125.- m rjm mom te W m met PASEN HOOGENBOSCH Duitse Ewrythmie schoon, ook voor niet-ingewijden een spiegelreflexcamera voor een sensationeel lage prijs Wachtlijst telefoon blijft groot probleem Gaat u nog wel eens naar de schouwburg? Steekproeven in Utrecht en Tilburg Verzending periodieken wordt duurder medewerker(ster) AUTOMOBIELBEDRIJF R IJ N L A N D N.V. typistes, adm. krachten (m.en vr.) HOOGENBOSCH SCHOENEN PAGINA 6 DE T iF/TDSE COURANT WOENSDAG 25 MAART 1970 Verhoging van tarieven niet uitgesloten (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG ..Door een verdubbe- bcling van 't aantal aanvragen om tele foonaansluiting in de afgelopen twee maanden is de wachtlijst niet korter ge worden. Nog steeds wachten 120.000 aanvragers op hun telefoon, terwijl de P.T.T. erop gerekend had dat dit aantal nu ongeveer 96.000 zou bedragen". Mi nister Bakker (Verkeer en Waterstaat) zei dit gisteren in de Tweede Kamer tij dens een vergadering van de verkeers- commissie van de kamer. Normaal komen per maand 12.000 aanvragen om telefoonaansluiting bij de P.T.T. binnen. In januari en februari waren het er echter samen 50.000. Mis schien zal het tarief voor aansluiting op het openbar? telefoonnet omhoog moe ten als de explosie van het aantal aan vragen blijft voortduren. „Voor de P.T.T. is het zowel financieel als technisch on mogelijk ook het aantal aansluitingen explosief op te voeren", aldus minister Bakker. De extra-aanvragen zouden bij directe realisatie een extra-inves tering van 75 miljoen gulden per maand betekenen. En dat kan de P.T.T. niet opbrengen. Bovendien is het een technische on mogelijkheid. „Aansluiting betekent veel meer dan het leggen van een kabeltje en het plaatsen van een toestel", aldus de minister. De zwakke schakel is de capaciteit van het totale telefoonnet, die slechts geleidelijk uitgebreid kan wor den en tegen hoge kosten. Minister Bakker zei dat de produktie van aansluitingen van de telefoondienst in 1969 3.000 lager lag dan verwacht. Dat is een produktieverlies van een pro cent, of anderhalve werkdag. Naar ver wachting van de minister zal de P.T.T. echter dit jaar de produktie van tele foonaansluitingen flink kunnen opvoe ren, en ver over de 300.000 aansluitin gen kunnen realiseren. Uitkering voor vissers die bij marine dienden DEN HAAG (ANP) De categorie vissers, die tijdens de tweede wereldoor log in Engeland dienst heeft gedaan by de vrijwillige hulpschependienst van de Koninkiyke Marine, komt alsnog in aan merking voor een uitkering. Dit biykt uit een beschikking van de minister van Landbouw en Vissery. Op grond van de oorspronkelijke be schikking vaarplichtbeloning visserij 1968, kwamen deze vissers als militairen niet voor de uitkering aan vaarplichtige vissers "in aanmerking. De meesten van hen kunnen, daar hun diensttijd daar voor te kort was, evenmin aanspraak maken op militair pensioen. Uit over wegingen van billijkheid is nu echter besloten ook deze vissers (en hun we duwen) op grond van de door de minis ter van Landbouw en Visserij in 1968 gestelde regelen voor een uitkering in aanmerking te doen komen, voor zover deze vissers althans geen rechten kunnen doen gelden op militair pensioen. Deze uitkering bedraagt 150 gulden per jaar (90 gulden per jaar voor de weduwen). Belanghebbenden kunnen tot 31 decem ber 1971 hun aanvragen indienen bij de directeur van de Visserij en in Den Haag. De schouwburg is geen dood insti- I tuut maar op een flink aantal punten moet hij gewijzigd worden. Tot deze voorlopige conclusie komt drs. T. J. Kamphorst uit Utrecht die zich „vrije- tijdssocioloog" noemt en het vorig jaar 527 bezoekers van de Stadsschouwburg in Utrecht enquêteerde waar hij 'n re presentatieve steekproef van 379 perso nen getrokken uit het bevolkingsregis ter van de gemeente Utrecht naast plaatste. De ondervraagden wanen ouder dan 15 jaar. Zie hier enkele resultaten van het onderzoek: Mensen opgevoed in een omgeving waar geen schouwburg is, gaan zelden naar een voorstelling. „Dus" zegt drs. Kamphorst „zorg voor vor mende activiteiten van toneelgezelschap pen op scholen", 't Bezoekende publiek had weinig wensen wat de te bespelen gezelschappen aangaat. Op de vraag: „wilt U toneelgroep Centrum als vast gezelschap?" had 35 procent geen me ning, 24 procent voelde wel voor Gen trum, 18 procent kon het niet veel sche len en 23 procent was niet Centrum-min- ded. De gemiddelde schouwburgbezoeker is 39 jaar. Slechts 2 procent behoort tot de handarbeiders „die liever naar voetbal gaan" vond drs. Kamphorst „schouwburgbezoek is overigens voor mij geen beter gedrag dan naar voet ballen of tv kijken". Bij de steekproef uit de Utrechtse bevolking zei 79 pro cent dat in de schouwburg een „bepaald soort mensen" komt zoals middenstan ders, kantoorlui, intellectuelen, echte liefhebbers van toneel, deftige mensen, en snobs die gezien willen worden. Bij de vraag: Wat kiest u een goede film of een goed toneelstuk? sloeg de wijzer toch door naar het toneel en wel met 81 procent. Nadat onlangs in Nijmegen een dergelijk ondeizoek plaatsvond, publi ceert nu ook het Instituut voor Arbeiders vraagstukken (een para-universitair in stituut bij de Tilburgse Hogeschool) de resultaten van een soortgelijke test in Tilburg gehouden in 1968. Meer dan 65 procent was daar jonger dan 35 jaar en 40 procent van de bezoekers studeer de nog. Slechts 54 procent was uit Til burg zelf afkomstig de rest kwam uit de omgeving of van buiten de provincie, waaronder Turnhout gerekend moet wor den. De helft had een voorkeur voor ca baret en musical, vervolgens kwamen het moderne blijspel, de operette en het klassieke concert aan de beurt. Ook in Tilburg zou de aandacht op de jeugd moeten worden gericht via bemoeienissen van de school. De schouwburgdirectie werd aangeraden zorg te dragen voor een goede communicatie tussen jeugd en toneel door aparte manifestaties waarbij de creativiteit van de jeug dige bezoekers niet uit het oog verloren mocht gaan. Kunst en kunstenaars Internationaal Vioolconcours Zwitserland In het Zwitserse Sion zal van 12 tot 17 augustus een internationaal concours voor violisten georganiseerd worden. Deelnemers mogen niet jonger dan 15, en niet ouder dan 35 jaar zijn. Zij kun nen zich aanmelden vóór 1 juni bij het Bureau du Festival de Musique Tibor Varga, Case postale 428 CH Sion, Va lais, Suisse. Een belangrüke curythmieavond blijkt hier ter stede tot een jaarlijkse traditie te worden. Men kan zich daar over slechts verheugen. Ditmaal kwam de Bühnengruppe van het Eurythmeuro uit Stuttgart onder leiding van Else Klink in het Circustheater, dat voldoen de plaatsruimte bood aan vele honder den antroposofen, voor wie deze esote rische bewegingskunst in de eerste plaats is bedoeld. Ook het podium bleek zeer geschikt voor het verfijnde spel van bewegingen en kleuren. Om deze laatste echter ge heel tot hun recht te doen komen, was de Scheveningse belichtingsapparatuur met roodgele spots uitgebreid. Een ini tiatief van de belichter Louis van Pan- huys, die gisteren zeker eer van zijn werk had. Jammer dat de achterdoeken zo somber bleven. Bij zo'n feestelijk en musisch hooggestemd programma ho ren lichtere gordijnen. Else Klink, die solistisch opende met het Air uit de Sui te in D gr. T. van Bach uitermate waardig en beheerst is zo'n sterke toneelpersoonlijkheid, dat het gevaar van een te grote plastische identificatie door haar zeer gedisciplineerde leerlin gen niet geheel denkbeeldig is. Het pro gramma, bijgewoond door verheugend veel jongeren, bevatte de zeer gecon centreerde eurythmie, die inherent is aan de Wahrspruchworte van Rudolf Steiner, contrasterend met Thornton Wilders three-minute play over Job, die daarin evenwel een minder centra le figuur blijkt dan Judas. In dit pro- grammadeel, waaraan een tweetal man nelijke eurythmisten medewerkte, vie len naast een meervoudige Christus in perzikbloesem-roze de hemelse heer scharen op, gekleed in alle kleuren van de regenboog. Dat eurythmie in het ge heel geen saaie aangelegenheid is voor niet-ingewijden, beweest het door Jan Grefe vertelde Japanse sprookje van Het betoverde theeketeltje, uitgevoerd door een ensemble Nederlandse eurythmisten, waaionder wederom twee mannen Werkelijk heel komisch met die korte, droge gebaren. Waar het hier om een keteltje ging en waj voor een! en niet om een mens, zag men dus geen vloeiende bewegingen. Die waren er ui teraard wel in Haydns Trompetconcert in ES gr. t.. uitstekend geblazen door Arend van der Knaap, die aan het or kest ad hoe leden van het Residentie Orkest onder directie van Piet Schijf een grote steun had. Waar het hier een en dezelfde trompet en een en dezelfde blazer betrof, zal het^ menigeen hebben verwonderd, dat het eurythmisch equiva lent daarvan uit drie verschillende per sonen bestond; voor elk van de drie con- certdelen een. Een hoogtepunt vorm den ook de fragmenten uit Valentin An dreas „Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz" met muziek van Adam de la Halle en in oud-Duits gereciteerd door Herbert-Heinz Friedrich nu eens ge lukkig niet die „Dornachse dreun". An- drae, die als hofprediker in Stuttgart ir 1645 stierf, bedoelde met deze Hochzeit een anoniem vlugschrift te schrijven als een satire op de toenmalige alche misten en sterrenwichelaars. Het resul taat was echter avérechts, want men nam hem au sérieux en in Nederland ontstond naar aanleiding daarvan zelfs logevorming. Iets meer uitleg bij dit boeiende programmaonderdeel, dat prachtig werd uitgevoerd typerend die ingewikkelde spiraal bij de vragen de nymfen had wel deugd gedaan. Aan het slot van deze hooggestemde euryth- mieavond werd een weelde van bloemen aangedragen. De grote dankbaarheid was zeer terecht. v.P. DEN HAAG (ANP) Minister Bakker heeft vanmiddag in de Tweede Kamer meegedeeld dat een drastische verhoging van de tarieven voor de verzending van drukwerken, nieuwsbladen, periodieken enz. noodzakelük is. Een dergelyke ver hoging zou, naar zyn mening, al in 1971 moeten worden ingevoerd. Tijdens de begrotingsbehandeling van het staatsbedrijf der posterijen, telegra fie en telefonie in de vaste commissie i tfoor Verkeer en Waterstaat zei de be- windsman dal PTT niet langer het grote verlies op de drukwerken kan dragen, j Voor 1970 wordt dit geschat op 52 mil joen gulden. De briefpost is een ren dabele sector, die dit jaar naar schatting een winst van 60 miljoen te zien. zal geven. „Maar PTT kan tegen het huidige I lage tarief niet langer als pakezel blijven fungeren", aldus de minister volgens wie I wellicht een oplossing via het ministerie van Cultuur. Recreatie en Maatschappe lijk Werk te vinden zal zijn. Overigens neemt de verzending van dagbladen een zeer klein deel van het totale verlies in beslag. Het 20e concours voor jonge dirigenten zal van 7 tot en met 10 september in Besangon in Frankrijk gehouden wor den. Kandidaten mogen de leeftijd van 30 jaar niet overschreden hebben. Aan melding dient plaats te hebben voor 1 juni 1970 bij het Concours International de Jeunes Chefs d'Orchestre. Pare des I Expositions. Planoise 25, Besangon, France. Terugspoel-ontkoppelaar Sneltransporthendel Sluitertijdknop stelschijf filmgevoeligheid Terugspoelknop srwandopener Zelfontspanner-"*"" Vroom Dreesmann brengt u nu Zenit 3M spiegelreflexcamera* Een uiterst betrouwbare, moderne kleinbeeldcamera. Negatiefformaat 24 x 36 mm. Solide en prettig hanteerbaar. met verwisselbaar objektief 1 3,5 - 50 mm industar. U kunt met deze camera prachtige zwart/witfoto's, vlijmscherpe kleurenopnamen en dia's maken. Door het spiegelreflexsysteem ziet u altijd precies wat u op de film vastlegt, omdat u a.h.w. door het objektief kijkt. Sluitertijden 1/30 t/m 1/500 sek. B en flitskontakten M en X. U kunt desgewenst groothoek- of telelenzen op deze camera schroeven. met helios 2.0/58 mm slechts Inclusief echt lederen paraettes. VROOM DREESMANN Leiden werkplaatsadministratie Heeft u interesse in automobielen? Bent u akkuraat? Kunt u zelfstandig werken? I Heeft u een goed leesbaar handschrift? I Kun u typen? Bent u in het bezit van Mulo- of Mavo- I diploma? Solliciteer dan mondeling op onze afdeling administratie, Vijf Meilaan 7 tf Leiden of schriftelijk naar postbus 67 te Leiderdorp. Off. Forddealer tel. 01710 - 24847. Vestigingen in Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Noordwijk. Voor onze kantoren vragen wij met spoed Ook PART-TIME KRACHTEN zijn welkom. Sollicitaties te richten aan Accountantskantoor Otto Assurantiekantoor Otto NV Hoofdstraat 153 - Saasenheim - Telef. 02632 - 8976- Paasaanbieoing Kreuklak met gouden gesp. Heerlijk soepel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 6