erschillende malei en of z(j in samenwerking met elkaar tot een oplossing zouden kerkbesturen stellen aan de parochianen voor een onafhanke- benoemen die voor beide parochies een onpartijdig advies zou t.a.v. de toekomstmogelijkheden van beide parochies. Alvorens n worden de parochianen in de gelegenheid gesteld hun mening Mej. P. Ooms verlaat Zoetervvoude ZOETERWOUDE Mej. P. M. C. Ooms maatschappelijk Werkster, zal per 1 november a.s. de stichting „Maatschap- pelijk Werk Zoeterwoude, Hazerswoude I verlaten. Ruim 13 jaar heeft mej. Ooms zich beijverd voo rhet maatschappelijke I werk, gezins- en bejaardenzorg. Voor dat het de gemeente die „armlastig" is, al zwaar valt alle noodzakelijke voor zieningen te treffen. Het is haar daar door ook niet mogelijk, de jubilerende Rode Kruis-afdeling een groot geschenk mej. A. Spies, helpster 3e klasse, die eveneens 10 jaar hun werk als zodanig verricht hebben. Midden- en Kleinbedrijf' ZOETERWOUDE Het Zoeterwouds Katholiek Ondernemers Verbond hield in café Landzicht een vergadering. „Het is allemaal niet zo prettig voor hd bedrijfsleven wat U leest." alsdus voor- zitter H. J. C. Paardekooper in zijn openingswoord. Er dreigen grote zor- j gen voor 1971. Na het slechte jaar 1969 i met de invoering van de B.T.W. en do vooruitgang in dit jaar zal de loongolf grote gevolgen hebben. De likwiditeits- positie van de ondernemer wordt steed.-: hachelijker. Velen moeten het loodje leggen maar door een goed beleid kan mén nog veel opvangen. Bij de talrijke maatregelen die worden genomen staan de ondernemers vaak machteloos. Een belangrijk lichtpuntje is de betere be scherming van huurders van bedrijfs ruimten. Bij de bestuursverkiezingen werden de heren A. J. v. Bennekom en Jac. v. d. Geest herkozen maar inplaats van dé laatste zal de heer J. v. Gerit, als secretaris gaan fungeren. Een belangrijk initiatief kreeg de in stemming van de leden. Voorgesteld ia om verordening een commissie „Midden en kleinbedrijf" in Zoeterwoude in te stellen, teneinde de communicatie met het gemeentebestuur te bevorderen. van het college van b. en w., afgevaar digden uit de gemeenteraad en van de georganiseerde ondernemers. Hierin zouden veel zaken waarbij de onderne mers betrokken zijn zoals het winkel centrum. parkeerproblemen, verkeers situaties e.d. besproken kunnen worden. Er is al een gesprek geweest met wet houder A. Duindam die zeer positief tegenover deze gedachte staat. De lieer A. Stigter, consulent van het NKOV, gaf een beknopt overzicht van het werk van het verbond. De initiatieven om te komen tot de op richting van een. plaatselijke winkeliers vereniging, die wat op een dood spoor waren gekomen, krijgen mogelijk een nieuwe injectie doordat er contact zal worden opgenomen met de „Stichting Marketing en verkoopbevordering" te Rijswijk. Dit is ook een instelling van het NKOV. Voordat de kaarten op tafel kwamen werd er nog gesproken ovèr de verkoop van plastic vuilniszakken, het karakter van de bezinningsavond, de mogelijkheid tot het lidmaatschap voor niet-katho- lieken en de winkelsluiting. Bij dit laat ste werd betreurd dat sommige de vrij willig overeengekomen sluiting op Uitverkochte schouwburg in de ban van Seth Gaaikema LEIDEN Een tot de laatste plaats bezette schouwburg (er moesten zelfs enkele tientallen worden teleurgesteld) heeft zater dagavond oprecht genoten van Seth Gaaikema's programma „Tien miljoen- geboden". Na de ontegenzeggelijke teleurstelling van zijn vorige optreden in Leiden, heeft Seth zich met dit pro gramma metterdaad geschaard onder de groten van het Neder landse cabaret door zijn geheel eigen stijl en zijn overbeterlijke taalgrapjes, waarmee hij wederom virtuoos manipuleerde. miljoen geboden brachten menigmaal de handen op elkaar. Daartoe droegen ook bij de zeer goede muzikale begeleiding en de (ook) vocale medewerking van Ruud en Riem (Blue Diamonds) de Wolff en de zangeressen Sylvia Al berts en Riet Henius. Hoewel we het zamerhand vevelend wordende bena- eze show Seth zijn af komst niet. In het eerste deel van het programma worden de vele ta boes en voorschriften in onze samen leving: de" 10 miljoen geboden, op de hak. de korrel en ondgr het mes genomen. Songs als „Hai wel". om en het slot- voor de pauze: ;rd zelfs de top- aubliek het ge sel: „De tien geboden". Hie t de zaal pas goed dat in Leiden den protestsong tegen het militai risme. Prachtig waren ook het ietwat badinerende „Als vader zonder moe der is" en het lichtvoetige „Als ik lichte spot a onverbeterlijke (ver)taalgrapjes en uiterst sterk stukje eenmanshow eggaf. De waardering van het pu-j pelijke werk in Zo zal een functie t Haagse Schoo'.ad- schappelijk werksl op vrijdag 30 oktober malige Wit Gele K Rijndijk 2-19. Leider Solglytt scheept zich in voor 10-daagse vakantie plecgftirichting Solglytt schep de 10-daagse boottocht, die dit de elfde achtereenvolgende k.e< halzend uitgezien moment als do ,.p maakt van de Le: Voor slechts enkele centen tnée'r per glas geniet U van een jonge jenever van wereldklasse DE KUYPER EXPORTJENEVER Leidse sportschool Luit )graad heeft toegewerkt, z in toeleggen op jiu-jitsu. KVG GENOOT VAN PRUIKEN DEMONSTRATIE ben op haar gehele gesteldheid. Het was een typische Gilde-avond. Twee meesters en drie dames-gezellen maakten de belangstellende dames ver trouwd met handwerk-kunstkapsels. Er waren tientallen pruiken van de depót- houder tentoongesteld in tal van inte ressante modellen, vormen eri kleuren. Dergelijke pruiken kan men gewoon, luchtig over het eigen kapsel dragen. Met deskundige aanwijzingen werden de juiste pruiken gekozen: de dames stel- wel door verander- nneer ze zich door iseren. Maar ieming tot referendaris bij de gemeen- Dordrecht. zal de waarnemend chef in de afdeling Interne zaken der Ge- heer C. Vijgeboom. Twee bromfietsen vernield by botsing LEIDEN Twee bromfietsers /.ijn van morgen in botsing gekomen met ooi de politie. Dezi •ukkei uk op het Schuttersveld.. De auto kwam ran liet Rapenburg de kruising Noord linde Rapenburg oprijden. De twee hroni- 'ietsers kwamen do Breestraat uitrijden. 5ij konden niet tijdig remmen. De sur- •eillancewagen werd ernstig beschadigd n de brommers zijn total loss. Glad wegdek was oorzaak ongeval LEIDEN In het weekeinde kwamei een 11-jarige Leiderdorper en een 20- jarige inwoner van Zoeterwoude met el kaar in botsing op het fietspad langs dc Hoge Rijndijk. De fietser wilde linksaf dit ijnlijk 1 tijdig door het gladde wegdek j kwamen beiden te vallen De bromfietser I schoof over het wegdek en kwam met I zijn arm tegen een tuinhek terecht. I Hierbij brak hij zijn linkeram op twee [plaatsen en kreeg eveneens een hoofd wond. Met de Eerste Hulpdienst werd loht. het Academisch Ziekenhu Jongen bij aanrijding gedood ZOETERWOUDE Dc elf jaar oude zaterdag bij een verkeersongeval op de Nieuweweg om het leven gekomen. De jongen werd op «Ie onverlichte weg ge grepen door een hem achteropkomende personenauto. Als gevolg van de bot sing werd hij enkele nieters wegeslin- gerd, waardoor hij ond op slag dood. K-htkw De jonger Het ongeluk gebeurde ten noorden van het sportcomplex „Haasbroek", waar de ouders van Tonnie Verhagen het club huis van S.J.Z. beheren, De kleinè jon gen was zonder hun medeweten de Nieuweweg opgegaan om te zoeken naar zijn hond, die, was weggelopen. Tonnie werd gegrepen door een hem achteropkomende auto, bestuurd dooi de Zoetewoudenaar H. de J., die in de richting van het dorp reed. Door de aanrijding moet hij onder de auto ge raakt zijn van een inwoner van Stomp- wijk, die op hetzelfde moment uit tegen gestelde richting passeerde. De jongen liep zeer ernstige verwondingen op o.a. aan het hoofd. Nadat dokter W. Kort- mann eerste medische bijstand had ver leend, werd het slachtoffertje door de E.H.D. naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden vervoerd. Het verkeer over de Nieuweweg was geruime tijd ge stremd. HET WAS ME zaterdag het koprdagje wel in Leiden. Terwijl de zeven grote Leidse gemengde koren, gesecondeerd door vertegenwoordigers van het Jeugdkamerorkest, in vergadering bij een waren met een enkele vertegenwoordiger van de pers. verzamelden, in verhouding te wei nig, leden van kerkkoren zich in het Bonaven- turacollege voor de eerate zangersdag. die de koorkring Leiden van de Nederlandse Grego- riusvereniging belegde, om sameii te zingen en elkaar iets beter te leren kennen. Die samen zang trad aan het oor in da Eucharistieviering, waarbij deken dr. L. van Noort in de predikatie stelde, dat een kerkzanger dienstbaar dient te zijn aan mysterie en parochie, omdat een van de grondvesten van de liturgie juist dient te liggen in hel uitzingen van geloof in het Evan gelie. Dat daarbij een koorzanger de minder zingende parochianen dient mee te slepen op wegen naar ruimer zicht, zal duidelijk zijn. om daarbij terdege te waken voor nog steeds be- staande valse romantiek. Zijn woorden waren nauwelijks verklonken of de gehele Nederlandse liturgie werd wreed ver stoord door de zang van het „Panls Angeli- cus" van César Franck. De samenzang onder leiding van Sipke de Jong was zo'n mooi voor beeld hoe men met veel inspanning best iets goeds kan bereiken op de lange duur, niette min werden wc door de organisatie willens teruggedreven in de concertstijl, die nu net geen enkele indruk meer maakt, of het moet zijn op de uitvoerenden) zelf! Nu was deze samenzang helemaal niet concert- matig bedoeld, maar toch wil ik er een paai opmerkingen over maken. Het werd meer dan duidelijk voor zover het dat niet allang was dat de koorkring een groot aantal taken Goede poging van koorkring Leiden, maar IN DE MIDDAG traden verschillende koren voor het voetlicht van hun collega's. In alle onbevangenheid stal het kinderkoor van de Hal- kerk in de Timorstraat de show, omdat hier. meestal volledig onverstaanbaar. met plezier gezongen werd; en die faktor ontbrak jammei genoeg teveel bij de andere koren: de eeuwige i de i ichten i zoals stembehandeling. interpre tatietechniek, begripsvorming van wat men eigenlijk zingt (het gelezen epistel was een sa menraapsel van alle fouten tegen de hier zo juist opgenoemde voorwaarden), want er werd goed getoond, dat de muziek nog steeds een prevalerende functie wordt toebedacht, terwijl de tekst er bijbungelt als een onbelangrijke bij komstigheid. Wie zou spreken zoals vele zan gers zingen, zou onverstaanbaar genoemd wor den; maar wanneer er gezongen wordt, schijn je dat te moeten accepteren. TJw recensent accep teert dat in ieder geval niet, vermoedend te weten wat je er tegen kunt doen. Wie de hand heeft gehad in de keuze van de tussenzangen, weet ik niet/ maar er zijn nog veel meer voor beelden dan de drie tamelijk eentonige compo si ties van Huybers! Genoeg hierover, hoewel na de samenzang wei nig spectaculairs meer aanwijsbaar is. De hele zangersdag was eigenlijk een kind mei een wa terhoofd. Hier had een kans kunnen liggen om de zangers, of beter gezegd, voornamelijk de zan geressen, muzikaal begrip bij te brengen en ze veel rijker naar huis te laten gaan- dan ze ge komen waren. De gezelligheidsfrustatie liet zich ook hier zien. De inleiding van de voorzit ter was een opsomming van gegevenheden, die eerder de dirigenten aanging dan de zangers „in doorsnee". De ruim geteld acht koren, die aanwezig waren, en de vijf koorgroeperingen die hun belangstelling getuigden, kregen weinig te horen over de ruim aangekondigde „kerkmu ziek in het jaar 1970", of weten de bestuurders ook nog steeds niet hoe het er mee staat? Hel was teleurstellend voor de jongerenkoren, dat ze tussen de wal en het schip terecht kwamen Heeft degene, die de jeugd heeft, niet de toe komst? De band tussen jeugd en ouderen mag Asola Moeder Godskerk, Voorschoten hel vutir dood. zoals de te goed verzorgde t- klank aan het einde van dc woorden het geloof in de muziek moeilijk maakte bij de dames uit Oegstgeest (waarom is juffrouw Dankelman zo bang voor een wals in de kerk en laat ze Halle- loeja zingen, met de H. van <le Reformatie en de OE van het Latijn i Is dit allemaal kvjtikasme, wat ik opnoem? Ik dacht van niet, maar valse romantiek schuilt ook in een te traag tempo, in hakkerigheid. in stemmaniërisme. in beklemtoning van letter grepen, die qua tekst die nadruk niet nodig heb ben sterker nog: ze helemaal niet kunnen hebben in dienstbaarheid, die de eigen eer op de eerste plaats stelt (solozang is al jaren uit de tijd i,n de kerk) en dus het doel voorbij Is de zangersdag dan i volledig mislukking gebeurde wel. helaas. hoofd worden gez hel meer kunnen zijn. Geloof in de muziek is nood zakelijke voorwaarde om liet onderste uit de kan te kunnen halen. DM moet helaas nog ge stimuleerd worden. We zijn niet gediend met het wel te geloven, want dan is het met de dienst baarheid droevig gesteld. Volgende keer beter JAN DOOVE en aanrijding plaats tuss nauto's, besiuurd door een 44- nwoncr van Waddinxveen en een ;e Leidenaar. De botsing liet zich al-losste zijn. De be- auto uit Leiden werd md naar het Acade- ROTTERDAM. 26 oktober Vee Aanvoer totaal: 1559; slachtrunderen 1260; varkens 299; slachtrunderen 480- 520 415-450 360-390 350-360; varkens 222-226 217-222 210-217; stieren 455-530; worstkoeien 325-340; slachtrunderen 170- 180; zware varkens 205-210; slachtrun deren groter - kalm - lager; varkens minder - fijne varkens flauw; slachtzeu- gen willig; fflne varkens lager, slacht- zeugen hoger, enkele prima's boven no tering. LEIDEN, 20 oktober Groenten - Appelen 17-25; Peren 17-31; Aardappe len 11-13; Andijvie 18-35; Pronkboncn 130-140; Snijbonen 315; Stambonen 215- 210; Kroten, gekookt 55; Boerenkool 17- 30; Rode kool 7-17; Groene kool 13-18: Prei 22-39; Spinazie 53-57; Spruiten A 65-71; Spruiten B 48-50; Tomaten A 545-560; Tomaten B 545-560; Tomaten C 465-475; Uien middelgrof 22-29; Witlof 159- 194; Knolselderij 17-19; Sla A 7-18; Bleekselderij 14-16; Selderij 16-18

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 3