Moeten we iemand voortaan met het pistool in de hand tegemoetgaan? MISHANDELDE HOOFDAGENTEN: Luns rapporteert aan Abba Eban Agnew keert zich tegen Douglas FAO te neutraal in voedselprogram Politiekorps speurt al wekenlang naar daders DE LEIDSE COURANT DOETINCHEM „Moet ik nou voortaan als een Amerikaanse politieman te werk gaan als ik wil uitzoeken wat iemand in het holst van de nacht uitspookt? Eerst een paar pistoolkogels erover heen en dan pas netjes gaan vragen wat er aan de hand is. Is het al zover in ons landHoofdagent Ben Wissink (39) van de Doetir.chemse gemeentepolitie is „geladen" op de nog onbekende kerels, die hem en zijn 27-jarige collega F. Kruissel- brink in de nacht van 3 op 4 maart tijdens een nachtelijke sur veillance op een voor ons land unieke manier ,,te grazen namen". Beiden kwamen na ernstig mishandeld te zijn in het ziekenhuis terecht. Ze kunnen het nu wat rustiger overzien. Onderhoud met Lopez Bravo Protesterende studenten proberen de het e correspondent) SCHIPHOL Minister Luns is giste- n van een bezoek van een dag aan .rijs in ons land teruggekeerd. In de anse hoofdstad heeft hij besprekingen voerd met zijn staatsambtgenoot Gre- rio Lopez Bravo over de betrekkin- n tussen Spanje en Nederland, Spanje de E.E.G. en de situatie in het idden-Oosten. waar de beide bewinds eden onlangs een rondreis hebben ge- aakt. zijn indrukken heeft minister ien brief geschreven aan zijn raëlische collega van Buitenlandse iken. Abba Eban. De grote lijnen van brief zijn vandaag in Den Haag tegedeeld aan de ambassadeurs van rdanië, de Libanon en Egypte. Lopez s gisteravond in Washington ngekomen en kan daar de Ameri- ;e regering op de hoogte stellen de brief van Luns. Het Franse rebureau AFP meldde voorts dat de in zijn rapport aan zijn Israë- sche ambtgenoot Abba Eban alleen „persidölil.ïjUeIhdrultkëri"'h'ee'ft '"gegeven en dyt de regeringen van desbetreffende' landen in het "geheel )uitse militairen op oefening in Noord-Holland (Van een onzer verslaggevers) DEN HELDER In de periode van tot en met 28 april zal een afdeling de Duitse luchtdoelartillerie in het hietkamp Botgat, gemeente Callants- [>g, onder de duinen schietoefeningen •uden. Aan de oefeningen zullen onge- 300 Duitse militairen deelnemen, de bestaande gebouwen van het eibelkamp en het Luitenant-kolonel aaskamp te Den Helder zullen worden legerd. De oefeningen zijn een gevolg van een espreking tussen de Westduitse en ederlandse ministeries van Defensie, et verzoek werd gedaan door de Duit- rs, omdat hun eigen voor de lucht- oelartillerie oefengelegenheden onvol- Cambodja wordt republiek PHNOM PENH (Reuter) De Cam- odjaanse premier Lon Nol heeft mee- edeeld, dat het land een republiek zal 'orden. Hij zei dit op een bijeenkomst i Phnom Penh van ongeveer 70.000 udenten en ambtenaren. niet aan het rapport gebonden zijn. Volgens dezelfde bron toondeminister Luns zich zeer bezorgd over de ontwik keling van de crisis in het midden oosten, want zo zei hij „escalatie kan kritiek zijn", en vervolgde: „Men moet snel zijn met het zoeken naar een 'vreedzame oplossing, want de kansen worden minder naarmate de tijd ver strijkt" Volgens hem verliezen de ge matigde elementen in de Arabische lan den hun invloed, terwijl de Palestijnse een politieke macht zijn geworden. Naar aanleiding van de ontmoeting met Lopez Bravo deelde de minister nog mee dat de meningen van de beide landen over de situatie in hel Midden- Oosten overeen komen en dat zij beiden verontrust zijn en daar van gedachten over gewisseld hebben. premier Golda Aleirs ambtswoning le klimmen. Hun protest was gericht tegen de weigering van de Israëlisclte regering voor een ontmoeting tussen Nahum Goldmann en president Nasser. Nahum Goldmann is presi dent van het joodse wereldcongres. Overstroming in Panama PANAMA (AFP) Volgens de eerste berichten zijn in Panama door overstro mingen dertig mensen om het leven ge komen. Grote delen van de provincies Boca del Toroen Chiriqui staan blank omdat, de rivieren Sixaolo en Cricamola buiten hun oevers zijn getreden. Het aan tal daklozen wordt op vijfduizend ge- In Boca del Toro zijn tweeëntwintig doden, hoofdzakelijk kinderen, geborgen. Opperrechter LS in discrediet Wraakneming voor weigering van Carstvell WASHINGTON (Reuter) De Ame rikaanse vice-president Spiro Agnew is kennelijk de mening toegedaan dat hij steun moet verlenen aan de republi keinse congresleden die rechter William Douglas uit het opperste gerechtshof willen zien verdwijnen. In een televi sieinterview zaterdagavond zei Agnew dat het tijd is voor een „diepgaand onderzoek naar de opvattingen van Douglas en meer in het bijzonder naar de vraag of die opvattingen wel vere nigbaar zijn met zijn functie". Alle aanvallen op de persoon van Douglas zouden voornamelijk betrek king hebben op het door hem geschre ven en onlangs uitgekomen boek „Points of Rebellion". Agnew noemde het boek een omstreden bijdrage aan de samenleving en zei dat het voor een lid van het opperste gerechtshof zeer onge bruikelijk is rebellie en revolutie le propageren. Waarnemers vermoeden dat de uitla tingen van de Amerikaanse vice-presi dent voor een groot deel ook hun oor sprong vinden in de weigering van de Senaat de door president Nixon voorge stelde kandidaat rechter Carswell de vacante plaats bij het opperste ge- I Zaterdagmiddag heeft de dorpsjeugd Loenen aan de Vecht een protestmars gehouden tegen hel •icmeentebestuur. De jongens hebben I oeen enkel voetbalveldje, daar hun is opgeëist door aannemers voor woningbouw. Met plakkaten en spandoeken trok de groep door het dorp. rechtshof te laten innemen. Reeds eer der was de voordracht van rechter Ce- lement Haynswordth eveneens getorpe deerd. In vijf maanden tijd is dit de tweede nederlaag die Nixon in zijn gevecht met de senaat moest slikken. Agnew zei dat beide rechters door de senaat waren weggestemd op grond van veel minder laakbare verklaringen dan Douglas had gedaan. De liberale 71 jarige William Douglas is in 1939 reeds door president Roosevelt aan het opper ste gerechtshof benoemd. Een groep re publikeinen is nu al drie maanden be zig te pogen zijn naam als rechter in diskrediet te brengen. Wissink zit nu, na drie weken zieken huis, thuis bij zijn vrouw en drie kinderen in de Antillenstraat. Zijn zwaar bescha digde hoofd is genezen, zijn dichtgeslagen ogen zijn weer open, maar die beschadig de nier is allesbehalve genezen. „Ik ben zeker nóg wel een maand thuis", zegt Ben Wissink. Maar en dat is na alle ervaringen toch verbazingwekkend Wissink is geen verbitterd mens. Hij voelt er hele maal niets voor opeens een schietgrage wetsdienaar te worden. „Neem maar van mij aan, dat het overgrote deel van de Nederlandse politiemannen niet zo erg graag dat pistool gebruikt. Ik heb het gevoel dat hier toch maar heel zelden een agent uit voorzorg zijn wapen schiet- klaar in de hand heeft". Hoofdagent Kruisselbrink had iets meer geluk in die beruchte nacht. Zijn hoofd was ook onherkenbaar van de bloed uitstortingen, zijn schedel was bescha digd doordat iemand er met een band- afnemer op had staan rammen, maar hij kon toch „al na tien dagen het St.- I Josephziekenhuis in Doetinchem ver laten. Kruisselbrink hoopt dat hij dezer dagen weer aan de slag kan. Mevrouw Wissink vertelt, dat het ge beurde haar ma-i-— pen. „Voorheen persoon, maar nu is-ie erg nerveus. Hij. vindt het al vervelend als ik even de deur uit moet. Alles spookt nog door zijn hoofd. Hij kan het gewoon nog niet ver werken" Hoofdinspecteur G. Oosterhof schilder' I ons de turbulente gebeurtenissen in die. voor zijn politiekorps gedenkwaardige maartnacht Wissink en zijn collega waren pei patrouilleauto op surveillance. Tijdens hun rondje belandden zij ook op het in- j dustrieterrein Hamburgerbroek. Gewoon uit routine, om even te kijken of er geen inbrekertjes aan het werk waren. Opeens I zagen beide agenten op de Fabrieksstraat j een groepje jongemannen tussen 20 en 25 jaar lopen. Ze hadden niet het flauw ste vermoeden, dat die knapen een kraak hadden gezet, maar wilden weer gewoon uit, routine toch wel even weten, wat die lui daar zó 's nachts in hun schild voerden. „Dat is iets heel nor maals", aegl Ben Wissink. „Iemand, die 's nachts op een stille plek wordt gesig naleerd, trekt pu eenmaal de aandacht. Vaak vind je een vrijend paartje of zn maar goed je bent als politieman ver plicht de dingen te onderzoeken. Eén ruk Wissink stapte uit de auto. liep niets vermoedend op de knapen af en werd „warm" ontvangen. Een van de mannen viel hem van achteren aan en trok met één ruk zijn arm uit het lid, waardoor de politieman ai in de eerste faze van de strijd vrijwel was uitgeschakeld. Kruisselbrink was intussen met de an deren bezig men vermoedt, dat er vier of in elk geval drie aanvallers zijn geweest. Terwijl ze reeds „uitgeteld" op de grond lagen, werden de politiemannen mishandeld: in het gezicht geslagen en geschopt, terwijl hun hoofden werdén bewerkt met hun eigen gummistokken Hoofdagent Kruisselbrink. zag Kruisselbrink kans (hoe, weet h(j i zelf achteraf nauwelijks meer) de hou der met patronen uit het pistool te Achteraf hebben beide agenten aan «uk bandijzer, dal behoorde handb. wegine hun leven te danken tot de ™ia» mb^evsuyk- Een FN-pistool la namelijk vergrendeld, tutren-die de bandieten bi! Md. Jnddenj.. houa„. V ,i eqi) kogel in de loop had gezeten, had Hoofdagen(,M(issip^i^ft'g,vii,^Vi)|^ alle? meer geschoten kunnen worden toch nog kans zijn pistool tevoorschijn Uiteindelijk kregen de aanvallers het te halen, maar hij bezat niet meer de pistool tóch te pakkist Als bezetenen kracht om de slede naar achteren te trek- I probeerden ze he; „uit" Het ding doet ken, waardoor het wapen schictklaar zou het niet meer", hoorden de deels versuf- zön. Er ontstond toen een fel gevecht om te politiemannen de iiwrrekers tegen el- bliksemsnelle reactie kaar zeggen .Ik moet vr niet aan den- Soustelle weer politiek actief LYON (AFP) Jacques Soustelle, een voormalig minister onder president De Gaulle die wegens meningsverschillen met dit staatshoofd van 1961 tot 1968 in het buitenland heeft gewoond, is giste ren weer op het Franse politieke toneel verschenen. In een rede te Lyon ont vouwde hij de plannen van een nieuwe politieke beweging, genaamd „Vooruit gang en Vrijheid". Hij zei dat deze beweging, die op een bijeenkomst van 200 personen uit ge heel Frankrijk is opgericht, enerzijds de linkse denkbeelden over de vrijheid zal verdedigen, maar aan de andere kant. evenals rechtse groeperingen, de nood zaak van openbare orde onderschrijft. Soustelle is gekozen als voorzitter van de nieuwe beweging. Hij pleitte voor een „constructief ge sprek, over de kunstmatige grenzen heen die zowel door de huidige meer derheid als door de oppositie lopen". Termen als „rechts" en „links" noemde hij verouderd. Hoofdagent Wissink (w (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM „De FAO. de wereld voedselorganisatie van de Verenigde Naties, steunt zoals alle andere VN- organisaties met haar politiek „neutrale" opstelling in feite de heersende politieke stelsels. Duideljjk moet worden gemaakt dat de FAO door deze opstelling hel stempel draagt van de Westerse econo mische orde op basis van een kapitalis tische maatschappijvisie. De FAO moet in haar activiteiten meer nadruk leggen op de structurele veranderingen die zo wel in de arme als in de rijke landen moeten plaatsvinden". Dit is de belangrijkste uitspraak die het jongerenhongercongres zaterdag ln de Amsterdamse RAT gedaan heeft. Op dit congres waren ongeveer 1000 ver tegenwoordigers van alle Nederlandse jongerenorganisaties aanwezig om een delegatie samen te stellen voor het we- reldvoed6elcongres van de FAO, dat in Hongercongres stelt delegatie samen de tweede heltf van juni in Den Haag wordt gehouden. De uitspraken van het jongerenhongercongres zijn bindend voor de delegatie. Hongercongresvoorzitter B. Uythof liet weten dat de Nederlandse jongerendelegatie het FAO-congres zal boycotten wanneer zou blijken dat de jongerendelegatie met de uitspraken van het Amsterdamse voorcongres geen enkel gehoor vindt b ijde overige congresdeel- Het Amsterdamse eongree besloot de Nederlandse jongerendelegatie niet uit 80. maar uit 40 personen te laten bestaan. De overige 4 Oplaatsen zouden moeten worden ingenomen door jongeren uit de Derde Wereld die niet door hun rege ringen worden afgevaardigd; door ver tegenwoordigers van bevrijdingsbewe gingen zoals in Angola en Mozambique, en door vertegenwoordigers uit landen die niet in de VN zitten, en die dus om formele redenen niet aan het congres kunnen deelnemen, zoals de Chinese Volksrepubliek en de DDR. De FAO had besloten om Nederland als gastland van het mammoetcongres in juni (totaal 1500 deelnemers) extra veel jongeren te laten afvaardigen. Engeland bijvoorebeld 2al slechts fwee jongerenverlegenwoordigers naar het congres sturen. Rondom de zaal van het RAI-congres- centrum hadden allerlei actiegroepen stands ingericht. De werkgroep Sjaloom reikte rietsuiker uit en verzocht de klontjes bietsuiker op het schoteltje onder het koffiekopje niet te gebruiken. TNO-Wageningen deelde koekjes en brood uit. gemaakt van casave en soja- bonenmeel, om te demonstreren dat er nog andere basisvoedingsmiddelen zijn dan graan en rijst. Het Angolacomité zamelde de gelden in die de congresor ganisatie aan de deelnemers had betaald als vergoeding van de reiskosten. Tijdens de avondzitting werd gespro ken over te voeren acties tussen nu en het grote FAO-congres. Brandt tevreden over bezoek aan Amerika BONN (DPA) Bondskanselier Willy Brandt is over het verloop van zijn bezoek aan Amerika en in het bijzon der zijn gedachtenwisseling met presi dent Nixon zeer tevreden. Dit heeft de Westduitse regeringswoordvoerder Con rad Ahlers gisteravond verklaard. Hij zei dat Brandt en Nixon het er over eens zijn, dat de bondsrepubliek een aanzienlijke ruimte bezit om te manoeuvreren in haar onderhandelin gen over een normalisering van haar betrekkingen met Oost-Europa. Zij wa ren zich er echter ook van bewust, dat er ergens een grens is en dat over schrijding daarvan het NAVO-bondge- nootschap in gevaar zou brengen. Ah lers achtte het positief, dat door het bezoek van Brandt de politieke belang stelling in Amerika voor het denkbeeld van een evenwichtige troepenverminde ring in Oost en West is toegenomen. :elf en collega bevrijd. Beton Tenslotte werden de murw geslagen en getrapte agenten geboeid met stuk ken touw. die in de politieauto lagen. Bovenop hun onderlichaam werden zwa re blokken beton gelegd. Daarop spron gen de inbrekers in de surveillancewa gen, reden er een paar honderd meter mee en stapten toen over m hun eigen auto. Sindsdien ontbreekt vrijwel elk spoor. „Stille getuigen" zijn wat inbre kerswerktuigen" die inderhaast werden achtergelaten. „Of we daar wat mee kunnen doen", is de vraag", aldus hoofdinspecteur Oos terhof. Haast elke dag krijgen we bericht van politiekorpsen, dat ze een klein greepje inbrekers er zjjn er zeer veel hebben gearresteerd. In die sfeer moeten w(j de daders zoeken. Grote jongens zijn het beslist niet, want zo hebben toen bij die inbraak, die pas du volgende dag werd ontdekt, amper een rolletje centen meegenomen Hoewel nog verre van opgeknapt, heb ben de aangevallen politiemannen al stad en land afgereisd om bij collega's aangehouden inbrekers te „bekijken". Er zijn er twee, die ze in elk geval zouden kunnen herkennen. „Een vent moet op Cruyffie hebben geleken", vertelt de heer Oosterhof. „U begrijpt natuurlijk wel, dat alles wat politie is gebeten is op dit soort figuren, die je rustig gang sters kunt noemen. Ik ben er vast van overtuigd, dat ze onze agenten wilden vermoorden. De daders zijn onbetwist Nederlanders, maar ze komen vermoede lijk niet uit ons gebied". Terug naar de plaats van het misdrijf Met zeer veel moeite had Kruisselbrink kans gezien zich en zijn collega, die be wusteloos leek. te bevrijden. Via agent Kruisselbrink en eigenaar Bongers van een op het industrieterrein gelegen con structiebedrijf werd het politie-apparaat in werking gesteld „Ik werd pas om zes uur 's morgens gebeld, terwijl het al om één uur was gebeurd", zegt mevrouw Wissink, die er meteen aan toevoegt, dat dat misschien wel het beste was. „Wat had ik midden in de nacht met mijn drie kinderen moe ten doen? Toen ik mijn man voor de eerste keer zag herkende ik hem niet. Zó erg was hij toegetakeld". Hoofdinspecteur Oosterhof probeert te reconstrueren hoe dat nu allemaal kon gebeuren. „Volgens mij zijn wij te wei nig bedacht op dit soort gewelddadige reaoties. Je stapt toch niet zomaar op een paar mensen af met het pistool in de aanslag? Daaruit blijkt volgens mij hoe vredelievend en afkerig van geweld de overgrote meerderheid van de Neder landse Dol'itaie is". Medeleven „Maar wat wij vergeten, is dat alle grenzen vervagen, lokale, regionale en landelijke. Je hoeft hier tegenwoordig helemaal niét vreemd meer op te kijken als je dieven uit Amsterdam tegenkomt. Afstanden spelen geen rol. Wissink en Kruisselbrink hebben ondervonden, dat je als politieman ook in het rustige Doetinchem op ales bedacht moet zijn". De blijken van medeleven van de be volking zijn overweldigend geweest. De heer Oosterhof moest ..regelend" optre den bij de enorme zendingen fruitman den en bloemstukken. De eerste fruit manden kwamen van mr. Bloemers, de commissaris der koningin in Gelderland. Maar dat we die boeven krijgen. dat slaat vast", zeggen de agenten. „Al had den ze cr alvast maar één", zegt me vrouw Wissink. En hoofdinspecteur Oos terhof buigt zich over de kolossale kleu renfoto's, die van de hoofden van de politiemannen werden gemaakt, toen ze één dag in het ziekenhuis lag^n. „Het is onvoorstelbaar, maar we krijgen ze. hoe dan ook

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 5