Qeidóc Soumnt Nederland betaalt niet teveel kijkgeld TENNISKAMPIOENSCHAPPEN IN SPORTPANORAMA Studio Sport Rechtvaardige rebel Opbloei van renaissance Banditenstreiche Tijdens Tour de France meer geluisterd naar Hilversum Apen jungle in Hilvarenbeek Wielrenners voor W.K. DE WET EN DE PROFETEN Atletiek en zwemmen Langs de lijn CHOPIN OP MAJORCA VIJFDE VAN BEETHOVEN PAGINA 2 LEIDSE COURANT ZATERDAG 25 JULI 1970 De rijkdom van het Vaticaan HP gezette tijden komen de financiën van het Vaticaan in opspraak en dan meestal vanwege boeken of artikelen die beweren of suggereren, dat het opperbestuur van de Katholieke Kerk beschikt over onmetelijke rijkdommen. Nu heeft een auteur, die serieus geprobeerd heeft het bezit van hel Vaticaan te achterhalen, wel betoogd, dat tegenover de waarschijnlijk on metelijke rijkdom ook „onmetelijk grote" taken staan, maar daarmee zijn de bestaande vragen niet beantwoord. Een recent artikel in het Zwitserse blad Tribune de Lausanne heeft via de Osservatore Romano tot een officieuze tegenspraak geleid; op het bericht dat het Vaticaan een bezit zou hebben ter waarde van bijna vijfenveertig miljard gulden, is gereageerd met een commen taar volgens hetwelk genoemde cijfers volkomen uit de lucht gegrepen zouden zijn. De Osservatore heeft onderdelen van het artikel in het Zwitserse blad, die betrekking hadden op aandelenbezit, pertinent ontkend en laten door schemeren, dat het werkelijk bezit van het Vaticaan slechts een fractie is van wat er beweerd wordt. Ook uit andere betrouwbare bron de Italiaanse regering is bevestigd, dat het aandelenbezit van het Vaticaan niet veel meer is dan een half miljard. Maar over de werkelijke omvang van de rest van het bezit blijft vaagheid hangen en dat is de bron van beweringen, die kritiek, ergernis en onbegrip wekken. i komen zal en naar onze mening moet men daar alles op alles zetten om het j moment van de dwang voor te zijn. Soberheid Openheid WAT we op kerkelijk terrein in het klein binnen eigen grenzen er varen hebben, wreekt zich natuurlijk ln het groot op wereldniveau: het vol slagen gebrek aan openheid op financieel gebied leidt in het gunstige geval tot misverstand en als hel erger wordt zelfs tot conflicten. Terecht heeft de reeds eerder door ons ter sprake gebrachte auteur op gemerkt, dat de taken van de Kerk op godsdienstig en sociaal terrein „onmete- lijk groot" zijn. Meer openheid op finan cieel gebied zou voor de Kerk een zegen zijn, omdat er dan meer begrip komt voor haar doen en laten. Het kan best zijn, dat zo'n openheid ook bepaalde fouten en wantoestanden aan het licht brengt; dat mag dan niet hinderen, wanneer daardoor levens voor iedereen duidelijk wordt, hoe in grote lijnen de 'Kerk op financieel gebied weinig te ver- wijten valt. Onder druk Is er in de eigen kerk provincie meer openheid gekomen en bleek dat bepaalde meningen op on juiste feiten berust hebben. Momenteel zijn onze kerkelijke autoriteiten genood zaakt om vanwege dreigende financiële nood naar een ver-gaande openheid te 'ook ten Vaticane eenmaal IJEEL begrijpelijk is, dat bij het aan- schouwen van de armoede en grote j ellende van grote delen van de wereld ook een tot de werkelijke proporties teruggebracht bezit van de Kerk nog j kritiek en ergernis blijft veroorzaken. Voor ons is de vraag, of men dan in de eerste plaats moet denken aan het bezit J van onroerend goed bij de Kerk als j instituut. Wij zijn er zeker van, dat een deel van het onroerend goed zijn waarde ontleent aan artiestieke be- I tekenis; door verkoop hiervan kan geld vrijgemaakt worden, maar dit wordt dan weer onttrokken aan ander kapitaal, dat evengoed voor het lenigen van ellende aangewend had kunnen worden. Ander bezit grond en effecten zou alleen dan te veroordelen zijn, wanneer vast staat dat verkoop hiervan de Kerk beter in staat stelt haar charitatieve en sociale verplichtingen te vervullen dan vla de middelen die gewone exploitatie van dit bezit verschaft. Meer reden tot kritiek veroorzaken naar onze smaak de persoonlijke leef wijze van kerkelijke functionarissen en van verschillende christenen in het al gemeen. Een mentaliteitsverandering in dit opzicht zou de nood in de wereld, zo goed als zeker, beter helpen be strijden dan wat sommigen verwachten van een algehele „uitverkoop" van het Vaticaanse bezit. Niet ten om-echte is al eens de vraag gesteld, of de geest van het christendom in de wereld nu zo veel sterker zal gaan spreken, wanneer de Kerk als instituut voor iedereen waar neembaar arm zou zijn, maar haar vol gelingen individueel de door het evan gelie aanbevolen soberheid alleen maar betrachten inzoverre dit henzelf aan genaam is. Voorbeeld IVTETTEMIN blijft in het kader van de reorganisatie van de Kerk een nood zaak dat er een einde komt aan de geheimzinnigheid rond de bezittingen van het Vaticaan. De Osservatore moge dan terecht een onderscheid maken tussen de Kerk als wereldinstituut en de Heilige Stoel, wanneer men ten Vaticane de indruk blijft wekken dat er wat te verbergen valt, blijft de publieke opinie wantrouwend i Zoals in de civiele samenleving zal I ook in de Kerk volkomen openheid op financieel terrein slechts één onderdeel van de middelen zijn om tot betere ver- houdingen in do wereld te geraken, j Maar het is een nuttige bijdrage daartoe. Waarom zou men dan nalaten die open heid in zo ruim mogelijke mate te be vorderen. Des te sterker staat dan de Kerk of om het nu op één persoon te betrekken de paus wanneer op alle priesters en leken een appèl gedaan wordt om ter zake van bezit en persoonlijk gerief als christenen het voorbeeld van Chris HILVERSUM (A.N.P.) Van de 37 bij de Europese Radio Unie aangesloten landen betaalt men in Hongarije en Tsjecho-Slowakije het meeste, luister- en kijkgeld. In Spanje. Griekenland en enkele kleine staatjes daarentegen kent men helemaal geen luister- of kijkgeld Ten aanzien van de grootte van het bedrag, dat in de verschillende Eurovisielanden aan luistergeld moet worden betaald, voert Roe menië met 72 gulden (per toestel) de ranglijst aan, gevolgd door Tsjecho-Slowakije met 61 gulden en Hongarije met 37 gulden, onaf hankelijk van het aantal toestellen. In andere Oosteuropese landen is hel luisteren naar de radio echter aanmerkelijk goedkoper. In Bul garije betaalt men 16 gulden per toestel, in Joego-Slavië 22 gulden. Nederland staat met 24 gulden op de veertiende plaats. Van de landen, waar men een af zonderlijk kijkgeld kent. betaalt men in Hongarije verreweg het meest: 186 gulden. Roemenië komt op de tweede plaats met 108 gul den per toestel en IJsland op de derde met 96 gulden per toestel. De ranglijst van landen, waar men een gecombineerd luister- en kijk geld kent, wordt aangevoerd door Tsjecho-Slowakije met 153 gulden Zweden komt op de tweede plaats met 126 gulden voor een kleuren- ontvanger. Ook in de Scandinavi sche landen is het televisiekijken en radioluisteren vrij duur. In Finland moet men voor een kleu- renontvanger 155 gulden betalen. Nederland neemt met een gecom bineerd luister- en kijkgeld van 75 gulden per jaar ook hier een tamelijk bescheiden plaats in. Een en ander blijkt uit door het maand blad van de Europese Radio Unie gepubliceerde cijfers over het luis ter- en kijkgeld in Europa. Van maandag 27 juli tot en met zondag 2 augustus worden op dc banen van het Melkhuisje in Hilversum de Internationale Tenniskampioenschappen van Nederland gehouden. „A.V.R.O.'s Sportpanorama" zal in een aantal reportages, die in kleur worden uitgezonden, aandacht schenken aan ctit tournooi van de Hilversumse Lawn Tennisclub. Dat gebeurt op de volgende dagen: dinsdag 28 juli van 19.30 lot 19.55 uur via Nederland I; vrijdag 31 juli van 19.30 tot 19.55 uur en van 20.20 tot 21.45 i TELEVISIE VANAVOND i Nederland II r van 16.02 tot 17.30 i directe uitzending v beginnen om 12.00 i - de Nederland I vc de finales dames- voor de finale hen i de halve finales; zaterdag 1 augustus r de samenvatting en de gedeeltelijke heren-dubbel; zondag 2 augustus te i enkelspel. Juist als het Canadese parlementslid Quentin Durgens, hoofdpersoon uit de serie „De rechtvaardige rebel", succes lijkt te hebben met een huizenbouw- project tegen lage kosten in zijn dis trict hij kan een stuk grond tegen redelijke prijs kopen stijgt plotseling de prijs van de grond onrustbarend. Bovendien wordt vervolgens de in prijs gestegen grond door de staat opgekocht voor het aanleggen van een vliegveld, nog wel vlak bij de be bouwde kom. Het is Quentin al gauw duidelijk dat ergens op hoog niveau istvüi gezwendeld werd. Maar Zóndag NOS Ned. II, 20.20 In het televisieprogramma „Studio Sport" van de NOS van morgen komen o.m. ae volgende sportevenementen voor; Bosbaanregatta in Amsterdam; de honkbalwedstrijd StorksSparta in Den Haag; De cricketwedstrijd Neder landIerland in Den Haag; Holland Week in Loosdrecht (zeilen); Nederlands kampioenschap regenbogen in Alkmaar (zeilen); Nederlandse atletiekkampioen- schappen in Haarlem; Nederlandse zwemkampioenschappen in Den Haag. Zondag NOS Ned. II. 19.30 uur De renaissance is het onderwerp van de vierde afleverin ;t de BBC-serie "Civilisatie", die a titel kreeg "De mens, maatstaf alle» dingen" In de vroege renaissance kwamen Alberti en anderen van zijn tijd naar voren, mensen vol zelfvertrouwen, die vreug de schiepen in kunst en ideeën. Sir Kenneth Clark bezoekt Florence - waar het Europese denken eerst een nieuwe impuls had gekregen door de herontdekking van het klassieke ver leden - en zet zijn reis voort naar de paleizen van Urbino en Mantua, cen tra van de beschaving der renaissan- Hoofdpersoon in de operette „Ban ditenstreiche", waarmee de KRO bijna de gehele zaterdagavond de kijkers aan het scherm probeert te binden, is de hoofdman Malandrine, die een zwak heeft voor jonge bruiden en rijke buit. De Nederlander Anton de Ridder speelt deze rol. Men kan hem in actie zien in een uitvoering van Frans von Suppé s humoristische werkstuk zoals het „Theater am Gartmerplatz" het heeft gerealiseerd. Dat gebeurde in München en het werd dus een televisiereportage, die het voordeel heeft niet te zijn na-, gesynchroniseerd. Hel is allemaal ..echt" wat er gebeurd. Kurt Pscherer voerde de regie. KRO Ned. II. 20iÓ%ur NEDERLAND 1 20.00 uur: Journaal KRO 19.04 uur: VARA 20.20 uur: Kinderen praten 16.00 uur: Nieuwe Oogst 19.30 uur: Journaal 21.50 uur: Debbie Reynolds- 16.02 uur: High Chaparral show Dagje ouder 22.40 uur: 20.00 uur: 17.00 uur: Wereldmuziek- Journaal Banana Splits 20.20 uur: NOS Banditenstreiche. 18.00 uur. Journaal operette Sport 22.45 uur: 18.45 uur: Pipo de Clown NEDERLAND II Journaal 18.55 uur: NOS Journaal 18.45 uur: AVRO Pipo de Clown 19.04 uur: 18.55 uur: Rally-cross Journaal HILVARENBEEK Bij het safari park van de Beekse Bergen tussen Til burg en Hilvarenbeek komt een „apen- jungle", die zondag 2 augustus wordt geopend. De eerste apen, bavianen, zijn al in het park aangekomen en zorgden meteen al voor een grote verrassing door maar liefst zeven jongen te wer pen. De spenjungle krijgt aansluiting op het leeuwen- en jachtluipaardenpark door middel van een speciale toegangs- sluis, die er voor moet zorgen dat de roofdieren niet in het apenwoud kun nen komen en andersom de apen niet tussen het verscheurend deel van de dierenwereld. AMSTERDAM De sportcommissie van de KNWU heeft in overleg met coach Middelink reeds negen amateurs definitief aangewezen voor de wereld kampioenschappen op de weg in Enge land. In de individuele wegwedstrijd op 15 augustus zullen uitkomen: Fedor den Hertog (Ermelo), Kees Koeken (Acht maal), Matthijs de Koning (Scherpen- zeel), Popke Öosterhof (Eelde) en Cees Priem (Goes). Voor de zesde plaats zal eind volgende week aan de hand van o.m. de resultaten in de Ronde van Schotland en wedstrijden in Duitsland een keuze worden gemaakt uit "Wim Bravenboer (Rotterdam), Hennie Kuy- per (Denekamp), Henk Nieuwkamp (Borne) en Ben Janbroers (Amsterdam), die is toegevoegd aan de voorlopige selectie, die vorige week bekend werd gemaakt. Daaruit zijn bij de definitieve keuze Limburger Jo van Pol en de Groninger Frits Schuer verdwenen. Voor de ploegentijdrit over 100 km op 13 augustus zijn aangewezen Adrie Duyker (Beverwijk), Fedor den Hertog (Ei-melo), Popke Oosterhof (Eelde) en Tino Tabak (Egmond aan Zee). Reser ves zijn Matthijs de Koning en Cees Priem. Voor het wereldkampioenschap op de weg voor profs, dat op 16 augustus in het Mallorypark bij Leicester wórdt ge houden zijn -twaalf renners aangewe zen. Aan de hand van keuringen zullen volgende week de tien definitieve ren ners worden aangewe?en. De twaalf geselecteerden zijn: Peter Kissner (Ste kende), Jan Janssen (Putte), Joop Zoe temelk (Rijpwetering), Gerard Vianen (Kockengen). Evert Dolman (Elsloo), Rini Wagtmans (St. Willebrord). Jan Krekels (Born), René Pijnen (Woensdrecht), Harry Steevens (Elsloo), Harm Otten- bros (Hoogerheide), Jan van Katwijk (Oploo) en Eddy Beugels (Sittard). Ole Frit sen geopereerd GRONINGEN De Groningse eerste- divisieclub GVAV zal het de eerste maanden zonder Ole Fritsen moeten stellen. De Deen heeft tijdens de trai ning zijn achillespees gescheurd en is daaraan geopereerd. Het scherm bood gisteravond weinig diepgaande dingen, maar wel divertis sement. Allereerst schudde Koos Pos- tema diverse onderwerpen en perso nen Zomaar een zomeravond uit zijn mouw, ofschoon hij precaire zaken, zoals de STER-vergoeding voor de dagbladen, niet uit de weg ging. Men kon met hem alle kanten uit: van de drie buigzame zusjes en Hearts of Soul tot Boy Edgar, die nauwgezet werd ontleed door een panel met een scherpe kijk op Boys persoonlijkheid, heid. We hebben op deze zomeravond noch tans het een en ander moeten missen, omdat op het andere net intussen het „Spel zonder grenzen" was begonnen, dat zich met andere proeven op inter national niveau bewoog. Het hoogste aantal pun'...: werd in de wacht gesleept door Duitsland, waarna Bel gië volgde met 40. Nederland kwam pas op de zesde plaats, na aanvanke lijk hoge ogen te hebben gegooid. Bolsward bleef zodoende onder Gene- muiden en verspeelde de finalekans. Morgen brengt de NCRV, direct na dc Scheepsjongens van Bontekoe een kleurenproduktie op het scherm onder de titel „De wet en de profeten" Deze Amerikaanse film toont het Oude Testament zoals dat in beeld werd gebracht door een aantal meesters uit de Europese en Amerikaanse schilder kunst, te weten Michelangelo. Rafaël. Tintoretto. Rembrandt. Rubens, Velas quez, Murillo, Poussin en Turner. Ter ondersteuning en begeleiding klinken toepasselijke bijbelteksten, die samen met de beelden dit gedeelte van de bijbel in een unieke vorm tonen. Het Nederlandse commentaar bij deze bijna een uur durende film wordt gesproken door Gerard Re- Zondag NCRV Ned. 1 19.37 uur. HILVERSUM (ANP) Tijdens dc Tour de France (van 26 juni tot en met 19 juli) is ruim tweemaal zoveel naar Hilversum III geluisterd als nor maal. terwijl de luisterdichtheid van Veronica vrijwel gelijk bleef. Dit is een van de voorlopige conclusies van het onderzoek, dat het bureau Intomart in opdracht van de afdeling studie cn onderzoek van de NOS heeft ingesteld naar de beluistering van Hilversum III tijdens de Tour de France, toen door de NOS hij wijze van experi ment onder de titel „Radio Tour de France" de zgn. horizontale program mering (vaste presentatoren op vaste uren) werd geïntroduceerd. De gemiddelde luisterdichtheid tij dens deze proefperiode bedroeg 15 procent, hetgeen neerkomt op 1.350.000 luisteraars. De luisterdicht heid van Veronica was in die periode 7 tot 8 procent, van Hilversum I en II samen bijna 3 procent. Normaal is de luisterdichtheid van Hilversum II bijna gelijk aan die van Veronica. Het experiment met de horizontale programmering heeft de NOS vele hon derden telefonische en ruim 6000 schriftelijke en meest positieve reacties opgeleverd. Ofschoon uit de enquête is gebleken, dat ruim een derde van de ondervraagden de presentatie op Hil versum III tijdens de Tour de France beter vond dan vroeger, bleek toch 60 procent de gewijzigde programmaop- bouw te zijn ontgaan. DE NOS-televisie zendt morgen be halve het journaal, het weekjournaal, de verkeersinformatie, de Verrekijker en een aflevering uit de serie Afri kaanse verhalen van Kees Brusse twee sportreportages uit. Om 16.20 uur begint een reportage van de nationale atletiekkampioenschappen die vandaag en morgen in het Pim Mulierstadion in Haarlem worden gehouden. .Commentaar bij deze wedstrijden wordt verzorgd door Jan Kamlag en Theo Reitsma. Regie: Louis Wage. Aansluitend op zondag volgt tot 17.00 uur een verslag van de natirnale zwemkampioenschappen in het zwem bad „Nvlan" te Leeuwarden. Ook hier van wordt vandaag een reportage uit gezonden. Jean Smits verzorgt het commentaar. regisseur is Rudolf Spoor. Zaterdag en zondag NOS Ned I 16.00 en 16.20 uui In het sportprogramma „Langs de lijn" van de NOS-radio, dat morgen van 14.00 tot 17.00 uur via Hilversum III en van 18.05 tot 18.30 uur via Hilver sum 1 wordt uitgezonden, wordt aan dacht besteed aan: Nationale atletiek kampioenschappen in Haarlem (ook op zaterdag 25 juli tussen 12.30 en 13.00 uur via Hilversum I in „Tussen start en finish" van de VARA en tussen 17.02 en 18.00 uur via Hilversum III in NCRV's Sportahow"; nationale zwem kampioenschappen in Leeuwarden; Bos baanregatta in Amsterdam (ook op zaterdag 25 juli in „Sportahow van de NCRV); Paardenkoersen in Alkmaar en Emmeioord-; Holland Week I in Loos drecht (zeilen); nationale regenboog- kampioenschappen in Alkmaar (zeilen); cricketwedstrijd NederlandIerland in Den Haag; honkbal. „Langs de Lijn" wordt gepresenteerd door Peter van Brakel en Bert Cor- poraal. Samenstelling en regie: Ben Dmgerdis. NEDERLAND I NOS: 15.30 uur: Journaal 15.32 uur: Weekjournaal 15.52 uur; Verkeersinformatie 15.55 uur: De verrekijker 16.05 uur: Afrikaanse verhalen 16.20 uur: Passepartout met atletiek en zwemmen 18.55 uur: Pipo de clown IKOR: 19.00 uur: Hoe het begon 19.05 uur: Zingend geloven NCRV: 19.30 uur: Scheepsjongen van Bontekoe 19.37 uur: De wet en de profeten 20.30 uur: Journaal 20.35 uur: Chopin op Mallorca 21.35 uur: Promenadeconcert met Caroline 22.20 uur: Dagsluiting 22.25 uur: Journaal NEDERLAND II NOS: 18.55 uur: Pipo de clown 19.00 uur: Journaal 19.05 uur: Wooblnda 19.30 uur: Studio Sport 20.20 uur: De rechtvaardige rebel 21.10 uur: Civilisatie 22.00 uur: Vijfde symfonie van Beethoven 22.30 uur: Journaal NEDERLAND I NOS: 18.45 uur: Pipo de clown 18.55 uur: Journaal 19.04 uur: Coronationstreet 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Met de muziek me 21.20 uur: De versierder 22.40 uur: Journaal NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: Pipo de clown 18.55 uur: Journaal 19.04 uur: Internationaal agrarisch nieuws NCRV: 19.30 uur: De scheepsjongens van Bontekoe 19.36 uur: De wetten van de wildernis 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Hier en nu 20.45 uur: Ingeborg Hallstein, zangeres 21.40 uur: De regels van het spel 22.50 uur: Een hemel op aarde 23.00 uur: Journaal Stereo: Klassieke srken (opn). 22.00 Licht rnuziekpro- ingen. 22.45 Stereo: Trio Trio an Dijk en solisten. 23.15 Stereo: I.ui uislerliedjes. 22.25 gebed. 22.30 Nieuws. 22.40 Stereo: Toen licht muziekprogramma met sportl ten. 23.55—24.00 Nieuws. BRUSSEL (NED) 3: HILVERSUM I 402 M VARA: 8.00 Nieuws. 8.10 Socialistisch strijdlied. 8.13 voor het platteland._8.25 Wat solist: klassieke en moderi: ziek. In de pauze: 15.15—15.35 Dichters in de Vaart (VI): voordracht en muziek. 16.30 Jazz uil het Historisch Archief. CVK: 17.00 Gere formeerde kerkdienst. 18.00 Convent: weke lijks half uur over en uit de kerk. IKOR: 18.30 Liturgie en kerkmuziek: magazine. NCRV: 19.00 Nieuws. 19.07 Stereo: Gewijde muziek (gr.). 19.45 Onthaal: bonte muzikale show. 13.00 Nieuws. 13.10 De toestand in de wereld, lezing. 13.19 Radiojournaal. 13.35 Knipperlichtverkeers- magazine. 14.00 Biels en C.. radiofeuilleton. NOS: 14.30 Programma voor de gastarbei ders. VARA: 17.00 Stereo: Populair Muzieks- how met ARA-dansorkest en solisten. 17.50 Nieuws. NOS: 18.05 Mededelingen. 18.10 Langs de lijn: sportreportages en -beschou wingen. VARA: 18.30 Daarom breng ik _Cn °D Z° VPRO 19.: Nieuws. 19.35 Moderne kamermuziek (opn). AVRO: 20.30 Stereo: In de kaart gespeeld: gevarieerd verzoekplatenprogramma, 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.43 RADIO JOURNAAL. 22.55 Stereo: Late Plate: licht platenprogramma. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 M KRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Stereo: I klassieke muziek (gr.). 9.00 Nieuw HILVERSUM III 240 M EN FM-KANALEN AVRO: 9.00 Nieuws. 9.02 Drruit!: licht platenprogramma. 10.00 Nieuws. 10.02 Juist op zondag. 11.00 Nieuws. 11.02 Muziek Mo- zï'ek. VARA: 12.00 Nieuws. 12.02 Met vrien delijke groeten..: verzoekplaten. 13.00 Nieuws. 13.02 NAR: Nederlandse Artiesten Revue. NOS: 14.00 Nieuws. 14.02 Langs de lijn: sportreportages en lichte grammofoon- muzlek. (15.00 en 16.00 Nieuws.) AVRO: 17.00 Licht platenpro- BRUSSEL 324 j" Opera-°en bBelcantoconcert. (14.00 15.00—23.40 Verkeersinformatie.) 15.30 Een overnachtingsstempel uit de jeugdherberg Burcht Altena (Wesl- Duitslamd), de eerste jeugdherberg ter wereld, is bij jonge, maar ook bij oudere trekkers van alle nationali teiten en huidskleuren erg in trek. Vele buitenlandse natuurvrienden bezoeken het graf van Richard Schirmann, de oplichter van de jeugdherbergen, aan wiens activi teiten, brieven, artikelen, reke ningen en kwitanties voor giften in het herbergmuseum van de burcht Concert met Caroline Op 24 tnei van het vorig jaar maakte de NCRV in „De Doelen" te Rotter dam opnamen van een promenadecon cert dat werd gegeven door het Rot terdams Philharmonisch Orkest ondei leiding van de jonge Amerikaanse di rigent James de Preist. Als soliste werkte aan dit concert mee de alt mezzo Caroline van Hemert. Het eer ste deel van deze opname brengt de NCRV morgen op het scherm. Hierin worden de volgende werken uitge voerd: Ouverture en Allegro uit „La Sultane" van Couperin in een bewer king van Milhaud, ..Dido's klacht" van Purcell, aria's uit „Rodelinda" en ..Be renice" van Handel en ter afsluiting de ouverture „Meeresstille und glückliche Fahrt" van Mendelssohn. Zondag NCRV Ned I 21.35 uur. In de winter van het jaar 1838 heb ben de componist Frédêric Chopin en de schrijfster George Sand drie r den in een verlaten klooster op het eiland Majorca doorgebracht. Echte en nagemaakte herinneringen aan deze romantische geschiedenis trekken nog jaarlijks ontelbare toeristen. Morgen zendt de NCRV een kleurenfilm uit van de Norddeutsche Rundfunk, ge maakt onder regie van Victor Staub. waarin op humoristische wijze de even verbitterde als bizarn rentiestrijd om de gunsten der bezoe kers wordt getoond, en natuurlijk ook aandacht wordt gegeven aan de „be levenissen" van de componist. De tek sten van Leo Nadelmann worden ge sproken door Ineke Swaneveld en Siem Vroom. Zondag, NCRV Ned. I 20.35 uur. De N.O.S.-lelevisie zendt morgen in kleur een programma uit van de Duitse maatschappij Cosmotel waarin de Berliner Philharmoniker o.l.v. Her- bert von Karajan de 5e Symfonie van Beethoven uitvoert. De vier delen zijn: allegro con brio; andante con moto; allegro; alegro. Regisseur is Henri Georg Clouzet. Zondag NOS Ned. II 22.00 uur. 2.00 VPRO-Maandag; gevarieerd programma iel klassieke muziek. (13.00 Nieuws). NOS neer.klankbeeld over de huidige kindei - escherming. 15.30 Eurojazz: JazzorUest van e Noorse Omroep. AVRO: 16.00 Nieuws. 16.0: ika. 16.30'uit de tent gelokt: vrolijk vakan- itereo: Lichte orgelmuziek (gr) Overheids- oorlichting: 17.40 Den Haas aan de lijn. iVRO: 17.55 Mededelingen. Debbie Reynolds Het dreigt ditmaal voor Debbie Rey nolds in de show letterlijk en figuur lijk in de soep te lopen. Ze wordt door een verborgen camera gefilmd, als ze op de supermarkt een blik soep koopt van een merk, dat later gevoerd blijkt te worden door een firma, die de grootstp concurrent is van de zaak, die een t.v.- programma van haar echtgenoot gel delijk steunt. Natuurlijk wil Debbie dan afzien van haar reclame voor het „verkeerde" merk soep. Maar dat is niet zo eenvoudig KRO Ned. II, 19.30 uur 12.26 Mede< land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Acut- laiteiten.) 1400 Muziek uit uw vakantieland (gr 14.25 Stereo. Jeugd en kamermuziek (V). Bas en piano: klassieke en moderne muziek. 15.00 Hervormde middagdlenst. NOS: 15.30 Zoeklicht op Nederland: infor- lil. NCRV: 17.30 Ster programma. 10.00 Nieuws. 10.03 Popstation. (11.00 Nieuws.) TROS: 12.00 Nieuws. 12.03 Jam-On-Radio. KRO: 13.00 Nieuws. 13.03 SÊ* platenprogramma. 14.00 l0RRrrr!°00 popmag! 17.02—18.00 Draaiiijofdraaiik: verzoekplaten. Weerbericht pers.) 12.55 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, mededelingen, dag klapper en SOS-berichten voor schippers. 13.20 Tafelmuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Symfo nisch concert. (15.00 Nieuws.) 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Voor de zieken. 17.15 Licht muziekprogramma.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 2