x Meer mode voor minder geld. Spaanse MARGRIET FREEMAN: Ik voel me geen Jeanne d'Arc" M. schoenenbulbtin Kreukellak. CR0C0-M0DE. Openhlel. Bij rector op het matje „OPEN BRIEF AAN GODSDIENSTLERAREN WAS MIJN EIGEN INITIATIEF" Sterke winststijging bij Van der Grinten XdeX t^hak. V6et lorigerend. ©O®® sBotksmft dQNGEMQDE de leidse courant pagina 9 ALKENSWAARD „Iemand van de troep „Waarheid en leven" heeft over »n brief gestuurd naar de Osser- ■atore Romano. Daarin wordt ik een eannc d'Arc van de 20e eeuw ge- ïoemd. Maar met groepen als „Waar in leven" wil ik niets te maken lebben en verder voel ik me geen e d'Arc, maar gewoon 'n leerling 'n middelbare school". Zoveel eactics als zijn binnengekomen op laar open brief aan de godsdienstlcr- van middelbare scholen in onze ;rant van woensd. 18 mrt had Mar- ;riet Freeman uit Valkenswaard echter liet verwacht. „De reacties zijn bijna Ilemaal positief. Er waren er een 25- al bij van Confrontatieaanhangers, die lenken dat ik ook zo ben. Nee, hoor". zes jaar genoten middelbaar on- lerwijs heb ik tijdens de godsdienst en zoveel godsdienstleraren gehad n bij al die docenten waren de les- - excusez le mot knap waar- leloos". Zo begon haar brief, waarin dit „waardeloze" uitvoerig toelicht. De brief die bij sommigen wellicht de idruk heeft gewekt uit welke hoek van rerontruste katholieken dan ook te ko- „is impulsief geschreven" zegt „Tijdens 't schrijven van 'n opstel net de opgegeven titel" verandering in godsdienstonderwijs" maakte ik me teeds kwader en kwam dit er ongev. lit. Ik zat toen bij mijn oma te wer- ;en. Thuis wisten ze er niets van", laar eigen „zeer roomse vader" (al- lus de brief en met 'n knikje beves- igd) ver-telde dit voorval later aan 'n 'kende uit de krantenwereld. En zo rwamen de Nederlandse godsdienstle- aren aan de publieke schandpaal te *Ja wat zoeken in een bungalowpark te Valkenswaard, dat als gewoonlijk met guirlandes als „pittoresk" en riant versierd zal worden, is Margriet Free man na drie uur 's middags thuis te vinden.Veel tijd heeft ze niet, want ze staal vóór haar eindexamen aan een Eindhovense middelbare school, die ze nu enkele jaren bezoekt. Daarvoor was ze in Voorburg en Leiden op school. Aangevuld met gesprekken met ande re middelbare scholieren elders uit Ne derland en discussies thuis zijn dat de gegevens, waaruit ze haar ervaring „Het moet in de godsdienstlessen niet om de mening van de godsdienstleraar gaan", vindt Margriet. „Het gaat er niet om wat hij ervan vindt, maar wat de Kerk vindt. Ook in de maatschap pij is veel verwarring. Met veel ver anderingen ben ik content, maar er lig gen toch ook bepaalde dingen vast (de wetten), waaraan je je hebt te hou- BEHOEFTE AAN INFORMATIE In de Katholieke Kerk liggen toch ook nog wel bepaalde objectieve gegevens vast. En daarover wil ik in de lessen geïnformeerd worden. Het katholieke geloof wordt momenteel toegespitst op de bijzonderheden en niet op de ker nen. Als je aan 'n willekeurig iemand vraagt: wat is het katholieke geloof, dan vallen woorden als celibaat en der gelijke. Ik heb daar niets op tegen, maar dat zijn niet op de eerste plaats zaken waarover we geïnformeerd willen wor den, althans niet met de problemen over deze en andere vraagstukken, zoals die bij de godsdientleraar leven. Om bijvoorbeeld bij het celibaat te blijven: ik zou dan wel eens Tets willen weten dat gesprek aanwezig geweest", zegt haar moeder lachend. Als ouders zijn we natuurlijk op deze brief aangeke ken als een stel fanatiekelingen in de geest van Confrontatie. Ik kan u wel vertellen, dat we een jaar geleden het blad Confrontatie één keer aange vraagd hebben om eens te weten, wat het MARGRIET FREEMAN over de geschiedenis en de achtergron den van een dergelijk vraagstuk, waar door je het kunt plaatsen. Maar daar over heb ik nooit iets gehoord. Er wordt op het ogenblik veel opzij ge zet. De ouderen weten echter wat ze opzij zetten. De jongeren hebben te weinig informatie gehad om te weten wat ze eventueel opzij willen zetten. De ouderen weten nog wel wat ze door moeten of kunnen geven, wij niet". Wat bijvoorbeeld? „Nou.de godsbewijzen.die schij nen te bestaan, maar ik weet alleen dat ze bestaqn, niet meer. Begrijp me goed: ik heb niets tegen de leraren persoonlijk, maar wel tegen het sy steem, of beter: tegen het ontbreken van een systeem bij het godsdienston derwijs. Bij de andere lessen heb je een leerplan. Ik heb nu ontdekt, dat gods dienstleraren, dat ook hebben, maar die houden er zich niet aan. Ik was vorige week uitgenodigd door de Landelijke ver. van Godsdienst leraren. In Utrecht heb ik een gesprek gehad met de heer Van Lier. Dat was een prettig gesprek. Mijn opvattingen zijn hier en daar wel wat bijgeschaafd, maar als geheel blijf ik achter de klacht in mijn brief staan. Ik heb ook wel in de gaten, dat het momenteel heel moei lijk is, maar het kan in ieder geval beter dan het nu gebeurt", aldus Mar griet Freeman. „Ik ben als „conservatieve" ouder bij wisten al Het beroerde is. ci.it je er na dit nummer niet meer afkomt. Maar ik zet nu. bij aankomst, er steeds op „retour aan afzender" Fanatiek, .nee" De leerlingen worden tussen 2 vuren geplaatst", zegt Margriet. „Tussen de ouders, die r.-k. zijn en de godsdienst leraar, die zelf twijfelt. Er heet con tact te zijn tussen ouders en school, m&ar je moet niet vragen hoe. Ze kunnen de ouders niet informeren om dat er geen leerplan is. Ik heb zelfs meegemaakt, dat een leraar daags voor een oudercontactavond het had over het op de mouw spelden van de ouders. Nee, de godsdienst van mijn ouders is mij niet heilig, maar ik wil het wel kunnen toetsen aan de hand van objectieve gegevens (er wordt hier thuis veel gediscussieerd) en die krijg ik onvoldoende. HEB IK GODSDIENSTPROBLEMEN Dat jongeren godsdienstproblemen heb ben en mei onzekerheden zitten vind ik op zich geen ramp", zegt ze. „Maar ze moeten wel weten waarover ze pre cies problemen hebben. Ik kan nu wel zeggen, dat ik godsdienstproblemen heb. maar ik weet niet of dat wel zo is, want ik ben te weinig geïnformeerd. Ja, ik lees veel, zie tv en volg de Ik probeer mee te groeien met de ont wikkelingen, maar in de lessen wordt alleen twijfel gezaaid. Ik ben voor in dividuele vrijheid en verantwoordelijk heid, ik ben me bewust van de betrek kelijkheid van een mening, maar dan moet je eerst weten waarop je die moet richten, moet je geïnformeerd zijn, moet je een standpunt opge bouwd hebben. De godsdienstlessen ver zanden nu in sex. waarbij je sterk de indruk krijgt dat de leraar zichzelf compenseert of projecteert. Ik kreeg een brief uit Oldenzaal. Een meisje zat thuis allerlei platen uit playboy en der gelijke tijdschriften te knippen. Haar moeder vroeg zich af, waar ze nu mee bezig was. Het antwoordmet de godsdienstles, daar zouden die platen besproken worden" Over de vraag in haar brief of de be handeling van de eigen godsdienst, het katholicisme wellicht niet op het pro gramma staat, althans niet in de op zet wordt genoemd, om onze „protes tantse medebroeders te vriend te hou den". zegt ze nu: „dat is niet onoecu menisch bedoeld. Ik vind oecumenische diensten me vaak meer doen dan de Roomse mis. Maar op het ogenblik be staat de neiging om op de scholen al le mogelijke godsdiensten te behande len behalve de katholieke, waarvoor je naar een katholieke school bent gegaan. Ik heb er niets op tegen om gods diensten met elkaar te vergelijken, maar dan wil ik toch eerst weten waar mee (de Rooms-katholieke godsdienst) ik die andere godsdiensten kan verge lijken". aldus Margriet Freeman. REACTIES EEN GREEP UIT DE VELE REACTIES OP DE OPEN BRIEF: Margriet: „Ik ben door een groep godsdienstleraren gebeld, die me zei den: „Wê hebben samen over je brief gesproken. We zijn ervan geschrokken en zijn tot bezinning gekomen". Op school ben ik hij de rector op het matje geroepen. Daar ben ik (en mijn ouders) een tijdlang uitgekafferd. Daar na zijn alle klassevertegenwoordigers bij hem geroepen. Daarbij is niet erg vleiend over mij gesproken en gezegd, dat mijn brief een schijnheilig verhaal is. Dat vind ik niet aardig. Aan deze leerlingen is geprobeerd een andere interpretatie aan mijn verhaal mee te geven.... de leerlingen, die ik sprak, zeiden tegen mij: je had groot gelijk. Margriet meent, dat jezelf moet leren met twijfels en onduidelijkheid flexi bel te leren omgaan. Er is genoeg om je heen wat daartoe dwingt. De ondui delijkheid van politieke partijen is, vindt ze, in de verkiezingswede daar ook een voorbeeld van geweest. Maar van de godsdienstlessen op school ver wacht ze niet gedoceerd te worden in. de twijfel, maar wel in objectieve ge gevens. waarover je dan naar eigen goeddunken kunt twijfelen. Ze wil de klok niet stilzetten. Dolle Mina's mo gen er van haar zijn. Spectaculaire groei. gVENLO (A.N.P.). Voor Van der "inten N.V. is 1969 een goed jaar ge lest. De autonome omzetstijging he- oeg 22 pet; de acquisitie van twee |tenlandse bedrijven (resp. in Italië en jmkrtjk) voegde daar nog 13 pet aan nettowinst steeg met 68 pet (de nieuwe bedrijven meegerekend) k. f 7,4 min in 1968 tot 12,4 min in 169. Dit blijkt uit het jaarverslag. De omzet ging van 162,3 min in naar 218,3 min in 1969. Het bruto- drijfsresultaat over 1969 bedraagt Igens de geconsolideerde winst- en rliesrekenmg 29 min (v.j. 19 min), ials reeds gemeld, zal worden voorge- dd het dividend te bepalen op 22 pet, ide 4,40 per gewoon aandeel van Reeds is een uitkering gedaan van 20, zodat het slotdividend 2.20 zal een overzicht over de laatste tien blijkt een spectaculaire groei van Van der Grintengroep. De omzet in 0 bedroeg nog maar 24,2 min. in was dit cijfer gestegen tot 65.5 maar daarna ging de stijging in ste* 6neller tempo via 117,2 min 1966 en f 162,3 min in 1968 tot 218 3 het afgelopen boekjaar. «droeg de nettowinst in 1960 nog 6 min in 1965 was deze winst reeds tegen tot 4,2 min. Via 6 min in 7.4 min in 1968 werd in 1969 n 12. min bereikt. In een meer- ■nplan zijn richtlijnen vastgesteld ten izien van assortiment, penetratie bui- landse markten en financieel beleid, plan is erop gericht Van der Grin- 1 huidige sterke positie in de Eum- diazokopieermarkt binnen een be kt aantal jaren uit te bouwen tot een i betekenis op de algemene eldmarkt in reprografische produk- TRECHT (ANP) De bestuursraad de katholieke bond van personeel le handel heeft de bij het NVV aan- oten bedrijfsbond van werknemers de handel, het bank- en verzeke- swezen en de vrije beroepen, de mene bond Mercurius geschreven, de KBPH graag zal ingaan op het Dod van Mercurius besprekingen te ïen over een samenwerking in de n van een rechtspersoonlijkheid be nde federatie. De christetijke be- fsbond HBV (handel, banken, ver dingen) heeft de uitnodiging al eer- aanvaard. e KBPH heeft het voorstel in lal plaatsen met de leden besproken. ADVERTENTIE beste X hekken X >men uit BesX ten. Het doel is in 1975 een omzet te realiseren van ongeveer 5 pet van de geraamde wereldmarkt. De omzet in de eerste maanden van het boekjaar 1970 vertoont een bevredigende ontwikkeling. de beste hekken komen uit B G levert gegarandeerd roestvrije hekwerkendoor geheel Nederland tegen k de scherpste prijzen. WEER of geen WEER DE BILT Een klein lagedruk gebied. trok vannacht van Noord- Frankrijk naar het noordoosten en lag vanmorgen bij Berlijn. Een koufront, dat uit het noorden was gekomen, lag toen geheel ten deelt \Z°nnige mede: perioden zuiden van ons land. Achter dit front was koude lucht uit Noord- Duitsland en Denemarken over het gehele land uitgestroomd. In de bovenlucht stond een matige, zuidelijke stroming, waarin war mere en vochtiger lucht langs het frontvlak werd opgestuwd, waar door voornamelijk in het zuiden regen viel. Tussen IJsland en Spitsbergen lag een diepe de pressie, waarvan het fronten systeem vanmorgen dicht bij Schotland lag. In het komende etmaal zal het óver het noordelijk deel van de Noordzee trekken. Voor de fronten uit verplaatst een rug van hoge luchtdruk zich lang zaam naar onze streken, waardoor opklaringen geleidelijk over vrij wel het gehele land de overhand zullen krijgen. Hierdoor zal het weer een wat aangenamer karak ter verkrijgen. Weersvooruitzichten voor vrijdag In cijfers gemiddeld over ons land: aantal uren zon: één tot zes; min. temp.: omstreeks normaal; max. temp.: nul tot vier graden onder normaal: kans op een droge pe riode van minstens twaalf uur: zeventig procent; kans op een ge heel droog etmaal: veertig procent. Wcor in Nederland Kolde Kindlieven Den Helder I.uchth. R'da Twenthe Vlisslngen Z.-Limburg Weer in Europa Relgrado Berlijn Genève Grenoble Helsinki 2375 Bruin leren herenbrooksmollere uit onze keurkollektle.Ook In zwart. Leren zool. QQ75 Kreukellak damespump In bruin of zwart lakleer. Leren zool. Bruin kreukellak met leren zool en wHfezoolrond. Ook In wit leer. Bruin kreukellak damespump met leren zool. A7* Ook in wit leer. JP* Uiterst gemakkelijke pump met voetkussen. Extra comfort. In bruin of zwart lakleer. Leren zool. ^^75 fonfasle crocolak herenloafer.ln bruin of zwart 36 39 29^ 40-47 32,75 3775 Herenloafer met hoge hak. In bruin schaduw crocoieer. Leren zooL Blauw leren meisjes hondschoen, met voet steuntje. 20-21 1775 22-23 18,75 24-28 1 vs Zeer voordelige dames openhlel schoentje in diverse moderne kleuren. 1675 Blauw leren dames openhlel met witte biesjes over neus. Ook in rood of bruin I Dames open Meischoentje In de kleuren blauw, rood of gebroken wtt leer. leren zool 1975 2375 Rood antiek leren jongensmoliere. 27-30 1575 31-35 17,75 Rood leren meisjes bandschoentje met metalen garnering. 27-30 2175 31-35 2375 Van Haren volgt de mode op de voet. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 9