Leids lustrumcongres slaakt Universitaire Wanhoopskreet' Katwijkse raadsmeerderheid stemt zwembad zondag open CHU-raadslid Pronk verlaat huilend de zaal Aantal voorstemmers groter dan verwacht C&icbeSowta/nt bioscopen in LEIDEN Anthony Quinn burgemeester in oorlogskomedie 'Het geheim van SANTA VITTORiA' COORDINATIERAAD VOOR KRITISCHE STUDIE Voorstel KATWIJK De kogel is door de kerk. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond met 13 stemmen voor en 7 tegen besloten om zwem bad „De Mierenweide" op zondag open te stellen. Niet de hele zondag, alleen 's middags van 1 tot 4 uur gaan de hekken open. Dit in verband met de diensten die er in de naast het zwembad gelegen Gereformeerde kerk gehouden worden. Met dit besluit is een eind gekomen aan een voor Katwijk zeer onzekere periode. Een periode van stakende stem men, protestdemonstraties en kraken van het zwembad. Het einde van deze „weg zonder einde" kwam nog onverwacht, want het was niet de ibedoeling geweest om deze kwestie nu nog te behan delen. Dat de zaak toch aan de orde kwam lag aan het verzoek om openstelling dat door elf raadsleden was ingediend. Een verzoek, dat voor de tegenstanders van het zwemmen op zondag kwam als een don- jjr1i bij heldere hemel. tegen." De In Katwyks politieke sores vergrijsde CHU'er stond vervolgens op en verliet in tranen de zaal, zjjn collega volksvertegenwoordigers in opperste ver bazing achterlatend. Lang bleef het echter niet stil. Bijna alle raadsleden wilden en kregen het woord over deze zwaar op de maag lig gende affaire. De SGP'er Van der Mey bleef bij zijn kritiek op het gevoerde beleid en zei verder: „Als het bad opengaat, dan zal een groot deel van de bevolking met een onbevredigd gevoel blijven rondlopen. Een klein deel van de bevolking treedt dwingend op en daarvoor capituleert de Verkeerd beeld Daar was de CHU'er Timmermans het helemaal niet mee eens. „Wij hebben dit verzoek niet ingediend omdat we nu plotseling zo bang waren geworden voor de krakers. Helemaal niet. We laten ors ook niet door een kleine minderheid de wet voorschrijven. Dat is allemaal onzin. Dit voorstel ligt op tafel, mjjne heren, omdat de vorige raadsbesluiten over dit onderwerp een verkeerd beeld van de verhoudingen geven. Iedereen weet toch dat als de heer De Krijger er twee maan den geleden by geweest was dat het er dan al door zou zijn geweest? De volgende die het woord kreeg was de tegenstemmende CHU'er Berkhey. Hij gaf toe dat het raadsbesluit niet op een meerderheid berustte, maar het blijft natuurlijk een wettig besluit. En dat Buitenparlementaire actie oogstte succes Dat blijkt o.m. uit de brief die SGP'er Klaas v. d. Mey aan b. en w. had ge stuurd. In deze brief keurde by namens zijn fractie het beleid van de burgemees ter sterk af. De burgemeester heeft de taak er voor te zorgen dat een raads besluit uitgevoerd wordt. „Door zo te handelen heeft u ernstige precedenten geschapen voor de toekomst. Gaat u door met dit beleid?", aldus de heer Van der Mey in zijn brief. In zijn antwoord ging burgemeester Ver meulen uitvoerig op de zaak in en ver telde waarom hij besloten had geen ge weld te gebruiken tegen de krakers. Hierna kwam dan eindelijk het uur U. Nu zou gaan gebeuren waar de bom volle tribune op wachtte. Zou 't zwem bad poen gaan. Ja of nee? „Ik ga weg De CHU'er begon fel. „Deze gang van zaken is zeer onbevredigend. Dit is een hlimage, het raadbeslult wordt met voe- te» getreden. Ik kan niet accepteren, zei hy hevig ontroerd nu, dat raadsle den die niet uit Katwijk afkomstig zijn o\er zo'n specifiek Katwijkse zaak be slagen. Ik ga weg, maar ik ben en blijf Daarmee was de koek wel ongeveer op, alleen de heer Van der Meij (SGP) kwam nog even in de ring om aan wet houder Bergman te vragen of het waar was dat het personeel van het bad en- bloc ontslag zou nemen als het bad open mocht gaan. De wethouder zei slechts te weten dat er twee personeelsleden niet op zondag wilden werken. Van verdere activiteiten was hem niets bekend. De meerderheid waarmee het voorstel werd aangenomen, was tenslotte grotei dan verwacht. Alleen de gehele SGP- fractie en de CHU'ers Berkhey, G. Berg man Czn (niet te verwarren met de wet houder die voor stemde) en Vooys, stem den tegen. Op de publieke tribune haalde men op gelucht adem, de voorstemmers wreven zich tevreden in de handen, aan de an dere kant schudde men niet-begrijpend het hoofd. De strijd was gestreden. moet gehandhaafd blijven, zo zei hij. Hij ging verder in op de heersende gezags crisis. „De politie verliest geweldig aan gezag. De tijd is nabij dat ze alleen nog maar durft op te treden tegen jongelui, die zonder licht rijden. En dan (hij ver hief nu zijn stem) moeten het er nog niet teveel zijn, want dan gebeurt er nog Marius de Vries van de Vrije Lijst toon de zich, zoals verwacht, een voorstan der van openstelling. Hij zei zich (zoals de meeste raadsleden) geërgerd te heb ben aan de houding van de heer Pronk. Net zoals hij zich gestoord had aan uit latingen van de heren Neerbos en Van Dijk (SGP) in de Leidse Courant. Tegen burgemeester Het was wethouder Van Dijk zelf die de Vrye Lijst man van repliek diende. „De krant! De krant!, die «chryft zo veel. Het is heel anders overgekomen dan ik het bedoeld had. Maar ik zou wel willen dat de heer De Vries zijn woor den terugnam en dat ook de krant in bindt." En wat het zwembad betreft. Was er nu een raadsbesluit, ja of nee? Men krab belt voor een kleine minderheid terug, i Er is geen eind aan. Wie zegt mij nu dat ze om vier uur wel het zwembad uitgaan Het spijt me, maar ik kan me j ook niet verenigen met het beleid van Verstandig besluit |"*Ve Katwijkse gemeenteraad heeft gis- teravond een verstandig besluit ge nomen door het zwembad De Mierewei- de toch op zondag open te stellen. Een besluit op de valreep. Wellicht juist op tijd, omdat de nieuwe samenstelling van de raad in september met nog meer SGP'ers die mogelijkheid veel kleiner zou kunnen maken. Overigens werden twee vorige raadsbe sluiten om het zwembad op zondag dicht te houden wel genomen met een raads meerderheid, met de hakken over de sloot, maar niet alle voorstanders waren toen aanwezig. Bovendien is het goed gebruik in een democratie rekening te houden met de wensen van een minder heid. Wat in Katwijk gebeurde was dat een kleinst mogelijke meerderheid aan die minderheid zijn wil oplegde. Daarnaast heeft Katwijk ook een ver antwoordelijkheid ten opzichte van de toeristen die er zomers komen voor rust en recreatie. Bij sluiten van het bad zou den zü bij minder gunstig zeeweer tot ledigheid gedoemd zijn. Een ledigheid die, zoals de SGP zelf bij tijd en wijle uitroept, „des duivels oorkussen is.". Er is al veel geklaagd over de stede- bouw in Katwijk. Nu blijkt ook nog eens hoe onverstandig men is geweest door een zwembad naast een kerk te bouwen. LIDO Anthony Quinn staat be kend als een acteur, die zoveel aanbiedingen krijgt, dat hy zijn rollen met zorg kan kiezen en dat ook doet. Waarom hij die van Bombolini in „The secret of Sancta Vittoria" aan vaardde is duidelyk. Deze vriendelyke dorpsgek, vrolijke nietsnut met toch een dosis levenswijsheid kan men zien als een voortzetting van zijn rol in „Zorba de Griek", Een blijmoedige kolos, die op innemende wijze zich van zyn eerste verantwoordelijke taak kwyt door het geheim van zjjn dorp Santa Vittoria met gevaar voor eigen leven te bewaren. Dat geheim bestaat uit een klein mil joen flessen landwijn, die de na de Italiaanse overgave tot burgemeester gebombardeerde Bombolini heeft ver borgen voor de alles confisquerende Duitse pen. De wijnvoorraad van de coöperatie is het hele bezit van het dorp en verborgen in een oude Ro meinse grot. Het eerste deel van de film is verreweg het sterkst. In enkele scenes schetst regisseur Stanley Kra mer ons de situatie in een kleine ach teraf gelegen gemeenschap bij het be kend worden van de Italiaanse capitu latie. Quinn heeft weinig tijd nodig om ons deze Bombolini ten voeten uit voor te zettten. Een gemoedelijke dronkaard, een nietsnut en een pan toffelheld, maar zich langzaamaan be wust wordend van zijn leidende taalt als burgemeester. Anna Magnani weet zich naast deze formidabele le vensgenieter staande te houden als zijn kijvende vrouw, teleurgesteld in haar huwelijk, maar de vele neven figuren en intriges komen minder uit de verf. Het massale transport van de miljoen flessen via een menselijke keten is suggestief verfilmd met en kele aardige filmische vondsten en amusante dialogen. Het tweede deel is dramatischer maar ook zwakker, omdat Kramer dan Quinn en Magnani te veel de vrije teugeï'geeft en de nevenintriges ,het karakter van evenzovele opvullingen krijgen. Maar ondanks zijn inzinkin gen en tekortkomingen is „The secret of Sancta Vittoria" een onderhoudend gefilmd verhaal geworden, waar uit Anthony Qiunn weer meer dan le vensgroot naar voren komt als de beminnelijke, geslepen kolos. Kuifje en de zonnetempel STUDIO Ter gelegenheid van zyn veertigste verjaardag kreeg Kuif je, het eeuwig jonge geesteskind van de Belgische tekenaar Hergé, een ge tekende hoofdfilm. De Brusselse Bel- visionstudio's, die o.m. ook al de Gallische held Asterix ran Goscinny en Uderzo tot leven riepen, belastten zich met dit gigantische karwei, dat achttien maanden in beslag nam en meer dan 80.000 tekeningen vereiste in 250 verschillende kleuren en 400 ge schilderde decors. Men koos voor dit experiment twee van de 22 Kuifje-albums t.w. „De ze ven kristallen bollen" en „Kuifje en de zonnetempel" en hield als titel van de film de laatste aan. De moei- Kuifje in gezelschap van de heren Janssen en Janssens, wel bekend uit de vele albums. Nu in een interessante kleurenfilm. („Kuifje en de zonnetem pel" - Studio). lijkheid bij deze eerste grote Kuifje film lag ongetwijfeld in de animatie. De vrij hoekige figuren lenen zich minder voor een vloeiende beweging en eigenlijk alleen het hondje Bobby maakt daarop een uitzondering en dartelt ongedwongen over het doek. Tintin alias Kuifje kapitein Braddock, professor Zonnebloem en de boze Inca's blijven een beetje houterig. Maar een kniesoor, die daarop let. De fervente Kuifjelezer krygt een echt Kuifjes-avontuur voorgeschoteld, waarin het accent veel meer op actie en spanning ligt, dan op de visuele grapjes, waar de meeste tekenfilms het van moeten hebben. De Belvision- studio's hebben een uiterst verzorgd produkt afgeleverd met veel zeer ge- conlpliceerd tekenwerk tot in de klein ste details. Artistiek en grafisch we liswaar niet zo verrassend als vele Oosteuropese cartoons, maar trouw aan het oorspronkelijke stripverhaal, dat ook vrfl vlak zonder schaduw werking getekend is. „Kuifje en de zonnetempel" is als ge heel een spannend avontuur waarin de held naar Peru reist om de daar op wraak beluste Inca's gevangen ge nomen professor Zonnebloem te be- vrtfden. (A.L.) Met mijn lippen op jouw mond CAMERA Het huwelijksleven moet de Italiaanse filmers mate loos boeien, want ook in „Met myn lippen op jouw mond" worden we ge confronteerd met de seksuele aber raties "°n 'n plusminus veertigjarig echtpaar. Dit echtpaar, Silvio en Carla, is lang niet onbemiddeld, zodat zij zich een buitenverblijf aan zee kunnen veroor loven waar vrouwtjelief tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot wordt ingepalmd door de badmeester, een beduidend jongere beroepsversier der. Carla heeft het zwaar tc pakken, want bij haar jongere Adonis vindt zij de bevrediging, die zij thuis zo moet ontberen. Toch is zij niet op een blij vende verbintenis uit, zij wil slechts de gestolen ervaring aanwenden om haar huwelijk te redden. Silvio voelt daar bitter weinig voor en stuurt op een scheiding aan, voor Carla reden genoeg een forse dosis slaappillen te slikken. Toch is de film niet zo som ber en zwaarmoedg als het droevige einde doet vermoeden. Regisseur en tevens draaiboekschrijver Fernando di Leo had slechts een kapstok nodig om zijn naakte verzinsels aan op te han gen. Fran^oise Prevost doet daar als Carla graag aan mee en toont zich op een omgekeerde rubberboot we hebben immers te maken met een badmeester bepaald bedreven in de liefde. En als haar rozes vervelen, heeft Di Leo nog wat ander bloot ach ter de hand in de vorm van een aai tal badnimfen, die zich dan domweg door onze nobele strandoppasser laten .redden". Gesneden koek voor de sex- zoekers, zouden we zo zeggen. (18 jaar). lyionterey Pop D. A. Pennebaker, I** die een voortreffelijke documen taire maakte over een Engelse toernee van Bob Dylan (woensdag om half 3 in Camera te zien), heeft kort daar na het popfestival op het schiereiland van Monterey verfilmd. Het is een wirwar van bonte kleuren en klan ken geworden. Bijvoorbeeld die van Ravi Shankar, van de explosieve Who en van de onnavolgbare extatische Ji- mi Hendrix. Deze extra voorstelling wordt t/m dinsdag in Camera ver toond en wel om 2.30 uur (zondag 2 Bloed van de vampier avonduren twee totaal verschillende films. Dagelijks en zondag om 7 en 9.15 draait „Bloed van de vampier" met Donald Wolfit en Barbara Shelly. Een alleraardigst gefilmd ouderwets griezelverhaal, waarvan de adverten tie zegt „Alleen voor volwassenen met stalen zenuwen." Dit nemen we maar met een korreltje zout, maar vast staat, dat liefhebbers van griezelver halen volop aan hun trekken komen (18 jaar). Een stad op stelten. (Dagelijks 2.30 u.; zondag 2.30 en 4.45 u. Eindelijk weer eens gelegenheid om heeriyk te kunnen lachen. Een fijne, knotsgekke film, waarin onze dikke en dunne ko miek voor situaties zrogen, die je af en toe doen schuddebuiken. Stan Lau rel en Oliver Hardy moeten aan Mary Roberts de eigendomsakte van een goudmijn overhandigen. In Brush wood Gulch, waar het meisje woont, raken Stan en Oliver in de vreemdste situaties verzeild. De eigendomsakte komt in verkeerde handen en de beide komieken kunnen dit papier slechts met de grootste moeite weer in han den krijgen, (a.l.). Het plezierigste huis in Londen TMilANON Geen seksfilm, zoals vele die zouden verwachten, maar gewoon een met veel Engelse humor doorspekte kleurig niemandalletje, waarin Charles Dickens-achtlge fi guren een „huis-van-plezier" oprich ten met vele kamertjes en vele mo gelijkheden. Zij doen dit onder het goedkeurend oog van regering en geestelijkheid, wat weer allerlei ver wikkelingen geeft. Hiermee is de lu dieke sfeer wel enigszins getekend, dachten wy. (18 jaar). Kritiek op reconstructie Stationsplein LEIDEN Op de pas gereed ge komen reconstructie van het Sta tionsplein bestaat veel kritiek. Men vindt (ook in politiekringen) liet grote kruispunt te vlak, waar door er onoverzichtelijke situaties zijn ontstaan. Aan de wegmarke ringen mankeert alles. Een dui delijk voorbeeld daarvan is de be stelauto links op de foto. De be stuurder is kenneljjk door alle te kens zo in de war geraakt, dat hij het fietspad op is gereden. Het moet vele keren per dag voor komen, dat een dergelyke situatie zich voordoet. Naar een verkeers- deskundige ons vertelde, had men dit kunnen voorkomen door in het kruispunt verhogingen aan te brengen en ook als men meer ge bruik had gemaakt van schamp- randen. Mr. H. Driessen fractievoorzitter KVP in Leidse raad LEIDEN De nieuwe KVP-frautie in de Leidse gemeenteraad heeft mr. H. j Driessen tot voorzitter gekozen. De heer i J. Lijen werd gekozen tot vice-voorzitter. I OEGSTGEEST Bij de jachtwerf Poelgeest in Oegstgeest wordt morgen de 50ste toerboot te water gelaten. Naar j dit soort boten die de werf vorig jaai februari begon te bouwen, blijkt veel vraag te zijn. De boot, zal na eeu „champagne-don*-" Michette het i LEIDEN Na drie dagen praten is eindelijk wat gedaan. De zeshonderd deelnemers aan het Leidse lustrumcon gres over Wetenschap en Welzyn gin gen gisteren in overgrote meerderheid akkoord met het plan „Universitaire Wanhoopskreet" genaamd, om dësnoots buiten de bestaande universitaire struc tuur te beginnen met onderwijs en on derzoek, dat direkt op de samenleving is gericht. Opgericht werd een coordlnatie- raad, die als opdracht meekreeg: pro bleemgebieden te definiëren, te onder zoeken hoe de prioriteiten in onderwys en onderzoek samenhangen met de machtsverhoudingen in de maatschappij en alle werkgroepen te bundelen, die in het kader van het congres hebben mee gewerkt. Bij die coordinatieraad zullen ook niet-universitaire groepen een in breng moeten hebben. Alle groepen sa men zouden zich volgens het plan kun nen ontwikkelen tot een instituut, dat ongevraagde adviezen geeft over be langrijke maatschappelijke, wetenschap pelijke problemen. l'ijdens het congres gaven ongeveer vijf tig mensen zich op om het idee van de coordinatieraad verder uit te werkeD Zij moeten een universiteitsvergadering oarbereiden. die in september zal be slissen over de concrete vormgeving van i het plan. Voor de discussie over het actiepro gramma was het woord nog aan de Bel gische econoom Ernest Mandel, die sprak over de rol van de universiteit in geprogrammeerde sociale verandering. De universiteit is een kennisfabriek ge worden. De studentenrevolte is een reak- tie op de tot nu toe geslaagde poging van de aanpassing van de universiteit aan de eisen van het bedrijfsleven. De vraag is, of het neo-kapitalisme haar eigen tegenstelling tussen kapitaal en arbeid kan overwinnen. De strijd van de studenten richt zich op vragen als: wat te produceren, wie bepaalt dat en op welke manier. Binnen de marges van de universiteit is volgens Mandel nog plaats voor effectieve oppositie. Te vaak hebben aktivistische studenten aan de arbeiders slechts spieren en stembanden aan te bieden. Er is een kritische univer siteit nodig, waar wetenschappers de kloof tussen theorie en praktijk over bruggen. Mandel waarschuwde tegen de macht van de bedrijven. Door concen tratie van informatie kunnen enkelen be slissen over de hoofden v. d. meerderheid. Men spreekt dan vaak over deskundigen die het voor het zeggen hebben. Eeu van de grootste aanklachten, die men tot de huidige universiteiten kan richten, is dat zy het niveau van lie. u.iderwijs telkens hebben verlaagd, aldus de Belgische Er is nauwelijks sprake van weten schapsbeleid. Niet op landelijk en minder op plaatselijk niveau. Dat is de voornaamste konklusie van het debat, dat zich gisterochtend op het lustrum congres ontpopte als een by tijd en wijle felle discussie tussen de groep studenten in de zaal en een aantal deskundigen achter de congrestafel. De grote afwezi gen achter de tafel waren wel de verte genwoordigers van de Raad van Advies van het Wetenschapsbeleid, de belang- rykste adviserende instantie van de re gering. Wel aanwezig: prof. dr. H. H. Janssen, voorzitter van de Akademische Raad, mr. J. Nittel van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de hoogleraren Muntendam, Kuenen en Oosterhoff van de Leidse universiteit en tal van andere kopstukken. De kernvraag was: is het adviseren over de richting, waarin de wetenschap zich moet ontwikkelen een wetenschappelyke of een politieke aangelegenheid Het forum was verdeeld: Muntendam meen de van wel, Nittel van niet. De studen ten, die zich kennelijk goed hadden ge wapend gaven voorbeelden. Het aantal wetenschappelijke medewerkers, dat voor de cxakte studierichtingen be schikbaar is, ligt boven de landelijke norm. terwyl er voor de sociale studie richtingen veel minder docenten be schikbaar zyn, dan zou moeten. En In deze situatie komt maar nauweiyks verandering. Adviezen van de Raad van Advies over stimulering van kontrakt- research, wetenschappelijk onderzoek van de universiteit in samenwerking met het bedrijfsleven, en ook over het ato maire onderzoek zijn duidelyk op poli tieke leest geschoeid. Prof. Oosterhoff, pro-rektor van de Leidse universiteit, stelde vast dat het voor universitaire bestuurders zeer moei- lyk is om een overzicht te hebben wat er op de universiteit aan wetenschaps beoefening gebeurt. Bovendien heeft ;le universiteit maar een geringe Invloed op de verdeling van de beschikbare mid delen. Zowel prof. Kuenen als prof. Mun tendam erkenden, dat het wetenschaps beleid in Den Haag wordt gemaakt. En ook al zei prof. Kuenen, dat lij) tijdens zyn pro-rektoraat grote aandacht had besteed aan zaken als de verdeling tus sen alfa en beta onderzoek, hij gaf toe, dat hy niets had kunnen wijzigen in de prioriteiten, zoals die van bovenaf op hem afkwamen. Behalve het initiatief van de coordina tieraad heeft het lustrumcongres nog moties aangenomen over het behoud van het Staelduynse bos en het aan banden leggen van de vestigingen Hoogovens op de Maasvlakte. Aan de ministers van Landbouw. CRM, Ruimteiyke Ordening en Financiën is het volgende kenbaar gemaakt: Het Congres Wetenschap en Welzijn dringt er by de minister op aan het Staelduynse bos, gelegen in een van de meest verontreinigde industriegebie den van de wereld, de Rynmond, te be houden voor de gemeenschap. Een aan tasting van dit bos betekent een ver dere milieuverontreiniging van dit ge bied. Wy menen verder, zo vervolgt de motie, dat het mogelyk is voor de over heid de aankoop van het bos door lo kale overheden met subsidie van het Ryk tot 75 pet. te stimuleren, of recht streekse aankoop door de overheid zelf te doen plaats vinden. Het bos zou dan tot beschermd natuurgebied kunnen worden verklaard. Aan de bevoegde autoriteiten is verder ter kennis gebracht een motie: Dat ves tiging van de Hoogovens op de Maas vlakte slechts dient plaats te vinden, wanneer aan stringente voor waarden ter voorkoming van verdere milieuver ontreiniging is voldaan. „Het gaat immers tegen alle wetten der logica in. in een gebied, dat door de Overheid ia luchtverontreiniging als saneringsgebied wordt aangemerkt, nog meer luchtverontreinigende industrieën te vestigen". „Binnen de huidige universitaire structuren is geen verandering te bereiken leert o.m. de ervaring van de democratiseringsacties. wy nemen het recht om dat onderzoek en onderwys te gaan doen, wat wij nodig achten. Wij gaan onderzoek verrichten ten gunste van onder drukte groepen in onze samenle ving. De werkgroepen die in het kader van het congres gewerkt hebben gaan door met hun werk maar gana zich bovendien bundelen door middel van een coördinatieraad. Deze coördinatieraad krijgt de op dracht probleemgebieden te defi niëren onderzoek naar de samen hang van prioriteften in onderwys en onderzoek met de machtsver houdingen in de maatschappy en de belemmeringen die daaruit vol gen te beginnen: een alternatief wetenschapsbeleid te suggereren enz. Het streven zal zyn dit zo veel mogeiyk in de marges van de huidige universitaire structuur gewaardeerd te krijgen, maar wc schrikken er niet voor terug dit geheel buiten de universiteit om te doen zo we daartoe gedwongen worden. Een nu te vormen groep zal zich bezig houden met het uitwerken van dit voorstel en met het voor bereiden van een vergadering van de werk- en actiegroepen in sep tember om dan te komen tot een alternatief onderwys- en onder zoeksprogramma voor '70-'71. By deze coördinatieraad zullen ook niet-universltaire groepen een in breng moeten hebben. Deze gebun delde werkgroepen kunnen zich eveneens ontwikkelen tot een In stituut wat ongevraagde adviezen geeft over belangryke maatschap- peiyke wetenschappelyke proble-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 3