LEIDEN VIERDE I 5de MEI BIJZONDER RUSTIG Brandweer spoot nationale driekleur I w >r Parachutespringer kwam in Leiderdorpse sloot L i s L Voorschoten heeft een bevrijdingsboom Leidse agenda WOENSDAG 6 MEI 1970 LEIDSE COURANT #1 n ai ■li O N Geprotesteerd werd ook in Lei den. Met de nodige durf werd de vuilverbranding aan de Gabriel Metzustraat onder handen geno men. De hoge pijp kreeg de tekst: ..Bevrijdt ons van de Nixons" en de top van het gebouw: „5 Mei wij A-bomvrij". Een brandje kan desbewenst in de nationale kleuren worden geblust, zoals de Leidse brandweer gister morgen demonstreerde in het water voor Turfmarkt en Beestenmarkt. Vele duizenden waren getuige van de show, die met veel enthousiasme door het brandweerkorps werd op gevoerd. Hoogtepunt was het red den van een drenkeling uit een ge zonken auto. Een pop weliswaar, maar het zag er allemaal verdraaid realistisch uit. Nadat de wagen met een keurige boog het water was ingedoken en naar de bodem was gezonken sprongen twee kikvorsmannen te water en haalden de pop in enkele ogenblikken naar boven. Een ambulance met sirene zorgde voor verder transport en behandeling, terwijl het wrak weer keurig werd opgevist met een takelwagen. Verder werden er spuit- demonstraties gegeven met het water kanon, waarbij ook een deel van het publiek even de volle laag kreeg. Sluit stuk was het spuiten van de nationale driekleur in het water met gekleurd Ouderen werden stil van dropping Een evenement waar oudere kijkers even heel stil van werden was de dropping van 20.000 overdrukken van De Vliegende Hollander.. Een Neptune van de Marine Luchtvaart Dienst voerde bijna een half uur lang vanuit de richting Leiderdorp op geringe hoogte de ene raid na de andere uit. De papieren dwar relden keurig op de stad neer en zonder ongelukken veroverden enorm veel Leidenaars een leuk aandenken aan de jubileumviering. Deze dropping kwam heel wat beter uit dan de dropping, die de Leiderdorpse middenstand liet uitvoeren. Onder het motto „Koopt in eigen dorp" lieten de Leiderdorpse middenstanders vele ge nummerde biljetten (waarop prijzen té halen waren) uit een sportvliegtuig gooien. Door de grote hoogte waarop het vliegtuigje moest opereren en de vryharde wind kwam een groot gedeelte van de biljetten evenwel neer in Leiden, de Zijl of De Kaag... De brandweer had over belangstelling niet te klagen bij de demon straties. De walkanten van Turfmarkt en Beestenmarkt stonden vol. LEIDEN De vijfentwintigste bevrijdingsdag is in Leiden op bijzonder rustige wijze gevierd. Door het prachtige voor jaarsweer waren velen de stad uitgetrokken richting bollen, strand en duinen. Ook op de Kaag was het voor het eerst druk dit jaar met zpilers, die het water prefereerden boven het feestgewoel. Druk was het 's morgens alleen bij de brandweerdemonstratie op de Beestenmarkt/Turfmarkt. De wielerronde voor amateurs op het terrein van de Groen- oordhal trok bijzonder weinig belangstelling. De expositie van de Documentatie '40-'45 werd daarentegen wel redelijk goed bezocht. Hossen en dansen hebben we alleen gezien m* lopen sta. Deze waren de laatste woorden van de acteur Leo de Hartogh, die maandag avond temidden van een overvolle Marekerk met een aangrijpende herdenkingslezing zijn bijdrage leverde aan de dodenherdenking te Leiden. Met het door allen gezongen Wil helmus vormde dit de onderbre king van een bijna louter muzi kale gebeurtenis, verzorgd door het Nederlands Madrigaalkoor o.l. v. Herman Strategler, dat enkele gedeelten uit Mozarts „Requiem" vertolkte, daarbij gesteund door schitterend solistisch werk van Esther Hillinga (sopraan), Vera Verzijden (alt), Kees Borger (te nor), Huib Schimmel (bariton) en het Leids Toonkunstorkest. Op vallend waren voorts de bas- en sopraanpartijen in het koor, dat door zuivere en prachtig uitge balanceerde stemmen voor een correcte sfeertekening zorgde. Na een orgelimprovisatie van de heer A. Martijn, die ook de mas sale samenzang (Wilt heden nu treden) ondersteunde, nam men in grote getale deel aan de stille Voor bet eerst sinds ,20 jaar werd er weer in Leiden gebokst Ongekend succes had bokspromo- tor „ome" Dick Snik. Twintig jaar geleden, in 1950, werden er voor het Ipatst bokswedstrijden in Lei den gehouden. Dick Snik bokste toen in Leiden voor het laatst in De Burcht. De belangstelling was te gering om met de „boksgala's" door te gaan. Gistermiddag echter in de Groenoordhal mochten de boksers van de Leidse boksver. DTS niet over belangstelling klagen. Het publiek dat het concert van DSC had bijgewoond bleef ook naar de boks wedstrijden kijken. Er kwam zelfs nog bij. Eerst werden een paar demoi wedstrijden gebokst, waar ondei Daarna werden drie „volwaardige" partijen gebokst door amateurs. Sensatie was er nauwelijks. Niemand ging knock out. Nog niet eens tegen het canvas. Arbiter v. d. Zee leidde de partijen tus sen Montagne-Mulier, Wang a Soy-Matze Bijna een half uur scheerde de Neptune laag het dropDen van „De Vliegende Hollander". LEIDERDORP Dank zy een bijzonder aktieve Oranjevereniging heeft de Leider dorpse bevolking zich gisteren de gehele dag voortreffelijk kunnen recreëren. Na de koraalmuziek op het plein van de Schepplngskerk werd de Bevrijdingsbyeen- komst in deze kerk druk bezocht. Na de opening door ds. Honnef, hervormd predikant, sprak de voorzitter van het herdenkingscomité 4e mei, dr. J. Roorda. De bijeenkomst werd besloten door toespraak van een vrouwelijke, Leidse kabouter. „Zijlkwartier" won 1ste prijs tijdens optocht Het parachutespringen door het Centre Parachutisme Cornelia uit Rotterdam kon werkelijk spectaculair genoemd het wat ver het weiland in. De tweede echter moest heel wat stuurmanskunst tentoon spreiden om ternauwernood tus sen twee geparkeerde auto's terecht te kunnen komen. Nummer drie tenslotte had bepaald een zachte, zy het tevens een frisse landing, n.l. midden in een puur Hollandse kikkersloot. De aangekondigde „Grote versierde op"- in sociëteit Minerva aan de Breestraat, waar het Leidse vrouwelijk schoon met de studenten omging als waren het de Canadezen. Voor het vuurwerk op het terrein achter de Groenoordhal toonden slechts circa 1200 man publiek be langstelling. Ongeveer eenzelfde aantal woonde het amuse mentsprogramma n de Groenoordhal bij. De Zangeres zon der Naam, de Leidse Mary Bey, was de grote favoriete van het publek, dat ook de optreden van de Soulgroup Connection met zang van de Soulsingers The Ebonies zeer waardeerde. Streetparade werd voor velen teleurstelling De nog geen twee a drieduizend Leidenaars die gistermiddag de moeite namen om naar de groots aangekondigde Streetparade te gaan kijken die vanaf de Burg- gravenlaan via de binnenstad naar de Groenoordhal trok werden ern stig teleurgesteld. In een vaartje van ongeveei per uur reden 3 enorme opleggers met daarop The Baker Street Jazzband, The Old Rhine Seven en het Studenten Hoem pa Orkest aan hun neus voorbij. Tussen de opleggers door reden ongeveer 15 old-timers, wagens van ver voor de oor log. Te bewonderen viel er weinig. In de Groenoordhal aangekomen was er vrijwel helemaal geen belangstelling voor de oude wagens. Wel kreeg daar The Dutch Swing College Band alle aandacht, dat voor 'n ongeveer 700 publiek een jubileumconcert gaf. Im mers, vlak na de oorlog werd Neder lands bekendste band in Den Haag op gericht. Van de ouwe getrouwen zitten alleen nog Arie Ligthart, Dik Kaart en natuurlijk Peter Schilperoord himself in de band. Bij velen vierde het jèugdsenti- ment hoogtij. Sommigen zagen we zelfs een traan wegpinken. Vooral toen drum mer Tuub Jansen good old Louis Arm strong imiteerde. De show van Peter Schilperoord en zijn mannen duurde een Zweeds witbrood rondgedeeld aan Hoge Rijndijk ZOETER WOU DE Ook op de Hoge Ryndyk heeft men de vyfde mei op pre tige wijze doorgebracht. Reeds om 9 ui in de morgen trok een, in de Nederland! en Zweedse kleuren versierde wagen vooraf gegaan door de drumband de Rijntamboers, langs de straten, gezeld door lieftallige meisjes e bakkertjes verkleedde jongens, or ieder huis een bloemengroet en ee ginecl witbrood aan te bieden, ns het organiserende Oranje Comité. Nadat de allerkleinsten „Schat" hadden gegraven, konden de oudere kinderen hun krachten beproeven om met ringsteken een van de fraaie prijzen te verdienen. Naast de gebruikelijke traktaties werden de kinderen in de „Drie Eendjes" ooi nog verrast met een filmvoorstelling. Ringsteken (jongens en meisjes, 7 en jaar): 1. Dicky Tijssen; 2. Silvia Colijn; i V tocht" daarentegen gaf lichtelijk gevoel van deceptie. Ondanks dat deze werd georganiseerd door de Leiderdorpse Middenstandsvereniging deed er slechts één winkelier mee en wel een wagen bloemenmagazijn Gerbera. De eerste prijs werd gewonnen door de buur eniging „Zijlkwartier", als altijd aktief en origineel wanneer er op haar een beroep wordt gedaan. Het mee gevoerde vliegtuig op hun wagen sym boliseerde de dropping. Zoals byna alle evenementen trok de gondelvaart van de jachthaven Does haven veel belangstelling. Door een zestigtal gepavoiseerde schepen werd aan de tocht deelgenomen. Als Admi raalschip werd deze keer een grote zol derschuit gekozen, waarop de drumband Leiderdorp zijn onmisbaar gebleken medewerking aan de festiviteiten af sloot. De dag werd besloten met eer openlucht-beat-avond op het basketbal terrein aan de Ericalaan. OEGSTGEEST Wie op 5 mei de be vrijding anders wilde vieren dan met de Dutch Swing Collegeband en met een bokswedstrijd, kon gisteren daarvoor bij uitstek terecht op Oud-Poelgeest. De Leidse afdeling van Amnesty Internatio nal en het Leids vredescontact hadden in het park voor het kasteel gezorgd aantal narkt In het park stond kraampjes opgesteld, waar men infor matie kon krijgen over de apratheidspo- litiek, over de strijd in Angola, over Portugal en de NATO en over de Ka- verf zich uit op grote plakkaten, waarop zij him visie gaven op „25 jaar bevrijding", een visie, die vaak onthul lend was en meisjes, 9 en 10 jaar: 1. Lex Tijssen; 2. Liesbeth Brandt; 3. Eric van Tonge ren; 4. Yvonne van Diemen; 5. Wybo Hockx. Jongens en meisjes, 11 en 12 jaar: 1. John Grossat; 2. Wilma van Tonge ren; 3. Ton van Velzen; 4. Mar ja Kok; 5. Marina Katman. Jongens en meisjes, 13 jaar en ouder: 1. Elly Hoogervorst; 2. Han van Zaal; 3. Ria Stoof: 4. Jolanda van Mil; 5. Jos Vermeulen. T entoonstelling „in Ons Huis" druk bezocht ZOETERWOUDE Na, de dodenher- rïenknig maandagavond werd in „Ons Huis" een tentoonstelling geopend over de jaren '40-'45, terwijl ook de oudere zeer goed verzorgde inzending van de Stichting „Oud-Zoeterwoude". De ope ning geschiedde door de oud-eomman- dant van de Zoeterwoudse B.S., de heer II. Wilhelm. Hjj moest constateren dat 25 jaar na de bevrijding nog veel men sen in onvrijheid leven, maar dat an deren met hun vrijhedi geen raad we- Ook gisteren was er grote toeloop voor de expositie in Ons Huis. Mede door het stralende weer slaagde elk noderdeel in het feestprogramma glansrijk. Zo on Leo Mooijman op magnifieke wijze de Schenkelloop, terwijl het jeugdbuurt- De brandweer had het gauw voor elkaar. In enkele ogenblikken hadden de twee kikvorsmannen de pop uit de gezonken auto boven water. VOORSCHOTEN Voorschoten heeft een bevrijdingsboom. Gistermorgen om negen uur werd de boom ln aanwezigheid van burgemeester Kool door enige schoolkinderen ln het park „Adegeest" geplant. Om half tien verzorgden de hoogste klassen van het basisonderwijs een aubade met medewerking van de heide harmonieverenlgingen op de Voorstraat. Om half elf vond een herdenkings dienst plaats in de Dorpskerk en vanaf elf nur draalde de film voor de school jeugd in het Cultureel Centrum. Schoolkinderen plantten boom in park „Adegeest" Ruim vijftig aan een behendigheidswedstrijd op het terrein van de V.A.M. De gaspedaal ridders kregen als opgave het behendig draaien en steken en in evenwicht blij ven op een autowip. In de sporthal zo gen vele sportliefhebbers diverse wed strijden. 's Avonds tork de taptoe, wa?r- aan vijf muziekkorpsen deelnamen, groti belangstelling. Het slot van het feest vormde het vuurwerk. De kermis draai de de gehele dag op de Treubstraat. Aan de vooravond van de Bevrijdings dag vond de dodenherdenking plaats by het monument. Dit jaar was de belang stelling bijzonder groot. De harmonie vereniging „Benvenuto" en „Lauren- tlus" zorgden voor toepasselijke muziek Eloutstraat-K zegevierde. De een bijzonder km Miening uiteindelijk ag werd besloten met >pe show van de drum- na de lampionoptocht •ereniging, het van de oorlogsslacht offers. De korte plechtigheid werd met het zingen van het Wilhelmus Brief van D'66 aan Leids b. en w. Vrijstelling omroep bijdragen voor AOW ers LEIDEN De afdeling Lelden van De mocraten '66 heeft in een schrijven aan het college van B. en W. gevraagd de gemeentelijke sociale dienst dusdanige richtlijnen te gever, dat de AOW-trek- kenden die ook een uitkering krijgen van de sociale dienst in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling van om roepbijdragen ZOETERWOUDE H.R., Voetbal. De v.v. Meerburg speelt morgen twee wedstrijden op eigen terrein tegen RCL uit Leiderdorp. Het tweede team speelt RCL het VRIJDAG 8 MEI Sportlnstulf op Jeugddorp Zuid-West, geroganiseerd door klubhuis „In de vroo- lijcke Arke", 's middags hobby-instuif i.v.m. moederdag, 9.30-16.00 uur. ZATERDAG 9 MEI Grootse sportdag op Jeugddorp Zuid- LEIDEN Op vrijdag 15 mei a.s. vindt op Stationsweg 39 de officiële opening plaats van het nieuwe bankgebouw van de Coöperatieve Raifeissenbank „Lei- den-Oegstgeest. LEIDEN LFC organiseert morgen 't „In memoriam Jan Brouwer-toernooi". De opbrengst van deze wedstrijden is be stemd voor het Rotterdams Zeehospitium ivang i het toernooi LEIDERDORP De Leiderdorpse postduiven vereniging „De Rijnklievers" hield een wedvlucht vanaf Strombeek Bever, afstand 140 km op 3 mei '70. In concours waren 358 duiven, die ge lost werden om 12.00 uur, met kalme z.w. wind. Uitslag: 1. Bruines-Borst; 2. J. Zevenhoven; 3. 4. 5. A. v. d. Dop Zn; OEGSTGEEST Maandagavond ztfn op het kruispunt Langevoort-Rozen- laan twee auto's, een Ford en een Sim- ca, total loss gereden. De bestuurder van de Simca, de Oegstgeester K., raakte bij het ongeluk licht gewond. LEIDEN Maandagnacht is van de parkeerplaats Jacques Urlusplantsoen een lichtgroene caravan, kentekennum mer 61-34-DD, gestolen. LEIDEN Dat jc met het warme weer je jasje maar beter aan kunt houden, ondervond een 24-jarige Leiderdorpe naar maandagmiddag. Tijdens het ga deslaan van een sportwedstrijd in sportpark Roomburg verdween uit zijn colbert een portefeuille waarin 140,- en enkele waardepapieren. LEIDEN Op donderdag 28 mei a.s zal de commissaris van de Koningin in de Rudolf Steiner School i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 3