Opgravingen bij Zwammerdam wijzen op Romeinse politiepost D'66, KVP en PvdA samen aan tafel in Bodegraven I Goede tijden van jeugdzwemmers LGB KANTONRECHTER HAD HET WEER DRUK MET VERKEERSZONDAREN Reeds tienduizenden voorwerpen op terrein Johannes Stichting Prof. IV. Glasbergen spreekt in Alphen Leidse badmintonteams bleven zonder verlies Ruimte vaar texpos itie in Leidse Volkshuis MARKTEN Examendag „De Vries" Goed weekend voor PIT '54 Vëéz„MIJN WERK WAS NOG NIET AF..." „Graag jeugd in het bestuur" Kringrecord voor Dick Werter Volgend jaar start aanleg Rijksweg 11 L.LIDSE COURANT DINSDAG 20 UK ALPHEN AAN DEN RIJN Op uitnodiging van liet bestuur van de Historische vereniging voor Al phen aan den R|jn en Omstreken heeft prof. dr. F. Glasbergen uit Amsterdam gisteravond in de trouwzaal van het gemeentehuis een interessante inleiding gehouden over de opgravingen en onder zoekingen, die reeds enkele jaren plaatsvinden op het bij Zwammerdam door de Johannes Stichting te Nieuwveen aangekocht terrein. Na een kort inleidend woord van de voorzitter van de vereniging, mr. H. van der Top, wees prof. dr. Glasbergen er op, dat wat de onderzoekingen ln èn bij Zwammerdam betreft men aanvankelijk van mening was, dat men aldaar met een groot castellum had te maken uit de Romeinse tijd. Na het afsluiten van deze onderzoekingen, vorige week vrijdag moet worden vastgesteld, dat het gaat om een Romeinse politiepost, ondergeschikt aan het in die dagen in Rijnsburg gevestigde station voor Romeinse sol daten. Naar mate de onderzoekingen vorderden bleek steeds meer dat het in Zwammerdam om een wel bijzonder interessante, maar toch niet zo'n grote nederzetting ging zoals men aanvankelijk had ge dacht. Niettemin, aldus prof. dr. Glasbergen, zijn in Zwammerdam tienduizenden voorwerpen en zaken gevonden uit de tijd van rond 2000 jaar geleden. Naar vrijwel zeker vaststaat gaat het daarbij ook om een bevolkingsgroep de z.g. Breukty-groep die daar met de Romeinse soldaten moeten hebben gewoond. Bijzonder prettig noemde pi-of. dr. Glasbergen het dat het bestuur van de Johannes Stichting besloten heeft de opgravingen in het terrein straks aan de oppervlakte te gaan markeren, zodat men als het complex is gebouwd, altijd weer de zaken en plaats kan terugvinden waar deze Romeinse nederzetting destijds heeft gestaan. Dankbaar was spreker voor de mededeling, dat ook bij de graafwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van het nieuwe postkantoor onderzoekingen kunnen worden gedaan. Daarvan zal stellig gebruik worden gemaakt. Prof. dr. Glasbergen vertoonde by zyn met grote aandacht beluisterde lezing een groot aantal ge slaagde kleurendia's over tal van voorwerpen en de opgravingen by Zwammerdam. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd door de aanwezigen dankbaar gebruik gemaakt. i RIJNSBURG Het oude veilinggebouw Hora in Rynsburg wordt gedeeltelijk gesloopt. De voorpui wordt rechtge» i trokken en het gebouw wordt daarna weer verder gerestau reerd, waarna de begane grond in gebruik zal worden gen» I men als bloemhollenloodsen en de bovenverdieping als kantoorruimten. Nieuw oudercomité in Zoeterwoude ZOETERWOUDE - Het oudercomité voor de R.K. scholen is voor het nieu we schooljaar als volgt samengesteld: Voorzitster: mevr. A. Overdevest-Welp; Secretaresse mevr. H. van der Pots-van Goozen, penningmeesteres: mevr. E. van der Kolk-Ca8telein. Tweede voorzitter de heer Th. Botter. Leden: mevr. L. van der Geest-Rodewyk; mevr. H. Beerefen- ger-van Ryt; mevr. A. Winkelmolen- Hoogeveen; Dhr. A. Koeken; dhr. H. van Nierop; mevr. P. van Leeuwen-On derwater; dhr. H. van Rijn; mevr. J. Vaneman-van der Laan. dhr. J. Mooy- man: dhr. P. van der Poel: mevr. Th. van Leeuwen-van der Krogt; en mevr. M. Roeleven-Melker. Deze personen werden gekozen door 211 ouders. De volgende ouderavond die op het pro gramma staat zal plaatsvinden op don derdag 5 november a.s. „HET CONTRACT DER VERNIEUWING" Oranje Groen in het zilver LEIDEN Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan houdt Oranje Groen op zaterdag 31 oktober een reeeptie in het Antonius Clubhuis aan de Lange Mare. Deze byeenkomst vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur. (Van onze badmintonmedewerker) dubbel slaagde het duo Smlth-Spadon er in Gloria-Regeer een nederlaag te be- LEIDEN Veglo 1 moest naar het j zorgen (15-11, 15-12). Ook het tweede Zuiden om het op te nemen tegen het i gemengd en het heren-dubbel werdeu sterke Venlo-2. Na een lange reis moestmet ruime cijfers gewonnen en in het epn niet fitte E. Guérin het eerste heren- clamps-dubbel streken de tegenstanders enkel spelen tegen de geroutineerde te- cje Winst op wat een mooie einduitslag genstander A. van Veggel. Door boven- van 6.2 voor Smash betekende, genoemde handicap sloeg E. Guérin veel j Meerburg 1 uit Zoeterwoude, dat in de- naast de lijnen, maar won toch 12-15.1 zelfde afdeling en klasse thuishoort als 18-15 en 2-15. M. v. Balgooy kon het Smash 1, won in een uitwedstrijd zelfs BODEGRAVEN Als eersten in ons land zullen de leden en kiezers van D'66, KVP en PvdA in Bodegraven samen om de tafel gaan zitten om te spreken over ,,het contract der vernieuwing". Dit wordt een ana lyse van de politiek zoals die momenteel wordt bedreven. Een verzoek van het hoofdbestuur van D'G6 aan de afdelingen om een dergelijk gesprek te arrangeren is de directe aanleiding geweest. Eenzelfde soort gesprek ken worden gevoerd in twintig andere plaatsen in ons land. Dat het idee in Bode- worden is het gevolg van de grote activiteit „De Ratel" bestaat 20 jaar De gesprekken dienen tevens als voor bereiding op de komende partijcongres sen. De algemene doelstelling van deze gesprekken is of het nu, na vijfentwintig jaar, niet nodig is dat er iets verandert in de politieke structuren. D'66 heeft daarom een zestal vragen opgesteld die aan de deelnemers aan deze vergaderin gen zullen worden voorgelegd. De vragen komen op het volgende vorming van een CDU ondergeschikt ge maakt wordt aan het onder punt twee gestelde 4Acht u het juist of onjuist dat vraag 2 gepaard gaat met de oprich ting van een nieuwe party?; 5) Zoudt u bereidt zijn als lid het karakter van uw eigen partij op te geven voor een nieuwe partij?; 6) Acht u het gewenst of on gewenst dat een gemeenschappelijk ac- coonl wordt bereikt over staatsrechte- 1) Acht u het gewenst of ongewenst dat j lijke vernieuwing? de barrières, die nu nog tussen de drie deelnemende partijen bestaan, ook blijven De eerste bijeenkomst wordt gehouden bestaan?; 2) Acht u het gewenst of on- j op 21 oktober in hotel van Haaften. De gewenst dat dat er overeenstemming bijeenkomst wordt geleid door de heer wordt bereikt tussen de drie partijen i mr. L. P. J. Mazaire .van het Ministerie 3) Acht u het jnist Of "pnjuist dat de van Buitenlandse Zaken. DE RATEL BESTAAT LEIDEN Het Volks huis zal er het komen de weekeinde helemaal anders uitzien dan we gewend zyn. Er zullen raketten staan, een maanlandingsvoertuig, 'n een satelliet, een wind molen, foto's en tekenin gen waarop ruimtevaart uitleg wordt gegeven. Kortom er wordt een ruimtevaart-expositie ge houden in het Volkshuis, waaraan de ESTEC, het onderzoekingsinstituut voor ruimtevaart in Noordwijk een groot steentje zal bijdragen. Werkgemeenschap De Ratel heeft de tentoon- steling georganiseerd om het 20-jarig bestaan te te vieren. De Ratel, die 450 leden telt, is een onder-afde ling van Het Volkshuis. Er is een eigen bestuur, dat bestaat uit de beren C. L. Marks, H. Oossee C. Zirkzee* Twiptig, vertoond. jaar geleden ontstond de werkgemeenschap uit 'n jubileumcommissie. Men bepaalde zich in 't begin voornamelijk tot het bui tenwerk. In het Lange- veld werd een fietsen- loods gebouwd (een Bijdragen van ESTEC kamphuis mocht niet van de gemeente, daarom gaf men het gebouw die naam.Later kwam daar het Ratelhuis in Ernst bij en op het ogen blik is men bezig met 'n caravanterrein in El- Wat het binnenwerk betreft: op zondagmor gen worden bijeenkom sten gehouden. Er wor den lezingen gehouden, films gedraaid en dia's Nu is De Ratel dus 20 jaar oud. Als tegenhan ger van de Oud-Holland se markt, die het 75-ja- rige Volkshuis vorig jaar hield, wilde de veel jongere werkgemeen schap iets over het heden en de toekomst tentoon stellen en het is niet verwonderlijk dat dit de ruimtevaart werd. Behalve de tentoonstel ling, die vrijdag om 2 uur wordt geopend door oud-wethouder en oud- Volkshuizer C. Piena, is er een filmvoorstelling over de eerste stappen op de maan en een „vlooien markt" waar iedereen voor spotprijsjes meest vreemde voorwer pen kan wegslepen. Ver der is er een verkoop- markt van artikelen die de leden zelf hebben ge maakt. De openingsty- den zijn: vrydag 2.30-5 uur en 7-H uur, zater dag 10-12 en van 2-5 i kreeg i kleim Pennings niet bolwerken derlaag te (18-14, 15-6). Ondanks het technische spel, wat mevr. T. van Houten ten beste gaf, slaagde zij er toch niet in M. Adami het spel op te leggen en verloor met 11-6 en 11-8. Mevr. H. van Balgooy maakte door winst van haar tweede dames-enkel (4-11, 3-11), dat het team van Veglo met 2-2 gelijk kwam te staan. Adem benemend was vooral het eerste ge mengd dubbel van het koppel T. van Houten-E. Guérin, die uitkwamen tegen het duo Driessen-Pennings. De spelers uit Venlo wisten deze party tenslotte in hun voordeel te laten eindigen na drie sets (15-6. 11-15, 17-14). Het echtpaar Van Balgooy won vrij gemakkelijk van Adami-Veggel, zodat de stand op 4-3 werd gebracht. In de laatste dames- alle zeilen bij en brachten hun team ten slotte eervol naar een gelijk spel. Veglo-2 kreeg het tweede team van het Amsterdamse A.A.C. op bezoek en kon niet verhinderen, dat het een gelijkspel werd. Zowel T. Wong als J. Guérin startten met verlies. Ditmaal waren het de dames S. Frederiksz en M. Wong die de stand nivelleerden. Het eerste mixed-dubbel was voor AAC, het tweede dankzij het echtpaar Wong voor Veglo, dat ook het damesdubbel won. Het herendubbel bracht de stand op 55. Smash 1 won in een thuiswedstryd overduidelijk van Drop-Shot-5 uit Den Haag. Met 6-2 kregen de Hagenaren klop, mede te danken aan de heer E. Spadon, die De Bruin een nederlaag toebedeelde met de cyfers 15-8 en 15-8. De tweede heer van Smash, J. Laman, maakte korte metten met Regeer, die hy met 15-7 en 15-6 versloeg. Mej. L. Smith gaf in haar eerste dames-enkel goed partij en scoorde zodoende het vol gende winstpuntje voor haar team. Haar zusje E. Smith echter verloor haar tweede dames-enkel van mej. De Bruin (11-12, 1-11). In het eerste gemengd ROTTERDAM, 20 okt, Vee Aanvoer totaal 3338, weekaanvoer 4876, slacht- runderen 200, gebruiksvee 619, vette kalveren 5, graskalveren 341, nuchtere kalveren 1806, varkens 3, paarden 1, veulens 1, schapen of lammeren 269, bokken of geiten 53. Prijzen: slachtrun- deren 85-525, 420-55, 365-395, 355-365; vette kalveren 400-420, 390-400, 375-390, stieren 455-530, worstkoeien 330-345, kalf- en melkkoeien 1100-1600, vare koeien 675-1150, vaarzen 850-1025, pin ken 625-800; graskalveren 275-400, nuchtere kalveren 140-175, mestkalve- met 8-0 van zijn tegenstanders Aristo 1, Op alle, fronten waren de spelers uit Zoeterwoude hun Haagse tegenstanders de baas en dit betekende een goede plaats in het klassement. Uitslagen District-competitie: S.C. Oegstgeest 1-Vlietwijk 6 8-0, Smash G-S.C.O. 1 2-6, S.C.O. 1-R.V.S. 1 8-0, MVKV 2-SCO 1 8-0, SCO 1-Vlietwyk 5 1-7, EVBC 6-SCO 2 4-4, Racketeers 4- Leidse Shut. 3 8-0, Leidse Shut. 1-DKC 7 3-5, Racketeers 5-Smash 5 1-7, TSF 2- Racketeers 1 1-7, Service 1-Racketeers 1 7-1, RVR I-Racketeers 2 7-1. LEIDEN Bij Sportschool De Vries was het. examendag. In verband met de verwachte drukte werd het programma gesplitst, 's Morgens kregen de leerlin gen uit Oegstgeest de kans om hun kun nen te tonen. Niet minder dan 93 judo ka's maakten hiervan gebruik, 's Mid dag was de beurt aan de Leidse judoka's. Nu deden er, onder het wakend oog van ouders en bekenden, 76 leerlingen exa- 's Avonds verscheen het b-team van Sportschool De Vries op de mat in de dojo van Sportschool Luiten. Zijn eerste tegenstander (Sportschool Muilwijk uit Dordrecht) werd met 400 (40) ver slagen. Daarna kon men aantreden te gen Sportschool Luiten (Lelden). Ook nu werd gewonnen en wel met 208 (22). De laatste teamwedstrijd werd echter, zij het met heel klein verschil, verloren. Judo-club Yu-Wa (Den Haag) won deze met 25—20 3—2). ZOETERWOUDE Tien leden van Pit '54 namen deel aan het tournooi te Heemskerk. De dames Anneke Koek en Marian v. d. Helm drongen in het enkel spel door tot de lialve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Nora Brox- terman en Nelly van Rijn. Van de drie junioren leek Wim den Eisen zijn poule te gaan winnen, maar eindigde uiteinde lijk op een wat ongelukkige manier op de tweede plaats. Mirjam Paardekooper kwam wel door haar poule maar werd in de volgende ronde uitgeschakeld in drie games. Het grootste succes was Henry van Teylingen, die bij de gstleden gaf HAZERSWOUDE „Mijn werk was nog niet af. Ik had veel meer willen doen." De heer H. van Rjjn, die het gemeentehuis afscheid nam als wethouder die hy vervulde van 1959 tot- 1 september jongstleden burgemeester en wethouders, raadsleden, ambtenaren en relaties de volgende verzekering, toen hem verschillende woor den van lof waren toegezwaaid: „Ik heb in myn leven steeds geprobeerd, de onaangename dingen te vergeten en de pret tige zo lang mogelijk in m'n herinnering te houden. Welnu, ik hoop nog veel te genieten van die zaken, waarvan ik heb mogen meemaken, dat ze in het belang van de gemeente Hazerswoude waren." De heer H. van Rijn, vergezeld van echt genote en (schoon)kinderen, hoorde van burgemeester J. ten Heuvelhof, dat deze prettig met hem had samengewerkt. In de hulde betrok spreker óók mevrouw Van Ryn en de andere familieleden, „die op de boerdery insprongen, als dat nodig was." Waarna de burgemeester hem nog veel succes in zyn bedrijf toewenste en als geschenk een koelkast zjj het symbolisch aanbood. Voorzitter VNL op ledenvergadering LEIDEN Voor hel eerst in de geschi< denis heeft V.N.L. gisteravond zyn leden vergadering gehouden in de eigen kantine aan het sportpark „de Vliet". In zjjn openingswoord dankte voorzitter Luykx vooral de leden die in grote getale waren opgekomen. Het was een langdurig openingswoord vol bedankjes aan de di verse heren, speciaal dankte hjj bouv coordinator Devilee voor zijn grote aan deel in de bouw. De heer Th. Nijssen werd hierna nog be dankt voor zijn bar die nu te pronken staat in de kantine. Verder bedankte voorzitter alle werkploegen die vele terdagen werk hebben gehad. Het jaar verslag vertoonde geen grote struikel blokken en dus ging men over naar het fin. verslag. Hieruit bleek dat de giften van eigen leden ver beneden alle ver wachtingen zij ngebleven en voorzitter T. Luykx vroeg de leden om nog ei de geldbuidel te tasten. Na de pauze was er de bestuursverttt* zing waarvoor hand waren de heren T% Ny'ssen, G. Veeren en H. v. d. Berg, werden allen aangenomen. Met gr^j meerderheid werd T. Luykx tot voorzitten gekozen. H jjwees wel even op het feit dat hy hel plezierig zou vinden als er uit de ledei nog wat jeugdige bestuursleden na: ren zouden komen. Hierna volgde de be noeniing fin kommissie wat in het ge heel geen moeilijkheden opleverde. Bijde rondvjaag stelde X t* Beek dej vergadering voor de' scheldende peninig meester-secretaris als ere-lid of lid van verdienste te benoemen, maar het bestuur zegde hem toe dat het hierop terug zou komen. LEIDEN Dick Werter, de talentvolle jeugdzwemmer van de Leidse Golfbre kers heeft het kringrecord op de 100 m vlinderslag tot 16 jaar gebroken en gebracht op 1.16.6 min. Hy kwam tot deze prestatie afgelopen zondag in de Overdekte tijdens de zwemontmoeting LGB-Zina B in het kader van de KNZB- zwenicompetitie. Het reserve-zwemteam van de Haagse club was versterkt met enige leden van de A-ploeg. In de leef tijdsgroep tot 12 jaar bestond de Haag se ploeg uit louter zwemmertjes en zwemstertjes uit categorie A. Tijdens deze vrij drukbezochte en vaak met spanning geladen wedstrijd boek ten meer leden van de LGB opmerke- ïyke prestaties. Vooral op het laatste nummer: de 10 x 50 m. vrije slag heren. De formatie van de LGB versloeg de Haagse ploeg, waarin waren opgenomen prominente zwemmers alg Peter Prij- dekker, Henk Mulder, Piet Brouwers en Andries Bartels. De tien LGB'ers lieten ren 205-325. schapen 75-115. lammeren I senioren zegevierde door in de halve 120-150. Marktoverzicht: slachtrunderen j Zandee te verslaan. Samen met Kas als vorige week, kalm. als gisteren; i Koemans bereikte hy ook de finale in kalf- en melkkoeien: ruimer, rustig, on- j het dubbelspel, maar gingen daarin ten veranderd: vare koeien: gewoon, flauw, onder tegen Boontjes-Hoogerwerf. Ge- ongewijzigd; vaarzen en pinken: groter. rard Verhagen overleefde drie ronden, gedrukt, prijsh. graskalveren: als vo- Kas Koemans ging nog een ronde ver- rige week, redeiyk, ruim prijsh. vette der. kalveren: klein, vlot, hoger; nuchtere Het eerste juniorenteam van Pit 'o4 kalveren: groter, redelijk, iets gedrukt, ging in de afgelopen week op de inge schapen en lammeren: kleiner, willig, j slagen weg voort en klopte TOV met styver in prijs. 10-0. waardoor zy nu bovenaan de rang- BÓDEGRAVEN, 20 okt. - Kaas - Aan- iyst staat. Het 2e team stelde wat teleur voer 48 partijen. Prijzen in p. kg. I door met 6-4 van TOV te verliezen. De le en extra kwal. 4.31-4.45, 2e kwal. eerste twee punten kwamen kinnen hn -i.20-4.30, zware kwal. tot 4.70, handel: het 3e tean kalm. WV klopte. dat het Leidschondamse LEIDEN Uit de openbare behande ling van de zaak, die voor het Leidse Kantongerecht diende tegen een niet verschenen 28-jarige chauffeur uit Alt- benes werd het zowel de officier als de kantonrechter, duidelijk, dat deze verdachte een levensgevaarlijke 'stunt had uitgehaald. Hij nam namelijk met zijn auto een bocht in de Alkemade- weg te Roelofarendsveen met zo'n ho ge snelheid (getuigen schatten deze op 75 km/ii), dat hij de macht over het stuur verloor en hierdoor een AN1VB- hord ramde. Alleen de ANWB-sehade- claiin bedroeg al ruim f500,—. Omdat zijn auto nog kon rijden, bleef verdachte 'niet ter plaatse maar dook even verder in een café waar hij en kele pilsjes tot zich nam. „Hierdoor was 't onmogelijk om vast te stellen of verdachte vóór zijn over treding al sterke drank had gedron ken". stelde de officier terloops vast. Hy onthulde eveneens, dat hij van wege dat doorrijden nog even had overwogen verdachte wegens misdrijf te vervolgen. Gezien de ernst van hpt feit eiste hy zowel een geldboete van f 100,— subs. 10 dagen als bij wijze van waarschuwing een voorwaardelij ke ontzegging der rijbevoegdheid voor Op zebra geschept Ken 55-jarige automobiliste uit Noord- wijk reed met haar auto op 21 mei j.l. op de Kon. Wilhelmiua Boulevard te Noordwijk een op een „zebrapad" over stekende voetgangster aan. Deze liep hierbij enkele ernstige verwondingen op. moest naar een ziekenhuis worden vervoerd en werd, zo deelde de offi cier mede, een half jaar op non-actief gesteld. De automobiliste, die werd bijgestaan door een raadsman, voelde zich niet of althans weinig schuldig aan het on geval. „Het was schemerdonker en door het slechte weer was het uitzicht eveneens slecht. De voetgangster stak onverwacht over en daar rekende ik niet op. Ik remde nog wel. maar het was toen al te laat om die aanrijding te voorkomen", verklaarde zy een en Enkele feiten waren echter nogal be lastend voor haar. Zo bleek uit de ge tuigenverklaringen (w.o. die van het slachtoffer), dat verdachtes auto nog een flink eind van de oversteekplaats verwijderd was toen de voetgangster aan haar oversteek begon. Waar de officier even later in zijn requisitoir nog aan toe kon voegen, dat de voet gangster van links kwam, hetgeen het gezichtsveld van verdachte aanmerke lijk verruimde. „De voetgangster stak dus niet onverwacht (van rechts) over en verdachte kan dus wel degelijk wor den verweten, dat zij onvoldoende heeft opgelet", aldus de officier. Hoewel ver dachte niet werd vervolgd wegens het toebrengen van ernstig letsel, vond de officier haar onachtzaamheid toch wel zo afkeurenswaardig, dat hij ter cor rectie hiervan zowel een geldboete van f 100 subs. 10 dagen als een voorwaar- delyke ontzegging der rijbevoegdheid voor de tyd van 6 maanden (proeftijd 2 jaar) eiste. De kantonrechter zag geen enkele reden ook maar iets van de eis af te doen en vonniste derhalve conform. Bijna pak slaag Een 19-jarige slager uit Den Haag haalde met zyn aulo op het Lanimen- schansplein een file In. Toen hy een tegenligger zag aankomen, schoof hij weer in de file en reed een andere auto klem. Zijn verweer kwam neer op: „Toen Ik wilde invoegen kwam hij rechts naast mij rijden en dus kan ik niets aan het geval doen". Enkele getuigen spraken, aldus het proces-verbaal, andere taal. Zij von den, dat verdachte zich als een weg- piraat had gedragen en blij mocht zijn. dat hij het pak slaag, dat enige auto mobilisten hem wilden geven, was ont- A1 met al stelde de officier vast. dat verdachte een levensgevaarlijke stunt had uitgehaald en alleen aan het feit, dat hij nog nimmer eerder werd ver oordeeld. dankte dat zyn rijbewijs nu nog buiten het geding bleef. Zijn eis luidde f 100 subs. 20 dagen. „Ik ben momenteel zonder werk en kan zoveel niet betalen", aldus ver dachtes laatste woord. De kantonrechter kwam hem in het boetebedrag tegemoet en bepaalde dit op f 50 subs. 5 dagen. Hij stelde hier echter een voorwaardelijke ontzegging der rybevoegdheid voor de tijd van maanden met een proeftijd van 2 jaar tegenover. tijd noteren van 4.58.8 min. tegen fö. Zian 'n tijd van 5.00.9 min. De LGB- ploeg bestond uit Jacques Ploevier, Rob v. d. Mey. Dick Werter. Gerard Krol, Kees v. Beukering, Peter Wolters, Mar tin Mens, Mar. v. Beukering, Rob Tot Smidt, die de 50 m. gemiddeld onder de 30 seconden zwommen. René Platje zwom verder een uitsteken de 100 m. rugslag, welke zij in 1.16.4 min. aflegde. Tony Vermond deed het heel aardig bij de meisjes tot 10 jaar. Zy zwom de 50 m. schoolslag sec. Op datzelfde nummer by de jongens deed Jan-Willem Hogervorst er 47.9 s over (kringrectrrd). Monique Ploevier zwom de 50 meter vlinderslag tot 14 jaar in 36.8 sec., ter wijl Dick Werter er 34.3 sec. over deed. Opmerkelijk was ook de prestatie Trude v. d. Kraan, die de 100 m. vrije slag zwom in 1.11.9 min. Kees kering was de snelste LGB'er op de 100 meter vrije slag met i 1.04.7 min. Zonder meer goed te noemen ook de tijd van Marian Bestelink op de 100 m. schoolslag meisjes tot 12 jaar. Zij liet een tyd van 1.36.9 min. noteren. Monica de Bolster zwom de 50 m. vrije slag snel. Het tienjarige meisje klokte af op 43.3 sec. Op de 50 meter vrije slag jongens tot 10 jaar ten slotte sleepte Jan Willem Hoogervorst een tweede plaats weg met een tyd van 14,6 sec. Op de 10 x 50 meter vrije slag dames werd met een tyd van 5 min. 55,3 kringrecord gevestigd 5or ALPHEN Begin volgend jaar wordl begonnen met de aanleg van Ryksweg 11 die na de voltooiing van de Haagse Schouw naar Bodegraven zal lopen. Veel betekenis heeft deze start nog niet omdat slechts het gedeelte ran rijksweg 44 tot aan de secundaire weg 16 wordt aange legd. Verder oostelyk kan Rykswaterstaat nog niet verder gaan omdat de eigenaars vaD Berbice geen toestemming geven de weg over hun gebied te laten lopen. Wel eeD goed teken is dat het provinciaal bestuur besloten heeft dat rijksweg 11 voorrang heeft boven de aanleg van de provin ciale weg nr. 1. Deze weg loopt door de duinen van Den Haag en Wassenaar naar Noordwijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 4