Leiden opgenomen in keten „kaboutersteden" Raadsleden verontrust over beleid Groenoordhal Bonaventura Lyceum vierde feest van Pater M. Jessen Werkloze koks en kelners worden in vak bekwaamd Nieuwkoops huis geheel afgebrand Alphense muziekschool zit weer zonder directeur Interview veroorzaakte onzekerheid Leids comité schrijft opstelwedstrijd uit vooA Amerikaanse scholieren MAANDAG 13 APRIL 19 to DE LEIDSE COURANT LEIDEN Vandaag heeft een eenheid Leldse kabouters een begin gemaakt te herinneren dat de verkeersdood hen bedreigt. Daarmee bedoelen de kabouters met het omturnen van Leiden tot kabouterstad. Op verkeersborden werden plak- niet in de eerste plaats het gevaar van ongelukken met de voortrazende status- katen met doodskoppen aangebracht om er de mensen op iedere straathoek aan symbolen, maar ook het gevaar van verstikking van het stadsmiljeu. Wie vandaag de dag door Leiden van het station door de Breestraat en ver der reist, zeggen de kabouters in een persbericht dat men wordt geconfron teerd met een ware verkeersopstopping van de straten, die juist de levensaders van de stad zouden moeten zijn. Deze verkeersopstoppingen gaan gepaard met hoge konsentraties van uitlaatgassen, welke koolmonoxyde, loodverbindingen en andere giftige (of alleen al stinkende) bestanddelen bevatten. De kabouters, die zeggen de Leidenaars bewust willen maken van de verregaan de staat van verrotting waarin de hui dige maatschappij en daardoor ook hun stad verkeert, hebben aksies ge- plend om de stad na 25 jaar autoritair bestierde „vrijheid" werkelijk te be vrijden. ,,De Oranjevrystaat zal zich uitbreiden tot een snel groeiende groep die fabrie ken zal verlossen van de oligarchie van kapitalistische uitbuiters, die de grach ten zal bevrijden van hun rottende wa ter en de krottenwijken van hun dicht getimmerde huizen," aldus de kabouters, die voorts stellen: „Denkt u vooral niet dat kabouters alleen opstandige jongeren zijn.'Als pro fessor A. Quispel van de Leidse Univer siteit op een kongres over miljeuhygiëne in Amsterdam verkondigt dat een biolo- logische revolutie zal moeten plaats vinden om ons van zelfvernietiging te redden, maar dat deze revolutie zal moeten worden voorafgegaan door een mentale revolutie, dan verraadt hij zich als potentiële kabouter. De huidige auto riteiten zullen de konkurrentieslag met de nieuwe maatschappij, Oranjevrijstaat, verliezen, omdat hun beleid in de eerste plaats gericht is op persoonlijk winst bejag. terwijl kabouters in het belang van aillen denken." ALPHEN A/D RIJN De Alphense •treekiryizlekschool, die In januari van dit jaar van start had moeten gaah, is opnieuw gehandicapt. Eerst kon men niet zo gauw een directeur vinden en een aangezochte kandidaat kreeg vervol gens geen vrijstelling van militaire dienst. Thans heeft de heer R. Bakker te Zwolle, die onlangs werd benoemd tot directeur van de streekmuziekschool, te kennen gegeven, dat hjj de functie niet meer ambieert. De muziekopleiding, die als streekmu ziekschool was opgezet, heeft inmiddels het karakter gekregen van een school voor Alphen alleen. Aanvankelijk waren vijftien gemeenten bereid mee te doen. maar dertien hebben het laten afweten, omdat zij meenden, dat de verwezenlij king van de Alphense plannen te lang uitbleef. Alleen Alphen a. d. Rijn en Ter Aar zijn nog overgebleven. Wethou der M. Paats, lid van het schoolbestuur heeft echter te kennen gegeven, dat het bestuur toch met de school wil begin nen. Het muziekonderricht gaat, naar men hoopt, midden augustus van stapel, ook al kan* men op korte termijn geen directeur vinden. Voorlopig zal men het dan alleen moeten doen met muzieklera- Burgerlijke stand .ALPHEN A. D. RIJN. Geboren: Evelien Noorduin, Petronella Maria Anneliese Schroder, Benno Klok, Asch- win Willem Marinus van der Lugt, i Annemieke Christine van 't Wout, Mar- ja Jol an the de Raat, Edwin Johannes Jacob Hogenes. Ronald Hènri Leon van Kempen, Aukje Margaretha Maytina Koster, Maria Catharina van der Lee. Simone Agahta Wagenaar. Cornélie Raaphorst, Eugènie Alexander Dost, Titia Swanette Anja Bras, Vincent van Wijk en Woutertje Gijsberta Daniëlle j Grosman. Vragen over aanstelling J. Burgers LEIDEN Het 25-jarig priesterfeest van pater M. M. Jessen, conrector van het Bonaventura-College, is door de hele schoolgemeenschap met groot élan gevierd. Het begon vrijdagavond met een door de gymnasiasten aan de jubi laris aangeboden klassieke avond, die een groot succes is geworden. Fragmen ten uit het werk van Homerus en Hora- tius werden voorgedragen en enkele klassen hadden met veel fantasie en vindingrijkheid eigentijdse elementen verweven met klassieke gebeurtenissen, wat een sterk komisch effect bad. De ■zaal reageerde enthousiast op het gebo denen. De jubilaris zei na afloop, dat hij als classicus genoten had en in jaren niet zo had gelachen. Zaterdagavond bood de school pater Jessen een feestelijke avond aan in de aula van het college. Namens 't school bestuur en zijn collega's werd het woord gevoerd door enkele sprekers, die in trefende bewoordingen de plaats die pat^r Jessen in de schoolgemeenschap inneemt benadrukten. Zijn kwaliteiten als priester, schoolleider, classicus, docent en raadsman werden belicht. In een hartelijke sfeer van col legialiteit werd dit feest gevierd. Het optreden van het poppentheater onder leiding van pater Beekman, oud-leraar van de school vormde het artistieke hoogtepunt van deze avond. Zondag morgen droeg de jubilaris in de kapel van de school - die prachtig versierd was - een H. Mis op. Mede door de grote belangstelling en de verzorgde zang was dit wel het hoogtepunt van de festivitei ten. Naa floop was er een maaltijd voor alle eindexaminandi, waarbij het woord gevoerd werd namens de leerlingen. Zondagmiddag bezochten vele vrienden, kennissen collega's en ouders van leer lingen de receptie, die onder de tonen van het leerlingenorkestje, eveneens in een hartelijke en gemoedelijke sfeer ver liep. Vanmorgen barstten de aktiviteit- ten van de leerlingen helemaal los in de Groenoordhal, waar een sportdag georganiseerd werd voor de hele school gemeenschap. Vol vuur wierpen de scho lieren zich op de meest uiteenlopende takken van sport. De immense hal gons- DEN HAAG/LEIDEN De eerste cursus van de stichting „Bevordering^ Vak bekwaamheid Werkloze Horecaondernemers in I)en Haag en omgeving" is een groot succes geworden. Van de 23 deelnemers, elf koks en twaalf kelners, be haalden 22 het diploma. Het unieke van deze cursus nas, dat de cursisten in de vijf maanden waarin zij onderricht werden, hun werklozenuitkering behielden. Bovendien, kostte de leerlingen deze opleiding geen cent. Dit dank zij een subsidie van ongeveer 70.000 gulden van bet ministerie van Sociale Zaken. Het ligt in de bedoeling om deze cursus ook in andere plaatsen te gaan organiseren. Zo werd Zeeland genoemd, Arnhem, Utrecht en Amsterdam. bedrijfstakken van de grond te laten komen. Het is namelijk niet alleen van sociaal belang, maar ook de economi sche waarden hiervan zijn zeer groot. De elf koks en de twaalf kelners hebben allen reeds een betrekking aangeboden gekregen, onder meer bij de KLM. Door het slagen voor het examen zijn de deel nemers in het bezit gekomen van een diploma, dat hen in de toekomst betere perspectieven biedt. Tevens komen zij hierdoor in aanmerking voor de ,,be- roepskaart", een waardevol document in de horecawereld. De directie van het Badhotel stelde ruimten beschikbaar om de cursus te doen plaatsvinden. Moge lijk wordt de tweede cursus, die in het „Beroepskaart" vergemakkelijkt entree in horecawezen Door het gunstige resultaat van deze werklozencursus overweegt het Directo raat Generaal van de Arbeidsvoorzie ning van het Ministerie van Sociale Za ken, dergelijke cursussen ook in andere najaar weer van start gaat, daar op nieuw gehouden. In ieder geval is de animo voor deze opleiding onder de werklozen zeer groot. Alleen vorig jaar kwamen er al 60 aanmeldingen binnen. De leermeesters van de 23 cursisten wa ren chef-kok A. Alink en ober-kelner L. Judels van het Badhotel. Vier dagen per week 's morgens negen tot 's mid dags vijf uur werd de cursus gegeven. De geslaagden zijn van de koks: N. W. Admiraal (Noordwflk), B. van Baas- bank (Den Haag), J. Buntsma (Den Haag), A. Gelderblom WoudrichemP J. Houwaart (Noordwykerhout), L. Kokkelkoren (Noordwijk), R. .7. v. d. Berg (Den Haag), N. J. v. d. Bergh (Den Haag), J. J. Duyverman (Den Haag). N. v. d. Hoeven (Oud Beyerland) en T. Rijsbergen (Leiden). Van de kelnercursisten: G. P. W. Kim- melaar, J. C. J. Kottenhagen, R. van Kuik, J. H. M. de Nies, H. C. Verkijk, G. J. Cromberge, C. J. J. Pex en M. C. Verbeek uit Den Haag, ,7. M. A. Suyten (Stompwijk), F. E. Middeldorp (Voor burg) en N. Neuteboom (Leiden). dt van de bedrijvigheid. Dank zij de in spanningen van de organiserende docen ten, de hele organisatie vlekkeloos ver- Zo heeft het Bonaventura-College enkele dagen lang zijn conrector in het middel punt van de belangstelling geplaatst, om te getuigen van grote dankbaarheid en waardering voor alles wat deze priester in ale eenvoud en bescheidenheid in deze tijd voor de jeugd betekent. Foto: Tom Dieben, voorzitter van de leerlingenraad biedt Pater Jessen na mens alle. leerlingen een geschenk onder UW MENING Koninginnedag Bij het lezen van het zaterdagnummer van de Leidse Courant werd ik onaan genaam getroffen door een bepaalde In het artikel over de onenigheid tussen de katholieke scholen en de Oranjever eniging in Noordwijk-Binnen staat 't vol gende: „Collega's bij de Christus Koingschool in Noordwijk aan Zee denken er net zo over", aldus een van de onderwijzers. Ik weet niet wie die onderwijzer is, die zich beroepen voelde namens onze eigen mening te verkondigen. En onze mennig wijkt wel enigszins af van die van onze collega's in Noordwyk-Binnen. Bovendien hebben wij hier in Noordwijk aan Zee een eigen Oranjevereniging en wensen wy niet betrokken te worden in deze zeer onaangename kwestie. J. C. VAN DER VOORT hoofd v. d. Christus Koningschool LEIDEN Er zjjn moeilijkheden gere zen rond de figuur van de heer J. Bur gers, die epr l mei a-s. benoemd is tot directeur van de Groenoordhal. De raads leden Th. H. Njjssen en W. Pompe van de Boerenpartij hebben naar aanleiding van het interview, dat de Leidse Courant drie weken geleden had met de heer Bur gers, het college van b. en w. vragen gesteld. In de vragen stellen de heren Njjssen en Pompe: „De heer Burgers heeft in dit interview zaken aan de orde' gesteld, die uw college (blijkens de mede delingen door de heer Harmsen een avond tevoren in de raad gedaan) zelf nog niet openbaar wilde maken." De twee raadsleden van de Boerenpartij willen van het college vernemen of de heer Burgers gemachtigd heeft mede deling ente doen. Indien deze vraag ont kend wordt beantwoord, willen de heren Nijssen en Pmope weten welke maatre gelen het college heeft genomen. Ze vra gen het college verder of het hen be kend is dat in 't interview tevens mede delingen zijn gedaan die in de Leidse sportwereld en het personeel van de Markt- en Havendienst en de veehandel onrust hebben veroorzaakt. „Is uw college van mening, dat dit na delig zal zijn voor de verdere ontwik keling van de Groenoordhal?", vrager, zij en willen tevens weten welke maat regelen zullen worden getroffen om de veroorzaakte onrust weg te nemen. De heren Nijssen en Pompe stellen ver- der: „Tijdens de selectie-gesprekken met de diverse raadsfracties en raadscom missies heeft de heer Burgers medege deeld, dat hij werkzaam was bjj de firma Sanders en Co. N.V. Thans is ons echter ter ore gekomen, dat de heer Burgers sedert mei van het vorige jaar werk zaam is in een bedrijf te Gouda. Het zal uw college duidelijk zijn, dat wij indien dit juist is, zeer verontrust zijn ten aan zien van deze zaak." De rol van Nederland in bet erfgoed van de Pelgrim Fathers NEW YORK Het Leids comité ter herdenking van de „Pilgrim Fathers" heeft in samenwerking met het Neder lands Toeristenbureau en het Nederlands Informatie Bureau in New York een opstelwedstrijd uitgeschreven voor Ame rikaanse middelbare scholieren. Deze wedstrijd vormt een onderdeel van de Nederlandse bijdrage in de festiviteiten rond de 350ste verjaardag van de reis der „Pilgrim Fathers". De aankondiging van de wedstrijd ver scheen in het Amerikaanse leraren- en leerlingentijdschrift „Scholastic's". On derwerp voor het opstel is „De rol van Nederland in het erfgoed van onze Pil grim Fathers". Het opstel moet tussen de 250 en 700 woorden bedragen. De jury bestaat uit stafleden van het Ne derlands Informatie Bureau en redac teuren van „Scholastic's". In juni zal de winnaar bekend worden gemaakt. De Amerikaanse scholier die de eerste prijs in de wacht sleept ontvangt een beurs om een jaar lang aan een school in Leiden te studeren. De tweede prijs is een reis van twee weken naar Neder land in de komende zomer. Deze wed strijd voor Amerikaanse scholieren is slechts een van de onderdelen van een programma van zeven maanden in Leiden, Amsterdam en Delftshaven om nadruk te leggen op de rol die Ne derland heeft gespeeld in de historie van de „Pilgrim Fathers". Het Nederlandse programma begint op 29 april met een opvoering van de ge meenteraadsvergadering van de stad Leiden van het jaar 1609 waarbij de Pilgrim Fathers werd toegestaan zich in deze stad te vestigen. Hoogtepunt moet op 26 november een „Thanksgi ving" maaltijd worden voor 2000 tot 3000 mensen in Lelden. Dit maal vindt ieder jaar plaats in tienduzenden Ame rikaanse gezinnen op de vierde donder dag van november ter herinnering aan de behouden landing van de Pilgrim Fa thers op Amerikaanse bodem. Tussen 29 april en 26 november zijn er tal van aktiviteiten en bezienswaardigheden voor Amerikaanse toeristen voor wie Nederland een speciale attractie krijgt in dit 350ste herdenkingsjaar van de tocht der „Pilgrim Fathers". Plan voor bouw 87 woningen in Bodegraven BODEGRAVEN Door Makelaardij „Hopman" N.V. te Zoetermeer is 'n plan is geëntameerd voor de bouw van 87 eengezinshuizen in Bodegraven (bestem mingsplan Broekvelden). Als novum geldt, dat het plan 6 typen woningen omvat, welke ook binnen één complex variëren naar grootte en In deling. De woningen zijn deels bestemd voor verhuur en deels voor eigenaren- bewoners. De verkoop van de voor de bouw benodigde grond zal worden behan deld in de openbare raadsvergadering op 16 april aanstaande. Jacq. Smits behield wisselbeker TER AAR Zaterdag werd door de atletiekvereniging „Horror" te Workum een nationale tien kilometer wegwed strijd georganiseerd. Winnaar bij de ve teranen werd de Ter Aarder Jacq. Smits. Hij verdedigde met succes de enorme wisselbeker en zal deze loop nog een maal moeten winnen om definitief in 't bezit hiervan te komen. Zaterdag a.s. start Smits in een inter nationale wegwedstrijd over 15 kilome ter te Venlo. De heer Burgers om commentaar ge vraagd. deelde mede. dat het college er van wist dat hij ook voor een tweede firma werkte. Op de vraag bij wie, wilde de be erBurgers geen antwoord geven. Bij navraag elders werd ons bekend dat de heer Burgers sedert 27 mei van het vorig jaar in vaste dienst was bij de kunststoffenhandel Polycel te Gouda. In hun brief aan het college schrijven de heren Pompe en Nijssen voorts, dat zij menen, dat het beleid van de Groen oordhal door de heer Burgers op een zo danige wijze zal worden behartigd, dat de gemeentelijke belangen ernstig zul len worden geschaad. Zij vragen het col lege tot slot. wat het voornemens is te doen indien het hun mening deelt. A vanti-remiers waren actief ALPHEN AAN DEN RIJN Zondag j.l. namen de renners van Avanü deel aan een clubontmoeting met de wieler- ver. W.W.W. te Naaldwijk. De Avanti- renners waren zeer actief. Vooral Gerard de Hartog kreeg loon naar werken en haalde de eerste plaats binnen, terwyi Joh Piket fraai derde werd. Uitslagen. Amateurs. 1. J. v. d. Berg, 2. J. v. Tol, 3. Sjaak Hoogeveen, 4. John Vergeer, 5. D. Boin, 6. Sjaak Kost, 9. W. v. d. Weijden. Nieuwelingen: 1. Gerad de Har tog, 2. W. Hofstede, 3. John Piket, 4. A. de Zeeuw, 6. J. Toor, 7. W. Door. Adspi- ranten: 1. Th. de Brabander, 2. W. v. Tol, 3. J. v. Spronzen, 4. B. Magielsen, 7. H. dë Bruin, 8. R. v. Tol. Jeugd: 1. W. v. Dol, 2. J. Veen, 3. P. Noppen, 4. Z. Jansen. B-Jeugd: 1. Jos de Brutfn. Ongewenst cafébezoek NIEUWKOOP In de nacht van zater dag op zondag hebben ongewenste be zoekers zich toegang verschaft tot Café „De Groene Kikker" aan de Noordense weg. Door het inslaan van een ruit in de keu kendeur in het souterrain wisten de be zoekers binnen te komen. Zij namen de kassalade mee. waarin zich overigens geen geld bevond omdat de eigenaar van het café, die elders woont, het ontvangen kasgeld steeds meeneemt. Overigens wordt voorlopig niets gemist. De politie stelde met behulp van een speuhond een onderzoek in wat overigens nog niet tot het achterhalen van de dader(s) heeft geleid. Met de bus naar Flora Nova BOSKOOP Het streekvervoersbedryf ..West-Nederland" heeft, zoals wij vorige week berichtten, tydens de duur van de grote tentoonstelling „Flora Nova" te Boskoop van 17 tot en met 26 april a.3. goedkope vervoerbiljetten beschikbaar. Men kan elk uur en vanuit iedere plaats binnen het oostelijk van Den Haag ge legen vervoersgebied in de bussen ge combineerde reis- en entreebiljetten ko pen. Deze biljetten geven recht op ver voer heen en terug -en tevens toegang tot de tentoonstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen tot en met 9 jaar. Enkele voorbeelden: uit Alphen (station en centr.): volw. 4.05. kind. t/m 9 jaar: 2.05; Hazerswoude (dorp: volw. 3.85, kind. 1.95, Leiden: volw.'4.75, kind. 2.40; Leiderdorp (brug) volw. 4.55, kind. 2.30; Stompwyk: volw. 4.85, kind. 2.45; Zoetermeer volw. 4.50, kind. 2.25; Zoe- terwoude (dorp): volw. 5.00, kind. 2.50. Openingsuren: op werkdagen 10-22 uur. Zondagen: 12-22 uur. Speelde één der kinderen met lucifers Schade geraamd op f60.000 NIEUWKOOP Gistermorgen is het woonhuis van de familie Spiero aan de Noordenseweg te Nieuw koop binnen een half uur geheel uitgebrand. De brand is vermoede lijk ontstaan doordat één der kindé ren met lucifers speelde. De schade wordt geraamd op een bedrag van plm. zestigduizend gulden. Terwijl de heer Spiero en zijn echt genot i niet hun beide kinderen in de keuken ontbijtten, ondekten zij plotseling een hevige rookontwikkelnig in de kamer, terwyl vlammen rond de schoorsteen al hoog opschoten. Onmiddellijk werd de brandweer ge alarmeerd en mede dank zij het feit dat deze zeer snel de blussingswerkzaam- heden ter hand nam, waarbij zich een enorme rookontwikkelnig voordeed, kon het belendende bedrijfsgebouw, waarin een dancing en de zojuist geopende ex clusieve Engelse Bar zyn ondergebracht, behouden blyven. Het woonhuis en het rfieubilair gingen echter volledig verlo- AutO olietank. Mevr. Spiero redde inmiddels middels de kerk verlaten om van de het geldkistje en de jassen. Ook konden brand getuige te zyn. Het woonhuis van de familie Spiero enkele waardepapieren, een bandrecor- De familie Spiero is voornemens voor- aan de Noordenseweg te Nieuwkoop, dat Zoon Ed slaagde er nog in de auto uit der en een televisietoestel bewaard bly- lopig boven het bedryfsgebouw te gaan gistermorgen geheel in vlammen op- de vlak naast het huis gelegen garage ven. De gehele huisraad ging verder ver- wonen. Het afgebrande pand is tegen ging. te duwen. Hier bevond zich tevens een loren. Een aantal kerkgangers had in- brand verzekerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 3