Eindexamens middelbare scholen Extra uitkering aan Rijnstreekgemeenten Spruitentelers hadden een goed seizoen Viking Choir verraste menigte Leidenaars Studenten kunnen eenzaamheid verjagen bij telefoon Conflict in commissie lustrum universiteit Feest wel of niet openbaar WOENSDAG 25 MAART 1970 DE LEIDSE COURANT Wegens slechte bodemgesteldheid DEN HAAG (ANP) Het Ministerie van Financiën verstrekt een nadere mededeling over de in de ministerraad van jongstleden vrijdag bespro ken maatregel, die een extra uitkering mogelijk maakt aan gemeenten met een slechte bodemgesteldheid. Hogere kosten openbare werken Behalve Amsterdam en Rotterdam ko men ook o.nu Boskoop (met meer dan 5000 inwoners), Leimuiden, Rjjnsater- woude en Woubrugge (met minder dan 6000 inwoners), volgens het voorstel in aanmerking voor een extra uitkering. Nadat de Raad van State over het voor- Btel is gehoord, kan een algemene maat regel van bestuur tot stand komen, waarbij op grond van de financiële ver houdingswet (rijk-gemeenten) I960, een zogenaamde verfijningsuitkering aan ge meenten met een slechte bodemgesteld heid kan worden gegeven. Deze uitke ring zou volgens het voorstel dan be dragen: 3,per inwoner voor ge meenten met minder dan 5000 inwoners; 5,per inwoner voor gemeenten met tussen 5000 en 400.000 inwoners; 7, Paaszangdienst LEIDEN In de kerkdienst, te houden op de eerste Paasdag te 10.30 uur in de Eglise Wallone (Breestraat, naast Stadsgehoorzaal), waarin wordt voor gegaan door Madame Hegeman uit Utrecht, zal vocale medewerking wor den verleend door Barth Distelvelt, te nor. Begeleid door Henri Welbooren, or gel, zal hij Duitse en Franse paasliede- ren ten gehore brengen. OUDE WETERING Vrijdag 27 maart a.s. wordt weer een kaartavond gehouden in de kantine van de RKW Wet. Boys. Deze avond (voor iedereen toegankelijk) telt irtee als inhaalavond I begin april e voor de competitie en men kan er kip- het plukken Het motief voor de extra uitkering is, dat de desbetreffende gemeenten met de bouw en aanleg en het onderhoud van openbare werken (straten, leidingen, kademuren, bruggen, gemeentelijke ge- boüwen) hogere kosten hebben dan an dere gemeenten. FRANKSCHOOL OPGEHEVEN ALPHEN a.d. RIJN Per 1 augustus zal de r.lc. huishoudschool Anne Frank te Alplien haar deuren sluiten. Deze school, die een dependance is van de Anne Frankhuishoudschool te Nieuw koop, telt thans J/0 leerlingen. De mi jes die dit jaar nog geen examen z len doen worden ondergebracht in chr. Nijverheidsschool voor meisjes in de Julianahuishoudschool. De opheffing heeft plaats, omdat geen perspectief meer bestond voor school als zelfstandige eenheid. De nister wil geen bouwvergunning afgeven voor een nieuwe school, omdat óver en kele jaren een z.g. Middenschool ge bouwd zal worden. Deze school, met basisopleiding voor zowel Mavo als huis- houdonderwijs, zou te veel leerlingen aan het onderwijs op de Anne Frank- school onttrekken. De ouders van de leerlingen zijn inmiddels van het besluit tot opheffing op de hoogte gebracht. eieren LEIDEN Op uitnodiging van het be stuur van de Coöp. Groenten-, Fruit- en Bloemenveilingvereniging „Leiden en Omstreken" te Leiden kwam dezer da- groot aantal spruitentelers in de Stadsgehoorzaal bijeen om de resul taten van het seizoen 1969/1970 te be spreken. De voorzitter van de veiling, de heer B. van Vliet, kon, terugblik kend op het nu bijna afgelopen seizoen, mededelen, dat er op de Leidse veiling 7,2 miljoen kg spruiten zijn aangevoerd, plus minus 1 miljoen kg meer hets eizoen 1968/1969., De midden- prijs was 77,50 p. 100 kg tegen 89,15 1968/1969. Speciaal wees de heer Van Vliet op de beste prijs, welke in augus tus 1969 werd gegeven nl. 142,- per 100 kg. Ook in de maanden januari en februari ontvangt men een goede prijs, doch daar staat tegenover, dat de maan- ,den oktober en november voor de telers het moeilijkst zijn, zeer grote aanvoer minder goede prijzen. De oogst van de spruitkool duurt momenteel acht maanden, dit zullen er echter in de nabije toekomst tien worden. Zo zal men dan foto kunnen maken van spruiten van de oude Gelieve op oogst en het poten van dit produkt oogst op het zelfde tijdstip. Vervolgens gaf de heer C. van Wierin- gen van het Rijks Landbouw Consulent schap te Barendrecht een verslag van de spruitkoolproeven in Midden Zuid- Holland. Speciaal vroeg de heer Van Wieringen aandacht voor de proef met de vroege teelt. Normaal zaait men op 1 april en plant men omstreeks 9 juni uit. Bij de vroege teelt wordt begin maart onder glas gezaaid en poot men de plantjes omstreeks 8 mei, dus een volle maand eerder uit. Ook dit jaar staat er weer zo'n proef op het programma. Mej. W. de Brouwer, entomologe bij het Rijks Tuinbouw Consulentschap te Naaldwijk besprak de insectenbestrijding in de spruitkool. De koolvlieg geeft in een vrij warme zomer, zoals die van 1969 was, weinig problemen. Het spuitschema aldus mej. De Brouwer, wijkt enigszins af van dat van het vorig jaar. Zij gaf een opsomming van bestrijdingsmidde len, welke niet meer mogen worden ge bruikt en welke daar voor in de plaats komen. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een fo rum, samengesteld uit de sprekers en uit bestuursleden der veiling. Eerste botsing zonder rijbewijs in onverzekerde automobiel DEN H A AG/ ALPHEN Het was dt eerste keer dut een 20-jarige fabrieks arbeider uit Alphen a.d. Rijn achter het stuur van zijn pas verworven auto zat. Hij verleende op het kruispunt Boet ze- laarstraatOranje Nassausingel in zijt woonplaats geen voorrang aan een an dere autobestuurder en liet. was toen meteen al raak. Het kwade er bij, dat de jongeman niet in het bezit was van een rijbewijs en dus zijn auto ook niet verzekerd. Om de dagvaarding compleet te maken, de fabriekarbeider stond ook voor de Haag se politierechter, omdat hij na de bot sing was doorgereden. Het werd een hele optelsom voor de diverse strafbare feiten, hetgeen op een totale rekening kwam van 450,- boete een week gevangenisstraf en zes maan den ontzegging van de rijbevoegdheid, beide voor het doorrijden. „Het beste lijkt me dat u maar eens flink in de portemonnee grijpt," gaf de rechter te kennen en maakte een totale boete van 320,- met zes maanden ont zegging van de rijbevoegdheid. Lions Club Leiden verzorgt concert in de Lakenhal LEIDEN Dinsdagavond 7 april 1970 te 20 uur zal onder auspiciën van de Lions Club Leiden - Noordwijk in het .Stedelijk Museum De Lakenhal, Oude Singel 32, Leiden een concert worden gegeven door Fred Pot (cello) en Steven Hogenberk (piano), die werken zullen uitvoeren van Mendelssohn (Variaties op. 17), Brahms (Sonate op. 38) en Debussy (Sonate), en door het Leidse duo Leny Stevens-Ridderhof (sopraan) en Henk Briër (piano), die liederen ten gehore zullen brengen van Brahms (Volkslieder), Hugo Wolf (Italenische3 Liederbuch), Chausson en Montsalvatge. Kaarten voor dit concert - waarvan de opbrengst bestemd is voor de bouw van een revalidatiecentrum in Suriname - zijn op de avond van de uitvoering de zaal verkrijgbaar. teravond gehoor aan de uitnodiging van de „Dutch Immigrant Society", een vereniging, die culturele contacten onderhoudt met Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten en die in de Pieterskerk een gratis concert had georganiseerd, verzorgd door „The Viking Choir" van de Home- nood-Flossmoor High School. De 120 jeugdige Amerikanen lieten een piekfijn concert horen, elke toon klonlc zuiver en correct gefraseerd. In koorverband werd aldoende een sa menklank geproduceerd, die aan klasse weinig te wensen liet. Kundig werden ze daarbij geleid door hun dirigent Walter Rodby, een ervaren toonkun stenaar aan wie vooral lof moet worden toegedaan voor zijn uiterst bekwame ritmevorming in de voor liet merendeel a capella-werken. Zo hoorden we drie motetten van da Palestrina, een „Hosannah" van Soderman, drie liturgische ge beden van de Russen Gretchanlnoff, Kalinnikoff en Tschaikowsky. Van Pachelbel werd het pas in 1963 ontdekte „Magnificat" uitgevoerd en van Mo- '.art het fraaie driedelige „Te Deum". rWEE KNAP VERTOLKTE orgelwerken uit Bachs onsterfelijke oeuvre (door Wim van dör i'anne, die ook de begeleidllig vah enkele koorwer ken voor zijn rekening nam) vormden de overgang ïaar het Amerikaanse repertoire, waaruit we be- uisterden een aantal kerkelijke gezangen van he- lendaagse componisten, twee negro spirituals en het indrukwekkende „Let there be peace on earth". Applaus barstte daarna los. Een zeer enthousiaste bezoeker had reeds enkele keren zijn klapdrift niet kunnen beheersen, maar ds. R. Bakker, de voorzit ter van de Society, had het publiek bjj de aanvang van het concert opdracht gegeven niet telkens te applaudisseren, dus applaudisseerde men niet. Na enige protocolaire woordenwisselingen met de dirigent werd dit uitermate geslaagde concert be sloten met een samenzang. Willem Schrama LEIDEN Mensen kannen soms ver schrikkelijk eenzaam zijn. Ze hebben problemen, zitten hopeloos diep in de put en kunnen in deze haastige wereld nauwelijks iemand vinden, die naar hen wil luisteren. Vooral onder jonge mensen, die mis schien alleen in een vreemde sta<l wonen of die helemaal geen contact hebben met anderen, doet het pro bleem zich in steeds groeiende mate Enkele Leidse studenten, die de be hoefte „aan iemand om je hart bij uit te storten" in hun eigen omgeving opmerkten, besloten een telefonische hulpdienst in het leven te roepen. Ruim een jaar van voorbereidingen was nodig, voordat de dienst enkele weken geleden definitief van start kon gaan. Voorlopig alleen nog van acht uur 's avonds tot acht uur 's morgens en de hele zaterdag en zon dag. maar er wordt hard aan ge werkt om de telefoon permanent te gebruiken. Wie zitten er aan de andere kant van de lijn, als iemand in nood 't nummer 25202, vijf-en-twintig-twee-nul-twee draait? Het zijn mensen als hijzelf, studenten die ook wel eens in moei lijkheden zitten. Mensen tegen wie hij alles kan zeggen wat hij kwijt wil in de wetenschap dat het tussen hem en de anonieme student aan de andere kant van de lijn zal blijven. zlngsadressen te verzamelen. Je weet nooit met wat voor problemen je te maken krijgt. Je kunt iemand krijgen 3ubsiCÜ6 die „stoned" is van de verdovende mid delen. Je kan zo iemand moeilijk de straat op sturen, maar je moet blij ven praten. We zouden wel een arts willen hebben, die weet wat de uit werking is van verdovende middelen, die ze zelf heeft ondergaan, die ook weet wat hij hij moet zeggen tegen zo iemand. eigenlijk alleen bestemd voor studen- denten. Maar daar kun je je onmoge lijk aan houden. Iedereen kan opbel len en raad vragen of alleen maar praten. Studenten én niet-studenten. Alles blijft toch anoniem en discreet. We willen het liefst zo gauw mogelijk uitbreiden, en officieel voor ledereen bestemd zijn. Als we gaan uitbreiden zouden er ook werkende jongeren aan de telefoon moeten komen zitten. Het zou trouwens toch geweldig zijn als we twee artsen hadden, die altijd klaarstonden voor noodgevallen, maar dat lukt ons niet. De artsen zitten in gedeeld in weekeinddiensten en om dan ook nog eens permanent klaar te staan voor onze hulpdienst. We kunnen dus alleen naar het ziekenhuis gaan in noodgevallen. De dienst is nu Dan kunnen we ook de universiteit niet meer voor de kosten laten op draaien; we zouden gemeente-subsidie moeten krijgen. Maar ga daar maar om. Het idee om ongeselecteerde stu denten aan de telefoon te zetten en geen beroepskrachten (b.v. een so ciaal werker) hebben we uit Enge land, waar het echt wel voldoet. Ik geloof dat ze het in Den Haag en Rotterdam ook zo doen." 25202. Een nummer om te onthou den. Wie er ook belt, met wat voor probleem dan ook, achter dit nummer zit een groepje mensen, die zo goed mogelijk raad zal proberen te geven, of alleen maar luistert als er niet om raad wordt gevraagd. Geheimzinnig In een huisje ergens midden in de stad staat een bureau met daarop twee telefoons Twee jongens zijn be zig verwijzingsadressen op te zoeken. Het zijn twee van de vijfendertig stu denten die .zich bereid hebben ver klaard een keer in de zoveel weken een nacht bij de telefoon te zitten. Wat kunnen de jongens, die absoluut anoniem willen blijven, vertellen over de telefoondienst, die nu enkele weken „We moeten heel langzaam op gang komen. Tot nu toe hebben we twee echt ernstige gesprekken binnenge kregen. Voor het overige waren er veel „verkeerd-gedraaid-telefoontjes" en natuurlijk de grappenmakers. De reden dat wij ons zo anoniem hou den ligt voor de hand. Zodra mensen weten wie de telefoontjes aanneemt, durven zij waarschijnlijk niet meer te praten. Het is niet leuk te weten dat die en die man precies weet met wel ke problemen jij rondloopt. Daarom noemen wij geen namen, en blijft ons adres strikt geheim. Een moeilijkheid vinden wij al dat onze stemmen her kenbaar zullen zijn. Feest op Pieterskerkplein LEIDEN Er zijn problemen gerezen rond de viering van het 79ste lustrum der Leidse universiteit in juni van dit jaar. Zoals bekend heeft de vorig jaar ingestelde lustrumcomnüssie, de Uluco, besloten deze lustrumviering anders te doen zjjn dan de voorgaande lustra. Hoofdthema is „Wetenschap en welzijn" en in het kader Iüervan wordt een congres gehouden. Wetenschapsmensen van verschillende „disciplines" gaan tydens dit congres de vele facetten van dit thema belichten. Daarnaast vermeld het voorlopig programma toneel en muziek. Drugs Strijdwaag: Er is echter een subcommissie „festivi teiten" gevormd en deze heeft onder meer een groot avond-nachtfeest op het Pie terskerkplein en het Rapenburg voor bereid. De subcommissie is nu afgetre den omdat zij zich niet kan verenigen met het financiële beleid. Dit is volgens haar te veel beïnvloed door de ideeën van de overkoepelende lustrumcommissie, waarvan prof. Posthumus Meyjes voor zitter is. Een van de knelpunten is het Pieters- kerkpleinfeest. De subcommissie wil dit feest een besloten karakter geven en het dus alleen bestemmen voor de Leidse civitas. Hierdoor zou ongeveer achtdui zend gulden aan vermakelijkheidsbelas ting worden bespaard. Het zakelijke moet prevaleren, vindt deze nu afgetreden subcommissie. De Uluco meent echter, dat de festivi teiten op Pieterskerkplein en Rapenburg een openbaar karakter moeten hebben. Het is in dit stadium nog niet te zeggen) .pi llet „pleinf^pst" nu, toch doorgaat. Rijnsburgse schakers gelijk tegen Leithen RIJNSBURG/LEIDEN De Rijnsburg se Schaakclub speelde gisteravond zijn laatste competitiewedstrijd tegen Lei then uit Leiden. Hoewel de Rijnsburgse club nogal wat minder sterke spelers moest opstellen viel de uitslag nogal mee. Na het verstrijken van de speeltijd was de stand 4!£4%, terwijl de af gebroken partij die ter arbitrage is op gestuurd een redelijke remise-kans heeft. DEN HAAG De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen heeft be- sloten de eindexamens van de openbare en de aangewezen bijzondere gymnasia en afdelingen gymnasium van lycea, voor zover het mondeling gedeelte betreft, dit jaar te doen afnemen, op de onder elke school of afdeling vermelde dagen en aan te wijzen als gecommitteerde, de per sonen genoemd onder elke school of afdeling: GOUDA - Coornhertgyninasium gymnasium 25, 26, 27 en 28 mei Dr. A. J. Jansen, Nijmegen; Dr. H. L. Wesseling, Leiden; Dr. J. Fabius, Oegstgeest; Drs. N. J. Heijkoop, Heilo, op 25, 26 en 27 mei. GOUDA - Scholengem. Chr. Lyceum afdeling gymnasium 29 en 30 mei en 1 en 2 juni Dr. A. J. Jansen, Nijmegen; Dr. H. L. Wesseling, Leiden; Dr. J. Fabius, Oegstgeest; Dr. H. A. Cysouw, Utrecht, op 30 me 1 en 2 juni. ALPHEN A.D. RIJN - Christ. Lyc< afdeling gymnasium 13, 14 en 15 mei Drs. S. Breemer, Utrecht; Dr. A. C. Crena de Iongh, Amsterdam; Drs. A. J. Bosch, Waalre; Dr. O. HL Blaauw, Utrecht, op 13, 14 en lis mei. LEIDEN - Stedelijk Gymnasium gymnasium 12, 13, 15, 16, 17, 18 en 19 juni Dr. W. J. den Duik, 's-Gravenlhage Di*. W. Blok, Arnhem; Dr. P. Ullersma, Driebergen; Dr. M. B. H. Visser, Utrecht, op 13, 15, 16, 17, 18 en 19 juni. LEIDEN - Rembrandt Scholengem afdeling gymnasium 20, 21, 22 en 23 mei Prof. Dr. L. M. de Rijk, Walrmond; Mevr. Mr. C. P. Heering-Moormani, Dr. J. G. Nijenhuis, Huizen; [Leiden; Drs. P. H. Batelaan, Utrecht, op 21, 22 en 23 mei. LEIDEN - Scholengemeenschap Dr. W. A. Visser 't Hooft afdeling gymnasium 16, 17, 18. 19 en 20 juni Mevr. Drs. Oh. D. M. Hekster-Zwiebel, Oegstgeest; Dr. G. A. van der Wai, De Meern; Prof. Dr. G. J. Leppirnlk, Bunnik; Dr. J. J. A. Blekkingh, Eindhoven, op 18, 19 en 20 juni. 8, 9, 10 en 11 juni Mej. Drs. A. W. Kersbergen, Di'. W. Blok, Arnhem; ['s-Gravenhage; Dr-s. A. F. Vester, Haarlem; Drs. G. Z. Braun, Geldrop, op 9, 10 en 11 jumfi. LEIDEN - St. Bonaventuracollege afdeling gymnasium I, 2, 3, 4; 5 en 6 juni Mej. Drs. A. W. Kersbergen, 's-Graven- Drs. W. J. Bartels, Bilthoven; [hage; Drs. E. Meelis, Leiden; Drs. P. H. Batelaan, Utrecht, op 1, 2, 3, 4, 5 en 6 juni. NOORDWIJKERHOUT - Diocesaan Col lege Leeuwenhorst gymnasium II, 12, 13, 14 era 15 mei Prof. Dr. L. M. de Rijk, Warmond; Mr. H. J. F. van Iterson, 's-Gravenhage; Dr. Ir. J. G. A. Hölscher, Nuenen; Dr. J. J .A. Blekkingh, Eindhoven, op 13, 14 en 15 mei. OEGSTGEEST - Het Rijnlands Lyceum afdeling gymnasium 26, 27, 28 en 29 mei Dr. J. A. M. Penmock, 's-Gravenhage, op 25, 26, 27, 28 en 29 mei; Mej. Drs. H. van der Vliet, Leiden; Dr. Ir. J. G. A. Hölscher, Nuenen; Drs. E. Wisse, Leiden, op 28 en 29 mei. WASSENAAR - Het Rijnlands Lyceum afdeling gymnasium 10, 11, 12 en 13 juni Prof. Dr. C. M. J. Sicking, Oegstgeest, op 9, 10, 11, 12 en 13 jumd; Dr. M. J. Mulder, Baclhoevedorp Drs. C. A. Cli. Görts, Bunnik; Dr. A. C. BelLaart, Son, op 10, 11, 12 en 13 juni. WASSENAAR - St. Adolbert College afdeling gymnasium 6, 8 en 9 juni Dr. W. J. den Duik, 's-Gravenhage; Dr. F. B. M. Tangelder, 's-Gravenhage; Dr. P. Ullersma, Driebergen; Drs. G. Wiegand, Delft, op 8 en 9 juni, HAARLEM - Scholengemeenschap „Triniteitslyceum" afdeling gymnasium 30 mei en 1, 2, 3, 4 en '5 juni Prof, Dr. G. J. D. Aalders H. Wzn., Baclhoevedorp; Mevr. Dr. M. A. Schenkelveld-Van den Dussen, Heemstede; Ir. J. A. Schot, Eindhoven; Ir. J. M. van der Ent, Heemstede, op 30 mei em 1, 2, 3, 4 en 5 juni HAARLEM - R.K. Scholengemeenschap „Sancta Maria" afdeling gymnasium 11, 12 en 13 mei Dr. D. M. Schenkeveld, Heemstede; Dr. L. M. van Dis, Naarden; A. H. F. Saeijs, Overveen; Dr. F. Balkema, Naarden, 12 en 13 juni. HEEMSTEDE - Biss. Collego Hageveld afdeling gymnasium 11, 12. 13, 14 en 15 mei Dr. H. Henniphof, Voorhout; Dr. A. J. Veenendaal, 's-Gravenhage; Drs. C. H. D. Steinmetz, Delft; Drs. B. J. Zwiers, Soest, op 13, 14 en 15 mei. MONDELINGE EXAMENS HBS-A ALPHEN A.D. RIJN - Christ. Lyceum afdeling h.b.s. A I, 2, 3, 4, 5 en 6 jumii Mi'. P. J. C. Schipper, Rotterdam; Mr. Drs. S. J. Rademaker, 's-Gravenhage; Drs. P. H. Admiraal, Katwijk. LEIDEN - Rembrandt Scholengem. afdeling h.b.s. A 25, 26. 27, 28 29 en 30 mei Drs. F. Koopstra, 's-Gravenliage Mej. Drs. W. J. M. Kwast, Amsterdam; Drs. J. A. van Raalte, Katwijk. LEIDEN - Scholengemeenschap Dr. W. A. Visser 't Hooft afdeling h.b.s. A 16, 17, 18, 19. 20 en 22 juni Mevr. Drs. J. C. Muller-van Leeuwen*, Wassenaar; Mevr. Drs. A. Boekc-van Rijnbach, Noordwijk; Mr. Dr. F. C. Cremer, Amsterdam. LEIDEN - Scholengem. Leiden-Zuidwest afdeling h.b.s. A II. 12, 13 en 14 mei Dr. J. D. J. E. van den Berg, Heemstede; Mr. Drs. S. J. Rademaker, 's-Gravenhage; F. J. Beekman, 's-Gravenhage. LEIDEN - St. Bonaventuracollege afdeling h.b.s. A 30 mei en 1, 2, 3, 4 en 5 juni Mr. J. J. Wentink, Voorburg; Dr. Mr. J. van Leeuwen, Moordrecht; Mir. G. K. M. Geleen, 's-Gravenhage. LISSE - Fioretticollege afdeling h.b.s. A 11, 12, 13, 14 en 15 mei Mr. J. J. Wentink, Voorburg; Dr. M. Ph. Meijer. Heemstede; .Mr. J. Blanken, Katwyk. OEGSTGEEST - Het Rijnlands Lyceum afdeling h.b.s. A 20, 21, 22 en 23 mei Dr. J. D. J. E. van den Berg, Heemstede; Mr. H. E. Scheffer, Wassenaar; Prof. Dr. J. G. Knol, Katwijk. WASSENAAR - Het Rynlandt Lyceum afdeling h.b.s. A 5, 6, 8 en 9 juni Dr. W. J. A. Visser, 's-Gravenhage; Mevr. H. Coert, Hilversum; L. J. Stortenbeker, Katwijk. WASSENAAR - St. Adelbertcollege afdeling h.b.s. A 6, 8, 9, 10, 11 en 12 juni Drs. J. G. C. A. Briels, Soest; L. J .C. Hagemeijer, Leiden; Mr. G. N. Hovius, 's-Gravenhage. WOERDEN - Rijksscholengemeenschap afdeling h.b.s. A 1, 2, 3 en 4 juni Dr. J. G. Visser, Voorburg; Mej. Drs. W. J. M. Kwast. Amsterdam; Drs. A. Muller, Wassenaar. HAARLEM - „Triniteitslyceum" afdeling h.b.s. A 29 en 30 mei en 1, 2, 3, 4, 5 en 6 juni Mevr. M. de Jong-Oudheusden, Haarlem; J. C. M. van der Sluijs, Amstelveen; Mr. Dr. L. S. Römelingh, Bloemendaal, GOUDA - Rijksscholengemeenschap afdeling h.b.s. A 12, 13. 14, 15, 20, 21 en 22 mei H. C. Vermaat, Moordrecht Mew. A. J. Creutzberg-de Groot, 's-Gravenhage; A. J. G. Stadhouders, Rotterdam. GOUDA - Scholengemeenschap Christe lijk Lyceum en 1I.A.V.O. afdeling h.b.s. A 25, 26, 27, 28, 29, en 30 mei en 1 juni G. H. Bent, Gouda; C. J. Du Rij van Beest Holle, Rotterdam; Mr. J. Kolkman, Middelburg. GOUDA - Scholengemeenschap Athe neum en H.A.V.O. „St. Antoniuscollege" afdeling h.b.s. A 23, 25, 26 en 27 mei H. C. Vermaat, Moordrecht; Mevr. A. J. Creutzberg-de Groot, 's-Gravenhage; A. J. G. Stadhouders, Rotterdam. MONDELINGE EXAMENS HBS-B GOUDA - Rijksscholengemeenschap afdeling h.b.s B 22, 26, 27. 28 en 29 mei Drs. J. Scheltens, Middelburg; Dr. J. van Heiningen, Huizen; Mevr. Ddr. T. van Gulik-van Beusekom, Rotterdam. GOUDA - Scholengemeenschap Christelijk Lyceum - H.A.V.O. afdeling h.b.s B 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 en 23 mei Mevr. Drs. E. Joniker-Driessen, Bilthoven; Mevr. Drs. W. Smit-Nadort, Amsterdam; Mej. Drs. K. G. van Overveldt, 's-Gravenhage. GOUDA - Scholengemeenschap Athe- neum-H.A.V.O. „Sint Antoniuscollege" afdeling h.b.s B 25, 26, 27 en 28 mei G. Burger, Vlaardingen; Drs. C. J. J. van der Maas, Schiedam; Mej. Dr. G. M. J. Duyfhuizen, Rotterdam. ALPHEN A.D. RIJN - Christ. Lyceu afdeling h.b.s B 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 15 juni Dr. G. von Raesfeld Meyer, 's-Gravenhage Ir. A. J. van den Berg, Delft; H. J. Lijfering, Baarn. AMERSFOORT - Rijksscholengem. afdeling h.b.s B 12, 13, 15, 16, 17, 18 en 19 juM Drs. A. H. J. M. Tomey, Nijmegen; Drs. H. J. Micheels, 's-Gravenhage: Drs. J. van Heijst, Bunnik. HAARLEM - „Snncta Maria" afdeling h.b.s B 8. 9 en 10 juni Ir. B. M. Colenbrandei'. Heemstede; Ir. M. L. Jacobson, Amsterdam; Di'. M. B. van der Hoeven, Amersfoort. HAARLEM - „Triniteitslyceum" afdeling h.b.s B 29 en 30 mei en 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8 juni Prof. Dr. J. G. Dijkman, Bloemendaal; Ir. W. C. Jesse, Heemstede; Mevr. A. Rijks-Hazenberg, Haarlem. LEIDEN - Louise de Coligny scholen gemeenschap afdeling h.b.s B 11, 12, 13 en 14 mei Ir. A. C. van den Bergen, Rotterdam; Mevr. Ir. A. W. C. Treffers-Overbeek, Wassenaar; G. van Veek\ 's-Gravenhage. LEIDEN - Rembrandt scholengem. afdeling h.b.s B 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 15 juni M. G. Beumer, Pljnacker; Dr. M. J. Voorn, Leiderdorp: F. J. W. Sallé, 's-Gravenhage. LEIDEN - Scholengemeenschap Dr. W. A. Visser 't Hooft afdeling h.b.s B 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 en 23 juni Dr. C. de Vroedt, Oegstgeest; Dr. J. W. Schuijl, Amersfoort; Dr. J. G. Loohuis, 's-Gravenhage. LEIDEN - Scholengem. Leiden-Zuidwest afdeling h.b.s B I, 2, 3, 4, 5 en 6 juni Drs. H. Zegeling, Odijk; Ir. A. J. van den Berg, Delft; Dr. J. A. van E'k, Bu'ssum. LEIDEN - St. Bonaventuracollege afdeling h.b.s B 30 mei en 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8 juni Drs. A. M. F. Engering, Wassenaar; Dr. J. F. Sirks, Voorschoten; Dr. M. J. Mulder, Badhoevedorp. LISSE - Fioretticollege afdeling h.b.s B 27, 28, 29 en 30 mei en 1 en 2 juni Ir. A, P. van der Meer, Rotterdam; Dr. W. N. Speckamp, Amstelveen; Drs. H. J. Brinkman. Amsterdam. OEGSTGEEST - Het Rijnlands Lyceum afdeling h.b.s B 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 mei Ir. A. C. van den Bergen, Rotterdam lr. H. P. G. Baljet, Wateringen; Mevr. Dr. A. C. T. v. Heel-Kasteel, Laren. WASSENAAR - Het Rijnlands Lyceum afdeling h.b.s B 27, 28, 29 en 30 mei en 1, 2 en 3 juni Ir. G. Wilschut, 's-Gravenliage; Mevr. Drs. G. C. Zeven-de Haas, 's-Graveinlhage; Mevr. Mr. C.P. Heering-Moorman. Leiden. WASSENAAR - SI. Adelbertcollege afdeling h.b.s B 10, 11, 12 13 en 15 juni Drs. B. W. Steggerda, Delft; Dr. J. A. A. Verlinden, 's-Gravenhage: Mevr. Dr. A. C. T. v. Heel-Kasteel, Laren. WOERDEN - Rijksscholengemeenschap afdeling h.b.s B 21, 22, 23 en 25 mei P. ten Kortenaar, Zoetermeer; Dr. J. W. Schuijl, Amersfoort; H. J. Lijfering, Baarn MONDELINGE EXAMENS MSVM GOUDA - Rijksscholengemeenschap afdeling m.s.v.m. II, 12, 13, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 22 en 23 juni Mr. Drs. J. J. Beijerman, Haamstede (n.f.) Mr. P. C. A. M. Goderie, Roosendaal (g.a.) Ds. J. Hovius, Dordrecht (e.d.) GOUDA - Scholengemeenschap Athe- neum-H.A.V.O. „Sint Antoniuscollege" afdeling m.s.v.m. 3, 4, 5 en 6 juni Mr. J. van Gulik, Gorinchem (n.a.) Mr. A. A. van Rossem, Brielle (f.e.) Drs. J. H. W. Warners, Bilthoven (d.g.) LEIDEN - Louise de Coligny scholen gemeenschap afdeling m.s.vjn. 21, 22, 23, 25, 26, 27. 28, 29 en 30 mel en 1 en 2 juni Mevr. M. A. de Jong-de Monchy, Rotterdam (n.g.) Mevr. W. Nieulant Pelkmairo-Hareksen, 's-Gravenhage (e.a.) Mevr. Mr. E. Smallenburg-de Vries, Wassenaar (f.d.) LEIDEN - Scholengemeenschap Dr. W. A. Visser't Hooft afdeling m.s.v.m. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23 en 24 juni M. J. Simmer, 's-Gravenhage (n.a.) Mevr. Mr. E. M. Strock-Rasker. Oegstgeest (e.d.) Dr. W. J. A. Visser. 's-Gravenhage (f.g.) LEIDEN - Scholengem. St. Agnes afdeling m.s.v.m. 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 en 28 mei Mevr. M. Krantz-Staverman, Leiden (e.a.) Mevr. A. A. C. Schepel-Reysemlbach, Voorburg (n.f.) Mevr. Dr. A. G. de Tollenaere-Blonk, Warmond (d.g.) VOORSCHOTEN - Bijdorp, school voor H.A.V.O. afdeling m.s.v.m. I, 2, 3, 4, 5. 6, 8 en 9 juni Mevr. A. J. den Boer-Backer Dirks, Leiden (d.g.) Mevr. Drs. C. E. Tenhaeff-Moerdijk, Scheveningen (e.a.) Mej. Mr. M. S. Wijckerheld Bisdom, 's-Gravenhage (n.f.) WASSENAAR - Het Rijnlands Lyceum afdeling m.s.v.m. 11. 12, 13. 14, 15, 20, 21, 22 en 23 mei Mevr. J. E. Oppenoorth-van der Lee. Delft (n.d.) Mr. P. J. C. Schipper. Rotterdam (e.a.) Mevr. H. v. Traa-v. d. Burg, Leiden (f.g.) WASSENAAR - SI. Adelbertcollege afdeling m.s.v.m. 13, 15, 16, 17. IS, 19 en 20 juni Mevr. M. J. de Boer-Ruding. 's-Gravenhage (n.d. 1 Mevr. J. E. Oppenoorth-van der Lee, Delft (f.e.) Mevr. Drs. P. Walma van der Molen- Meindersma, 's-Gravenhage (a.g.) HAARLEM - „Sancta Maria" afdeling m.s.v.m. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28. 29 en 30 mei en 1, 2, 3, 4 en 5 juni P. Groenveld, Haarlem (f.e.) Mej. Drs. J. H. Houwen, Ovenrveen (a.g.) Mevr. Dr. M. J. E. Spits-Sandcrs. Heemstede (n.d.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 5