Ljoedmilla Toe rits je va opvolgster van Vera Caslawska KNWU zoekt mazen in wet Papanicolaou E greep record polsstokhoog i Wagenaar jr. meester in finish Mkr M h Rentree Cruyff Steaua verloor BELGISCH KORFBAL TEN ONDER AAN PROVOCATIE MAANDAG 26 OKTOBER 1 nniiiiiHiiiiiiiiiiniiflMiiiiiiiiiiin ■'r1' '1l:o;:.JiiHJilil:Hl:i!i'IIBII«iil11!ni|!l1!!:IV::il'! ATHENE De Griekse at leet Christos Papanicolaou heeft zaterdag in Athene tij dens de stedenwedstrijd Athene-Beigrado het wereld record polsstokhoogspringen van de Oostduitser Wolfgang Nordwig met drie centimeter verbeterd en gebraeht op 5.49 meter. De 27-jarige Papanicolaou smaakte na vijf jaar hard werken eindelijk de voldoe ning van een groot succes in zijn atletiekloopbaan. Na mislukte grepen naar de macht tijdens de Europese kampioenschappen van 1966 (Boedapest) en 1969 (Athene) en de Olympische Spelen van 1968 (Mexico) heeft hij zich een toppositie verschaft in het rijk der polsstokhoog springers. Het polsstokhoogspringen is in de atletiek het nummer dat. de laatste tien jaar het snelst evolueerde, vooral door de invoering van de glasvezelstok, die de presta ties en de atleten letterlijk opzwiepte. Decennia lang was dit nummer het domein van de Amerikanen, die door middel van series olympi sche kampioenschappen en wereldrecords de toon aan gaven. Ommekeer Het seizoen 1970 lijkt echter een ommekeer teweegge bracht te hebben. Na de Fin Pentti Nikula (1962), die voor het eerst sinds 1927 een Eu ropeaan een plaats op de wereldrecordlijst gaf, zorgde de Oostduitser Wolfgang Nordwig tijdens de Universi- ade in Turijn voor eenzelfde wapenfeit. Met Papanicolaou en de jonge Fransman Fran cois Tracanelli, die evenals de Griek de „stiel" in Ame rika te pakken kreeg, bezit Europa een trio dat de hege monie kan overnemen. Christos Papanicolaou begon zaterdag op een hoogte van vijf meter, en sprong vervol gens over 5,20 en 5.49 meter, dit alles -bij zijn eerste po ging. De 5.54 meter lukte vooralsnog niet, maar toch heeft de Griek de profetie van insiders, die in 1960 be weerden dat het wereldre cord (toen 4.80 meter) binnen tien jaar zou zijn opge schroefd tot 5.50 meter, doen uitkomen. Het grootste succes van Pa panicolaou was tot dusver de overwinning bij de voor- Olympische Spelen van Mexico in 1967 met 5.30 me ter. Een jaar eerder won hij de zilveren medaille in Boe dapest bij de Europese kam pioenschappen met een hoog te van 5.05 meter. De Olym pische Spelen van 1968 lever den hem een vierde plaats op achter de Amerikaan Sea gren en de Duitsers Schi- proswki en Nordwig, die al len 5.40 meter sprongen. Pa panicolaou verbeterde met 5.35 meter wel zijn nationale record. Christos Papanicolaou had zijn grote slag willen slaan bij de Europese kampioen schappen van 1969 in het Karaiskakisstadion van Athene. Door zënuwen be heerst reikte hij echter niet hoger dan weer de vierde plaats en vijf meter precies. De titel was voor Wolfgang Nordwig met 5.30 meter. De recente ontwikkeling van het wereldrecoi'd polsstok- hoogspringen is: 1964: Han sen (VS) 5.20 en 5.28, 1966: Seagren (VS) 5.32, Pennel (VS) 5.34, 1967: Seagren 5.36, Wilson (VS) 5.37, 1968: Sea gren 5.41, 1969 Pennel (VS) 5.44, 1970: Nordwig (O-Dld) 5.45 en 5,46, Papanicolaou (Gi'iek) 5.49. LJUBLJANA Ljoedmilla Toeristsjeva hoorde de kreet van schrik, die door de Tivolihal in Ljubljana ging niet eens. Het drama, dat luttele meters bij haar vandaan gebeurde, zag het sierk geconcentreerde Russinnetje niet. Slechts één ding moet de 18-jarige studente met het Aziatische uiterlijk door het hoofd gespeeld hebben: wereldkampioene worden. En Ljoed milla Toeristsjeva kreeg de wereldtitel, Maar niet alleen door de pech van Karin Janz, die na een mislukte flikflak op de evenwichtsbalk b(j de afsprong ten val kwam. Om dat te ond strepen draaide de slechts 1.55 meter lar Russin een fabelachtige vrije oefening (9.90), herinneringen opriep aan het optreden van V Caslavska, van wie zij de wereldtitel overm Blijft de vraag of' Karin Janz, i neer haar die pech op de evenwichts balk niet was overkomen, nog wereld kampioene was geworden. De jury gaf de kleine Oostduitse, die drie jaar gele den bij de Europese kampioenschappen in Amsterdam, voor de eerste maal in een internationaal kampioenschap uit kwam, slechts 8,70 purpen. De aftrek voor de val bij de afsprong zal zeker geen vol punt hebben bedragen. En 9.70 had Karin Janz nodig om Ljoedmilla Toerjtsjeva van de titel af te houden Nederland heeft in het dameskampi oenschap geen rol van betekenis ge- speeld. De nationale damesploeg eindig de met een zeventiende plaats (334.C" punten) ver in de achterhoede van c 21 deelnemende landen. Weer zijn de verwachtingen eens te hoog gesteld, Achtergronden daarvoor zijn niet moeilijk te vinden. Het is opnieuw ge bleken, dat de Nederlandse dames ir een landenwedstrijd veel te hoog ge waardeerd worden. Bovendien is deze ploeg, die in vergelijking met het team, dat vier jaar geleden in Dortmund nog veertiende werd, mentaal niet tegen de spanningen opgewassen. Dat bleek ook gisteren weer, toen de formatie voo keuzestof aan het werk ging. Weliswaar ging het aanmerkelijk beter dan vrij dag op de openingsdag, maar zelfver trouwen straalde het optreden geen moment uit. Tekenend is wél, dat Willy de Grog- te uit het Drentse Erica met haar zestien jaar de jongste in de ploeg, maar zeker niet behorend tot de klasse van bijvoorbeeld Ans van Gerwen, het duidelijk het beste af bracht. Zij kwam uit op een totaal van 67, 15 punten, waarmee zij als eerste Neder landse op de 83e plaats in het algemene klassement van de achtkamp' eindigde. Nationaal kampioene Ans van Gerwen (Van onze sportredactie) BUNNIK. In een bijeenkomst die glom van bereidheid tot samenwerking, maar vergader- technisch dof uitsloeg, hebben de sportcommissie van de K.N.W.U. en de amateursponsors (32 van de 40 waren vertegenwoordigd) enige belangrijke besluiten genomen. 1. Door de KNWU zal hard gewerkt worden aan een protest tegen het FI* AC-plan om in de reclame de produkt naam van het shirt te laten verval len. 2. Een amateurwielrcnner. die gedu rende het seizoen met zijn sponsor werkt, mag alleen voor één nieuwe firma gaan rijden als zUn vorige mer- kenbaas daartoe toestemming geeft. Is dat niet liet geval dan dient hij het jaar in blanco-shirt uit te rijden. 3. Elke sponsor is dan verplieht vijf van-stad-tot-stad-wedstrljden in zijn programma op te nemen. 4. Een sponsor mag niet minder dan acht en niet meer dan 20 renners aan trekken. De KNWU gaat scherp toezien op de mate van ..vergoederen" voor amateurs. Tegen uitwassen zal de KNWU harde maatregelen nemen. De hierboven als osrsle, derde vierde genoemde punten, beheersten het overleg tussen wielerbond en sponsors, dat een nuttig en vooruitstrevend ka rakter droeg, maar in de techniek var het vergaderen rammelde als een pelo ton op een kasseien-pad. Dat gebrek uitte zich het meest in de bespreking van de reclame-affaire, waarover sport commissie voorzitter Van Steenbergen kortgeleden beloofde dat de KNWU zich weinig of niets zal aantrekken van de FIAC-regels, maai' die de harde uit spraak nu moest Intrekken. „Mijne heren, we hebben ons neer te leggen bij het feit dat geen produkt- naam meer gevoerd mag worden. De FIAC heeft scherpe maatregelen aange kondigd voor overtreding van het be paalde. U kunt er echter van overtuigd zijn dat wij op het congres in Genève geen mogelijkheid onbenut la ten om dit plan ongedaan te maken". -Dat mocht dan een hele troost zijn voor de sponsors, bezorgd waren ze en begrijpelijk evengoed. Kurt Vyth wirp zich op als pleiter voor de „kleine man" („Mijn firma is zo bekend dat ik wel buiten die produkt-naam kan, maar er zijn zoveel sponsors bij wie dat niet het geval is") en stelde proteét in de vorm van een motie voor, Applaus, „Nou, iedereen is het er mee eens", concludeerde voorzitter Van Steenber gen, „dat is dan aangenomen". Op dat moment kende niemand de inhoud van de motie de fout werd ontdekt en Vyth dicteerde (uit het blote hoofd): „De sponsors bijeen in motel Bunnik hebben met algemene stemmen besloten niet akkoord te gaan met het niet voeren van de naam van het pro dukt op het shirt. Zij stelden KNWU De gedetailleerde uitslag van de eerste tien deelneemsters en de Nederlandse ploeg van de individuele wedstrijd, waarin 137 turnsters uitkwamen is: Respectievelijk totaal, verpl. paard, brug, balk, vrije oefening, totaal, 1. Ljoedmilla Toeritsjeva (Rusl.) 2. Erlka Zuohold (O.-Dld.) 3. Sinajida Voronin a (Rusl.) 4. Karin Janz (O.-Dld 5. Ljoebov Boerda (Rusl.) 83. Willy de Groote (Ned.) 91. Ans van Gerwen (Ned.) 92. Cora Stins (Ned.) 94. Ans Moen (Ned.) 102. Stientje de Goede (Ned.) 109. Marian van Zetten (Ned:) 38.25 9.60 9.80 9.50 3a.l5 9.80 9.60 9.55 37.80 9,50 9.70 9-40 38,15 9,75 9.80 8.70 37,45 9,60 9.70 9.45 33.25 8.60 8.40 8,55 33.30 8.80 7.70 8.25 33.55 8.55 7.0Q 8,90 ,32.95 8.65 7,40 8.85 32.25 8.45 7.60 8.80 31.50 8.20 8.50 8.55 77.05 76.45 76,15 76,00 75.85 67.15 66,60 66.60 66,40 65,55 64,85 Na de verplichte oefenstof volgt uit: Respectievelijk vrij, volt, ringen, spreng, brug, rek de heien, ziet het algemeen klassement er als totoaal 1. Kenmotsu (Jap.) 2. Tsukuhara (Jap.) 3. Honma (Jap,) 4. Voronin (Rusl.) 5. Hayata (Jap.) 93. Smulders 117. Karregat (Ned.) 124. Gunneman (Ned.) 9.55 9,50 9.35 9.40 9,§5 9,55 57,00 9.45 9-25 9.30 9.60 9,40 9,45 56.65 9.30 9.40 9,25 .9,45 9.55 9.70 56.65 9.35 8.75 9.55 9.35 9.75 9.65 56.40 9.05 9.25 9,30 9.35 9.60 9.65 56.20 8.35 8.00 7.95 8.05 8.60 8.20 49.15 7.70 8.40 7.60 8.30 7.70 7.70 47.40 8,10 6.95 6.90 8.45 8,30 7.35 46.05 Het eindklassement van de landenwedstrijd dames: 1. Rusland 380.65 punten; 2 Oost-Duits!and 377.75 punten; 3. Tsjecho-Slowakije 371.90 punten en 17. Ne derland 334.65 punten. en Cora Stms, die na het verplichte gedeelte betere uitzichten hadden, ver speelden die door mislukkingen op de Heren Toen Michael Voronin van het paard wegliep moet de Rus zich gerealiseerd hebben dat prolongatie van rijn we reldtitel waarschijnlijk tot de onmoge lijkheden behoort. Een mislukking in het gezelschap van de beste turners ter wereld heeft desastrueuze gevolgen. Die pech trof Voronin zaterdagavond in de met achtduizend toeschouwers tot in alle hoeken bezette Tivolihal, toen het optreden van de Japanners en de Rus- het publiek herhaaldelijk tot groot enthousiasme bracht. Vooral de Japan ners werkten de verplichte figuren met een bijna aohteloos gemak af. De Ja panners werden eerste met een totaal van 264,10 precies viereneenkwart punt meer dan de Russen. Tussen dat geweld draaiden ook de drie Nederlandse vertegenwoordigers mee. Daarom was het voor Cor Smul ders, Han4 Gunneman en Peter Karre gat. ontmoedigend dat hun vele tela kpmingen nu nög duidelijker opvii dan wanneer zij in een minder ste groep dan die laatste jaren waren ii. deeld. Van het drietal maakte nation kampioen Cor Smulders de beste druk. ge Eindhovenaar scoorde een taal van 49,15 punten, wat hem drieënegentigste plaats op] e vei Hans Gunneman kon geen gelijke houden met zijn clubgenoot. De ste gebouwde PSV'er begon al zee hij het paardvoltigeren; Aan het eii van rijn oefening bleef hij na een I schaarbeweging steken en kwam zelf op het paard te zitten. De jury voor die oefening niet meer dan punten over. Toen hij direct ,daai naar de ringen moest ging het minder: 6,90. Ongeëvenaard Ongeëvenaard was Eizo Kenmotsu, onverstoorbaar ogende Japanner, rich nauwelijks venvaardigde te ki.il wanneer na een briljante oefening elektronische cijfers op het scorebi oplichtten. Kenmotsu tijdens de Oly pische Spelen in Mexico vierde in algemene klassement, behaalde in Mexicaanse hoofdstad alleen maar bronzen .medaille op de brug. Dat dit keer ongetwijfeld meer worden, is nu de grote favoriet voor de were titel twaalfkamp geworden door misspr van Voronin bij het paardvol geren. De Aziaat verzamelde op de onderdelen een totaal van 57.00 punlf gemiddeld precies een half punt mine dan het maximum van tien. Wannt vandaag de keuzestof wox-dt afgewevl zal Kenmotsu ongetwijfeld de oneffe heden van zijn ring. en sprongoefenii resp. gewaardeerd met 9,35 en 9. punten wegwerken en daarmee pl: sen veroveren in aile toestelfinali welke morgen op de slotavond word: gehouden. voor ovexieg te plegen met die laxxden, die vrij zijn in hun mening zonder politieke bedoelingen, en te bewerkstel ligen dat deze motie wordt ingediend bij het UCI". In een adem rammelde Vyth er toen een tweede punt tegenaan en dat was niet mis: „Zou de motie in Genève niet aangenomen worden dan dient er een spoedvergadering op inter nationaal niveau te komen om de vrije landen te laten afscheiden van het oos- blolc", Na aanvankelijk passief gereageerd te hebben schrokken de sponsors wak ker van Vyth's oorlogsvoering die ge richt was op hot opblazen van de UCI. „Tja", zei Batavus-verlegenwoordiger Kouwenhoven nadat sportcommissielid Förfiter als eerste gereageerd had, „ei genlijk hebben we een molie aangeno men zonder dat we de tekst wisten", Uiteindelijk resulteerde de verwarring in een nieuw punt IT (samengesteld toen Vyth wegens zakelijke verplichtin gen vertx-okken was): „Zou onze motie in de FIAC-vorgadering niet aangeno men worden don moet er een spoedver gadering van internationaal karakter bijeengex-oepen worden om met klem tegen deze FIAC-beslissing te age- Hangende dat alles, zochten de spon sors naar mazen in de wet. De prijs voor de meest; vlndjngrijke ging daax'bij naar de heer Jaspers uit Sint-Wille- brord. „Nou staat er op mijn shirt: „Victoria Meubelen. Straks maak ik er wel woning-inx'ichting van. Of is wo ninginrichting soms een produkl". De vergadering smispelde. Het plan sloeg beter aan dan hel voorstellen van spon sors ook de afbeeldingen van het pro dukt op het shirt Ie zetten. De KNWU beloofde zich te zuilen verdiepen in de ontsnapplngmogelijUhtdpn van de Met betrekking lot liet, wedstrijdwe zen, legden de KNWU de sponsors de verplichting op om an minstens vijf van-stad-tot-stad koersen deel te ne men. Deze wedstrijden wil de KNWU voortaan zo mogelijk laten verrijden op de dagen van de klassiekers, evenals koersen voor eerstejaars amateurs, Een sponsor mag slechts met, een ploeg deel nemen en de organisatie wordt verbon den aan liiachrijf-limioten, Met een en ander hoopt de KNWU een goede sprei ding van koers-mogelljkheden te krij en daarmee de opleiding van de ex-s te verbeteren. De vergadering knikte goedkeurend ,.Ja"; behalve tegen de verplichting van die vijf grote wed strijden. Uit de hoek van de kleine sponsors ragen bezwaren van financiële aard, maar uiteindelijk verdwenen die en werd het voorstel geaccepteerd, Geld speelde verder nog een grote rol in de discussie over vergoedingen van sponsors aan renners, waarbij men de KNWU voorstelde een en ander vast te leggen. Maar daar kon de bond met verwijzing naar gevolgen in FIAC- en Olympisch verband onmogelijk op in gaan. Amateurs worden immers nog steeds geacht, geen geld te ontvangen, Het onvermijdelijke bleef toen niet uit: de al veel besproken nieuwe sponsor Kroon die volgens de geruchten een onophoudelijk rammelende geldbuidel bezit en daarmee talenten lokt kwam weer in opspraak. Amstel-ploeg- ieider Herman Krott wist ie vertellen (mede namens Hennie schouten van Vredeslein) dat Popke Ooaterhof voor vijf mille is aangetrokken door Kroon. Daar zouden althans heel wat feitjes en de verondersteUinkjes op wijzen, De KNWU die na een recent gesprok met Kroon de lucht gezuiverd dacht te hebben schrok danig en zegde een onderzoek toe „Zoiets tolereren we na- tuux-lijk niet", zei voorzitter Van Steen bergen zichtbaar geschokt door de knauw in het vertrouwen na het gesprek met Kroon. AMSTERDAM. Johan Cruyff maakte zaterdagmiddag zijn ren tree in het B-elftal van Ajax, dat met 30 van de reserves van FC Twente won. Cruyff speelde volgens afspraak slechts de eerste helft en deed het voortreffelijk. En passant bewees Cruyff ook de stelling dat rijn al of niet meespelen Ajax drie- tot vijfduizend toeschouwers scheelt. Ajax-B—FC Twente-B trok 4500 toeschouwers, ter-wijl het gemiddelde vond de 500 ligt. Cruyff maakte met een kopbal het doelpunt dat Ajax* na vier minuten al een voorsprong van l—O gaf. In de tweede helft bepaalden Rep en Cleton de eindstand op 3—0. BOEKAREST. Steaua Boeka rest, tegenstander van P.S.V. in de tweede ronde van het toernooi om de Europese beker voor beker winnaars, heeft gisteren voor de Roemeense competitie met 30 verloren van stadgenoot Dynamo Boekarest. Dynamo heeft de leiding met 12 pun ten uit 8 wedstrijden; UT Arad, dat Feijenoord uitschakelde, is tweede met 11 pupten. De Turkse voetbalclub Eskisohivspox-, tegenstander van FC Twente in de twee de* ronde voor de Runners-up Cup, heeft gisteren in de nationale competitie een verrassende nederlaag van 31 geleden tegen hel zwak geachte Boluspor. Uurrecord Gé Jansen ROTTERDAM Gé Jansen van AV '23 uit Amsterdam heeft, gisteren tijdens een nationale wedstrijd in Rot terdam. georganiseerd ter gelegenheid het 75-jarig bestaan van de atle tiekvereniging PAC', het Nederlands uurrecord verbeterd en gebracht op 19 kilometer 227 meter en 28 centimeter. Het. oude x-ecord stond sinds 16 okto ber 1966 op naam van Piet Beelen (De Spax-ta»n-I,isse) met 19.169,50 meter. (Van onze paardesportmedewerker) WASSENAAR De bijzondere kunde van Wagenaar jr in een finish heeft Junior Volomon zaterdag op Duindigt nog juist aan de winst geholpen in de Prijs der Besten. Josephine Baker had de grote favoriet bijna te pakken, maar in eindstrijd, 'vér voor de rest van liet veld met nu de cén en dan dc ander een paar cm vóór, kon Wagenaar toch nog paar cm pit Volomon persen. Een zeldzaam mooie finish, die van deze tweejarigen wel alles vergde. De rest was Een vlot koersje liep For Ever die groten als Eronica W, Delra, Don Camillo pk weer Goodwill bedwong- Voox-ai ica was met haar eindsprint gevaar lijk, Goodwill viel weer wat tegen en Fivmin was van het begin af foutief. Bij de tweejarige renpaarden was Master Philip schijnbaar in veilige havep toen hij Appalachian had losgereden. Maar een buitengewoon sterke eindsprint van Honey's Rocket braehl beide paarden nog volkomen gelijk met de neus over de eindstreep, Zij konden de le'en 2e prijs dus delen. Late aanval Eggerik was x-ulm de beste bij de driejarige volbloeds, Hij vhxg de late aanval van Beemster goed op. Martine Rose kwam met een late aanval en werd Donia Spl won overtuigend en verras send voor zijn Belgische eigenaar M- Lannoo de internationale draverij voor i amateurs met Nedex-lands Fillelte Six als tweede- I DEN HAAG De koersen van Hilver sum ziin morgenavond vrijwel volledig voorbehouden aan de liefhebbers. Hil versum heeft van de tien koersen er slechts twee voor pikeurs, zeven voor amateurs en voor amatrioes. De gemiddelde Nederlandse amateur heeft wel zoveel kans gehad om te lijden, dat zijn capaciteiten niet laag moeten worden aangeslagen. Het tempo van een koei's waarin amateurs de teugels voe ren, is maar weinig lager dan in num mers met. „beroeps"'. Om zes uur is de eersle start- Onze prognoses zijn: Loewiekeprijs (2000 m, autostart): Irma - Icarus Hanover - lei du Commerce- Outsider: Ida Polsbroek. Lord Corsaroprijs (2000 in. autostart, amateurs, met trio)Ilona - Ivon Buiten- zox-g - Hilma. Outsider: Helene H. Lord Hünoverprijs (2440 m, amateurs, eerste afd.)! Irma van Double - Hanny Hollandia - Ida Gommelbut'g. Tweede afdeling: Ireland - Inyala - Igrady D. Lord Axkitprijs (2000 m, amateurs, met trio): Quarterpn II - Fernandel - Fire Bird W- Outsider: Faola Hollandia- Lord Easterprijs (2000 m, autostart, amateurs eerste afd Gamecock - Funny Boy - Chungo Reroona. La Bambaprijs (2020 nx. voor amatxioes, met tx-io): Hit Parade - Grace Rodney - Homblower- Outsider: Galatea. Lord Easterprijs (tweede afdeling): Graclo Petei'hof - Goldfinger - Gllia van Amstel- La Palomaprijs (3020 m, voor amateurs, met trio): Immer Wieder - Gainer Papen- hoef - Hannibal. Outsider: Interest. Hilversums 2900 meter: Harras Hano ver P - Gudo van Bonni - Dora Williams. Outsider: Cornet Volann. (Van onze korfbalmedewerker) MERKSEM Coach Zwaanswijk van het Nederlands Korfbaltwaalftal had alle reden om de royale zege die zijn pupillen op de Belgen behaalden met gemengde gevoelens te becommentariëren. Positieve gevoelens, omdat hfj met genoegen had geconstateerd hoe het Oranje team erin geslaagd was zich in de tweede helft volledig boven de tegenstand van de Belgen uit te werken en hen zelfs onder de voet le lopen; negatieve gevoelens, omdat hij van mening was, dat de stoot tol het Nederlands initiatief na de rust gegeven was door het provocerende optreden van de Belgen, die zich onvoldoende hadden voorbereid. De Belgische keuzecommissie was kennelijk wel wat serieuzer te werk gegaan bij het samenstellen van de ploeg, maar een' professionele trai ning van de geselecteerden had men te veel van het goede gevonden, Zwaanswijk meende dat onder meer te ontdekken aan de wijze waarop de Belgen met hun schietkansen om gingen: de meeste verve schoten ploeften vaak meters paast de koi'f Deze wedstrijd bevestigde slechts de noodzaak lot verdere internatio nale verspreiding van Nederlands tweede veldsport, zodat de spelers en speelsters uit de vaderlandse hoofd klasse het aantrekkelijk blijven vin den om het oranjeshirt te dragen, In dè eerste helft van het 76e treffen tussen beide teams trof de Nederlandse ploeg een stug: Belgisch twaalftal dat er na vier minuten in slaagde de leiding te nemen door een treffer van Tosseus (1—0), Het beloofde wellicht een boeiende wed strijd te woi'den, waarin de Belgen wilden voorkomen, dat Nedexiand het vijfhonderdste doelpunt zou sco ren (tol gistermiddag 493), De Bel gen slaagden daarin niet want Ne derland kwam tot „tien dolle minu ten" waarin de achterstand werd omgezet in een voorsprong van 4— 1. Eep treffer van aanvoerder Wil Reuter luidde dt* korte explosie in. Na hem volgden in snel tempo doel punten van Nova Borger (21), Dr kus Klouwen (9-=-!) en Tom va Rhee (41). Even verslapte de aar dacht van het oranjeteam; dat in c mening verkeerde de Belgen al ruimschoots op de knieën te hebber gebracht, Dat was een vergissing, want de Belgen kwamen terug tot 4—2 en putten daaruit voldoende moed om over le gaan tot felle Tot het rustsignaal gedx-oegen de Belgen zich uitermate provocerend. Voor de rust nog werden deze pro vocaties geacoentueerd door-een ver velend incident. Reuter wérd onge oorloofd aangevallen bij een door braak, wat op zich niet sensationaa! mag- heten. De kans echtex-, die uit de gemiste strafworp ontstond, werd door onjuiste maatregelen van dc Belgische defensie teniet gedaan. Terecht kende de Engelse scheids rechter Muller opnieuw een straf worp toe. Tijdens het nemen van de 4-meterworp van Reuter handelden de Belgische verdedigers opnieu1 onx-eglementair. De beslissing, die Muller had moeten nemen, lag de hand, maar hij zag tot zijn ken nelijke opluchting, dat het tijd was om te rusten en liet de strafworp niet meer overnemen, wat lijnrechi in strijd is met de reglementen GEPRIKKELD Nederland verscheende tweede helft geprikkelder in het veld en grootte spoedig de voorsprong tot 5— 2 door Stoeltie. Nadat Tossens de Belgen nog op 53 had kunnen brengen, bezweken zij onder het ge weld aan taktisoh. teohnisch en con ditioneel kunnen en werden zij vol ledig onder de voet gelopen. Klou wen, die met debutant Van Nierop een zeer sterk tandem vormde, le kende voor 68 en liet de eer vooi het zevende doelpunt over aan rijf vakgenoot, Het was verder voor de Nederlan ders een kwestie van raak schieten, geziep de vele kansen, die daarna ontstonden. En die kunst verstonden ze goed. Ook de andere debutante de ploeg, Lita Baas, dia het achtste doelpunt voor haar rekening na: Door Tom van Rhee en Wil Reuter X) werd de score tenslotte tot 11—3 opgevoerd. De Nedexiandse ploeg speelde in de volgende opstelling: Aanval; Jivska van Duivenvoorden (Ons Eibernest), Adrie Kamminga (Blauw Wit). Wil Reuter (Luto) Diclf Stoeltie (Westei'kwartier). Midden: Honnie Borghols (Wester- kwavtier), Lita Baas (Koog Zaan dijk), Tom van Rhee (Luto). Jan) Wals (Luto). Verdediging' Nora Borger (HKV). Tannie Pouw (Ons Eibernest), Drilan- Klouwen (Archipel), Caspar van Nie-j rop (Danaïden). Van de 76 interlands won Nederland er 63, speelde er 7 gelijk en verloor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 12