„Natte speelplaats" aan Kooilaan spuit dagelijks Victorie begon zilveren jubileum met uitstekende uitvoering van de jeugd Vereniging op Parochie Herensingel houdt praatavonden A. Schrama veertig jaar werkzaam in veevoeders VVD afd. Oegstgeest wil liberale wethouder Speeltuin Fortuynwijk vierde tweede lustrum MARKTEN LEIDSE COURANT C C7 X volgd, nog maar net het nationaal vor- 1 enigingskampioenschap. Mede door be- hoog niveau I r»;; kans gezien zich te nestelen bij de top- LEIDEN Met het brengen van de ploegen van de Nederlandse Katholieke vaandelgroet door de twee jongste le- i Gymnastiek Bond. den werd gistermiddag in de Stadsge- i hoorzaal de officiële opening verricht van de jnbileumuitvoering van de gym- nastiekvereniging Victorie. Byna *400 I mensen, waaronder veel ouders van deelnemers, hebben kunnen genieten van een gevarieerd en uitstekend program- ma uitgevoerd, waarin alle leeftijdsgroe- j pen alsmede de keurgroepen vertegen- j woordigd waren. Onder de genodigden i ivas ook aanwezig pastoor Muldi richter van de gymnastiekvereniging." Pastoor Mulder, in 1945 nog kapelaan, had reeds tijdens de oorlog initiatieven ontwikkeld om het door de oorlog in het slob geraakte verenigingsleven weer een injectie te geven. de oprichting. 30 i leden zich aangemeld hadden. In 1947 waren dat er zelfs 500. Helaas kwam in de daaropvolgende jaren een kentering in het ledental. De dames en heren kon den het niet met elkaar eens worden met als gevolg een uittreden van de he- renploeg in zijn geheel. Ondanks deze Talent Huurkazerne bevredigend gebracht door TIG LEIDEN De Toneelvereniging Tot Ieders Genoegen" bracht zater dagavond in de Leidse Schouioburg een toneelspel van Wim Bischot Huurkazernetot opvoering, dat weliswaar niet in alle opzichten ge slaagd mag heten, doch ook vol doende goede Echtpaar Vogelaar in Kooipark viert diamanten feest LEIDEN De lieer en mevr. Vogelaar, Kooipark 5, hebben vandaag eigenlijk voor de tweede keer feest. Tezamen met hun zes kinderen, vijftien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen hebben zij al vrijdagavond in Wassenaar hun 60-ja- rig huwelijksfeest gevierd, maar van daag is het de officiële trouwdag. Mar tina Maria Vogelaar-Van der Voet uit Haarlem Meneer Vogelaar is van zijn 14e tot zijn 70ste timmerman geweest. Daarbij is hij heel wat keren van baas veranderd. Zijn laatste baas in Voorschoten wilde hem nog op zijn 70ste met de auto halen en brengen (tot dan toe ging meneer Vo gelaar op de fiets naar zijn werki. „Bij zei: je moet komen, want ik kan je niet missen. Ik stond al met m'n schoenen aan, maar mijn zoon stak er een stokje voor. Het was toen wel welletjes", ver telt meneer Vogelaar. Mevr. Vogelaar (79) is kl vanaf haar jongste kind wat moeilijk ter been en zij komt dus niet veel meer buiten. Meneer (85) zorgt voor het huishouden, doet de boodschappen en werkt verder in zijn tuintje. Hun huis staat groten deels leeg, want inwoning is nu te druk voor mevrouw, maar zij zouden niet graag uit het mooie Kooipark weg wil- Burgemeester op feestavond van „De Danaïden" bracht i bevredigend resultaat Dat lag niet alleen aan een deel van LEIDEN Korfbalkampioen De Da- hef spel naiden heeft gisteravond in het Ont zei/, dat gedeelten heeft die door een moetingscentrum Zuid-West in aanwe- kritische regisseur zonder gevaar zigheid van burgemeester G. C. v. d. Willigen, W. Oudshoorn (vice-voorzitter Rijn-Delfland) en vele am" ietszeg- wje bestuurders en spelers kwartier, uitgebreid feest gevierd. wezig was ook trainer G. Bos, zelf Evenals de gymnastiekvereniging Groen wit kampt Victorie sinds 1963 met moeilijkheden rond de fusie NKGB- KNGV. Doordat slechts de KNGV er kend wordt door het Nederlands Olym pisch Comité, ligt de deelname aan bijv. Olympische Spelen voor leden van de NKGB niet open. Deze situatie heeft als gevolg gehad, dat in het verleden enkele talentvolle meisjes zijn overgestapt naar de KNGV. Al heel wat vergaderingen over een fusie zijn belegd, maar een voor beide partijen bevredigende oplos sing is nog niet gevonden. Met 'n eigen clublokaal en een eigen drumband neemt Victorie op het ogenblik een vrij unieke positie in tussen de gymnastiekvereni gingen die veelal met financiële moeilijk heden of ruimtegebrek te kampen heb- Jubili eumviering kinderfeest op 30 mei in :n ouder. Op 13 juni de Stadsgehoor: i boottocht i onbekende be- fniai van Victorie liet afgelopen rse akties gehouden. Jubileum s-voorzitter P(iet) de Wekker itermlddag transistorradiootjes lemens Kriek, Hanneke Gleske v. d. Poel, die respectievelijk de lotjes, de meeste chocoladeen lucifers hebben verkocht. Woensdagavond zijn de parochianen van de Ht genodigd voor een ontmoeting met liun parochieraad en hun eerder werd zulk een avond georganiseerd in november '69. K eerste keer was, dat de parochianen van nabij met het werk vi konden kennismaken, waren er toch al een 120 aanwezigen, vo< avond en zelfs een soort ontdekking is geworden. Uit die ene meteen belangrijke resultaten voort: een heel geslaagde K< velen zich voor medewerking daaraan hadden opgegeven, en ver van het clubwerk onder de jeugd, doordat een heel groepje jor om daar als leiders en leidsters op te treden. In september verkiezingen voor parochieraad De parochieraad, die nu ruim anderhalf jaar in zijn huidige vorm bestaat, wil nog meer een goede vertegenwoordiging worden uit de hele parochie. Daarom worden verkiezingen voorbereid, die men in september a.s. denkt te houden. Aan de parochianen zal worden gevraagd om kandidaten aan te brengen, en wel uit alle wijken van de parochie gelijkelijk. Woensdagavond wordt daar een begin mee gemaakt. Men zal dan uiteengezet krijgen, wat de taak is van de leden van deze raad. Die taak is: met de priesters het beleid te bepalen voor alle parochiële aktiviteiten en daaraan de grootst moge lijke steun te geven. Werkgroep itvoering van de aktiviteiten wordt verzorgd door een aantal werk-commis- sies. De Herensingelparochie heeft een Sociale commissie, een werkgroep voor liturgie, een jeugdcommissie en (in op bouw) commissies voor Missie en Ont wikkelingshulp en voor Oekumene. De aanwezigen zullen kunnen vernemen, wat elk van deze werkgroepen zoal doet en welke plannen zij voor de naaste toe komst hebben. En natuurlijk zal hun >rden gevraagd om aan de een of andere aktiviteat te komen meewerken, hetzij door lid te worden van een com missie, hetzij op andere wijze. Vragen en suggesties Aan al deze zaken wordt het eerste deel van de avond besteed. Er zal al spoedig een koffie-paiuze zijn, waarin men zich beraden kan. Als de werving van kandi daten en nieuwe medewerkers enigszins afgerond is, volgt de eigenlijke pauze, Frontale botsing ZOETTERWOUDE De jeugdige Zoeter- woudse chauffeur J. v. d. K. veroor zaakte gisteravond om half negen een botsing toen hy rijdende op de Dr. Kort- mannstraat bij het linksafslaan naar de Schenkehveg geen voorrang verleende. Een uit de richting Stompwijk naderende personenauto bestuurd door de heer A. de K. uit Leidschendam kwam daardoor met een flinke klap bijna frontaal ir botsing. In de auto van de laatste be vonden zich ook zijn vrouw en drie jonge kinderen die wonderwel slechts lichte verwondingen opliepen. Beide auto's total-loss worden weggesleept. Zilver Oranje Nassau 'Pager en ideeën kan Indienen bij dc diverse commissie^ en bij het Dagelijks Bestuur van de parochieraad. Na de pauze worden deze vragen enz. in het openbaar behandeld, waarbij elkeen nog gesprek of de discussie kan deelnemen. De parochieraad e c de priesters wachten dat het een vruchtbaar zal worden. Niet alleen kunnen misver standen opgehelderd worden of grieven I eens een keer uitgesproken, maar vooral f kunnen wegen gevonden worden om te voorzien in de behoeften die onder de parochianen als de meest dringende worden aangevoeld. Allen hebben ver antwoordelijkheid voor het leven van de kerk, en als er ergens mankementen zlji zullen er mensen moeten dergelijke leemten willen Oudere en jonge even hard nodig een actief en praktisch christendom gaande te houden. Voor hen allen is er werk aan de winkel. Ziekenbezoek, auto vervoer, hulp in nood, aanpassing van de liturgie, vorming van een groep goede lectoren en lectrices voor de lezingen onder de Eucharistie, -het voorbereiden van discussiediensten, voorlichting over en collecteren voor Missie en Ontwikke lingshulp (speciaal in het kader van de Diocesane hulp aan het bisdom Tabora), het verzekeren van oekumenische con tacten, samenwerken met andere kerken en gezindten in de dienst aan de mede mens... en zo zijn er nog heel wat op gaven meer. Vooral praktische initiatieven worden verwacht, zodat men effectief aan het werk kan. Als Iedereen IETS doet, kan een parochie met zijn allen VEEL, De Praatavond wordt woensdag 27 mei gehouden in het Jeugdgebouw „De 'Ce- begint c i 8.00 i Bernhardkade Automobilist verrast Jongen overlijdt na aanrijding op de Haagweg LEIDEN Zaterdagavond is ten gi volge van een verkeersongeval op c Haagweg ter hoogte van de fietsenovei steekplaats naar de Churehilllaan c 15-jarige scholier T. J. Henkes om h< Fioretti heeft beste atleten LEIDEN Zaterdag werden in de Leidse Hout school-atletiekwedstryden gehouden. Aan de wedstrijden, die wer den georganiseerd door de Leidse school sportcommissie, nanien ongeveer twee honderd leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs deel. Het Fioretti College kwam als grote overwinnaar uit de bus. In vier van de negen afdelingen eindigde deze school op de eerste plaats. De uitslagen: Basisonderwijs, meisjes: 1. Eerste Leidse Scholenvereniging; 2. Ru- dolf Steinerschool; jongens: 1. Eerste Leidse Scolengemeenschap; 2. Rudolf Steinerschool. Voortgezet onderwijs meisjeB 11-13 jaar: 1. Fioretti College; 2. Visser 't Hooft; 13-15 jaar: 1. Fiorett College; 2. Louisp de Coligny; 15-17 jaar; 1. Louise de Coligny; 2. Visser 't Hooft. Voorgezet onderwijs jongens 11-13 jaar: 1. Fioretti college; 2. Visser 't Hooft: 13-1! 1. Gymnasium; 2. Visser 't Hooft; 15-17 jaar :1. Fioretti College; 2. Visser Hooft; 17 jaar en ouder: 1. Rembrandt Lyceum; 2. Visser 't Hooft. De prijzen werden na afloop uitgereikt de i heer Rietbergen. i AV Holland, de LEIDEN Op de hoek Anthonie Duycklaan-Houtlaan is zaterdagmor gen een 16-jarige bromfietser uil Oegst geest door een auto aangereden. Het ongeluk gebeurde toen de bromfietser links wilde voorsorteren op het mo dat de automobilist aan het inhalen was. Met een gebroken linker-ar de jongeman in het Academisch Zieken huis opgenomen. Kritiek op surveillance van rijkspolitie zjjn fiets ligusterafra lekplal De bestuurder van de auto, een 28- jarige Voorschotenaar, komende uit de stad, minderde bij de oversteekplaats wel vaart maar toen hij onverwachts kele meters verderop de jongeman de weg zag oversteken, kon hij, ondanks krachtig remmen, een aanrijding niet OEGSTGEEST „De i het dagelijks be- Bovendien i afgezien van ogenwe zeggt DINSDAG altijd nodig te vinden of andere schertsfiguur ingelast (hier een krompratende Chinese be- I piuks. De Da diendedie dan zorgen moet voor de lach naast de traan, die een dra- maal vergt. >edenkin- mogenwe zeggen dat er soms sterk spel werd aeleverd, speciaal als Wim orn Patricken Corrie van Doorn als Lia, de vrouw van Corn. Deze twee brachten vooral het tweede bedrijf tot een hoogte zoals we zelden bij het amateurtoneel te genkomen. José, de ontslagen gevan gene en verloofde van Lia voor haar huwelijk, gespeeld door Wim Beek man, had te kampen met zijn dictie, waarmee overigens andere spelers en speelsters ook moeite hadden; er werd b.v. teveel uit de richting van het publiek gesproken. Piet Horree, als Pedro, de barpianist, deed het wat dat betreft wel beter, maar was soms nog wat houterig in zijn spel. De overige deden het van matig tot goed, alleen Jo Bodenstaff kon de figuur van de ondervragende politie- inspecteur niet waar maken. Regisseur Jacques Boom hield het spel, gerekend de in aanhef genoem de restrictie, betreffende evtl. cou pures, over het algemeen, wel in het goede ritme. W. PRINS Ophalen grof huisvuil i MEI Buurt 2: Aaltje Noordewierlaan, Cornelis Schuytlaan, Diepenbrocklaan, Joh. Verhulststraat, Rich. Hollstraat, Obrechtstraat, Churchill-laan, Willem Pijperstraat, Peter van Anrooystraat, Joh. Wagenaarlaan, Valeriusstraat. Van Blankenburgstraat, Julius Röntgen- straat, Mozartstraat, Bernard Zweers- atraat, Sweelincklaan, Eduard v. Bei- numstraat, Brücknerstraat, Debussy- straat, Ravelstraat, Chopinstr., Moes- sorgskistraat, Verdistraat, Jac. Urlus- plantsoen, Cés ar Franckstraat. ZOETERYVOUDE De aangekon digde clubkampioenschappen van de ta feltennisvereniging PIT '54 kunnen door omstandigheden niet plaatsvinden op 31 mei. Zij zijn verschoven naar zondag 14 juni. De training zal deze week alleen plaats vinden op maandag Overdracht gronden Grote Polder ZOETERWOUDE - De gemeenteraad komt a.s. donderdag 28 mei om 20.00 uur in het raadhuis bijeen. De agenda ver meldt o.m.: Overdracht van gronden aan het Industrieschap de Grote Polder. Stichting protestant-christelijke kleuter school aan de Hoge Rijndijk. Het garan deren van de rente en aflossing van een geldlening, aan te gaan door de r.k.s.v. SJZ. Krediet voor aanleg gas en elec- triciteit voor het gemeentelijk sportcom- Die Leythe sterk op de Amstel Bij nationale jeugdwedstrijden op de Amstel heeft de Leidse roeivereniging ,J)ie Leythe" enkele goede resultaten geboekt. In de jongste catagorie waren de Leidse roeiers en roeistertjes heer en Bij het slalomroeien legden de jongens op de eerste drie en de meisjes op de eerste twee plaatsen beslag, tevens won nen de meisjes in een C-4 het stijlroelen. Hans Pardoen won het skiffnummer in de groep 12 tot 14 jaar. Roy Parmentier ,oest zich in de groep 15-16 jaar, on- In de dubbel-twee wonnen Maarten Noordman en Hennie v. d. Lelie met een voorsprong van 0.6 sec. op hun naaste belagers. De beste prestatie werd ech ter door Henry de Reede en Tetse van Dorp geleverd. Bij een ongelukje kort voor de wedstrijd werd de achterkant van hun boot zwaar beschadigd. Boots man Piet Fleur herstelde provisorisch de schade met plakband en desondanks wonnen zij het stuurman Martijn Peet- sold na een zeer sterk geroeide race. rhandigd. Naast bloei heer D. R. A. Stapel tijdens ee: lraktievei-gadering in het centrum,te Oegstgeest. Hij voi terecht dat vier jaar geledt politiek spelletje ;ortgel was de a -ingezetenen. Ei wezigen geen gelegenheid tot net stel len van vragen gegeven, want er werd die avond „niet aan politiek" gedaan. Wy zullen proberen dit „eenrichtings- ichaffen. Hij verklaarde dat nog ge< i de •ond t betrekking vormen van een middenstandscommis sie, alsmede een commissie beroepss ken. Hij vroeg zich af of de wens e derde wethouder te willen benoemen v De heer J. D. Dorgelo benaderde het onderwerp sportvelden. „De culturele voorzieningen zijn te Oegstgeest duide lijk achtergebleven bij de sport", teerde hij. Tevens was hij van mening dat de interkerkelijke stichtingen naar één algemene stichting. Over de politie zei hij, dat de surveilance te wensen overliet. „De tijden zijn veran derd. Oegstgeest is niet zo rustig meer als vroeger. Druk moet worden uitge oefend om het politiekorps uit te brei- LEIDEN De spe< dit jaar tien jaar i oprichter), YV. Beek- Buwen, J. Hoiting, H. Yperias dagniiddag in het clubhuis gereikt door burgemeester L. de Kool van Voorschoten, in het bijzijn van zijn familie en de direktie van Schrama Vee voerders N.V. Burgemeester De Kool gaf in zijn toe spraak een korte levensloop van de ju bilaris. In mei 1930 kwam de 14-jarige A. Schrama in dienst van zijn oom bij de firma de Wed. Schrama als jongste hulp. In 1937 werd hij al benoemd tot late mo lenaar en maakte hij de omschakeling van het bedrijf voor de eerste maal mee. De oude maalstenen werden vervangen door de hamermolen. In 1968 werd het gehele bedrijf, dat inmiddels was om gezet in een N.V., geautomatiseerd. Het .peeltuin staat. andere wethouder S. Sannes, de heer Weber (namens de Leidse speel- Igingen) en de heren v. d. Blom lukwensen aan. Mevr. Van Leeuwen bood het bestuur namens het dames comité een opbergkast aan en een koffie zetmachine. De heer Zoutendijk, voor zitter van de jubileumcommissie, bood een aantal speelwerktuigen aan. De speeltuin, die tien jaar geleden de eerste speeltuin in Zuid-West was, werd ver rijkt met onder meer zitbanki looptrommel, een babyw schommelbanken. Politie stond voor aap LEIDEN Vrijdagavond en za terdagmorgen is door twee poli- tie-agenten jacht gemaakt op een Javaanse aap. Het dier werd voor het eerst gesignaleerd vrijdag avond in Zuid-West. Het vangen werd echter bemoeilijkt door het invallen van de duisternis, zodat de jacht werd uitgesteld tot za terdagochtend. Het dier had zich intussen verplaatst naar de Bos- huizerkade. Na een wilde jacht, waarbij een van de politieagenten in de hand werd gebeten, werd het dier tenslotte gevangen op een balkon van een huis in het Duin hof. De aap is in afwachting van bracht dierenpa het En niet zonder reden, want na de officiële ingebruikneming zaterdagmorgen zijn ai heel wat kinderen nat thuisgekomen. Heel Leiden-Noord schrok zaterdagmor gen op toen vuurwerk «o enorm geknal meester S. Menken, de wethouders P. S. Harmsen en S. Sannes, de schenkers van de ruim 75 mille kostende fontein (de Sticht. Persgasstation) en vele honder den kinderen uit de buurt, die verkleed en al en begeleid door de Franciscusband vaar het eerst kennis Will, de Zwijgerbrug. Deze ié gemaakt door beeldhouwer Leo de Vries en stelt overbrengende 323, slachtrunderen 5.65-5.95, 4.80-5.30, 4.20-4.60. 4.00-4.15; stieren 4.50-5.05, worstkoeien 3.90-4.05, slachtzeugen 1.95- 2.05, zfare varkens 2.20-2.25, zware var kens: le kwal. 2.45-2.55, 2.40-2.45, 2.35- 2.40, slachtrunderen: groter, lui, duur, hoger, stieren iets lager; varkens: rui mer, vlug; fijne varkens iets gedrukt; sl. zeugen: iets stijver; enkele prima's boven notering. LEIDEN, 25 mei Groenten Aard beien 94-96, Andijvie 46-64, Peulen 4.80- 6.30, Snljbanen 3.70-4.30, Spitskool 56. Tomaten A 8.80-9.20, idem B 8.90- 9.20, idem C 8.30-8.40, idem CC 6.60- 6.80, Witlof 98-1.70, alles per 100 kg. Bloemkool A 76-1.29, Sla A 31-41 per 100 stuks. Bospeen 1.02-1.11, Kroten 42- 60, Raapstelen 6-7, Selderjj 13-20, Uien 19-24 p. 100 bos. Champignons 3.25-3.45.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 4