Fijne mon stijlvolle uurtjes. TELEFOONTJES HEBBEN EEN MAGNETISCHE WERKING W.J.L. SCHELVIS JIU-JITSU-EXPERT „SPORTSCHOOL LUITEN" TIMMERLIEDEN SJOUWERS 't Is maar dat u t weet als u wat aan te bieden hee PAGINA 8 DE LEIDSE COURANT MAANDAG 13 APRIL 19 1920 1970 Op maandag 11 mei hopen 0112e ouders en groot ouders C. N. KOOMEN Th. KOOMEN-BERG hun gouden huwelijksfeest te vieren. Ter gelegenheid van dit grootse feest is er 's mid dags om 2.00 uur een plechtige Eucharistieviering in de St-Jozefkerk tot intentie van het bruidspaar. Hun dankbare KINDEREN en KLEINKINDER EN Noordwijkerhout. 14 april 1970. Gelegenheid tot feliciteren van 4.006.00 uur in Hotel-Restaurant Zegers, Herenweg 78. Noordwij kerhout. smartelijk, doch geduldig gedragen lijden, ran de H.H. Sacramenten der Zieken, iverleed in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Leiden nijn lieve man, vader en opa, de heer FRANCISCUS JACOBUS KOUWENHOVEN in de leeftijd Hazerswoude: New Sealand: Amsterdam: Amstelveen: Hazerswoude: Boskoop: Hazerswoude: an 66 jaar. C. A. KOUWENHOVEN- Spierenburg J. G. M. KOUWENHOVEN E. M. KOUWENHOVEN-Brugman M. H. BOERE-Kouwenhoven C. BOERE H. M. SANDERS-Kouwenhoven TH. SANDERS J. M. KOCH-Kouwenhoven C. KOCH G. F. M. KOUWENHOVEN M. W. B. KOUWENHOVEN- Bisschop C. T. KLAVERVELD-Kouwenhoven J. KLAVERVELD F. P. M. KOUWENHOVEN M. P. G. KOUWENHOVEN- van de Sande JAC. TH. M. KOUWENHOVEN en kleinkinderen De Eucharistieviering voor de overledene zal plaats hebben op dinsdag 14 april te 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H. Engelbewaarders te Hazerswoude (Dorp), waarna begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar. 7.30 Eucharistie- Bezoekuren van 1516 en van 1819 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren i St.-Michaëlshuis (naast r.k. kerk). Thuis geen bezoek a teer actief lev ei F. J. KOUWENHOVEN Namens het bestuur en leden van de Ned. Kath. Ondernemer Vereniging afdeling Hazerswoude-Koudekerk F. J. KOUWENHOVEN in leven wethouder van de gemeente Hazerswoude. Zijn heengaan betekent voor de gemeente Hazers woude een groot verlies. Het gemeentebestuur voornoemd. De waarnemend burgemeester. H. VAN RIJN. De secretaris: J. M. Verlare. Hazerswoude, 11 april 1970 Heden overleed na een moedig gedragen lijden voorzien van het H. Sacrament der zieken, onze lieve vader, grootvader, broer, zwager en oom WILHELMUS GEORGE VAN LEEUWEN weduwnaar van ANNA MARIA VAN DER GEER. in de leeftijd van 65 jaar. Zoeterwoude WOUT - JOKE Wim - John - Roland JOOP - LEEN Jan- Wim Leo ANNIE - JOOP Joke- - Anja - Astrid - CORRIE - WIM Rico Carl a TIM - THEA Anneke LENY - WIM Ad - Anne R1A - GERARD Susan - Richard ADA - JAN J. v d. GEER Maandagavond om 8.00 uur een avondmis in d Parochiekerk van St.-Johannes Onthoofding aan dt Zuidbuurtseweg ter intentie van de overledene. De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op dins dag 14 april te 10.00 uur in de St.-Janskerk aan de Zuidbuurtseweg, waarna de begrafenis op het kerk hof aldaar. JOHANNES MARIA VAN DIJK echtgenoot van MARIA DE GROOT 86 jaar. De overledene is opgebaard te zijner huize Prof. Nolenslaan 9, Voorhout, De plechtige requiemmis zal worden opgedragen i Bartholomeus te Voorhout woensdag 15 april a.s. t in het familiegraf op het parochiële kerkhof. oud-firmant JOHANNES MARIA VAN DIJK in de leeftijd Voor zijn grote kennis e VAN DIJK—Bros Millville. N.J. U.S.A. J. M. VAN DIJK ZN. Voorhout Holland VAN DIJK—Bros Clowne, Derbyshire England Tot onze diepe droefheid ging heden rustig en kalm, tijdig voorzien van de H. Sacramenten der zieken van ons heen, mijn lieve man, onze vader en opa CORNELIS ZEVENHOVEN 1 de ouderdom De avondmis voor de overledene zal worden opge dragen op dinsdagavond 19.30 uur a.s. in de parochiekerk. De plechtige H. Mis van Requiem zal gehouden worden op woensdag 15 april 1970 om 10.00 uur eveneens in de parochiekerk van de H. Matthias te Warmond, waarna de begrafenis zal plaatsvinden in het familiegraf op de r.-k. begraafplaats te War mond. De overledene is opgebaard in het acade misch ziekenhuis te Leiden. Condoleren na de begrafenis in Hotel „De Zon" te Warmond. Heden overleed zacht en kalm, geheel onverwachts, onze lieve zorgzame moeder, grootmoeder, zuster en schoonzuster HILLETJE MARIA BONTENBAL-v. d. NAGEL weduwe van J. BONTENBAL de ouderdom van 76 jaar. 's-Gravenhage Hazerswoude A. KUYPER-BONTENBAL G. W. J. KUYPER HILDA en PIET AAD J. BONTENBAL P. C. BONTENBAL- Schel 1 ingerhout ALI Hazerswoude, 12 april 1970. Rijndijk 203. GEEN BLOEMEN De begrafenis zal D.V. plaatshebben woensdag 15 april a.s. op de algemene begraafplaats te Koude kerk aan de Rijn. Aankomst aula half 3. Algemene kennisgeving Op 10 april 1970 over leed onze lieve vrouw, moeder en oma, Heden ging van ons heen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de ouderdom van bijna 73 jaar, mijn broer en oom, de heer De Eucharistieviering voor zijn zielerust wordt gehouden op woensdaf 15 april te 10.30 uur ir de parochiekerk van St Petrus Banden te Roe- fofarendsveen, waarn. de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar. De overledene ligt opge baard in huize St. Jaco bus. Roelofarendsveen. Dinsdagavond Eucharis tieviering 8.00 uur, bei de in Huize St Jacobus, Met grote droefheid delen wij u mede dat na een geduldig gedragen ziekte, gesterkt door het H. Sa crament der zieken vam ons is heengegaan, onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CORNELIS PETRUS BROEKHOF begiftigd met het gouden erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, voor zijn 60-jarig lidmaatschap van het parochieel zangkoor. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 90 jaar. FAM. BROEKHOF De H. Eucharistieviering zai plaatsvinden op woens dag 15 april a.s. des v.m. 10.30 uur in de St.-Joseph- kerk, Herenweg 15 te Noordwijkerhout. waarna wij hem begraven op het parochiële kerkhof aldaar. Wij bidden voor hem maandag- en dinsdagavond om 8.00 uur Koninginneweg 24, alwaar de over ledene ligt opgebaard. VAKKUNDIGE REPARATIES Kunstgebitten C. VAN BERGE- HENEG OUWEN Hubrecbtstraat 26 Leiderdorp - Tel. 331 Geen filialen. Gevraagd vriendelijke winkeljuffr. liefst met vak bekend en een jongedame die opgeleid wil worden tot verkoopster. 5-daagse werk week. Met gemaakte va kantie-afspraken wordt re kening gehouden. Keurslager TON BOOT Breestraat 139 Leiden SCHILDEREN, GLAS en BEHANG? <j$ JARENLANG MEER GEMEENTE ALKEMADE Wederopbouwwet Het hoofd van het gemeentesbest uur van Alkemade brengt hiei'bij ter openbare kennis, dat Burgemeester en Wet houders van die gemeente voornemens zijn om aan de Stedelijke Fabrieken van Gas en Elektriciteit te Leiden met toepassing van artikel 20 der Wederopbouwwet in afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het dorp Rijpwetering vergunning te verlenen voor het bouwen van een aardgasontvangstation op het aan de Rijksweg 4 nabij de zuidweg aldaar gelegen kadastrale perceel sectie D nr. 2136. Belanghebbenden worden eiVan in kennis gesteld, dat zij eventuele bezwaren tegen het realiseren van boven bedoeld bouwplan schriftelijk ter kennis van Burgemees ter en Wethouders kunnen brengen in het tijdvak van 14 t/m 22 april a.s.. gedurende welke termijn het plan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur ten kantore van de Dienst van Openbare Werken ter visie zal liggen. Roelofarendsveen, 13 april 1970. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, J. S. WAGENAAR, loco-burgemeester. kunt U ook worden door lesse INSCHRIJVING VOOR NIEUWE CURSUSSEN voor dames, heren, jeugd (vanaf 4 jaar). Lessen in Judo, Karate, Conditietraining, Damesgymnastiek, Privéles, Privé clubs. TELEFOON 23728 AANNEMERSBEDRUP N.V. AANNEMERSBEDRIJF v/h P. A. VAN WIJNEN DORDRECHT - DEN HAAG - ARNHEM - DEN HELDER - UITHUIZEN (Gr.) vraagt voor de bouw van het psychiatrisch centrum Hartekamp" te Heemstede (Bennebroek). Aanmelden in de directiekeet op het werk aai Herenweg, de heer W. van Druten, telefoon 02502 - 7651

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 8