CotelóeSotiYci/nt Waarom Ironside in rolstoel rijdt Oebeler jongens en meisjes hielden 2e Kamer bezet Uitzending op 28 november MARCEL MARCEAU Wij stinken er in Veronica bang voor discjockey Hoes liGINA 2 LEIDSE COURANT I MAANDAG 26 OKTOBER 197 - Onzindelijk diplomatiek „recht" UET kan raai lopen in de we- reld. De ene keer wordt een jongeman drie maanden in voorarrest gehouden omdat hij bij het passeren van een grens een paar gram „spul" bij zich heeft; een andere keer wordt een diplomaat met tachtig kilo hasjiesj in drie koffers op een vliegveld ongemoeid gelaten omdat hij zich beroept op zijn onschendbaarheid. Zijn enige pech is, dat de hasjiesj in beslag genomen wordt! De enorme winst die dus aan zijn neus voorbijgaat en een vriend met wie hij deze handel had willen bedrijven gearresteerd is. In de praktijk blijkt herhaaldelijk, dat toepassing van diplomatieke voor rechten tegenwoordig soms behalve on zinnig. ook onzindelijk aan het worden is Wordt het geen tijd dat via interna tionaal overleg d e diplomatieke code eens wordt herzien. En dan zeker dat handelingen van een diplomaat die met zijn diplomatieke status niets te maken i ebben, niet langer onder 't diplomatieke „taboe" vallen? Nevenfuncties l(|N de Katholieke Volkspartij heeft de fractie het in de kwestie „ne venfuncties" voorop gewonnen van de door het partijbestuur ingestelde com missie, dié het aanvaarden of behou den van nevenfuncties aan straffe ban den had willen leggen. Nu was het wel zo, dat ook deze commissie met een royale overgangspe riode had willen werken in zoverre de financiële consequenties anders capabe le personen voor het parlementair werk verloren hadden doen gaan. Maar het verzet vanuit de fractie is op ande re gronden gevoerd en, naar nu vast staat, niet zonder succes. Wat ons het meeste spijt, is dat vrij wel geen aandacht besteed is aan de ook door de commissie aangevoerde wenselijkheid van het spreiden van po litieke macht; behoudens in het geval ze werken in grote steden, mogen KVP- parlementsleden in de toekomst burge meester, wethouders, Raadslid en Sta tenlid blijven. Dit onder het motto dat een Kamerlid contacten behoort te heb ben met allerlei groepen in de samenle ving. Alsof dit niet te realiseren is zonder het combineren van allerlei poli tieke functies. Gelukkig behoudt het Partijbestuur invloed op de nevenfuncties van nieuw aan ie zoeken Kamerleden, omdat die hierover overleg moeten plegen met het dagelijks bestuur. Voor „oude" Kamerle den is het fractiebestuur de brievenbus. Moge ook dit bestuur in de toekomst wat kritischer oordelen dan in het ver- Een soortgelijke wens geldt ook de maximale of optimale termijn dat men onafgebroken KVP-Kamerlid kan blij ven. De „doorstroming" blijft ook hier een kwestie van overreding of zelf kritiek. In april volgend jaar wordt via de televisie de film „Dc chef: een bijna dodelijke zaak", met Raymond Burr in de hoofdrol als de aan een rolstoel gekluisterde Robert T. Ironside uitgezonden. Deze film, die door James Goldstone werd ge maakt. zal eindelijk de verklaring geven waarom de speurende „chef" aan dit vervoermiddel gekluisterd is. Voor degenen die het nog niet wisten: Robert T. Ironside heeft werkelijk geëxisteerü. Tot zijn 46ste jaar was Ironside politiechef in San Francisco waar hij moedig de misdaad bestreed, dit uiteraard zeer tot ongenoegen van de onder wereld die alles in het werk stelde om Robert te liquideren. Op een avond, toen Robert huiswaarts keerde, werd hij vlak voor zijn wpning door gangsters neer geschoten. Hij werd geraakt door zes kogels, waarvan er een de wervelkolom trof, waardoor Ironside niet meer kon lopen, met het gevolg dat hij de actieve politiedienst moest verlaten. Geruime tijd was hij daarna nog speciale adviseur van de politie. Volleerde Kamerleden-in-spé in hang-zit-steun-lighouding. NEDERLAND I NOS: 18.45 uur: De Woefs en* de Lamaars 18.55 uur: Journaal VARA: 19.04 uur: Coronationstreet 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Het oproer kraait, cabaret 20.50 uur: Johnny Jordaan e Willy Albert; NOS: 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18.55 uur: Journaal AVRO: 19.04 uur: De rare vogels, 19.30 uur: Toppop 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: De meneertjes 20.21 uur: Peyton Place 21.10 uur: Achter het nieut 21.35 uur: De gouddieven 22.25 uur: Journaal NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 9 18."5 uur: Journaal 19.04 uur: Agrarisch nieuws 21.10 uur: André van Duinshow 22.00 uur: Televizier 22.ro uur: Journaal TELE AC: 22.55 uur: Cursus modelbegrip NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: De Woefs en de Lamaars 18.55 uur: Journaal 19.04 uur: Den Haag vandaag NCRV: 19.30 uur: De avonturen van Tom Sawyer 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Memorandum van een dokter 21.10 uur: We stikken er in, luchtvervuiling 22.25 uur: Hier en nu 22.50 uur: In het voorbijgaan 23.00 uur: Journaal 19.09 uur: Kunstsignalering KRO: 19.30 uur: Tommy Cooper 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Oog om oog, Mod Squad 21.10 uur: Brandpunt special 21.35 uur: De klop op de deur 22.15 uur: Gelijke kansen voor iedereen, werkende jeugd 22.45 uur: Journaal (Van een onzer verslaggevers) Terwijl onze ministers en Kamerléden nog prinsheerlijk op één oor lagen, bezette gisterochtend een groep kinde ren de olijfgroene banken in de Tweede Kamer. De ongeveer vijftig jongens en meisjes, die in alle vroegte vanuit Amsterdam waren vertrokken, zeggen best een baantje In de politiek te willen hebben. Op 28 november zullen zij in het televisieprogramma Oehele duidelijk maken waarom. Dat programma is gewijd aan Kabouters, politiek en een alternatief Ocbele, waarvoor gisteren in het parlements gebouw een serie opnames werden gemaakt. De jongens en meisjes be hoorden tot het Oebelekoor. Regisseur Bram van Erkel, bootste de standaardsituatie in de Tweede Ka mer bijna natuurgetrouw na. Er wa ren ministers, een minister-president, een voorzitter, stenografen, journalis ten en Kamerleden. Bram van Erkel koos als minister-president een blon de, blozende knaap met een hippe knalgele trui. Minister Marga Klompé werd een tenger meisje, met een ei genwijs brilletje en zijwaartse paar- destaartjes. Kamervoorzitter Van Thiel werd vertolkt door een brutaal jochie met bolle wangen. De junior- Kamerleden kregen opdracht, weder om, net echt, om de „hang-zit-steun- lig"-houding aan te nemen. De geluidsinstallatie werd aangezet en de Tweede Kamer werd even een feesttent. De Oebelejongens en -meis jes waren de hoofdrolspelers, die na veelvuldig repeteren de camera haal den. Amusante taferelen volgden. Tot laat in de middag duurden dia opna men voort, die afgerond werden met een buitenscène op het Binnenhof. Al deze zondagarbeid voor nog geen vijf minuten uitzending. Arthur Rubinstein bij Concertgebou workest In Chopin ideale klavierpoëzie Blijft Arthur Rubinstein ge lukkig nog steeds een geregelde solist in het Nederlandse concert leven, het was lang geleden dat we hem Chopins concert in f-klein hadden horen spelen. Zaterdag gebeurde dit op het eerste Haagse abonnementsconcert van het Con certgebouworkest. En hoe! Zoals in de concerten van Brahms of Beethoven is ook de Chopin van Rubin stein er één die opvalt door de stijL Hij speelt het concert in f-klein met wat minder vertragingen en felle accenten dan gemeenlijk gebeurt. Meer lyriek en wat minder melancholie is er het gevolg Frappeert Rubinsteins passagespel nog altijd door zijn vitaliteit, de mooiste momenten schonk de oude meester ons toch wel in het larghetto, waar hij met zijn lyrische maar heldere toucher de ideale klavierpoëzie schonk. Rubinstein kreeg van het Concertgebouworkest de best mogelijke steun; Haitink liet zijn ensemble de orkestpartituur namelijk even simpel spelen als Chopin haar ge schreven heeft. De orkestrale hoofdschotel bracht Haitink na de pauze in de vorm van Berlioz' Symphonie Fantastique. Die klonk in de eerste delen nogal schuchter en ook niet zonder foutjes. Pas in de „Scène aux champs" raakten orkest en dirigent op dreef; maar toen kwamen de kwaliteiten van de Amsterdammers ook wel tot hun volle recht. Tevens een uit stekende gelegenheid om te constateren hoe de akoestiek van de Congresgebouw - zaal men speelde weer met een gordijn als achtergrond verbeterd is. Haitink had geopend met de „Symfo nische variaties" van Badings, één van Badings' beste composities, die door het Concertgebouworkest nogal stiefmoeder lijk behandeld is. De programtoelichting herinnerde eraan, dat de vorige uitvoe ring door de Amsterdammers gegeven werd april 1959 in Den Haag onder leiding van Van Beinum. het laatste concert dat Haitinks voorganger vóór zyn plotselinge dood gedirigeerd heeft. Wij blijven dit variatiewerk van Ba dings waarderen; zeker in de visie die Haitink erop heeft: niet te dik, maar wel met een scherpe nuancering. Die heeft Badings altijd nodig om de lyriek in zijn meestal fors georkestreerde par tituren aan zijn tïék te laten komen. G.v.L. kan niet optreden De acteur Han Bentz van den Berg die sedert enige weken een gedeelte van zijn werkzaamheden bij de Nederlandse Comedie had hervait, ziet zich wegens gezondheidsredenen opnieuw genood zaakt deze werkzaamheden te staken. Hij zal in het seizoen 19701971 dus geen stukken regisseren of als acteur op treden. In het cabaretprogramma vanavond „Het oproer kraait" van Rob Touber en Jaap v. d. Merwe krijgt men Mieke Bos en Willem Nijholt o.m. in de afgebeelde scene te zien. Verder werken mee Lia Dorana, Marian Berk, José Mencke en Marius Monkau. Vanavond VARA Ned. I, 20.20 uur. Edith Peinemann soliste bij het Residentie-Orkest DEN HAAG De Duitse violiste Edith Peinemann zal als soliste optre- woensdag 28 oktober in het Congresge bouw. Zij zal Mozarts Vioolconcert in A, K 219 vertolken. Het concert, dat onder leiding staat van Hiroyuki Iwaki, opent met de Fcldparthie in Es van Haydn, en besluit met de 8e Symfonie van Dvorak. Dinsdag 27 oktober gaat hetzelfde programma in de Stadsge hoorzaal te Leiden. Edith Peinemann is geboren te Mainz en studeerde viool bij verschillende Duitse paedagogen. Na een aantal prij zen op vioolconcoursen maakte zij reeds spoedig een tournee door Duitsland met de Wiener Philharmoniker o.l.v. Sawal- lisch. Hiermee was haar repuattie in één keer gevestigd, en zij werd uitgeno digd door tal van grote orkesten en dirigenten. Zij heeft de Plaquette Eugè- ne Ysaye, die voordien alleen werd uitgereikt aan Oostrach, Grumiaux en Kogan. Edith Peinemann trad negen jaar geleden voor het eerst op met het Residentie-Orkest. Fabelachtige soloprestatie Gisteravond was de wereldbefaamde Franse mime-kunstenaar Marcel Mar- ceau weer. eens op triomfantelijke wijze op beroek, ditmaal in de indrukwek kend volle Willem Alexanderzaal van het Congresgebouw, waar het enthousi asme in de loop van de avond steeds groter werd. Terecht, gezien de fabe lachtige solo-prestatie, die Marceau ook veer leverde en die hem over de wereld triomfen heeft gebracht, is inderdaad de grootste in zijn kunst. Voor de pauze waren het de ,,panto- ,imes de style", met zulke ,,ever- •eens" als „Jardin Public", „De Kooi" het aangrijpende ,,De Maskerma ker", dat steeds weer even beklemmend I. Na de pauze kwamen de „pantomi- ïes van Bip" aan de orde, waarin Marceau's clown verschijnt als plant- kundeleraar, als brandweerman of als kleine mislukkeling op een sjiek par tijtje. Nummers die we bij vorige gelegen heden al hadden gezien en die tot in details gelijk waren daaraan. Maar er n ook nieuwe punten op het pro gramma, met name het laatste onder deel ervan: ,,Bip in het hedendaagse en toekomstige leven", waarin Marceau visie gaf op het leven nu en de ondergang waar we op afgaan, het geen een bijna apokalyptische kracht I had. Hier zag ik hem voor het eerst I werken met licht-effecten en projecties op een horizondoek. Ook al is het meest aansprekende deel van Marceau's programma iets van tien, twaalf jaar geleden (zo niet ou der). en al vraag ik me af hoe het mogelijk is dat zo'n groot kunstenaar zich niet sneller vernieuwt, het is na tuurlijk wel een feit dat er nog steeds een grote belangstelling is voor die „grote" mimenummers van Marceau, die klassiek genoemd kunnen worden. Veel open doekjes en een ovationeel applaus aan het slot wezen in die rich ting. VST (ADVERTENTIE) (Politieke Partijen: 18.19-18.29 van de Christelijk Historische Unie: 18.40 Nieuws). E.O.: 19.00 Wij hebben Ditishetrecept: Kaasfondue van Nederlandsekaas. Caquelon inwrijven met knoflook. Dan 4 dl halfdroge witte wijn in de pan verwarmen tot de wijn gaat bruisen. Vervolgens 500 gr fijngesneden jong belegen Goudse toevoegen, goed roeren en weer aan de kook brengen. Binden met maïzena, op smaak afmaken met zont, peper, nootmuskaat en wat kirsch. ïgen. Binden me "ö- ziek. 19.20 Wij indaag lezine. NCRV: celinger tuele nf or ma lie :nd buitenlands kerk die een mond kreeg: programma de vernieuwing in de Nederlandse vormde Kerk, 22.00 (S) Meisjeskoor instrumentaal sextet. 22.20 Avondove king. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. Voorrang: een artistiek voorkeursproi ma. 23.30 (S) Deze tijd, istrumentaal t piano: moderne HILVERSUM II s. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Ik doorpraatje. 18.30 Stereo: BELGIE 324 M. (NEDERLANDS) 18.00 Nieuws. 18.03 Verzoekplaten. Paardesportuitslagen. 18.30 Protestant dienstige uilzending. 18.45 Sport. 18.52 wenken. 18.55 Lichte zang. 1! weerbericht en actualiteiten. 19.40 ±*r demuziek. 19.45 Missie-programma. Operakroniek. 22.00 Nieuws. :n. 22.30 Lichte HILVERSUM I >rd. 7.16 (S) Op 1 - ..ziek (gr). (7.25 Hoi Nieuws; 7.32-7.50 Hier en Nu: actualiteiten). 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deumi Laudamus: ge wijde muziek (gr). 8.30 Nieuws. voor de landbouw. 12.40 Knipperlic 'erkeersmagazine. 13.00 Nieuw*. 1 Radiojournaal. NOS: 13.30 Spiegel inaal forum. 15] Vanavond brengt de NCRV een kleu- rendocumentaire op het scherm onder de titel „Wij stinken er in....! Hierin maakt Jan van Hillo de balans op van het verstoorde evenwicht in ons denken, doen en laten. Met name de water- en luchtverontreiniging komen in deze do cumentaire aan de orde. Het drinkwa ter behoort immers tot onze eerste le vensbehoeften. Men is er, getuige een nota die minister Bakker aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd van overtuigd dat er voorlopig voldoende water is om aan de waterbehoefte te voldoen, „mits tijdig de nodige maatre gelen worden genomen". Hier ligt ech ter een groot probleem, want er wordt zoveel gesproken dat de noodzakelijke maatregelen nog steeds op zich laten wachten. Al staat de Nederlandse situa tie in deze documentaire centraal, het gaat niet om typische Nederlandse pro blemen. In het buitenland (vooral in Amerika) treffen we een schaalvergro ting aan van de problematiek. Het Erie Meer bijvoorbeeld (bijna zo groot als heel Nederland) is dood en volkomen vergiftigd. NCRV NED. II, 21.10 uur. Kees van Langeraad stopt met V ideo (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSUM Kees van Langeraad, regisseur-samensteller van het NOS- programma „Video", zal in verband met een controverse over de inhoud van deze rubriek niet meer meewerken aan dit t.v.-programma. Op last van het hoofd van de programmastaf bij de NOS-televisie, de heer Carel Enkelaar, neemt de redactie van Video het werk van de heer Langeraad over, omdat de NOS grote waarde hecht aan dit tweewekelijkse t.v.-rubriek. In om- roepkringen heeft men reeds aan het einde van het vorig seizoen kritiek geuit op de inhoud van Video, omdat het tendeert naar een actualiteiten magazine, een terrein waarop de NOS geen taak heeft. (9.00-9.ro Gymnastiek voor de Bijbelse verkenningen, 10.15 (S) .ken. 11.55 Mededingen'1 KRO* ^2.00 (S) Van twaalf tot twee: gevarieerd pro gramma. (12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen t.bv. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws: 12.41 Actualiteiten; 13.00 Raden maar14.05 Schoolradio. 14.30 (S) Pizzica to: muzikaal middag-magazine. (18.00-16.02 Nieuws). Overheids voorlichting: 17.00 Nieuws uit de Nederlandse Antillen. Spre ker: H.L. Braam. KRO: 17.10 Voor de kleu ters. 17.15 Hail: jeugdprogramma. HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymnas tiek. 7.20 (S): Dag met een plaatje:, lichte grammofoonmuziek. 8.00 Nieuws. 8.11 Radio journaal. 8.20 (S): Dag met een plaatje (verv). (8.30-8.33 De groenteman.). 8.50 Mor genwijding. NOS: 0.00 Uitgebreide reportage of herhaling NOS-programma. uit de Middeleeuwen en vitaminen: populair verzoekplf [uziek Middag. HILVERSUM III VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Plaatje! pep. (10.00 Nieuws). 11.00 Nieuws, ll.o: Show. 15.00 Nieuws. l:.03 Drie-draai. BELGIE 324 m (Nederlands) 12.00 Nieuws. 12.03 Muziekprogramn 2.40-12.48 Weerbericht, mededelingen schippers). 12.55 Buit» richten. 16.09 Volksliedjes. 16.30 Program voor oudere luisteraars. 17.00 Nieuws, we bericht en mededelingen. 17.55 We Van onze correspondent) WEERT Piratenzender Veronica is bang voor Johnny Hoes uit Weert. De piratén zien in hem een geducht concurrent sinds bekend is gewor den. dat hij discjockey van de KRO op Hilversum III is geworden. Nu de heer Hoes dit twee ker per week gaat doen, heeft Veronica be sloten op korte termijn ook te star ten met een dergelijk programma. In consciëntieuze navolging wil de zender op haar top-10 eveneens door accoutants toezicht laten houden. Tijdens een onlangs gehouden ver gadering heeft Veronica aan een aantal platenmaatschappijen, waar onder Phonogram, gevraagd exacte verkoopcijfers voor haar top-10 te verstrekken. „De plannen van Veronica vormen een duidelijk beeld van deze omroep. Jarenlang hebben wij de praktijken van die zender aan de kaak gesteld. En zie, als bekend wordt, dat ik een programma ga maken met een eer lijke Nederlandse top-10 dan kondigt Veronica aan het ook te gaan doen op precies dezelfde manier als ik van plan ben. Dit kan toch geen toeval zijn. Dit is doorgestoken kaart. Het ligt er duimendik op. Dat is toch voor iedereen duidelijk. Hier mee geeft Veronica duidelijk toe, dat het geen geleuter is geweest wat wij al die jaren hebben beweerd. Ik geloof, dat Veronica bepaald niet blij is met mijn intrede in de radio. Ik zal de piraten laten zien wie ik ben," aldus de heer Hoes. We zyn gek op lange amusements programma's, als ze maar goed zijn. Meestal duurt amusement op t.v. zo'n vijftig minuten en dan volgt er, ook meestal, een actualiteitenrubriek met zo veel narigheid, dat je een schuldge voel krijgt om het feit dat je zo pas nog smakelijk durfde lachen. Een van de acht, zaterdag terug bij de VARA, was een lang (bijna twee uur) amusements programma. Het was over het geheel erg goed ook. Vorig jaar bleek de binding krant-t.v. nogal krampachtige situaties te ver wekken. Die zijn er thans veel minder al leek de selectie v. d. deelnemers nog het zwakke punt te zijn. De opgaven waren overigens aardig en merendeels afgesteld op optimale visualiteiten. Pre sentatrice Mies Bouwman stak in een superieure vorm. Het bijwerk was e- In dat „bijwerk": Lex Goudsmit. er kend (en terecht!) ster van de eerste orde nu, een kolosale act van de Gay Ghezzis en Catarina Valente zo goed als we haar nog nimmer zagen. Meneer Bouwman, pardon Leen Timp, maakte in zijn regie van Caterina's optreden iets volmaakts. Bij de NCRV zagen we Aktie, zich afspelend in Zoetermeer. Daar worden erg aantrekkelijke vormen van prakti sche medemenselijkheid toegepast en het programma gaf daar een aantrek kelijk beeld van. Tussendoor werden Zeskampflitsen gegeven, die doodge woon als storing werkten. Gisteren hebben we ons uitsluitend bezig gehouden met de wonderlijke zondagavondprogrammering van de NOS. Geen kwaad woord voor de fans van Studio Sport, maar we kunnen ons moeilijk voorstellen dat die, als door snee, tevens fans zijn van „moeilijke" programma's als Panoramiek en Kort Geding. Zoals we ons ook niet kunnen indenken dat mensen die zich voor pro blemen van Brazilië of bewapenings wedloop interesseren blij zullen zijn met de platte humor van Dubbeldek- „I" een film van twee uur bood overschakelen dus vrijwel niet mogelij was. Coördinatie? Hilversum kent he woord niet eens! Alle lof overigens voor de „moeilijke NOS-programma's. Panoramiek leverd het bewijs dat de folteringen in Brazi lië realiteit zijn, dat Nederland daai helaas vrijwel als enige land, iets tege doet, en ook dat die Nederlandse actie niet geheel zonder resultaat schijnen Kort Geding had als inzet de i lijkheid van bewapeningsevenwichfl Zaak die uiteraard in kort tv-beste niet uitgepraat kan worden. Er toch hoogst interessant materiaal te tafel en het was voor geïnformeerde! daardoor boeiende stof. De uitslag eigenlijk van minder belang omdat beste (c.q. handigste) pleiter pleegt Kunstdiefstal in New York NEW YORK (A.P.) Uit een apparte ment in New York zijn zondag twe Picasso's en zes andere schilderijen ge stolen, die tezamen een geschatte waai de hebben van 329.000 dollar (bijna 1 miljoen gulden). De dieven hebben ee aantal andere kunstwerken, die meer da 700.000 dollar waard waren, laten hangen Byron Cardan, de eigenaar van vijf de gestolen kunstwerken, ontdekte diefstal toen hij zondagochtend in appartement terugkeerde. De gestolei schilderijen waren niet verzekerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 2