NASSER, onvermoeibaar achter Arabische eenheid r, SADAT DICHTST BU DE TOP Ontslagen door nieuwe opzet bij Galeries Modernes ZESTIEN JAAR LEIDER VAN EGYPTE Russische order IN Epidemie van cholera in India LEIDSE COURANT (Van redactie buitenland) ■n diepgelovig Moslim. Hier in gebed in een r tussen vice-president Sadat en sjeik Maamoun. verzoening: Nasser en guerrillaleider Arafat. DEN HAAG. De dood van Gamal Abdel Nasser had moeilijk op een ongelukkiger moment kunnen plaatsvinden dan thans. De 52-jarige president van Egypte stond met zijn gezag borg voor twee belangrijke rust punten in de onrustige geschie denis van het Midden-Oosten: het aanvaarden van het vredes plan van de Amerikaanse minis ter Rogers en de laatste overeen komst tussen de strijdende par tijen in Jordanië. Men kan zich afvragen welke staatsman in dat gebied met voldoende gezag achter deze overeenkomsten kan en wil gaan staan, dat van de uitvoering nog iets terecht komt. Twee decennia lang is Nasser de be langrijkste politieke figuur geweest in het door oorlogen verscheurde Midden- Oosten en de belangrijkste voorvechter van de Arabische eenheid. Hij was ook te beschouwen als één van de voor naamste inspirators van de niet-gebon- den landen en in die kwaliteit een voortdurend mikpunt van kritiek uit de westerse landen. In zijn lange strijd tegen de Engelse invloed in het Midden- Oosten en vooral in zijn land, kwam hij herhaaldelijk in botsing met de westerse belangen, met het gevolg dat de Russische invloed in zijn land toe nam. zonder dat Egypte zich voor de Russische doeleinden wilde laten ge bruiken. Gamal Abdel Nasser, geboren in 1918, is vanaf zijn jonge jaren een strijdbare figuur geweest Als zoon van een amb tenaar van de posterijen in de provin cie Assioet, had hij grote moeite om te worden toegelaten tot de militaire aca demie van Cairo. Als jong officier vocht hij in Soedan en later in de Palestijnse oorlog in 1948. Na de staats greep van 1952, waarbij koning Faroek het veld moest ruimen voor generaal Naguib, groeide zijn macht achter de schermen. Naguib was voorstander van herstel van de democratische regering, terwijl Nasser zich inzette voor hand having van het militaire regime. Kort na een aanslag op Nasser in 1954 werd Naguib van zijn functie ontheven op beschuldiging dat hij nauw bij de aan slag betrokken was. Nasser nam alle functies van staatshoofd over. In 1955 volgde zijn eerste buitenlandse reis op een bedevaartstocht naar Mekka na en het is tekenend voor zijn positie dat de reis naar Bandoeng ging, naar de eerste Afro-Aziatische conferentie. Uit die eerste jaren dateert ook het Russische aanbod voor de bouw van de Assoeandam. Het jaar 1956 wer een belangrijk jaar voor hem met een nieuwe grondwet die hem uitgebreide bevoegdheden schonk en met de nationalisatie van het Suezkanaal, als antwoord op de weigering van het Westen hulp te bieden bij bouw van de Assoean dam. Na de orisis die daarop volgde met een gezamenlijke aanval van Israël, Enseland en Frankrijk had Egypte het Suezkanaal in bezit, evenals een Russische lening van 3 miljard gulden voor de dam Twee jaar later sloot Syrië zioh bij In Mouskou graag geziene gast. Dit jaar maakte hij met premier Koeygin de ontvangst Russische astronauten. Rechts astronaut Nikolajev. Egypte aan in een los-vaste verbinte nis van de Verenigde Arabische repu bliek, een band die met een korte on derbreking is blijven bestaan maar door interne ontwikkelingen in Syrië inmiddels fliink is verzwakt. Nassers idealen voor de Arabische eenheid kregen veel teleurstelling te verduren, hetgeen ertoe leidde dat hij in 1967 ale Arabische topconferenties uit de tijd noemde. De vijandelijkheden van dat jaar, culminerend in de juni-oorlog met Israël, bracht hem evenwel tot andere gedachten, hoewel hij bijvoor- beed de republikeinen in Jemen tegen koning Faisal van Saoedi-Arabië bleet' steunen. De nederlaag in de Zesdaagse oorlog deed hem besluiten zijn ontslag aan te bieden. Wat door velen werd beschouwd als een politieke manoeuvre had in ieder geval tot resultaat dat het ont slag werd geweigerd, dat Nasser zei te willen buigen voor de wensen van zijn volk, en dat hij zich met al zijn energie wierp op de wederopbouw van zijn gedemoraliseerde strijdkrachten. Rus sische wapens en experts stroomden 'vervolgens Egypte binnen. Korte tijd later verzoende hij zich met koning Kort na de juni-oorlog verloor Nasser zijn belangrijkste „tweede man", maar schalk Amer, eens vice-president en opperbevelhebber van de strijdkrach ten. Na de nederlaag was Amer van zijn funotie ontheven, en na de ont dekking van een samenzwering onder huisarrest geplaatst. Amer zag geen andere mogelijkheid dan zelfmoord. In het najaar van 1967 kwam ook een geheimzinnige ziekte van Nasser in de openbaarheid, die voorlopig als poli tieke ziekte werd omschreven. In de Sovjet-Unie onderging hij een weken lange medische behandeling, naar men zei wegens pijn aan de benen. Later maakte Cairo bekend dat Nasser leed aan influenza. Inmiddels is bekend ge worden dat de pijn aan de benen ver oorzaakt moet zijn door suikerziekte. De laatste jaren heeft Nasser steeds meer geluiden laten horen mogelijk onder druk van meer extremistische regiems m het Midden-Oosten en ook van de Palestijnse vluchtelingen van een nieuwe confrontatie met Israël om alle verloren gebieden terug te winnen. „We zijn klaar voor een lange strijd We beginnen nu aan de periode van onze bevrijding", verklaarde hij vorig jaar. Die ontwikkeling ging gepaard met steeds oplaaiende strijd langs het Suezkanaal. To endan ook in juli van dit jaar de aanvaarding kwam van het plan Rogers en het staakt-het-vury voor 90 dagen, kwam dat als een grote opluchting, ook al bleek Nassers gezag niet zo groot dat hij de linksgerichte Arabische regiems zoails Syrië en Algerije kon overtuigen. Ook de Palestijnen verwierpen het vredesplan, waarbij vooral zij zo nauw betrokken zijn. Nasser kreeg nog eenmaal kans sü« bemiddelende rol te spelen, toen het deze maand tot een verbitterd treffen kwam tussen de Palestijnse guerilla- striiders en het Westers georiënteerde Jordaanse leger. Nasser bereikte met veel moeite een wankel akkoord, dat met handdrukken tussen de strijdende partijen werd bekrachtigd. HU riep nogmaals op tot Arabische eenheid: „Dit is de tijd niet voor het vereffenen van de rekeningen. Er moeten doden worden begraven, gewonden hebben geen medicijnen, kinderen zijn zonder huizen. Dit is ondragelijk". (ADVERTENTIE) '50 JAAR WONEN HET IDEAAL WONEN HUIS zeer revolutionair ingericht. 175 attractieve stands met vele NOVITEITEN t/m 2 okt. HOUTRUST DER HAAG Uit protest gratis kip voor Hagenaars DEN HAAG Ongeveer honderd pluimveehouders hebben vanmorgen van af het Haagse Malieveld een demonstra tieve optocht gehouden. In de binnenstad deelden zij 400 kippen en vijfduizend eieren uit aan de honderden mensen die zich langs de route hadden opgesteld. Toen de eier- en kippenmanden, die door pluimveehouders meegedragen wer den. in zicht kwamen, ontstond er een massale stormloop. Kinderen werden on der de voet gelopen door vaders en moe ders. die hoe dan ook gratis een kip of ei wilden bemachtigen. In de chaos werd menig ei stukgeknepen. De mannen, die zich belast hadden met het uitdelen van deze pluimveewaar konden nauwelijks op de been blijven. Vandaar ook dat sommi gen met eieren gingen gooien om er maar vanaf te zijn. Een andere groep pluimveehouders droeg spandoeken. Hierop stond onder meer: „Mansholt praat als een kip zon der kop" en „Wij worden nog kaler ge plukt dan de kip". Rond het middaguur was de organisatie door de eieren en kippen heen- Getracht zou worden een petitie te oveihandigen aan minister Lar- dinois van Landbouw. OTTERLO (ANP) Holland-Aero N.V. te Otterlo, fabrikant van Aerosol pro- dukten krijgt binnenkort een grote order uit de Sovjet-Unie ter waarde van 38 min. Er zijn vergevorderde onderhande lingen met Rusland over de levering van 22,7 min. spuitbussen met cosmetische farmaceutische, huishoudelijke en tech nische produkten. Het is mogelijk dat het oontract nog door andere wordt gevolgd zo deelt het bedrijf mee. (Van c >rrespondenti LONDEN Vier mensen zullen waar schijnlijk wedijveren voor de opvolging van president Nasser: Anwar Sadat: generaal Mohammed Fawzi. de opper bevelhebber var» de strijdkrachten; Ali Sabry, voormalig vice-president en een vooraanstaand lid van Egyptes enige politieke partij, de Arabische Socialis tische Unie: en Mohammed Heikal, mi nister van Nationale Voorlichting en hoofdredacteur van het semi-officiële dagblad „Al Ahram". President Nasser bad zo'n onaantast bare positie verworven en was naar verhouding zo jong dat er nauwelijks over zijn opvolging gedacht werd- Ook had hij zo'n groot eigen prestige en prestige van het land opgebouwd, dat dit voorlopig waarschijnlijk zal blijven bestaan. Onder deze omstandigheden zal Anwar Sadat waarschijnlijk probe ren president te worden. Mogelijk zal hij in deze positie blijven tot de pre sidentsverkiezingen van maart volgend Sadat is altijd een trouwe volgeling van president Nasser geweest sinds de da gen waarin het plan voor de coup in 1952 werd gesmeed. Hij staat niet be kend om zijn krachtig en onafhankelijk karakter. De sleutel tot de toekomstige politieke ontwikkeling in Egypte zal voornamelijk bij het leger Liggen. Dit is immers de macht die tegenover Israël staat en het is tevens de grootste organisatie in het land- Generaal Fawzi dwingt respect af en is in staat geble ken het vertrouwen van president Nas ser te behouden, terwijl hij aan het hoofd van het leger stond. In de periode sinds de junioorlog in 1967 heeft het Egyptische leger een aantal aanzienlijke. openlijke, nederlagen moeten lijden. Dat had veranderingen in de top van de drie legerafdelingen ten gevolge. Fawzi werd kort na de junioorlog benoemd. Als Sadat president zou worden, zal de macht achter hem voor een groot deel bij generaal Fawzi berusten. Ali Sabry is voortdurend beschouwd als de favoriet van de Russen. Vanuit ideologisch standpunt bezien is hij voor hen waarschijnlijk de meest aanvaard bare van Nassers opvolgers .Men mag aannemen dat men hem in het hele land goed kent; hij is secretaris-gene raal van de Arabisch Socialistische Unie geweest. De omvang van de aan hang die hij via deze post heeft ver worven wordt evenwel door de partij zelf beperkt. Deze is immers tot nu toe politiek machteloos gebleven en ze spreekt de massa niet aan. Sabry rees en daalde in de gunst van Nasser, om dat hij zo nu en dan de positie van de president scheen uit te dagen. Toen hij de laatste keer, dat was in de afge lopen drie maanden, weer meer in de gunst kwam ,werd hij benoemd tot pre sidentieel adviseur in luchtmacht zaken. Hij vergezelde president Nasser eind juni naar Moskou. In 1958 kreeg hij een hartaanval. Het lijkt onwaar schijnlijk dat hij als opvolger van de president veel steun zal verwerven. Mohammed Heikal was waarschijn lijk de grootste vertrouweling van pre sident Nasser. Men zegt dat hfj een 1(11 fV.- v groot deel van het werk vp6r president Nassers „filosofie van de revolutie" heeft gedaan. Via de kolommen van zijn krant „Al Ahram" diende hij de president als spreekbuis voor diens ideeën. Zijn nauwe verbondenheid met Nasser wekte veel jaloezie op onder collega's journalisten en onder politici, tot welke categorie hij pas in april van dit jaar ging behoren, toen hij minister van Nationale Voorlichting werd. Dat Heikal zo dicht bij Nasser heeft gestaan, zal waarschijnlijk bete kenen dat hij door de dood van de pre sident geleidelijk zijn bevoorrechte po sitie zal verliezen en dat hem de poli tieke macht ontnomen zal worden. Het onmiddellijke doel van de opvol ger zal zijn overhaaste acties te ver mijden, die tot een catastrofe in eigen land of aan het Suezkanaal zouden leiden. De combinatie Anwar Sadat als presi dent en generaal Fawzi als de man die de macht in handen heeft, lijkt op dit ogenblik het beste vooruitzicht voor Egypte. AMSTERDAM (A.N.P.). In erband met een nieuwe opzet van Galeries Modernes" (werk- iatschappij van Bijenkorf Beheer r.V.) zullen de filialen in Rotter dam (Hoogstraat), Enkhuizen en jorinchem van Galeries Modernes trorden gesloten. Het bij deze luitingen betrokken personeel 100 man) zal, voorzover over- ilaatsing binnen het concern niet mogelijk is, moeten afvloeien. )ver de afvloeiingsregeling is met Ie vakbonden overeenstemming lereikt Reeds eerder heeft Bijenkorf Beheer iangekondigd een nieuw type winkel- edrijf te willen ontwikkelen vanuit de Galeries Modernes. Het nieuwe bedrijf il van het type „Superstore" zijn, ge- leel gericht op de auto-mobiele klant ia derhalve vrij gelegen met veel par- leerruimte. Het verkoopsysteem wordt 'erwegend op zelfbediening gebaseerd, erwijl het assortiment een prijs-agres- ief karakter zal dragen. De winkels uilen een omvang hebben van mini- laal 8000 vierkante meter verkoopop- •ervlaktc. waarin een supermarkt is pgenomen. In de komende jaren zullen rikele p roefvestigingen worden geo- centfum van Amsterdam, ter vervan ging van de te kleine vestiging in de Kalverstraat, zal het Galeries Moder- nesfiliaal aan de Regulierbreestraat be gin 1971 worden omgevormd tot Hema- vestiging. Het personeel van dit filiaal zal vrijwel geheel worden overgenomen door de Hema en-of andere concernon derdelen. In de filialen te Utrecht. Arnhem. Rijswijk, Rotterdam (Hoogvliet) en Gro ningen, waar in totaal 1250 personen werkzaam zijn, zal zoveel mogelijk aan sluiting worden gezocht bij de toekom stige bedrijfsvorm. Dood Jimi Hendrix een open vraag LONDEN (AP) De Engelse lijk schouwer heeft de oorzaak van de dood van Jimi Hendrix een open vraag gela ten, nadat een patholoog had verklaard, dat de pop-zanger door verstikking om het leven was gekomen. De lijkschou wer deelde mee dat er te weinig aan wijzingen voor waren om aan te ne men, dat Hendrix zelfmoord haa ge pleegd. Volgens getuigenverklaringen zou de popzanger een grote dosis slaappillen hebben ingenomen. Het hof kon echter niet met zekerheid vaststellen 1 de doodsoorzaak geweest was. F geen aanwijzingen zijn, dat verslaafd was aan verdovende (ADVERTENTIE) Nachl op Saratoga doorgebrachl ROME (D.P.A.). President Nixon van de Verenigde Staten heeft gisteren op de eerste etappe van zijn tweede Europese reis besprekingen gevoerd met presi dent Giuseppe Saragat en premier Emilio Colombo van Italië en een bezoek gebracht aan paus Paulus. Op het laatste moment werd een bezoek ingelast aan de in het I weekeinde vrijgelaten Ameri kaanse gijzelaars die op doorreis I in Italië aankwamen. Bij de politieke besprekingen stonden het militaire evenwicht in het Middel landse Zeegebied (de zuidflank van de NAVO) en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in het middelpunt. Van Italiaanse zijde werd de nadruk gelegd op de ontspanning en ontwapening. Ook kwamen de perspectieven voor Europese éénwording ter sprake. De Amerikaanse president benadrukte de door de Verenigde Staten aangegane verplichting de NAVO te versterken en President Ni.ron werd op zijn Europees bezoek, dat hij momenteel aflegt, ook ontvangen door Paus Paulus VI. Hier ontvangt de Paus het Amerikaanse staatshoofd in de bibliotheek van het Vaticaan het Amerikaanse potentieel in de Mid dellandse Zee, „het zuidelijke anker van de NAVO", op peil te houden. Paus Paulus uitte tegenover president Nixon zijn bezorgdheid dat de crisis in het Midden-Oosten tot een „grote en verschrikkelijke brand" zou uitgroeien. Later ging Nixon aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip Saratoga in de baai van Napels en heeft de nacht aan boord van het schip doorgebracht. TWEEDE KLASSE PRIJZEN VAN: f 15,zijn gevaWen f 50,zijn gevallen f 50,zijn gevallen f 100,zijn gevallen f 100,zijn gevallen f 200,zijn gevallen f 400,zijn gevallen 599ste STAATSLOTERIJ 29 september 1970 op nummers op nummers op nummers op nummers op nummers op nummers op nummers op nummers eindigende op. eindigende op; eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op; EEN PRIJS VAN; f 2.000,te gevallen op het nummer: f 2.000,is gevallen op het nummer: f 2.000,is gevallen op het nummer: f 2.000,is gevallen op het nummer: f 2.000,te gevallen op het nummer: DE PRIJS VAN: f 5.000,is gevallen op het nummer: f 50.000,is gevallen op het nummer: DE EXTRA PRIJS VAN: f 100.000,is gevallen i de serie D op het nummer; 088376 074754 047064 023305 038896 074596* 074506* Let wel; Op nummer 632 is tevens een prijs van f 15, gevallen en op nummer 074598 is bovendien een prijs van f 200,gevallen. CALCUTTA (AP) Een cholera epi demie is uitgebroken in tien dorpen in het district Biharsharif in de Indiase staat Bihar, ongeveer 460 km. ten noord-oosten van Calcutta, aldu6 is in officiële kringen bekend gemaakt. De ziekte zou al 43 doden hebben geëist en meer dan vijftig zouden in ziekenhui zen zijn opgenomen. Dit heeft zoveel paniek gezaaid dat dorpelingen met al hun bezittingen naar veilige gebieden zijn gevlucht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 9