£eidac(2ot!/uMU G.S. Zuid-Holland willen ernst maken met milieubeheer I VOORSTELLEN IN BEGROTING DAVERENDE SENSATIES TWAALF DODEN BIJ FELLE BRAND IN INRICHTING Voetbalsupporters vernielen cafébedrijf ROOYAKKERS N.V. Brand aan boord van Pacific Glory geblust Studies over nieuwe streekplannen Tito uiterst tevreden over ontvangst in Nederland Tennisser door aarde verzwolgen Onderzoek richt zich' op patiënte Kathedraal wordt moskee Mogelijkheid van. vuile zee blijft bestaan DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND 62e jaargang, no. 18.190 T.V.-SELECTIE VANAVOND Nederland I: 19.04 uur Coronation Street; 20.20 uur Het oproer kraait, cabaret; 20.50 uur Johnny Jordaan en Willy Albert!; 21.35 uur De goud- dieven. Nederland II: 19.30 uur De avonturen van Tom Sawyer; 20.20 uur Memo randum van een dokter 21.10 uur We stinken erin (over luchtvervuiling). MAANDAG 26 OKTOBER 1970 ENKELE BUIEN land. Matige, aan de kust al en toe krachtige wind tussen west en noord west. Dezelfde, of iets lagere middag- temperaturen. HARRY HEYNEN DEN HAAG Da verende voetbalsensa ties kenmerkten het af gelopen weekeinde. FeUe- noord dacht te gemak kelijk aan de winst te komen bij Telstar en verloor. Ajax streed te gen een fanatiek Twen te, dat uiteindelijk met 10 gloreerde. Een Sparta was machteloos in de eenzijdige con frontatie met Haarlem. (00). Door al deze re sultaten verstevigde de kersverse koploper ADO zyn positie aan de lei ding door onbezorgd uit te halen tegen MVV (40). Het Haagse stuntteam van Jezek heeft nu twee punten voorsprong op Sparta, drie op Feijenoord en niet minder dan zes op Ajax. Harry Heynen. ADO's favoriete speler van weleer, had een duidelijk explicatie voor het verrassende succes van de Hagenaars. „Het raffinement in de ADO- ploeg is vergeleken met twee jaar geleden, toen ik nog speelde in Den Haag. zeker met vijftig procent vermeerderd. Het tempo en het en thousiasme is hetzelfde gebleven." aldus de Maastrichtse aanvaller (Van een cmrer verslaggevers) DEN HAAG Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen zich nadrukkelijk toeleggen op de verbetering van het milieubeheer in deze provincie. Dit blijkt uit de hegroting-1971, die vandaag verschenen is. Hierin wordt tevens aangegeven, dat G.S. in de komende jaren streeplannen voor Zuid-Holland-zuid en hei plassengebied zullen indienen. Bovendien streeft G.S. naar een struktuurschets. die in 1972 gereed moet zijn. Aan de hand van deze schets wordend egeldende streekplannen en de structuur schets herzien. I de milieu verantrei uigpng op mens, dier, plant en materiaal; het. adviseren aan de I provlnde over het bel eid van de provin- I oie in deze kwestie De dienst, van de Provinciale Waler- I staat, die zich reecis bezighoudt met de i problemen van de water- en luchtveronl- reiniging, dient voor hef. milieubeheer uitgebreid te worden met onder meer I hooggekwalificeerde fimotionarissen on- der wie biologen. De noodzaa kvan de strijd tegen de milieu verontreiniging tonen G.S. als volgt aan „De sterke urbanisatie en in dustrialisatie in het westen van het land en de zich nog steeds ontwikkelende techniek m het algemeen hebben .steeds meer nadelige gevolge nvoor de kwaliteit van het milieu v. aarin wij leven. Hoewel reeds veel wordt gedaan om aan het milieubederft een halt toe te roepen, menen wij, dat toch nadere bezinning nodig is om 1e komen tot een gericht milieubeheer Het gaat bij dit alles om de vraag, of de mens zich in de omge ving waarin hij verkeert volwaardig kan ontplooien' G.S. denken voor wai de nieuwe streekplannen betreft aan de volgende totaahnd^iingen het westelijk deel .in de provincie, omvattende het West]and, de Haagse agglomeratie, de Rijtwüreek-wewt en het Ballengebied het oostelijk deel: het centrale mid dengebied; het zuidelijk deal Zuid-HoMand-Zuid en de Drechtsteden; het Rijnmondgebied, vast te stellen door de Raad van Rijnmond; tenslotte de herziene structuurschets Zuid-Holland Dit alles moet volgens G.S. in 5 7 jaren vol tooid zijn Voor wat hot milieubeheer betreft wil len Gedeputeerde Staten vaar Zuid-Hol land een speciale dienst instellen, die zijn werkzaamheden gelheel moet richten op *en verantwoord milieubeheer: controle op de naleving van de wettelijke voor- .vriirittenregistry* en Jjewakmg van de toestand, waarin het milieu verkeert; studie van de schadelijke invloeden van BELGRADO (Tanjocg) „In Neder land zijn ik, mijn vrouw en Jovanka en mijn gezelschap hartelijk en warm ontvangen en hebben koningin Juliana, prins Bernhard, de konink lijke familie en andere vooraanstaan den en inwoners van dat vriendelijke land ons veel attentie betoond". Pre sident Tito van Zuid-Slavië heeft dit zaterdag bij zijn terugkeer in Belgra do verklaard. „Bij elke stap voelden wij sympathie en vriendschap jegens ons en de bevolking van Znid-Slavië." Ondanks hat feh bait het verblijf kort was, zag hij veel en was hij onder de indruk van wat hij zag. „Wij kregen uit de eerste hand een indruk van wait het ijverige Nederlandse volk heeft bereikt. Nederlan dis een .prachtig en hoog ontwikkeld land, dat behalve in zijn industriële ontwikkeling ook op merkelijke successen op agrarisch ge bied heeft bereikt." Over zijn besprekingen zei hij, dat dene nuttig warne. „Wij wisselden van gedachten over wereld'kwesties, met name over het Midden-Oosten en over zaken van samenwerking voor de vei ligheid in Europa." Braziliaanse oppositieleider „dood gebleven" SAO PAULO (AFP) De «te leider van de Braziliaanse onder- trondse oppositie, Joquim Camara Fer reira, Is volgens de Braziliaanse politie vrijdagavond op het moment van zijn arrestatie in Sao Paulo „overleden aan een hartaanval". De politie-eenheid die met de arrestatie was belast, stond on der leiding van rechercheur Sergio Fleury, die eind vorig jaar de vroegere oppositieleider Carlos Marighela uit een hinderlaag doodde. Fleury wordt ook genoemd als op richter van de beruchte „Brigade des Doods", die, naar verluidt, voor het overgrote deel uit politiemannen be staat en de afgelopen twee jaar naar schatting 800 mensen, als „misdadigers" aangemerkt, heeft vermoord. Er is een gerechtelijk onderzoek tegen Fleury gaande. Ferreira, die „De Oude" werd genoemd, had na de dood van Marighe la de leiding op zich genomen van het Braziliaanse revolutionaire „Verbond voor de Nationale Bevrijding". De poli tie deelde zaterdag mee. dat Ferreira toen hij omsingeld was, zich probeerde te verzetten. JOHANNESBURG (AP) De Zuid- afrikaanse mijnwerker Charlie Nortje is zaterdag tijdens het spelen van een partijtje tennis op de banen van de goudmijn van Venterspost levend ver zwolgen door de aarde. Voor de ogen van acht onthutste medespelers stortte de grond onder Nortjes voeten in. Het gat had een doorsnee van achttien me ter. In de omgeving van de goudmijn komen regelmatig grondverzakkingen Een stralend lachende Claudia Car- dinale en een meer ingetogen glim lachende Monica Vitti tijdens de prijsuitreiking van de buitenlandse journalistenvereniging in Rome. Behalve aan de beide actrices werden, ook nog gouden globes gegeven aan Alberto S^ordi, Massimo Raneiri en Ottavia Piccolo. (Van verslaggevers) ROTTERDAM Supporters van de voetbalclubs Excelsior en F-C. Utrecht hebben gisteravond in Rotterdam tijdens een massale vechtpartij grote vernielin gen aangericht in een café, waar de ruzie ontstaan was. Zes Utrechtsupporterz werden nadien door een massaal ingezette politiemacht gearresteerd. Enkele tien lallen supporters en een politieman moesten zich met lichte verwondingen laten verzorgen. De vechtpartij was een verlengstuk van de moeilijkheden, die 's middags reeds tijdens de wedstrijd tussen de twee clubs ontstaan waren. Niet alleen op het veld, ook op de tribunes ontstonden voortdurend botsingen. Bovendien probeerden sup porters zich telkens weer hardhandig te bemoeien met de leiding van het spel &en met de spelers. Volgens de horeca en de politie was de massale vechtpartij de grootste uit de historie van de Rotterdamse horeca. Meer dan honderd supporters van beide clubs waren namelijk bij de vechtpartij betrokken TRIPOLI (AP) De katholieke ka thedraal te Tripoli krijgt een meer Arabische bestemming, zo meldt het weekblad Al Baldah, dat onder toezicht van de Libische regering staat. De ka thedraal wordt een moskee, die ge wijd zal worden aan de nagedachtenis van de Egyptische president Nasser. De kathedraal werd deze zomer gesloten in het kader van een onteigeningsactie van Italiaanse bezittingen in het (Van e c verslaggeve. GRONINGEN De brand zaterdag nacht in de psychiatrische inrichting „Groot Bronswijk" te Wagenborgen (noord-oostelijk Groningen) waarbij tot vanmorgen twaalf vrouwelijke patiën ten. onder meer een vrouw uit Delft, om het leven zijn gekomen, is vermoe delijk aangestoken door een patiënte. De rijkspolitie zet het moeizaam onder zoek voort. Bijna twintig verpleegden werden gewond. Van de twee levensge vaarlijk gewonden is er vanmorgen één overleden. De brand brak uit in een van de paviljoens, waar 119 van de 130 verpleegden aanwezig waren. Elf van de vaste bewoonsters waren niet ver- Aangewakkerd door de felle wind stond het paviljoen in korte tijd in lichterlaaie. Blussingspogingen met aanwezige brandblusapparaten hadden geen resul taat. Brandweerkorpsen uit Winscho ten, Delfzijl, Midwolda. Niewolda Termunten waren snel ter plaatse een wijd gebied spoedden zich ook bulance-wagens naar de plaats van ramp, evenals verschillende Rode Kruiskolonnes. De enorme rookontwik keling dreef de patiënten voorzover niet onmachtig hun bed te verlaten naa eerste en naar de zolderverdieping het oude gebouw. Daar vonden schillenden de dood door verstikking. De gezamenlijke brandweerkorpsen die tachtig man hadden ingezet konden in die eerste faze een verdere snelle uitbreiding van de vuurzee voorkomen. Dit bood de brandweerlieden, het ver plegend personeel en dorpsbewoners de gelegenheid patiënten uit het branden de gebouw te halen. Het werk werd echter bemoeilijkt doordat de rookont wikkeling en de angst de patiëntes het gebouw indreven waar zij wegkropen onder bedden en in kasten. Velen hen waren versuft door de walm e rook. Tegen kwart voor één toen het gebouw opnieuw zo grondig mogelijk was doorzocht op patiëntes breidde het vuur zich plotseling razendsnel uit. Aangewakkerd door een onverwachts opstekende wind sloegen de vlammen metershoog het dak uit. Het gebouw was toen snel volledig een prooi der vlammen Tegen half vier kon men de trieste balans opmaken. Van de 199 vrouwen waren 89 gered, 9 patiëntes bleken overleden te zijn: Vier ter plaatse, vier in het ziekenhuis van Delfzijl waarheen zij waren overgebracht en een in een ziekenhuis te Winschoten. Twee patiën tes werden op dat moment nog vermist. (ADVERTENTIE) Gezellig dansen Li «se: ELKE Zaterdag S nur Leiden: ELKE Zaterdag 8 uur (Om echt te dansen) Leiden: ELKE Zondag 8 uur (Steengoede Beat. Gezellig!) Dansles: Enkele plaatsen, ook Gehuwden. Klub Boven De 23. Telefoon: 01710 -23583 Bij Evert Castelein Hun stoffelijke overschotten werden zondagmorgen in alle vroegte gevonden in de nasmeulende ruïne van het uitge brande paviljoen. Gisteravond verkeer den twee van de bijna twintig gewon den nog in levensgevaar, terwijl van vier de toestand ernstig was. De slacht offers van de brand variëren in de leeftijd van 23 lot 77 jaar. Verschillen de van hen verbleven al vele jaren in Wagenborgen. Een van de twee levens gevaarlijk gewonden is vanmorgen over- De overledenen zijn afkomstig voor namelijk Noord-Nederland, maar ook uit o.a. Amsterdam, Delft en Haarlem. Ook in 1953 deed zich in Groot Bronswijk dat uitgaat van de vereni ging tot christelijke liefdadigheid, een brand voor. Toen brandde een vlechte- rij uit. De oorzaak daarvan was ver moedelijk eveneens brandstichting door een patiënte. Cambodjaanse troepen paraat voor offensief PHNOM PENH (AP) De Cambod jaanse troepen zijn vanmorgen in staat van paraatheid gebracht voor twee gro te nieuwe offensieven, die tot doel heb ben een belangrijk gebied in het cen trum van het land op de communisti sche troepen te heroveren. Een woord voerder voor het militaire opperbevel zei dat het van de plaatselijke com mandanten zal afhangen wanneer de*e offensieven zullen worden ingezet. Bij de grootste van deze twee offen sieven zijn 20.000 man Cambodjaanse troepen betrokken in het Taing Kauk- gebied op 80 km. ten noorden van Phnom Penh. Op 7 september is een grote troepenmacht een aanval begon nen in de richting van Kompong Thom. Dit offensief is echter vastgelopen in het Taing Kaukgebied op 25 km. ten noorden van het beginpunt van de aan- (ADVERTENTIE) LEIDSESTR A ATWEG 1 OEGSTGEEST - TEL. 01710-51855 Reeds 30 jaar dealer van MERCEDES-BENZ De Pacific Glory na de aanvaring met de tanker Allegro. (Vein onze oorrespondent) LONDEN De brand aan boord van de aangevaren Liberiaanse olietanker „Pacific Glory", die voor de kust van het eiland Wight aan de grond is gezet, is geblust Daarmee is het gevaar van omvangrijke waterverontreiniging voorlopig althans verminderd. De „Pacific Glory'1 kwam vrijdagavond in botsing met de tanker „Allegro". Aan boord van het eerste schip was de Nederlandse loods Jan Frudigor. Hij zei dat beide schepen naast elkaar voeren en in botsing kwamen na een uitwijk manoeuvre bij de nadering van een derde schip. Bij de ramp kwamen dertien mensen, allen Chinese bemanningsleden, om het leven. Dertig werden naar ziekenhuizen overgebracht. De moeilijkheden zijn, ondanks het blussen van het vuur, nog lang niet voorbij. De vrees blijft bestaan dat als gevolg van het woeilige weer de „Pacific Glory" breekt en de nog aanwezige ruwe olie het overgrote deel van de lading bevindt zich nog in de tanks in zee terecht komt met rampspoedige gevolgen voor de Kanaal- en Noordzeekusten. Een groot deel van de weggelopen olie is verbrand, maar er werd toch nog een grote olievlek waargenomen. Het Neder landse reinigingsschip „Smal Agt" is te hulp geroepen om de in zee terecht gekomen olie af te breken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 1