inst Unilever onder [ruk gestegen kosten Pax Christi wijst kernmacht voor West-Europa van de hand BEJAARDE DAME SLACHTOFFER VAN BRANDSTICHTING CHU-fractie bekritiseert vertragingstactiek PvdA .Kabouterstad uitgebreid met drie gemeenten Trein tegen bus: zestien doden Paus Paulus: straf voor dwaalleer Stakingsgolf in Italië DE LEIDSE COURANT Toen zaterdagmiddag Utrecht werd uitgeroepen tot Kabouterstad, vielen ni ge deelnemers „flauw" van de uit laatgassen. Zij moesten weer worden bijgebracht met vaten zuurstof. ferdenking in Bergen Belsen BERGEN'-BELSEN (AP) In het ormalige concentratiekamp Bergen- elsen is gisteren herdacht dat het imp 25 jaar geleden door Britse mili- an de nazi's werd bevrijd. In het kamp zijn naar schatting Tiensen om het leven gekomen, i de slachtoffers was de kleine igboekschrijfster Anne Frank, die er 15-jarige leeftijd stierf. Toen de itse troepen het kamp op 15 april 45 bereikten, troffen zij daar 60.000 ingenen aan. Na hun bevrijding ■ven nog 14.000 ex-gevangenen aan erlei ziekten en de gevolgen van dervoeding. Jongeren tegen te rustige ouderen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voorzitter Mellema van de Christelijke Historische fractie in de Tweede Kamer, is KVP-fractie- werd het beleid voorzitter Schmelzcr bijgevallen in diens kritiek op de wijze van oppositie voeren van de P.v.d.A. De oppositie hindert de regering door toepassen van vertragende tactiek, zei de heer Mcllema, zaterdag in Utrecht op een vergadering van de Unieraad. Hij wees erop. dat vele inter pellaties van de oppositie het werk van de Tweede Kamer vertragen. „Het is hoog tijd, dat wij duidelijk aantonen, dat Aanval op l prijsbeheersing [OTTERDAM Dat het jaar 1969 het Unileverconcern een moeilijk is geweest bleek reeds uit de op 24 gepubliceerde winstcijfers. In jaarverslag van het concern werd ip gewezen dat ondanks de bevredi- toeneming van de totale verko- winst het gehele jaar onder ik stond als gevolg van de stijgingen loon. transport- en andere kosten, in de meeste belangrijke landen het bedrijf wordt uitgeoefend, Bpaard gingen met van overheidswege :elegde prijsbeheersing. )e totale winst van levensmiddelen vrijwel onveranderd. Als gevolg de hoge kosten in verband met het roduceren van nieuwe wasmiddelen i andere factoren waren de win- in wasmiddelen en toiletartikelen ook die van veevoeder waren ringer. De winsten op papier, kunst- "fen en verpakkingsmateriaal, chemi- 5 produkten en andere belangen van United Africagroep en -plan- ;s namen toe. In totaal genomen de bedrijfswinst ad f 1443 miljoen f 1494 min.) ongeveer drie procent en winst toekomend aan de houders het gewone kapitaal ad f 601 miljoen eveer vijf procent lager dan in 18. )ver de resultaten over de eerste maanden van 1970 kan worden neld dat de verkopen van het con- deze twee maanden vergeleken overeenkomstige periode van n bevredigende stijging laten winsten over de genoemde iode bewogen zich op een iets lager au. De marges worden sinds het ten van 1969 voortdurend kleiner wordt veroorzaakt door de kosten de in aalle belangrijke landen het bedrijf wordt uitgeoefend. Het t moeilijk de gestegen kosten van i en grondstoffen af te wentelen op erbruiker als men te maken heeft prijsbeheersing of scherpe concur- tie, of met beide. Wat enkele voor concern belangrijke grondstoffen eft steeg bijvoorbeeld de prijs voor •olie van 1 april 1969 tot 1 april 171 tot 273 dollar, voor palmo- 170 tot 266 dollar en voor n 123 tot 225 dollar per ton. an de Unileverbedrijven onder- 1969 de gevolgen van een via rheidswege opgelegde prijsbeheer- De slechtste ervaring deed het lerlandse vleesbedrijf op waaraan gedurende ruim vier maanden ver- Waag- het Joods Historisch Museu ebouw Amsterdam, wordt Pril tot 15 juni een tentoonstelling ehouden onder de titel „De verboden 'ze". Ze wil een beeld geven van door de nazi's „verboden" kunst in uitsland en later in bezet Neder- nd. De expositie bestaat uit bijna '0 nummers, verdeeld over de afde- ngen beeldende kunst, literatuur en radio, toneel, muziek, film, cul- lurghetto. Door middel van geluids- 0nden zullen voorbeelden van ver oden muziek en fragmenten van ra- o-uitzendingen uit de oorlog beluis- ''"d kunnen worden. Ook zal een 'nipje vertoond worden, samenge- it fragmenten zowel van ver oden films als van nazi-propaganda- boden was zijn verkoopprijzen te ver- •hpgen, terwijl .de toepassing van dje prijsstop op grondstoffen niet afdoend? was. Vale regeringen schijnen te gelie ven dat fabrikanten die gedwongen of overreed worden hun verkoopprijzen niet te verhogen in de onmogelijkheid geraken arbeidsovereenkomsten af te sluiten die overdreven hoge kosten ver oorzaken en dat dientengevolge de in flatie binnen de perken gehouden wordt. Politiek gezien kan deze ge dragslijn aantrekkelijk lijken, omdat prijsstijgingen nu eenmaal niet populair zijn. Toch is zij bedrieglijk, aldus het jaarverslag Unilever. De ervaring leert immers dat. ook wanneer de prijzen aan banden worden gelegd, de opwaartse druk op de lonen toch voortduurt. Het ligt daarom voor de hand, dat prijsbeheersing hoe nood zakelijk zij in buitengewone omstandig- j heden ook mag zijn, wanneer zij blij vend wordt gehanteerd, op den duur de consumptie stimuleert en betalingsba- i lansmoeilijkheden vergroot. Tegelijker tijd zullen de winsten van het bedryfs- i leven en dientengevolge de investe- ringen en de uitgaven voor research j afnemen. Een en ander schaadt zowel de natio nale welvaart als de werkelijke belan gen van de verbruikers. Dit wil niet zeggen dat prijsverhogingen op zichzelf gewenst zijn, maar zij moeten niet te gengehouden worden als zij noodzake lijk geworden zijn. Ongerechtvaardigde prijsverhogingen kunnen worden tegen gegaan door het bevorderen van de vrije concurrentie, die tevens de gele genheid laat voor verbeterde produkten en grotere doematigheid een passende beloning te verwerven. De huidige voorstellen van de Engel; voor het instellen van een commissie voor nijverheid en arbeid (commission on industry and manpower) vervullen Unilever daarom met zorg. Deze voor stellen zouden de Engelse regering tot nu toe ongekende bevoegdheden geven om in het bedrijfsleven te kunnen in-' grijpen, waaronder een uitgebreide be voegdheid tot prijsbeheersing Eerder had drs. Schmelzer er al op ge wezen, dat belangrijke wetsvoorstellen te lang bij de Tweede Kamer blijven lig gen. omdat behandeling ervan door de veelvuldige vragenstellerij steeds moet worden uitgesteld. Op de vergadering van de Unieraad de Christelijk His torische fractie in de Tweede Kamer kritisch bezien. Hierbij kwam enkele keren de spanning tussen de oude garde en de jongere aan het licht. Er was nogal kritiek op de zelfvoldaanheid die na de statenverkiezingen ten toon was ge- De ARJOS-raad heeft zaterdagmiddag een motie van afkeuring aangenomen tegen een aantal hoofdstukken van het ontwerpprogram van de A R -partij voor de jaren 19711975. De A R.-jongeren hebben vooral kritiek op de programma onderdelen over de economische orde en het financiële en het economische beleid. ..Beneden de maat", zo luidde de kwali ficatie. Volgens de A.R.-jongeren ver tonen deze hoofdstukken te weinig visie, sluiten zij onvoldoende aan bij eerder ingenomen partijstandpunten en bij de rapporten bij het economische rapport van de groep van 18. In het actiepro gram worden onvoldoende maatregelen tegen te grote concentraties van de economische macht aangegeven. Verder meende de ARJOS-raad dat een gereserveerde---opstelling tegenover de samenwerking van KVP. CHU en AR gewénst.ls, „Liever zou de AR-partij zich niet al te veel aan samenwerking met KVP en CHU moeten binden", al dus de ARJOS. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN De gemeenten Leiden. Utrecht en Haarlem zijn nu ook opgeno men in de keten van Kaboutersteden door de Proclamatie van Oranje Vrij staat. Dat gebeurde in Utrecht op de brug voor het stadhuis waar op het wegdek met oranje en groene verf een boom werd geschilderd. En passant kreeg het toegangshek van het stadhuis ook een flinke lik vei* mee. Vervolgens gingen de burgers va kersverse Vrijstaat naar het Vredenburg, een van de drukste verkeersknopen Utrecht. De kabouters bonden monddoekjes voor tegen de luchtveront reiniging- Af en tee liet iemand zich op een zeebrapad vallen klaarblijkelijk be wusteloos geraakt door uitlaatgassen. On middellijk stormden dan andere kabou ters op het slachtoffer af „om het zuur stof toe te dienen" De Haarlemse kabouters die zaterdag middag hebben besloten het Groot-Her togdom Haerlem van de Oranje Vrijstaat te stichten, zijn gistermiddag voor. het eerst naar bulten opgetreden. Zij kwa men op de Grote Markt bijeen en plaat sten een muts op het hoofd van Laur Jansz. Coster. Een eenheid Leidse kabouters heeft een begin gemaakt met het omturnen van Leiden tot Kabouterstad. Op keersborden werden plakkaten doodskoppen aangebracht om de mi er op iedere straathoek aan te herinneren dat de verkeersdood hen bedreigt. Daar mee bedoelen de kabouters niet in de eerste plaats het gevaar van ongelukken met de voortrazende statussymbolen, maar ook het gevaar van verstikking van het stadsmilieu. De kabouters zeggen de Leidenaar wust te willen maken van de verregaan de staat van verrotting waarin de hui dige maatschappij - - en daardoor ook hun stad verkeert. ADELAïDE (Reuter) In Australië zijn gisteren op 50 km ten noorden van Adelaide zestien mensen om het leven gekomen en ongeveer twintig gewond, toen een trein een dubbeldekautobus ramde. In de bus zaten ongeveer zestig mensen die op weg waren naar Eliza beth, een industrieplaats op 25 km noorden van Adelaide. Vele van gewonden zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk deed zich bij het invallen" van ■de - -duisternis voor. De autobüs werd geheel vernield Van"cïe trein liep e wagon uit de rails. Geen van de trei reizigers werd gewond. Bezoekster zeer ernstig gewond HAARLEM-AMSTERDAM (ANP) Drie branden, die onder verdachte om standigheden in Haarlem en Amsterdam zijn ontstaan, hebben niet alleen veel schade aangericht, maar eisten in Haar lem bovendien het leven van een 85- jarige dame. Een 79-jarige dame. die bij het slachtoffer op bezoek was, moest in zorgwekkende toestand in een zie kenhuis opgenomen worden. De Haarlemse politie vermoedt, dat regering i de brand in de woning van de omge- jmmissic komen dame, aangestoken is Veertien dagen geleden, aldus de politie, ontstond in hetzelfde pand eveneens brand, die echter bijtijds geblust kon worden. Op vallend is bovendien, dat in dezelfde Haarlemse wijk de laatste tijd zes brandjes ontstaan zijn, evenals bij d«e laatste woning aan de tuinzijde De Haarlemse politie had de bewo ners in deze wijk al gewezen op de nood zaak attent te zijn op dergelijke scchijnselen. waarbij bovendien ra ingeslagen waren, of de keukendeur geforceerd. Ook twee branden in Amsterdam, die zaterdagavond een bewoonde etage een fabriek teisterden lijken volgens de politie op brandstichting. De bewoner hadden de etage na een hevige ruzie verlaten. De politie trof echter zoveel aanwijzingen van opzet bij de brand aan, dat zij in de loop van zaterdagnacht de bewoonster van de etage aanhield, verdacht van brandstichting. Dergelijke aanwijzingen vond de poli tie eveneens na de brand in een Amster damse cliché-fabriek. Een getuige wees een 32-jarige man aan. die volgens hem even tevoren uit het gebouw gekomen zou Roepingen sterk afg enomen VATICAANSTAD (Reuter) Paus Paulus heeft zaterdag priesters en leken gewaarschuwd, dat de Kerk degenen die •r van de kerkelijke leer afdwalen, zal straffen. De paus hield een slot toespraak op de jaarlijkse algemene ver gadering van Italiaanse bisschoppen, die dit jaar ook werd bijgewoond door prics- rs en leken. De paus deed een beroep op de bisschoppen, priesters en leken ver trouwen te hebben in de Kerk en Christus. Hij sprak over priesters en leden van religieuze orden, die hun geloften tegenover Christus en de Kerk hebben gebroken en zei: „Wee degene in wie deze ergernis komt". Volgens waarnemers kan het dreigen met straf worden opgevat als recht streeks te zijn gericht tegen opstandige Nijmeegse school 14 dagen gesloten (Van onze correspondent) NIJMEGEN De Martinus van Beekschool in Nijmegen zal voor min- slens veertien dagen gesloten worden. Dit is meegedeeld namens het schoolbe stuur door professor dr. W. F. B. Brink man. De school voor gehoorgestoorde en spraakgebrekkige kinderen is al enige l tijd in opspraak doordat acht van de kerkelijke leiders buiten Italië, zoals de twaalf leerkrachten en een aantal ou- Nederlandse bisschoppen, die achter de ders geprotesteerd hebben tegen het verzoeken om te mogen trouwen staan, beleid van de directeur, de heer F. M. tegen groepen in Italië die het traditionele gezag uitdagen. Paus Paulus zei, dat de priesters matig, waakzaam, sterk en gelukkig moeten zijn met wat zij zijn. De basis definitie van een priester moet niet in geding worden gebracht. Hij legde de nadruk op de noodzaak van het priester celibaat. Daags daarna hield hij een dringend pleidooi dat meer jonge mensen een priesteropleiding volgen. Ter gelegenheid van „wereldroepingsdag" verklaarde paus Paulus, dat het aantal roepingen afneemt, terwijl de behoefte aan priesters toe neemt. Hij sprak van een zeer ernstig probleem voor de Kerk. Blijkens recente statistieken hebben tussen 1964 en '68 ruim 7000 priesters in de wereld gevraagd ontslagen te worden van de plicht om ongehuwd te blijven. Dit aantal neemt van jaar tot jaar toe. In de westelijke landen is het aantal semin sten in de jaren 1966 t/m '68 Derates. Belangrijkste aanleiding tot de moeilijkheden was het feit dal de di recteur een vierjarige Teerlinge een half uur geslagen zou hebben. Het schoolbestuur staat achter de di recteur die te bock staat als hoogst wisselvallig. Prof. Brinkman ontkende niet dat ook de financiële situatie aan de school chaotisch is, hoewel er vol gens hem geen sprake van fraude is. De veertien dagen dat de school ge sloten zal blijven zijn bedoeld om de gemoederen wat te laten afkoelen en dan daarna te proberen de zaken tot een goede oplossing te brengen. Intus sen krijgen de ouders volledige ope ning van zaken. „De mogelijkheid dat de school langer dan veertien dagen gesloten zal blijven is misschien wel groot", zei prof. Brink man, maar voorop moet staan dat de docenten wederom willen meewerken met het hoofd Anders zou de school dicht moeten blijven". Kard. Alfrink: „Vruchtbare onrust blijft noodzakelijk" UTRECHT (KNP) „Een beleid, dat consequent gericht is op de niet-versprei- ding van kernwapens, op samenwerking tussen Oost en West en op ontspanning, laat zich .wil het voor iedereen geloof waardig zjjn. moeilijk rymen met de wens de mogelijkheden tot oprichting van een Westeuropese kernmacht open te houden of te stimuleren" Dit werd gezegd door kardinaal Alfrink, Pax-Christivoorzitter by de opening van de Pax-Christistiidie- conferentie over een Westeuropese kern macht- De bijeenkomst werd zaterdag ge houden in het nieuwe Congrescentrum te Utrecht. Kardinaal Alfrink zei. dat het stichten Von Spreti naar Duitsland overgebracht BONN (Reuter) Het stoffelijk overschot van de vermoorde Westduitse ambassadeur graaf Karl von Spreti is zaterdag per vliegtuig uit Guatemala op het militair vliegveld van Keulen-Bonn aangekomen. Met hetzelfde vliegtuig keerde minis ter van Buitenlandse Zaken, Walter Scheel, terug uit Guatemala, waar hij een protestnota heeft overhandigd aan president Montenegro. Kort nad de aan komst van het vliegtuig van de lucht macht begon een militaire plechtigheid, ter nagedachtenis van de ambassadeur. Van Spreti wordt morgen begraven. De ambassadeur van Guatemala in West-Duitsland, Antonio Gandara. heeft zijn residentie tijdelijk verplaatst naar Denemarken. De ambassade zal in Bonn gevestigd blijven. Het personeel zal de ambassadeur niet volgen. van een Westeuropese kernmacht niet te rijmen viel met de eis van onze tijd een macht zinvol te ordenen en te beheersen, in plaats van die te vergroten West- Europa zou er beter aan doen zijn macht en invloed in de wereld te versterken door een bundeling van het eigen tech- 1 nisch-wetenschappelijk en economisch potentieel voor veedzame doeleinden en door een geconcentreerde inspanning ten behoeve van de ontwikkelingslanden Qe kardinaal meende ook, dat het stre ven naar een Westeuropese kernmacht een uiting was van een achterhaald re- j gionaal nationalisme in een tijd van toe nemend wereldwijd denken en handelen. Hij eindigde zijn inleiding met de con ferentiegangers „een goed geleide en vruchtbare onrust toe te wensen". De vice-voorzitter van Pax Christi mi P J. Theunissen en het hoofdbestuurslid dr. L. ter Steeg, verzitten zich eveneens tegen het streven naar een dergelijke kernmacht Mr. Hheunissen wees op de klemtoon die Frankrijk en Engeland leg gen op hun nucleaire macht, de vorming van een Europese kern binnen de NAVO. De intensivering van de Europese samen werking en nauwere samenwerking van Frankrijk en Engeland op kerngebied achtte hij evenzovele aanwijzigingen. Dergelijke ontwikkelingen werken aan stekelijk op andere landen als India. Bra zilië en Israël. Zij remmen de ontwikke lingshulp ook af. ROME (AP) In Italië is vandaag een nieuwe stakingsgolf begonnen waaraan in de komende maand door alle categorieën arbeiders zal worden deelgenomen. Voor dc nieuwe regering van premier Mariano Rumor, die een motie van vertrouwen van de Kamer van Afge vaardigden dient te verkrijgen, is deze stakingsgolf bijzonder onaangenaam. De communistische en niet-communistische vakbonden hebben de arbeiders gemobi liseerd om bij de achttien dagen oude regering aan te dringen op inwilliging van hun eisen voor gestabiliseerde prij zen. goedkopere huisvesting en lagere belastingen. re-voorzitter van Pax Christ i, P. J. Theunissen: „Verzet tegen Westeuropese atoommacht". ADVERTENTIE Suske en Wiske: De charmante koffiepot LUCKY LUKE: DE SPOOKSTAD Matt Marriott: Het Drama van Gatbayou

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 7