HET SPONTANE OEBELE, BIJ STUKJE EN BEETJE OPGEBOUWD 1 Se&2idóe<3oti/Ya/nt Directe uitzending vergt straffe voorbereiding Weduwe van Lou Bandy wil KRO aanklagen Terug naar tijd van Ot en Sien Astrud Gilberto: ^zingend talenwonder PAGINA 2 DE LEIDSE COURANT MAANDAG 13 APRIL 1970 Brandmerk bij niet-stemmen IfAMERLID Kolfschoten van de K.V.P. heeft minister Beernink om een wetswijziging gevraagd, die het mogelijk maken moet na verkiezingen lijsten te krijgen waaruit blijkt wie wel en wie niet gestemd heeft. De nobele bedoeling is politieke partijen de gelegenheid te geven om beter te weten wat ze moeten doen om het ongeïnteresseerde deel van het kiezerskorps weer politiek mobiel te maken. Maar toch vonden we het voorstel van mr. Kolfschoten een invitatie waarop de minister niet te snel „ja" zeggen moet. Want hoever gaat, wanneer de kieswet gewijzigd zou worden, de vrijheid om van kiezerslijsten gebruik te maken? Dank zij een recente wetswijziging heeft de Nederlandse burger sedert kort het recht om zonder sancties al dan niet te stemmen. Moet, nu het resultaat daarvan de eerste maal tegenvalt, dat recht weer onder controle van politieke partijen worden gesteld? Die partijen zullen dan binnen de kortst mogelijke tijd wel met aparte circulaires de „niet-stammers" gaan bestoken. Wie niet stemt, krijgt dan een belangstelling, die als een brandmerk uitvallen kan. Wij dachten, dat politieke partijen andere en betere middelen kunnen vinden om het kiezerskorps van z'n politieke rechten en verantwoordelijk heden te overtuigen. NEDERLAND I NOS: 18.45 uur: De Fabeltjeskrant 18.55 uur: Journaal VARA: 19.04 uur: Coronation Street 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Achter het nieuws 20.50 uur: Ironside 21.40 uur: Europa in 22.15 uur: Het mannetjesdier (eenakter) NEDERLAND I NOT-NOS: 10.45 uur: Verkennen en ontdekken (les) 11.10 uur: Iet wiet wijt (les) 11.35-12.00 uur: Notre ville (les) NOS: 18.45 uur: De Fabeltjeskrant 18.55 uur: Journaal AVRO: 19.04 uur: Tobben over Tokio 19.30 uur: Peyton Place Journaal TELE AC: 22.45-23.15 uur: Methodiek van de burgerschapvorming (les) NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: De Fabeltjeskrant 18.55 uur: Journaal 19.04 uur: Scala 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: De overlevenden (slot) 21.10 uur: Voor de vuist weg 22.10 uur: Televizier 22.55 uur: Journaal TELE AC: 23.00-23.30 uur: Ruimtelijke ordening NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: De Fabeltjeskrant i Sevilla j 19.30 uur: Scheepsjongens van Bontekoe 19.39 i De wa: (7) 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Tweekamp 20.50 uur: Astrud Gilberto 21.15 uur: Hier en nu 21.40 uur: Dombey en zoon (10-11) j 22.30 uur: Psalter 22.40 uur: Journaal 18.55 uur: Journaal 19.04 uur: Scala (met reportage Apollo 13) KRO: 19.30 uur: Geen zee te hoog 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Vanavond in Nieuwspoort 21.10 uur: De wrekers 22.00 uur: David Frost Show 22.50 uur: Journaal (ADVERTENTIE) Promenade-orkest m.nuv. zangsolisten: amu sementsmuziek. 19.30 Nieuws. R.V.U.: 19.35 Voor meer Industriële samenwerking in Be nelux door Dr. F. Wildlers. gedelegeerd ging, themaprogt NVSH: 22.10 Sex- i de NVSH. 22.30 Mededelingen. AVRO: bekende"(mtftodieën."'lffi4M0.00 Opbouw: 'We kelijkse bijbelstudie. 20.00 King Arthur. ons?, discussie tussen hoogleraren, studenten en belangstellenden. 22.00 Stereo: licht en semble met zangsolisten (opn.). 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Lite- rama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel. 22.55 Voorrang: een aitlstiek voorkeursprogramma. 23.30 Stereo: Vers in het gehoor: poëzieprogramma. 23.55-24.00 HILVERSUM II N 18.00 Stereo: Meisjeskoor met i BELGIE 3: n. (NEDERLANDS) I Voor de soldat Vakantietlps. 18.45 Sport. 18.52 Taal- 18.55 Lichte zang. 19.00 Nieuws, weerberich ten en aktualiteiten. 19.40 Lichte muziek. 19.45 Klankbeeld over de missie. 20.00 Ope rakroniek. 22.00 Nieuws, berichten en De Uitslag van de Nationale HILVERSUM I AVRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnas tiek. 7.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. i Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 Stereo: Uitgebreide reportage of herhaling NOS- programma. 9.35 Waterstanden. 9.40 Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance. AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitami nen (gr). (11.00-11.02 Nieuws). 11.30 Rondom schap op Cl 12: progranu ïoorspel (deel 26). 11.30 voor ae zieicen. n.55 Mededelingen. KRO: 12.00 Stereo: Van twaalf tot twee, gevarieerd programma. 14.00 Conclllepostbus. 14.05 Schoolradio. 14.30 Pizzicato: muzikaal mid dag-magazine. (16.00 Nieuws). 17.00 Over- •lichting: De Sefai Boekbespreking door F. n wel. 17.10 Voor de kleuters. 17.15 :rzangfestival. 17.45 Hai!: jongerenpro- laal. NOS: 13.30 Spiegel van Bel- AVRO: 15.10 Stereo: Scala: serie ontmoetin- jonge Nederland; VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Plaatjes voor de pep. (10.00 Nieuws). 11.00 Nieuws. 11.03 Een opvallend vrolijk gevarieerde visite: licht programma. (12.00 Nieuws). 13.00 Nieuws. 13.03 Ekspres: licht platenprogramma. 14.00 SOS-berichter NCRV: 7.00 Nieuws. 7.1 klassieke muziek (gr). (7.25 7.30 Nieuws; 7.32-7.50 Act Nieuws. 8.11 Gewijde muzie dagklapper en SOS-berfchten' radio. (15.00 Nieuws). 16.00 persoverzicht, voor schippers. (Van iroepcor respondent HILVERSUM Ter gelegenheid van een t.v.-portrct, dat de VARA-televisie wijdde aan -wijlen Lou Bandy ver scheen er in de KRO-gids „Studio" van 29 maart een levensbeschrijving over deze bijzondere variété- en revue artiest uit de 30'er jaren. Tegen dc inhoud van dit verhaal wenst de vroe gere echtgenote van de heer Bandy, mevrouw Kruyff-van der Hurk, die destijds op 19-jarige leeftijd in 1952 met de 14-jaar oudere artiest in het huwe lijk trad, een klacht in te dienen tegen de KRO. Zij voelt zich door de strekking van dit artikel in „Studio" beledigd en eist een smartegeld.van 1 ton, alsmede een dui delijke rectificatie in het blad. De gewraakte passage in de KRO-gids luidt: „Toen Bandy op 1 januari 's avonds in 1958 thuis kwam van een optreden, was zijn vrouw voorgoed naar Italië vertrokken. In zijn radeloosheid ging hij naar de politie en daar werd een aanklacht opgesteld omdat zijn vrouw z.g. 8000 gulden aan contanten. 30.000 gulden aan juwelen en een kostbare bontjas had meegenomen. Het was een ideefixe om op deze wijze zijn vrouw terug te krijgen. Zij had een goede zangstem en wellicht was het mogelijk geweest om carrière te maken in de kunst met een grote „K" Bandy droomde daarvan, Maar nu was hij al leen en zocht steun. Het hele verhaal kwam in de kranten en de politie distantieerde zich van de aanklacht". Een woordvoerder van de KRO ver klaarde, dat de omroepleiding nog geen enkele schriftelijke aanklacht van me vrouw Kruyff-van der Hurk of haar raadsman had ontvangen. Naar lezing van de passage in de KRO-gids zal het duidelijk zijn aldus omroepjurist dat de kans dat de rechter de hoofdredactie van „Studio" zal veroordelen tot een dwangsom subsidiar rectificatie, vrijwel nihil is. „Nederland 1. Oebele nummero 16" staat heel nuchter in de KRO-gids. Zaterdagmiddag 16.49 uur „Welkom in Oebele, Oebele parompompom, snel kom naar Oebele. vraag niet waarom, maar kom". Enthousiast wordt de herkenningsmelodie meegestampt en gebruld door de vaderlandse jeugd en begluurd vanachter de dikke zaterdagse krant door menig belangstellend ouderlijk oog. De eigenaar van dat oog zou ook wel 's graag meehuppelen: „Welkom in Oebele, oebele parompom pom Slechts een klein aantal mensen, dat de kinderschoenen ontgroeid blijkt, bevolkt het Oebeler plein, het Oebeler park en het Oebeler terras vóór het standbeeld van Oe de Eerste. Oebele is van kinderen, die op de beeldbuis krioelen rond het domein van ene Augustus Rozegeur. het mu seum en de fontein, alles naar fanta siewaarheid ontworpen door Els Salo mons. Een echt kartonnen dorpje, met kunststruiken, een lucht met felle, he te lampen en hier en daar een kleu- renmonitor als lichtpuntje. 16.49 Uur. Spontaan en geestdriftig ageren de Oebelerkinderen tegen Ca- to, Clara en Geesje die zo nodig het pretprogramma moeten veranderen in een vrouwenuitzending. Het ballet groepje improviseert op een lenteme lodietje en iedereen lacht Paulus de Postbode uit, die zijn uniform onder dwang van de parapluheffende vrouwen heeft moeten verwisselen voor een gele, gebloemde jurk. Spon taan rolde dat alles drie weken gele den zaterdagmiddag via het televisie scherm in de ontvangende Oebeler- huiskamers. Spontaan... en dat terwijl twee dagen lang intensief en keihard iedere keer stukje voor stukje her haald moest worden, totdat regisseur Bram van Erkel vanuit zijn hoge to- verkamer tevreden kan zijn. Tevreden over het spel. het geluid, het licht en het werk van de cameramensen. Vrijdagmorgen 9.30 uur: begin came rarepetities in NOS studio 6. Een KRO-jeugdprogramma waaraan mee gewerkt wordt door camera- geluid en lichttechnisch personeel van de NOS, die deze taak met plezier op zich neemt en aangestoken door de Oebelige pret elke maand graag Camerarepetities nog zonder de kin- deren (hun teksten..worden.metnhoge stemmetjes opgezegd door de floorma nager, of iemand die net die passage in het draaiboek volgt) maar wel met de volwassen Oebelers. De vaste, eni ge oudere vrouwelijke speelster VVie- teke van Dort, die als Aagje Ritsema samen met Willem Nijholt (Koen de Graaf) een volwassen tintje aan- Iemand zei eens „Kind met de kinde ren..". hetgeen inderdaad in de reali teit toegepast kan worden. Verder de „regisseur en burgemeester" van het jeugdstadje Augustus Rozegeur (Her man Vinck) en Ab Hofstee als Paulus de Postbode. Camerarepetities voor de ouderen, die buiten de grenzen van Oebele in Hil versum. Amsterdam of Den Haag het toneelspelen als vak hebben. Repeti- Kom, zwartkijker ga naar het postkantoor en geef uwTVaan (dan kijkt u véél prettiger) TERUGBLIK Mies Bouwman lijkt een beetje uitge keken te zijn op Een van de acht, het VARA-spelletje dat ondanks de dure montering van het begin af geen suc ces is gebleken. Zaterdag gewaagde zij te herhaaldelijk van de „kinderlijk eenvoudige opzet waarmee van alles kan gebeuren" om zelfs nog maar de indruk te wekken dat zij ér zélf in gèlooft. Pijnlijker' nóg blèék dkt uit dè wijze waarmee zij enkele deelneemsters te lijf ging. Bij een vrouwelijk team was het „dame-tjes" niet van de lucht. Gelukkig hielden de betreffende da mes een „Miesje" in. Mevrouw televi sie-zelf is kennelijk niet gelukkig met Een van de acht; we kunnen het haar niet kwalijk nemen. Met de montering zat het wel weer goed overigens. Met knappe toneel fragmenten (waarom Medea mét Caro van Eyck niet eens compleet op t.v.?) met een komisch trampoline- nummer. zelfs met een compleet Fei- jenoord om maar te zwijgen van mi nister Luns die, in welke situatie dan ook, zichzelf wel te „verkopen" De bezetter van het eerste net op zondag heeft een extra verantwoorde lijke taak omdat tegenwicht moet worden geboden tegen het onmogelij ke programmapakket dat de NOS op „II" brengt. Daar lusten maar weinig honden brood van, zodat „I" een breed kijkerspubliek te bedienen krijgt. De AVRO had van dit feit gisteren niet The Edwin Hawkins Singers, groot succes op het laatste Grand Gala du Disque, bleken in de armetierige pre sentatie die hier geboden werd, niet goed genoeg voor vijf kwartier t.v. Gedurende die vijf kwartier was er veel te weinig te zien. De begeeste ring die deze groep in een zaal kan losslaan kwam niet over. Het ontbre ken van elke vorm van programma toelichting werkte funest. Voorts bij de AVRO een programma van Pierre Janssen. Die is geen hu morist, en als hij de humorist wil uithangen wordt dat haast pijnlijk voor de man die ook nog directeur van een respectabel museum is. Na de lange „humoristische" inleiding praat te Pierre over kunst en over Roy Lichtenstein. Dit op een nogal ver- Voor een klein publiek, nemen wij aan. was het laatste AVRO-program- ma bestemd: het ballet „Jungle" van Rudi van Dantzig uit het repertoire van het Nationale Ballet. Een prachtig geënsceneerd modern ballet dat door Joes Odufré weergaloos (zelfs in zwart-wit) op het scherm werd gezel. Soms té haarscherp, omdat t.v. de kleinste oneffenheid (die waren er nogal in de gevecht-scène aan het slot) registreert. De Amerikaanse ruimtevaarders wa ren zo vriendelijk om op een conven ient tijdstip aan de derde maanreis te beginnen, zodat het item nog precies in het tweede journaal van zaterdag kon worden opgenomen. Geen sensatie meer rond een reis naar de maan. We vinden het al gewoon: we hopen dat het de komende dagen „gewoon" zal blijven! Vg. Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam exposeert van 18 april tot 24 mei een tentoonstelling van de in 1919 in België geboren kunstenaar Vic Gentils. De tentoonstelling geeft een overzicht van zijn eerste schilderijen via zijn reliëfs tot aan zijn laatste ob jecten Gentils kreeg vooral bekend heid door zijn uit piano-onderdelen ge assembleerde reliëfs. ties. Aagje moet het liedje „In de lentewind" opnieuw doen. Het park in, voor de bloemen knielen en meezin gen met de band. De floormanager krijgt van Bram van Erkel te horen, dat er nog iets mis is, weer opnieuw een derde gedeelte museum wordt versjouwd, de lichten gecorrigeerd, het lenteliedje blijft nog even han gen. Producer René van Sleven („Ik hou mij met de zakelijke en organisatori sche Oebelekant bezig"): ..De uitzen ding vraagt ontzettend veel en een grondige voorbereiding. Als een uit zending achter de rug is, komen Bram van Erkel, Harry Geelen en ik de week daarop bijelkaar en zetten de grondgedachten voor het nieuwe pro gramma op papier. Meestal zijn de ideëen al in vergevorderd stadium aanwezig of wij haken in op iets uit de actualiteit, zoals nu met onze paro die op de Dolle Mina-actie. De volgende uitzending is 18 april. Dat programma heeft als boventitel „Ot en:Sien". De kinderen mogen dan hun opa en oma meenemen. Wij gaan dan in de Ot en Sientijd terug. Maar goed, met die ideëen wordt een script opgesteld. Harry Geelen zorgt voor de liedjes en Joop Stokkermans voor de muziek. De liedjes worden vervolgens naar de acteurs toegezonden. 3 April heeft het orkest de nummers opgeno men en 4 april werden de liedjes op de band ingezongen. Komen er filmp jes in, dan werden die ook in deze week opgenomen. Omdat het pro gramma „live" wordt uitgezonden, wat de spontaniteit natuurlijk wel bevor dert, moeten de voorbereidingen wel intensief zijn. Vergeet ook niet dat kinderen ontzettend kritisch zijn. Oe bele is het beste kinderprogramma, dat hebben verschillende onderzoekin gen uitgewezen, maar er moest wél Willem Nijholt als Koen de Graaf. Verzonnen dorp Terwijl boven in studio 6 het lente liedje weerklinkt, voor de zoveelste maal het museum versleept wordt en nieuwe witte bloempjes in het Oebe- lerparkgras geplaatst worden, vertelt de producer van de grote drie in de artiestenfoyer: „Van de KRO kwam drie jaar geleden de opdracht een nieuw kinderprogramma te creëren. Bram van Erkel kwam met het idee van een verzonnen dorp, waar kinde ren het helemaal voor het zeggen hebben. Dit alles moest dan in een ideale vorm gegoten worden. Kinderen vinden het namelijk ontzettend verve lend naar leeftijdgenootjes te kijken, die zo goed kunnen goochelen of al lerlei moeilijke dingen zeer kundig uitvoeren. Met ons Oebele is dat niet het geval. On?e jonge ingezetenen van liet pretdorp doen niets abnormaal. Zij zingen, dansen en hebben plezier. De kijkende kinderen identificeren zich met hen. Alles wordt met het gevoel bekeken: dat kan ik ook. Vandaar dat wij ook zoveel brieven krijgen van kijkertjes die ook graag mee willen doen. Als ze maar vaak genoeg schrij ven gebeurt het wel een keertje. De kinderen die ons dorp lawaaierig maken komen uit de koren van Henk van der Velde. Henk heeft 35 koren en wij hebben er een soort roulatie systeem van gemaakt. Ieder koorkind komt zeker een keer aan de beurt. Maar bekende gezichten blijven er te zien. Want uit deze kinderen hebben wij een vaste kern van zeven, geboren actrices geselecteerd, zoals bijvoor beeld Heieen (het soms kattige meisje met het lange blonde hafer). Toen het programma drie jaar geleden moest starten, zochten wij naar de ideale bezetting van de volwassen mee- huppelaars. Wieteke en Willem von den het prachtig en deden het graag. Verder werken wij heel fijn met het balletgroepje van Olga Dzialiner en kinderen van het dor.iV ommeninsti tuut uit St.-Michiels:. i De bewo ners van het instituut maken al het materiaal dat wij nodig hebben, zoals bijvoorbeeld de tijdmachine. Onze thema's worden ook in overleg met de leiders daar gekozen. Zij proberen het werk voor Oebele zoveel mogelijk in het onderwijssysteem aan te pas- De harde werkers van boven hebben theepauze „net een kwartiertje".Rene Sleven voegt nog toe: „Oebele gaat nog zeker een seizoen mee. Het zou misschien betèr zijn op het hoogtepunt te stoppen, maar de KRO wil dat niemand aandoen. Ideeën zijn er nog te over. Een soort songfestival, een modeprogramma en een hele wild westbedoening staan nog klaar". Wieteke en Willem blazen even uit bij en in een resp. kopje en glas thee. Samen geven zij eensgezind toe dat Oebele een heerlijk programma is om voor te werken „De sfeer is bijzonder fijn. Dat moet ook wel, anders is het harde werken niet uit te houden. Re gisseur Bram van Erkel organiseert het ook goed. „Willem: „Wij houden allemaal van elkaar, dat is een feit". Wieteke: „Daar komt nog bij dat wij iedereen slechts een keer per maand zien, dat scheelt. Iedere keer worden wij hartelijk door de kinderen be- Door en door Haagse Wieteke vat Dort heeft twee jaar op de toneel school gezeten en werd toen ervan at gestuurd („in een zakje met het eti ket je'geen talent" „Ik zat in de klas bij onder anderen Jeroen Krabbé. Ei genlijk vond ik de gehele gang zan zaken niet zo heel erg. De sfeer nu ook niet je dat". Erik Vos, de l toneelman, raadde haar aan het vakl in de praktijk te leren met het be-| staande resultaat. „Nee, die toneel-I school hoeft voor mij helemaal nietl Alleen op financieel terrein merk jet dat het papiertje mankeert". Wietekjl speelde Pinokkio in een oudere jeugd-l t.v.-uitzending, in Romeo en trekt momenteel in Sajjens Fiksjun met o.a. Rob de Ni; de middelbare scholen af. Zij tekei en schildert en trouwt 4 april met Haagse (hoe kan het anders) psych: loog en schilder. De Nieuwe Komedi is haar toneelgezelschap. „Nog Maar je bent zo ontzettend gebondei Als ik niet in mijn contract de Oebe-1 .lev-affair^, had laten. zsUei ook een- onmogelijke - xauk— geword», Maar in september loopt het contract af en dan ga ik free-lancen". Iets Willem Nijholt (o.a. De Stunt) sinds maart al doet. Zaterdagmorgen 9.30 uur repetities ii studio 6. Oebele is compleet; tientalli kinderen zitten onder, boven of naa stoelen, grond en banken. De beginne lingen verraden zich door stiekum nog even naar een camera te zwaaien een kabel op te tillen en met een dichtgeknepen oog dc andere kant de lens te bekijken. Dc anderen teren, zingen, klappen, springen, la chen. zeggen niets, draaien Stil wordt het als de repetities mei kinderen en al beginnen, Olga "geert aan de beweginkjes en pasjes van haar ballelkindcrtjes, terwijl bij liet museum „heft de pluie" wordt ge zongen oefenn zij in het namaak regisscurspand. Overnieuw zingen, dansen opnieuw met dezelfde tentie zingen, dansen, weer opnieuw, zij doen hel graag. Pauze, in de foyer moeten de kinderen uitrusten, vergeet het maar, dansen, zingen, kruipen, snateren, stoeien, repetitie, verschil tussen de spelletjes voor en ver daarbuiten is cr niet te vinden. Oebele een stukje kinderwereld. 15.30 uur: generale repetitie. Bov in het magische mengcentrum loert Bram van Erkel naar acht schermen met draaiende, steeds andere beelden Hij roept, verbetert, corrigeert alles langs een dradige weg, tot het goed schijnt te zijn, want de leek ziet acht springerige, draaiende, hoofden benen, voeten steeds anders verschijnen. De vele langdurige repetities pen als vrucht een tamelijk goede generale af, maar wat zegt liet bijgeloof Pauze en wachten. Kleine Oebelres zingen, dansen en lachten. De groten drinken thee. Zaterdagmiddag 16.49; Welkom in Oebele. Een klein, blond balletmeisje, dat in de gang last had van zenuwen (eigenlijk durf ik niet, mijn vader kijkt ook, het gaat vast fout) zet spelenderwijs haar ten op de studiobodem. De rest lacht en zingt en springt, de huiskamer een spontaan Oebele. ANNELIES VAN DEN HOUTEN I Michaël Caine in „Mannetjesdier Het aloude thema man-vrouwrelatie wordt voortgezet in de tweede eenakter van „Het mannetjesdier", de serie van Alun Owen. De plot is deze keer ook heel mooi. Een zekere Fred en een zekere Cornelius werken bij dezelfde firma waar- ook het meisje Mary Macneil de typewriter bespeelt. Fred, die getrouwd is, knoopt voortdurend relaties aan met meisjes alsof hij helemaal niet getrouwd was waaruit, begrijpelijk, allerlei moeilijkheden voortkomen. Vriend Fred wil hem dan te hulp komen door té lastige juffrouws van hem weg te lokken. Maar wanneer deze Cornelius weer in de bres moet springen om Mary wat van Fred te distanciëren, worden de rollen omge draaid, want dan raakt de behulpzame vriend verliefd op Mary en dan is het de beurt van Fred om de zaak in het reine te brengen. Een geschiedenis met verwikkelingen en kleine intriges, waarin een dosis humor de amoureuze escapades van de vrienden omwikkelt. Michael Caine, de bekende Engelse acteur, speelt Cornelius. NEDERLAND I 22.15 uur. Komend voetbal over de radio HILVERSUM. De N.O.S.-radio zal woensdag 15 april zowel de voetbal wedstrijd FeijenoordLegia Warschau als AjaxArsenal rechtstreeks uit zenden. Dat zal gebeuren in een schakelprogramma via Hilversum II, dat duurt van 19.55 tot 22.20 uur. Eventuele verlengingen zullen even eens rechtstreeks worden uitgezonden. In het schakelprogramma zullen de luisteraars tevens regelmatig op de hoogte worden gehouden van het ver loop van de wedstrijd CelticLeeds United, die eveneens die avond in de halve finale van het toernooi om de Europa Cup wordt gespeeld. Verslaggevers bij FeijenoordLegia Warschau zijn Theo Koomen en Dick van Rijn; AjaxArsenal wordt ver slagen door Wim Hoogendoorn en Joop Niezen. (Van ir oepcorrespondent) HILVERSUM. Op 30 januari van dit jaar was de Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto één dag in Nederland om opnamen te maken voor de NCRV-televisie. De kleurencamera's stonden daartoe opgesteld in Utrecht. De thans dertig jarige Astrud Gilberto veroverde ruim zeven jaar geleden de wereld met haar vertolking van „The girl from Ipane- ma". Zij woont nu niet meer in Bra zilië, maar heeft een huis in het Ame rikaanse Pennvalley, een plaats tussen New York en Philadelphia. Hier ver blijft zij echter niet regelmatig, want voor meer dan de helft van het jaar staat Astrud ergens in de wereld op de planken. Vooral in Japan nog dit jaar zal zij daar haar derde toernee maken is ze bijzonder populair. Astrud Gilberto zingt even gemakkelijk in het Frans, Duits en Engels als Spaans, Portugees en Italiaans en sinds enige tijd ook in het Japans. Mick La Sorse, haar man, noemt haar een talen wonder, dat ook nog zingt. In het NCRV-programma zingt Astrud Gilberto zes Engelstalige en twee Bra ziliaanse songs. Dit programma wordt gepresenteerd door Tom Meyer, hoofd van het wereldomroepprogramma Happy Station. NEDERLAND II 20.50 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 2