Oranjevereniging Koninginnedag pakt en 5 van viering mei groots aan Surinaams orkest „Guyana heeft succes in Oegstgeest Toegangspoort naar Huize Bijdorp is gerestaureerd St. Laurentiusharmonie gaf verzorgd concert Hedenavond hearing over plan Hofland MARKTEN MAANDAG 13 APRIL 1970 DE LEIDSE COURANT Wordt alleen bij officiële plechtigheden gebruikt VOORSCHOTEN De 17e eeuwse toegangspoort naar Huize Bijdorp is gerestaureerd. Ais gevolg van de a.s. verbreding van de Veurseweg was liet noodzakelijk de inrit van het klooster Huize Bijdorp enige meters achteruit te plaatsen. Van die gelegenheid is ge bruik gemaakt om het enige dat nog over is gebleven van het oude bulten Bjjdorp grondig te herstellen. Wilgen over de kop Inzittenden met lichte verwondingen naar ziekenhuis SASSENHEIM Gistermiddag om streeks vyf uur vond op Rijksweg 22, bij het Warmonderdam-viaduct een auto ongeluk plaats dat zich aanvankelijk ernstig liet aanzien. De bestuurder van een personenwagen raakte de macht over het stuur kwijt toen het loopvlak van de linker achterband van het canvas Diens wapen en dat van zijn echtgeno- losliet. De wagen sloeg over de kop en te, Anna Oosthoorn, zijn aangebracht kwam onderste boven in het houtgewas j OEGSTGEEST In het_kader de rijweg terecht. De inrijpoort is tegen het einde van de 17e eeuw op last van de toenmalige eigenaar, Johan de Bije. vroedschap en raad van de stad Leiden, geplaatst. Mozart troef op dona teu rsconcer r Jeugdkamerorkest orkest Leiden is zaterdagavond onder luid applaus verleden tijd geworden. Geen wonder, Henk Briër had de sterkste troef voor het laatst bewaard: Mozarts sym fonie jn Bes (KV 182), die dooi de jonge musici een fraai uitge balanceerde vertolking meekreeg. Hier bereikte men een samen klank welke daarvóór nog niet geheel was verkregen. Handels concerto grosso in bes en Haydns „Alleluja" fsinfonia in C) bezaten vaak zeer fraaie momenten (slot gedeelten) maar de vat op het werk werd zo nu en dan verstoord door een hier en daar nog niet geheel verworven zelfverzekerde aanpak van de werken. ZO VORMDE de orkestrale be geleiding wel enig beletsel voor Eekje Hoenderdaal. die zich met aangenaam gemak door Tar- tini's celloconcert in D heen speelde, met een heel fijn geluid en een goede techniek. Marjolein Hennes deed dat op de viool in een concert van Pisendel. met iets minder zorg voor de afwerking, maar met een even gave toon en een duidelijk muzikaal inzicht. Dat de violisten en celli van het Jeudkamerorkest een sfeervol reliëf in een werk weten te schep pen. bleek weer eens in een con certino van Giovanni Pergolesi. dat uiterst zorgvuldig en muzikaal werd gestreken. Schr. LEIDEN Zaterdagmorgen de Haarlemmerweg een 14-jarige fietser aangereden. Het meisje kwam uit een uitrit zonder op het verkeer te letten. Met een linker beenbreuk en een her senschudding is zij in het Academisch Ziekenhuis opgenomen. LEIDEN - Bij de Leidse Reddings brigade hebben 5 leden met goed ge-1 üe harmonie bracht VOORSCHOTEN Zaterdagavond gaf He* tweede gedeelte van de avond werd de St. Laurentiiisharnionie in het Cultu- j ook weer door de drumband geopend, reel Centrum het jaarlijkse concert voorwaarna de harmonie over ging op de donateurs en genodigden. De drumband moderne toer. Geopend werd met Vasten- o.l.v. H. Iiarremans opende met enkele oude en nieuwe marsen. Na dit dreu nende gepeld kreeg voorzitter B. van Veen de gelegenheid de aanwezigen, waaronder burgemeester L. de Kool en ere-burgéj; G. Sehrama, het wel en wee van de harmonie te vertellen. KATWIJK Theo Knometl en zijn programma Kopduelmaren zaterdagavond te gast in de Kat- wijkse sporthal Cleijn Duijn. En kele honderden sportliefhebbers, o.iv. ook de burgemeester van Kat wijk, waren er getuigen ran hoe de ploegen ran Be Quick Gro ningenVolharding (Goes) en HFC Haarlemelkaar in de ha ren vlogen. Hoe het afliep kan men zaterdag a.s. op de beeldbuis volg het diploma Jeugdinstructeur be- i hagld. Het waren de dames: J. Mossel- verture var man, J. Schonagen, E. v. Strater, en de j burg Suite heren G. Mank en H. v. d. Steen. i heel o.l.v. avondmuziek van H. van Lijnschoten, daarna volgden de American Folk Suite van Harold L. Walters, de Fantasie Jazz j van John Darling en Rimbalzello, Boo gie Woogie van Abel Jaroc.'Uit het ap plaus van de aanwezigen bleek dat voor al het gedeelte na de pauze bijzonder gewaardeerd werd. Na een traditionele de pauze enige gezellige verloting, besloot .de voorzitter Tschuor,, de feestou- de avond met de wens dat de harmonie •J. C. Anderson en de Salz- weer zal mogen groeien. Instrumenten en •an Denis Wright. Het ge- i instructeurs zijn aanwezig om iedere mu- van Duyn. ziekliefhebber op te vangen. S. Sannes lijst trekker DS ,70 j LEIDEN Weihouder S. Sannes zal bij de komende gemeenteraadsverkiezin- I gen de lijsttrekker zijn van de Democra- I tisch Socialisten '70. De overige kandidaten van D'70 zijn: H. Zunderman, A, Versnel, P. Fakkel. W. R. Vos, J. Reurisch, mevr. A. Spie renburg-Broekhuizen, J. F. Breedeveld, Chr. M. Bossaert, J. F. v. d. Blom, H. F. Cohen en J, G. Fokkema. ituurstenen pilasters, die gedekt worden door een zandstenen vaas. In de prachtige smeedijzeren hekken De bestuurder en een 9-jarig dochtertje bevinden zich de monogrammen van j kwamen met de schrik vrij, de andere beide echtelieden. inzittenden t.w. de moeder en twee zoon- De restauratie van het toegangshek is j yes iresp. 8 en 5 jaar) liepen allerlei onder "leiding van de Rijksdienst voor verwondingen op en werden per ambu- de Monumentenzorg, uitgevoerd door lance mr het Acad. Ziekenhuis te het architectenbureau De Bruijn te 1 Leiden overgebracht. Gisteravond wer- Wassenaar. ^en ze na behandeld te zijn, per taxi Het ligt niet in de bedoeling dit toe- naar hun woning in Den Haag over gangshek dagelijks te gebruiken. In gebracht. De personenwagen werd zwaar overleg met de gemeente Voorschoten1 beschadigd weggesleept, en moet als hebben de zusters Dominicanessen toe gestemd in een z-gang, die reeds eni ge jaren gereed is en ligt op het ter rein van het voormalige Marine Op komst Centrum. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid zal de officiële ingang uitsluitend bij officiële plechtigheden gebruikt worden. total-loss" worden beschouwd. Operetteclub Staalwijk maakt sprookje waar LEIDEN Voor de heren P. J. Eiker bout en F. Heijnen heb ik bewondering; zij geloven nog in het sprookje. Ik dacht daar al lang mee te hebben afgerekend, doch sinds zaterdagavond ben ik weer gaan twijfelen. In de bijna volle Leidse Schouwburg bracht de opretteclub Staal wijk „Het geheim van de Hofmaar schalk en wel op hartveroverende wijze. Bijgestaan aan de vleugel door de immer vaardige pianist W. F. Barendse en alle drie heren amateurs. Ik heb daar de grootste bewondering voor. In spanning heeft het talrijke publiek mee geleefd met de geschiedenis van de te vondeling gelegde kleine Hans en met de intriges van de schurkachtige hof maarschalk, door respectievelijk Thea de Waal en Katje Heijnen heel verdienste lijk ten tonele gevoerd, ln travesti dus. Ook de andere rollen waren levendig uit gebeeld. Het eerste bedrijf van J. van der Wals operette is ua handeling 't zwakst wat regisseur Heijnen niet heeft kunnen over bruggen. Twee en drie daarentegen be zitten meer actie en met name in twee is de heer Heijnen erin geslaagd een ro mantische sfeer te treffen, mede door he*: ballètje, ingestudeerd door mevrouw Stuifzand. Het was muisstil in de schouwburg en dat zegt genoeg. Zodoen de ging er ook niets verloren van de dialoog. De koortjes en soli, en dat was weer het werk van de heer Elkerbour klonken lief en zuiver. Een enkele maai j vreesde ik voor een ontsporing, die overi gens een aangename oorzaak had. Wat is immers het geval? Sinds korte tijd voor de opvoering is Staalwijk ineens bij de jeugd meer in de belangstelling ge- j komen, zeer verheugend voor de dirigent, die allen graag ln de geplande uitvoering wilde onderbrengen. Er was dus nu een ruime bezetting en \yel door kinderen in hoofdzaak. Mijn genoemde vrees was echter voorbarig, want alles kwam goed uit de verf, Dit z(jn dus de laatste indruk ken over Staalwtjk. Een compliment voor de heren is wèl op zjjn plaats. De verheugende groei is overigens wel een duidelijke beloning. Woensdag a.s. zfln in de schouwburg ver schillende bejaardenoorden en dito socië teiten te gast. De N.Z.H.V.M. zorgt met speciale bussen voor gratis vervoer van de centra naar de schouwburg, waar hen ongetwijfeld 'n genoeglijke avond wacht. Na afloop waren er natuurlijk de ge bruikelijke huldigingen met bloemen, o.a. voor mevronuw Stuifzand onderstreept tioor het hartelijke applaus van de vele vrienden van Staalwijk. Henri Welbooren Siseo kansloos tegen AMVJ LEIDEN Degradatiekandidaat AMVJ heeft Siseo geen schijn van kans op een overwinning gegeven. Op alle fronten waren de Amsterdammers Siseo de baas. Reeds na tien minuten keek Siseo tegen een achterstand aan toen Björn Hoogwoud na een prachtige aanval op rechts de laatste back passeerde: 01. Vijf minuten later was het Guus Gerold die een strafcorner benutte: 02. De AMVJ'ers bleven komen en stelden de Siseo-acbterhoede voor onoverkomelijke problemen. Jan Willem Bohlium liet voor AMVJ het derde doelpunt aanteke nen: 03. Voor rust nog maakte Hans Stofberg de debacle voor Siseo com pleet: 04. Na rust wilde Siseo uit een ander vaatje tappen, maar het conditioneel sterkere AMVJ liet dit niet toe. Het was slechts aan de in goede vorm stekende keeper Peter Mossenkow te danken, dat de schade nog tot 04 beperkt bleef. Surinameweek welke te Oegstgeest ge houden wordt voor de leerlingen van de 5e en 6e klassen van het basisonderwijs trad zaterdagmiddag jl. het Surinaams orkest „Guyana" oJ.v. Irving Gemmel op ln de aula van Rijnlands Lyceum. Dit optreden voor de schoolgaande jeugd werd muzikaal gezien een groot succes. Het orkest brengt de Surinaamse mu ziek met een ongelooflijke vaart en rit me met o.m. een zeer indrukwekkende saxofoonpartjj. De jeugd, nog las van remmingen, liet zich direkt meeslepen. Jammer genoeg was de belangstelling beperkt gebleven tot ongeveer 160 kin deren, maar dit vermocht het succes niet in de weg te staan. Dr. D. van Wengen (Rijksmuseum Vol kenkunde Leiden) gaf een korte inlei ding en demonstreerde de Surinaamse trom met groot muzikaal gevoel. Een taak die later van hem werd overgeno men door de drummer van het orkest, de heer H. Jordaan, die zich voorstelde als „Henkie". Deze „Oom Henk" was binnen korte tijd ongelooflijk populair bij de jeugd. Hij ontvangt, zoals hij verklaarde, uit alle delen van het land „fanmail". Het werd een uitbundig feest en vooral de Surinaamse verjaardag werd door alle kinderen met veel handgeklap en hoeraatjes meegevierd. Zij konden ook kennis maken met een echte Kotemissie, die een leuk spelletje introduceerde. Ge heel onverwacht werd het orkest nog uitgebreid met een tweetal Surinaamse meisjes van de MAVO-school van „Hui ze Duinzicht", te weten Agnes Perica en Rosemarie de Windt. Zij dansten voortreffelijk mee op het ritme. Het festijn werd besloten met een polonaise. Aan het muzikale optreden van Guyana ging een film vooraf welke het leven van de Surinaamse kinderen tot onder- wermp had. De filmmuziek was even eens van het orkest Guyana. Dodenherdenking in Leiderdorp LEIDERDORP De bijeenkomst ter herdenking van de gevallenen in oorlogs- en bezettingsjaren zal in Lei derdorp op 4 mei a.s. 's avonds van lot 8 uur plaats hebben in het Dorps huis. Aan deze bijeenkomst zullen mt Hansje van Gent, voordrachtskunstena res te Breda en de pianist J. v. d. Meer te Leiderdorp hun medewerking verle- Ruiten ingooien wordt rage LEIDEN Het aantal ruilen dat de laatste tijd wordt ingegooid stjjgt met de dag. Vrijdagnacht w erden de etalages van een vishandelaar aan de Haarlem merstraat en van een stomerij aan de Korevaarstraat ingegooid. Zaterdganacht waren het de ruiten van chemische wasserijen aan het Noordein de en Wagnerplein en de ruit van een kruidenierszaak aan de Morsstraat die het moesten ontgelden. Hoewel de po litic geen enkel aanknopingspunt heeft is het wel opvallend dat het grootste gedeelte van de ingegooide ruiten toe behoren aan de chemische wasserij Tri express. LEIDEN In de nacht van donder dag op vrijdag is ingebroken in de kan tine van het sportcomplex van Rooden- burg. Gestolen werden onder meer ee bandrecorder en rookartikelen voor ee gezamenlijke waarde van 500 gulden. I LEIDEN Op de Boerhaavelaan zjjn zaterdagnacht een 22-jarige stratennia- I ker en een 18-jarige fabrieksarbeider, beiden uit Katwijk, aangehouden op ver denking van poging tot diefstal uit O LEIDEN Zaterdagmiddag is uit de keuken van een huis in de Spieghelstraat j een geldkist met 1500 gulden verdwenen, f! Nat. Bedevaart naar Echternach OEGSTGEEST Echternach. waar zich het graf bevindt van de H. Willibrordus, is nauw verhonden niet Oegstgeest waar k deze heilige de eerste parochie in Ne- (Ierland slichtte. Men heeft op „YVilberts pi Erve" nog immer veel belangstelling ft voor het jaarlijkse bezoek aan de histn- ft rische liinkstapprocessie. Vorig jaar |j vormde het hoogtepunt van deze. pro- N cessie nog het optreden, voor de eerste w maal in de geschiedenis, van een Ne- I* derlandse band, nl. de Oegstgeester P „Wilbert Drummers". Van 18 tot en met 20 mei zal men weer ij deel kunnen nemen aan de prachtige Luxemburgse „driedaagse", waaraan j? ditmaal medewerking zal worden ver- P leend door een Volendams jongenskoor. |i Naast bedevaart biedt dit uitstapje naar w Echternach ook een groot toeristisch accent omdat er diverse uitstapjes in de omgeving o.a. naar Trier, Luxem burg-stad of Müllerthal gemaakt wor den. Aan de springprocessie op dinsdag VOORSCHOTEN Vapavond zal er in 19 mei wordt medewerking verleend het" gemeentehuis van Voorschoten op doo reen 30-tal muziekgezelschappen, aandrang van bewoners van de wijk; De Nederlandse pelgrims zullen Kardi- Hofland eeU hearing werden gehouden naai Alfrink gaarne in Echternach be over het plan Hofland. Aanvang 19.30 u. groeten. Vanuit Oegstgeest gaat o.a. Inmiddels zijn er ca. 150 bezwaarschrif- I mee o.a. dr. A. Vreeburg uit Leiden. De ten tegen het plan op het gemeentehuis tocht wordt gemaakt per luxe touring- binnengekomen. Parencompetitie bridgeclub VOG Het tarief voor drie onvergetelijke dagen bedraagt 89 gulden. Deelnemers j kunnen zich telefonisch opgeven bij de I heer A. Schlatmann telefoon 50460 of mevrouw M. A. Gouverneur van Deene, telefoon 50919. Burgerlijke stand Tijdens de avonduren werd het program- I stuk waarin men door middel van fraaie ma herhaald voor ouders en belangstel- I filmrijm kennis kan maken met de be lenden. Deze voorstelling werd o.m. bjj- volkingsgroepen van Suriname, gewoond door wethouder J. J. Thorn, Een van de hoogtepunten in het optre- vele raads- den van „Guyana" was hier de uitvoe- wethouder N. v. d. Voet leden met echtgenoten. Voorts aanwezig de heer Kensmill van het ka binet van de Minister afd. Voorlichting Suriname, alsmede de inspecteur van het onderwijs de heer Boogaard. Tijdens deze bijeenkomst werd de film „Wq Surinamers" van de cineast Peter Kreuzberg gedraaid. Een kleurrijk werk- ring van een „slavendans". Wij hadden, aan het eind van het optreden, toen het publiek de orkestleden een staande ova tie bracht, de indruk dat men nog wel een uurtje had door wilen gaan Voor de kinderen die Oom Henk graag een kaartje willen sturen volgt hier nog het adres: de heer H. Jordaan, Govert Flinckstraat 97, Amsterdam. LEIDEN Uitslagen 5e en 6e ronde parencompetitie van de bridgeclub VOG. Groep Zwart: 1. heren Slegtenhorst-Van GeborenEijsbert Gerrit, zn. van P. Dieren 87 pnt; 2. heren Döfferhoff-Roos Corts en N. Landaman; Marco, zn. van 83; 3. heren Schilthuizen-Belt 80; 4. he- A. H. Valk en J. Jansen; Jonas Daniël, ren Gans-Oudshoorn 79; 5. heer en mevr. zn. van J. T. van der Ven en S. Dusoswa. Boogaai-d 66: 6. heren Kersbergen-Buys Jeremiah Emannuel, zn. van P. C. A. !hi '65; 7. heren Tjalkens-Wakka 62; 8. heer Negenborn en M. J. van den Burg; Au- vf en mevr. Smit 54. rella Cornelia, dr. H. P. Brussee en C. di Wolthaus; Franciscus Johannes, zn. v. D Groep Rood: 1. heren Planje-De Jong 78; J. Bakker en A. H. v. Munsteren; Hen- jM 2 en 3. dames Klarenbosch-Hilligehekken drika Bianca Simone; dr. van J. J. van g( 77; mevr. Raar-heer Terpstra 774^n 5. Strien en M. van der Laarse: Marcel, dames Upwich-Nanning 74: heer en zn. van P. J. Willemse en J. E. Meijer: jb mevr. Kooiker 74; 6. heren De Tombe- Sascha, dr. v. M. T. van der Jieijden en N v. d. Burg 72; 7. dames Horree-Tuk 63; T. H. de Rooij; Johannes, zn. van J. Nieu- H 8. heer en mevr. Schoof 61. j wenburg en M. Kruiff; Daniëlle, dr. van se Groep Groen: 1. dames Van Norden- C. van den Berg en P. J. Brekehuans: dl Korswagen 89; 2. héér „en mevr. v. d. Maaike Leonore, dr. van C. D. N. Barel Scheun 84; 3 en 4. mevr. Altink-heer en M- Valeton; Elizabeth, dr. van G. C. I Starre 80; mevr. v. d. Ham-heer Meg- Kromhout en C. Zandbergen; Jolanda, I chelse 80; 5. heren De Haas-Altink; 6. dr- van p- c- Wedemeier en J. Verdoes; I 1 Tan ja Anne, dr. van L. Stroband en R. L. Heinemann; Jheronimus Paulus, zn. I van L. Rademaker en J. A. T. Bos. Gehuwd: J. de Bruijn en E. C. M. van I Dongen; J. H. Wamsteker en A. W Meqer; H. Verhoog en E. H. Mazurel. b heren Baarda-Van Zanten 69; 7. heer en mevr. Hartwijk 60; 8. dames Altink-' Vlist 40. OEGSTGEEST Tal van feestelijkheden en aktiviteiten zullen te Oegstgeest de Koninginne- en de Bevrijdingsdag luister verlenen. Tijdens een zeer geanimeerde .laarvergadering van de Oranjevereniging, gisteravond gehouden in „Het Witte Huis" ontvouwde de voorzitter, de heer N. van Weizen een luisterrijk feestpro gramma, waarin men een aantal spectaculaire hoogtepunten aantreft. Zo onder meer op de ochtend van Koninginnedag een grote kinderoptocht, waaraan door ongeveer duizend kinderen wordt deelgenomen. Het thema van de gecostumeerde stoet Is gewfld aan „Onderdrukking, verzet, bevrijding". Degene die dit het beste tot uitdrukking brengt kan hiermede een prijs verdienen, die op vijf mei zal worden uitgereikt. De beoordeling wordt overgelaten aan een uit negen leden bestaande jury. De optocht, Oegstgeest heeft enige vermaardheid op dit terrein, zal worden geopend door de Leidse Rij- en Jachtclub met een vaandelwaclit. Het Koninginnefeest wordt traditioneel geopend met een lampionoptocht op de vooravond waar aan tal van muziekgezelschappen medewerking verlenen. Voorts staam op het programma rond ritten met het bekende „Glippertje", het tradi tionele tonknuppelen èn trottoirtekenen. Men over weegt gedurende de middaguren een puzzletocht te houden. De kermis komt evenals vorig jaar op h$t parkeerterrein aan de Lijtweg en zal in ver band met het bevrijdingsfeest geopend zijn tot en met vijf mei. Het Oranjefeest wordt besloten met een groots vuurwerk. Het meest spectaculair wordt echter de viering van de 5e mei. IJs en weder dienende zal er te 11.00 uur een „dropping" plaatshebben waarbij vanuit een vliegtuig vele honderden pakketjes met geschenken zullen worden gestrooid. Op een terrein nabij Hasswijk zullen te 12.30 uur een aantal parachutisten van de Skydiving club „The Flying Dutchman" een landing uitvoeren terwijl men van 13.30 uur tot 15.00 uur in de gelegenheid gesteld zal worden per helicoptère een rondvlucht boven Oegstgeest te maken. Na dit vliegfeest zal men op het ASC-terreln getuige kunnen zijn van een voetbalontmoeting ASC tegen een UDO-Oegstgeest combinatie. Voor de niet-voetballiefhebbers is er tegelijkertijd een bijeenkomst in het Kasteel „Oud Poelgeest" waai het onderwerp „Vrijheid in gedrang?" aan de orde wordt gesteld. Er zullen o.m. films worden ver toond. Men stelt zich voor een soort „Hyde-park' te creëren waar ieder in staat gesteld wordt zijn woordje te doen. Voor de bejaarden zal er in het gemeentecentrum een groot diner gegeven wor den terwijl de burgerij van Oegstgeest kennis kan maken met het werk van het dienstverlenings- centruni. 's Avonds te zeven uur is er op het ter rein aan de Irislaan een groot popfestival dat door de jeugd georganiseerd wordt o.a. vauit de jeugdraad. Men verwacht dat er diverse bands aan mee zullen werken. De hoofdschotel vormt het optreden 'van de beat-band „The Spirit of St. Louis". Mocht de weersgesteldheid „roet in de beat" gooien dan verhuist men naar het Patro naatsgebouw aan de Kerklaan. Voor het eerst zijn er aktiviteiten ondernomen buiten het verband van de Oranjevereniging en de voorzitter de heer Van Weizen juichte dit initiatief toe. Burgemeester T. A. J. van Eysinga welke wat later op de avond entree maakte deelde mede dat het Gemeente bestuur zijn volle medewerking verleent aan de ontmoeting op Kasteel „Oud Poelgeest". De school kinderen zullen een herdenkingsboekje ontvan gen namens het gemeentebestuur. Nieuw is ook, dat het kleu-terfeest dit jaar gehouden wordt op de kleuterscholen zelf. Het toenemende aantal kleu ters maakt een feest in een daartoe aanwezige zaal haast onmogelijk. Vorig jaar schijnt dit moei lijkheden te hebben opgeleverd. Het bestuur van de O.V. zal de klachten daaromtrent nog nadei bestuderen. De dodenherdenking zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden bij het monument in het Bos van Wijckerslooth. Spreker is ds. Mackaay. Op ver zoek van het Nederlands Oorlogsg ra vencomité zal dit jaar nog eenmaal een herdenking plaats hebben op de oorlogsbegraafplaats op het terrein van de Groene- of Willibrordkerk. Hieraan wordt door een 22-tal nabestaanden deelgenomen. Tijdens een korte plechtigheid zal burgemeester Jhr. T. A. J. van Eysinga een krans leggen. Voorts worden na de herdenking op vier mei bij eenkomsten belegd, voor jongeren in het ge meentecentrum en, op initiatief van de Gerefor meerde Vrouwenbond, voor belangstellenden in „Taberne" waar o.m. een bevrijdingsspel wordt opgevoerd. Hier zal als spreker optreden ds. Kappers (uit Velpi destijds gereformeerd predi kant te Oegstgeest. P. Olivier lijst trekker D'66 OEGSTGEEST De afdeling van D '66 zal te Oegstgeest deelnemen aan de raadsverkiezingen. Lijsttrekker is de heer I'. Olivier, werkzaam bij de Ver. Ned. Gemeenten afd. ruimtelijke orde ning en volkshuisvesting. De heer Oli vier is 31 jaar. j De overige candidaten zijn mevrouw C. 1 E. van Lookeren Campagne-van Ren- thergem. de heer E. Bosnia, de heer A. F. Luyendijk, de heer A. Weiland, me vrouw G- A. van Gelderen-van Looke ren Campagne, mevrouw M. H. Rie- mcrsma-Schaper alsmede de heren Th. H. ten Berge, J. Wessel, G. P. van Rees en tot slot mej. M. Spijker. Men heeft besloten te Oegstgeest niet samen te werken met de PPR. „D '66 wil de PPR wel steunen waar de pro grammapunten overeenkomen, doch verder haar „breekijzerfunctie" behou- Ander punt bij D '66: men wil straks de fraktievergaderingen openbaar hou. den. De leden welke voor D '66 in de Het bestuur van de Oranjevereniging verkreegHHH de leden machtiging het aantal bestuursplaatsen j raad gekozen worden zullen na twee uit te breiden van zeven naar negen. Als 8e be- jaar deze functie beschikbaar stellen, stuurslid werd de heer F. Koerten jr. gekozen waarbij de leden zich kunnen uitspre- tenvijl onderhandelingen gaande zijn voor wait ken voor handhaving of vervanging, betreft de overgebleven vakature. De heer Van de Horst trad af na jarenlang zijn beste krachten aan de Oranjevereniging gewijd te hebben. Voorzitter Van Weizen sprak een har telijk woord van dank ten afscheid. Op voorstel van het bestuur werd de heer Van de Horst tot ere-lid van de vereniging benoemd. De secretaris de heer A. Koerten gaf verslag een kort historisch overzicht koningshuis. Penningmeester, de heer A. Gaayke- ma, gaf het financiële overzicht dat met een klein batig saldo afgerond was. Met algemene stemmen werd in het bestuur herkozen Jhr. Teding van Berkhout. j LEIDEN. 13 april, Groenten Andijvie I 86-116, Snijbonen 550-560, Kroten ge kookt 50, Postelein 150-158, Prei 48-86, Komkommers 25-67, Champignons 385- zijn jaar- 395 Tomaten A 1150-1180, idem B 1280, idem C 1160-1190, idem CC 990-1020, Uien drielingen 35-44, idem middelgrof 71-75, Wiltof 105-143, alles per 100 kg. Sla 16-26 per 100 stuks. Peterselie 11-16, Raapstelen 8-18, Radijs 25-53, Selderij 6-9 per 100 bos.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 4