Uniek experiment scholieren militairen op sportdag Bewoners Pr. Bernhardlaan bezorgd over verkeer Wat ervan terecht komt? Oegstgeester raad bleef zonder muisjes Misschien meer dan men denkt! Lagas (PvdA) tegen hulp HBS-trainer Rolfes opvolger Piet Kraak Prof. Hoogerwerf in collequium: Macht om een sterk wetenschapsbeleid te voeren is er niet Zoeterwoude kreeg er „longen"' bij MARKTEN WOENSDAG 25 MAART 1970 DE LE1DSE COURANT 1^het bezwaar niet eroed aanvoelen. ..Het Rijnlands Lyceum filmt een week in Lage Vuursche LAGE VUURSCHE „Een voor Ne derland nog uniek experiment". Zó for muleert de Haagse cineast Nico Crama de vijfdaagse werkweek, die 26 vierde klassers van het Rynlands Lyceum te Oegstgeest tot en met vandaag beste llen aan het maken van vier korte filmpjes. Onder Crama's leiding doen ze dat in een heel plezierige stemming in en om het vormingscentrum „Venwou- de" in de Lage Vuursche in het Gooi. Weliswaar is Crama voor enkele uren per week filmdocent aan o.a. het Rijn lands Lyceum, maar zijn eigenlijke leer lingen op die school brengen hun werk week in Engeland door en komen morgen, donderdag, pas terug. Zijn leer lingen van dit ogenblik zijn dus vol slagen leken op filmgebied. Wat er dan van terecht komt Meer dan u misschien denkt. Gewapend met vooral een grote dosis enthousiasme maakten vier werk groepen van elk 6 a 8 „man" een werk stuk, dat elk ongeveer drie minuten gaat duren: drie speelfilmpjes in zwart wit en één minitekenfilm van ongeveer gelijke lengte zelfs in kleur. Uitgaande van een eigenlijk professionele werk wijze, met scriptgirl, mera-assistent, regisseur tevoren wèl-doordacht pleet met tekeningetjes van de be langrijkste spelscènes. Nico Crama toonde zich bijzonder te vreden over de verrichte prestaties en het is voor hem een bewijs, dat zoiets I - - onder schooltijd tegenwoordig kan. f Hij zegt: „De ouders hoefden per leer- f ling maar iets meer dan zes tientjes te leerlingen betalen. De rest wordt gesubsidieerd. Door de ministeries van Cultuur (want ook bij de eerste opnamen. Dat 't is vormingswerk) en Onderwijs uiter- blijkt toch wel het knelpunt te zijn, met aard. En daar kunnen we het echt goed een „conflict", een hoogtepunt en een van doen. Erg veel plezier hebben we slot. Maar dat ging erg goed zo. Ik ben afgelopen zondag gehad van drie jon- erg nieuwsgierig wat de andere leerlin- gens van het filmblad „Skrien," dat zijn gen er straks van zeggen op school. Burgemeester Van Eysinga: Laat die jongens toch helpen OEGSTGEEST De Oegstgeester raad verkeerde gisteravond in een Paasbeste stemming, de vele agendapunten werden in een gemoedelijke sfeer onder de loep genomen. De lieer Temminck (VVD) was afwezig, maar nog tijdens de zitting kon de voorzitter, burgemeester jhr. T. A. J. van Eysinga mededelen dat ge noemd raadslid vader was geworden van een welgeschapen dochter. Toen ontbraken alleen de beschuiten met muisjes nog maar Pacifistisch Eresaluut NZH voor Leidse zoutstrooiers HAARLEM Onder de kop „Leiden I deed in de barre (wintei--)dagen veel voor het openbaar vervoer" wordt in het vandaag verschenen maandblad van de NZH de loftrompet gestoken voor de Leidse Reinigingsdienst. „Wat het strooien betreft, komt Leiden een eresaluut toe", zo lezen wij. „De ge meente behandelde niet alleen de hoofd straten maar schonk speciale aandacht aan de busroutes. Om er zeker van te zijn, dat geen straat werd overgeslagen, kreeg de chauffeur van de zoutauto een NZH-chauffeur met zich mee om de weg te wijzen. Op sommige ogenblikken reed de zout auto voor de NZH-bus uit, zodat de bus als eerste van de gebaande weg kon pro fiteren. Leiden bewees aldus dat het bijzonder grote waarde hecht aan een goed lopende openbare vervoersvoorzie ning." L. Zitman beste chauffeur NZH LEIDEN De heer L. Zitman uit Lei den is de besté chauffeur van de NZH. Gedurende zeventien jaren rijdt hij al schadevrij. De heer Zitman behoort tot de zes-en-vljftig NZH-chauffeurs die het afgelopen jaar zonder brokken maken duizenden passagiers vervoerden. Expositie werkstukken LJA-cursus handenarbeid LEIDEN De cursisten van de L.J.A.- cursus handenarbeid hebben een expo sitie van de werkstukken, die zij thuis vervaardigden, samengesteld. Voor be langstellenden is er op donderdagavond 26 maart a.s. tussen 7.30 en 9.30 uur in gebouw IJdo, Hooglandse Kerkgracht 4 te Leiden (ingang Koppenhinksteeg) ge legenheid om deze expositie te bezich tigen. De docent van de cursus handen arbeid, de heer A. Labordus, is aanwezig om inlichtingen te geven. Huisvuilophaal- beurten rond Pasen LEIDEN In verband met de komen de feestdagen komen de huisvuil-ophaal- beurten van vrijdag 27 (Goede Vrijdag) en van maandag 30 maart (tweede Paasdag) te vervallen, resp. dinsdag 31 maart en donderdag 2 april mag men dan de dubbele hoe veelheid huisvuil aanbieden. Dressuurwedstrijden VOORSCHOTEN Bij de onderlinge dressuurwedstrijd van „De Postruiter" werd in drie groepen gereden: begin ners-gevorderden en meer gevorderden. De jury beoordeelde als volgt: beginners L dhr. v. d. Kooy met Byoux; 2. dhr. Schramade met Orsy; 3. mej. Kuipers met Byoux. Gevorderden: 1. mej. De Gruyter met Easy: 2. mej. v. d. Linden met Easy; 3. mevr. Heijnen met Orsy. Meer' gevorderden: 1. dhr. Marinus met Orsy; 2. dhr. Dekkinga met Natasja; 3. mej. Durivou met Natasja. LEIDEN De 49-jarige J. J. Rolfes, thans trainer van HBS, wordt de opvol ger van Plet Kraak bij LFC. De lieer Rolfes is jarenlang rechtsback en kant- half geweest van VUC en is voor LFC stellig geen onbekende. Hy trainde, de Kanaries reeds in de periode 1955-1960. Het huidige team van LFC kent de heer Rolfes, die in het Brabantse Gel drop werd geboren en sinds zijn veer tiende jaar in Den Haag woont, opper vlakkig. De Leidenaren verloren in deze competitie het eerste duel tegen HBS niet. 4-1. De heer Rolfes over deze wedstrijd: „LFC in zy'n geheel maakte geen al te beste indruk op me. maar ik moet er wel by zeggen dat zij niet in haar sterk ste opstelling aantrad. De voorhoede vond ik weinig gevaarlijk en de verde diging matig. Leo de Jong vond ik daarentegen een grote kracht voor de ploeg, dank zij zyn trap. en kopwerk. LFC handhaaft zich volgens mij gemak kelijk. Alle toppers krijgen ze nog thuis. Ze hebben zelfs nog een kans op het kampioenschap". De heer Rolfes herinnert zich LFC als een zeer goed geleide vereniging: „LFC heeft een aktief bestuur. Die indruk kreeg ik vooral toen destijds in de der de klasse de club met weinig mensen een lichtinstallatie aanlegde. Er heerst een gezonde ondernemingsgeest, wat on der meer blijkt uit de Zilveren Molen- wedstryden". Piet Kraak kwam drie jaar geleden naar de Boshuizerkadeclub toen LFC voor het eerst in de eerste klasse vertoefde. De vermaarde ex-doelman van Oranje wist de ploeg niet voor de hoogste klas te behouden. Degradatie volgde al weer na één seizoen. Promotie zit er op het ogenblik niet helemaal in. Zou de heer Rolfes dat. met het oog op de opbouw, prefereren? „Wat is precjes bouwen? Bij een huis kan je zeggen, je werkt toe naar de eerste etage door stenen te leg gen. Maar in de voetballerij is dat niet zo tastbaar. Ik kan me zo voorstellen dat wanneer Lugdunum nu overgaat, het voor LFC zeer belangrijk wordt dat zij zich bij de drie Leidse eersteklassers aansluit, met. het oog op de belangstel ling." In ieder geval zal de heer Rolfes in Leiden meer in de publiciteit komen dan in Den Haag, waar alle aandacht wordt opgeëist door de betaalde clubs, ADO en Holland Sport. Van betaald voetbal heeft de heer Rolfes zich altijd gedistancieerd, ook al bezit hy de papieren om een prof club te trainen. Nadat hy in 1960 LFC verliet, trainde de heer Rolfes respec tievelijk ADO (amateurs), Blauw Zwart en thans HBS. LEIDEN Is de overheid op dit ment in staat een wetenschapsbeleid te voeren? Is er een adequate parlemen taire kontrole op het wetenschapsbeleid? Hoe zijn de kontakten tussen overheid en industrie? Dat zyn de drie vragen, waarop prof. dr. A. Hoogerwerf, hoog leraar in de politicologie aan de univer siteit van Nijmegen te antwoorden had op het colloqium over wetenschapsbe leid, georganiseerd door de werkgroep Fysica en Samenleving. Prof. Hooger werf, die van het ministerie van Onder wijs de opdracht voor een onderzoek naar het wetenschapsbeleid heeft ontvangen, meende te kunnen constateren, dat de overheid op dit moment gewoon niet weet wat ze wil. De proriteiten van de regering zyn vooral geformuleerd in economische doeleinden. Maar voor 1970 is er bijvoorbeeld nauwelyks geld uitge trokken voor onderzoek naar betere bouwmethoden, terwyl voor zo Iets es sentieels als een studie naar de wijziging van de grondwet al helemaal geen geld wordt gev-oteerd. Kennis van de algemene situatie in het wetenschappelijk onderzoek heeft de re gering praktisch niet en ook de macht om een strak wetenschapsbeleid te voe ren is vrijwel afwezig. Het onderzoek van de kant van de overheid is sterk versplinterd over de verschillende depar tementen. Professor Hoogerwerf stelde zich de vraag of er geen afzonderlijk mi nisterie voor het wetenschapsbeleid no dig is. De begroting van het ryk is van een dergelijke omvang geworden en ook het wetenschapsbutget is zo sterk ge groeid dat de problematiek in de huidige beleidssituatie onoverzichtelijk dreigt te worden. De parlementaire controle op de research van de overheid vond professor Hoogerwerf onvoldoende functioneren. Niet alleen dat de Tweede Kamer bij het bepalen van haar prioriteiten ook in vage algemeenheden vervalt, maar ook verder tonen de kamerleden zich aan zienlijk minder geïnformeerd dan de be- leidsinstanties op de departementen. Maar het echte probleem is, dat het overheidsbeleid eenvoudigweg niet effi cient kan worden gecontroleerd door een parlement, dat nog steeds volgens negen tiende eeuws model is opgebouwd en werkzaam is. Werkelijk nodig is volgens professor Hoogerwerf een struktuur, waarop de beslissingen over het beleid in lagere organen worden genomen, een „functionele differentiëring en democra tisering". Zo zou het bijvoorbeeld wen selijk zijn, dat de nu ongeveer vier jaar bestaande Raak van Advies voor het Wetenschapsbeleid op een dergelijk leest werd gescchoeid, en dat haar leden di rect bepaalde groepen van wetenschap pers zouden vertegenwoordigen. De le den van de Raad, die het belangrijkste advieslichaam van de minister is inzake het wetenschapsbeleid, worden nu A titre personnel benoemd. research erking tussen overheid dryfsleven op het gebied van i vertoont geen duidelijk beleid van de re gering. Professor Hoogerwerf zal in zyn Op 15 mei a.s. wordt de grote school sportdag gehouden. Daaraan wordt door ongeveer 1800 kinderen deelgenomen. De organisatie van een dergelijk festijn vraagt vele medewerkers. De Kon. Ma rine heeft inmiddels haar medewerking toegezegd. De heer Lagas (PvdA) ver klaarde, als pacifist, bezwaar te hebben dat er militairen ingeschakeld werden. Hij wilde graag de toezegging dat zij in burger komen. Wethouder Thorn kon het bezwaar niet goed aanvoelen, is een ideale gelegenheid voor een mili tair corps om zich ter beschikking te stellen voor vredelievende bezigheden." Burgemeester Van Eysinga: „wij stellen het op pr(js dat die jongens hier komen helpen." De heer Lagas verklaarde dat het zijn persoonlijk standpunt was. Hij stemde tegen het voorstel aanvulling krediet schoolsportdag! Kunsr-inspraak De heer Stapel (VVD) verklaarde in genomen te zijn met het voorstel van de kunstcommissie om „De Forens" van de beeldhouwer v. d. Nahmer aan de Lijt- weg te plaatsen, maar wilde graag de ingezetenen van Oegstgeest aan het woord laten over de keuze. Dit d.m.v. een kleine expositie van het werk van v. d. Nahmer. De heer Brouwer (PC) voelde er niets Lagas: Alleen als ze in burger zijn andere wegen te bewandelen. „Wellicht ware het een andere keer anders te organiseren, maar als wij het nu anders willen dan verloochenen wij de Kunstcommissie." De heer Stapel ruimde deze misvatting uit de weg: „Hetgeen wij nu willen is het presenteren van het advies van de commissie. Toets het voorstel eens, kijk eens hoe het publiek reageert." De heer De Graaf deelde mede dat in de kunstcommissie al geruime tijd van gedachten gewisseld is om de bevolking van Oegstgeest in spraak te verlenen. Het is de bedoeling om bij een volgend object dit te reali seren. Men ging tenslotte akkoord met het voorstel en de voorzitter sprak de wens uit komende zomer toch nog iets verwezenlijkt te zien dat de relatie be volking-kunstvoorwerpen zal stimuleren. Alvorens de raadszitting gisteravond aanving werd de heer mr. H. J. Pen ning (P.C.) geïnstalleerd als nieuw raadslid. Burgemeester T. A. J. van Eysinga nam hem de eed van zuiver heid en de ambtseed af, waarna hij de heer Penning gelukwenste, hem alle steun toezegde en hoopte op een goede samenwerking, in dit stadium Met algemene stemmen werd het i Festiviteiten bij opening van nieuwe kerk ZOETERWOUDE Ter gelegenheid van de opening van de Christus Dienaar- kerk staan voor volgende week enkele feestelijke bijeenkomsten op het pro gramma. Dinsdag 31 maart is er voor de zieken om 15.00 uur een gezongen Eucharistie viering in de nieuwe kerk. Na afloop wordt de koffieg eserveerd en is er ge legenheid het gebouw te bezichtigen waarna het kinderkoor o.l.v. de heer H. J. C. Paardekooper een zanguitvoe ring zal geven. De organisatie ligt in handen van het parochiële Zonnebloem- I comité. onderzoek de vraag jpaar de nevenfunc- Woensdag 1 april zal aan de bezoekers ties van universitaire autoriteiten in het J van de bejaarden-sociëteit namens het bedrijfsleven betrekken. Bovendien wil kerkbestuur een traktatie worden aan- lüj duidelijke gegevens verkrijgen over j geboden. de mate van contractresearch-onderzoek, Donderdag 2 april is er feest voor de dat door het bedrijfsleven wordt ultbe- kinderen. Er is voor hen een film- steed aan de universiteiten. Hij toonde programma, dat om half twee aanvangt zich voorstander van een uitbesteden vanvoor de kleuters en de kinderen van de onderzoek van de overheid aan de uni- le en 2e klas van de basisscholen. Om versiteiten, omdat het onderzoek dan in half vier wordt „De verknipte melkboer" alle openheid kan worden verricht en de gedraaid voor de kinderen van de 3e eventueel door een minster ongewenste t.m. 6e klas. resultaten van het onderzoek niet in deZaterdag 4 april zal er voor de bewo- doofpot kunnen worden gestopt. I ners van Huize Emmaus een zanguit voering worden gegeven door een jonge renkoor in de conferentiezaal. Om 19.00 uur is er in de Christus Dienaarkerk een Jongerenmis met medewerking van het Geuzenveldkoor uit Amsterdam. De dienst staat in het teken van het ont wikkelingswerk in de streek Tjigugur in Indonesië waarvoor ook de collecte be stemd is. Om 8 uur in het Don Boscohuis dans avond met medewerking van De Spiders, door het kerkbestuur aangeboden aan de jongeren van de parochie en hun' intro- UW houdt kledingbeurs in de Werf VOORSCHOTEN Op vrijdag 3 april verzorgen de dames van de Unie van .Vrouwelijke Vrijwilligers weer oen kin- derkledingbeurs in „de Werf". De ver kooptijden zyn 's middags van 2 tot 5 uur en 's avonds van 7 tot 9 uur. De kleding kan gebracht worden op donderdag 2 april 's avonds van 7 tot 9 uur. De kleding mag niet versleten zijn, beschadigd of vuil. Kleding voor vol wassenen kan niet worden ingeleverd. Op zaterdag 4 april kunnen de over gebleven kleren weer opgehaald worden van 10 tot 11 uur. benoemde raadslid voorts gekozen in de commissie van openbaar vervoer en verkeer alsmede de commissie voor ge organiseerd overleg. De heer Penning zal echter niet toetreden als lid van de Gewestraad, zijn voorganger de heer G. Kamsteeg wordt opgevolgd door de heer Brouwer (P.C.), welke met 8 stem men werd gekozen. Van de overige stem men gingen er drie naar de heer Dorge- los (WD) en twee waren blanco. Bij de Floraschool werd de heer J. G. Wigge- linkhuizen in vaste dienst benoemd als onderwijzer. Hofwijk Met betrekking tot schriftelijk aan het college gestelde vragen door drs. de Graaf aangaande het bejaardencentrum Hofwijk en vrijheid om daar pamfletten te verspreiden (zie onze editie van gis teren) deelden b. en w. mede dat zij middels recente publikaties in de dag bladen op de hoogte zijn. „Het bejaar dencentrum Hofwijk is een door parti culieren in het leven geroepen instelling. De verantwoordelijkheid voor de intern getroffen maatregelen berust bij het bestuur. Onze gevoelens ter zake binden dit bestuur niet, zodat wij ons van een uitspraak willen onthouden", aldus b. en w. De raadsleden wilden zich er nog niet over uitspreken. Men wil het een en ander nader bestuderen alhoewel men er wel op wil terugkomen. Op een vraag van de heer Lagas kon de voorzitter de toezegging doen dat er binnenkort een voorstel te verwachten is betreffende het inrichten van een zgn. „witte speeltuin". Het oog is ge vallen op een open veld naby de Irislaan- Kamperfoelielaan. ZOETERWOUDE De schooljeugd vai Boomplantdag 1970. Niet alleen aan de kregen dit programma af te werken. C straat vóór de Sjaloomschool werden tal v der natuur" gebruiken. Er zijn ongeveer afloop werden de kinderen, alle leerlingen getraeteerd door de gemeente en ook de h Hij schonk ieder van de kinderen een azalea. Ook werden herinneringsvaantjes uitgereikt' i Zoeterwoude heeft zich vaiunorgen verdienstelijk gemaakt by gelegenheid van Hoge Ryndljk was het feest met bomen en films, ook de scholieren in het dorp )p de Commandeurs hof (zie foto), op de Ambachtsherenweg en op de Veldzicht van jonge boompjes geplant. Vooral de Commandeurshof kon wel 'n paar „longen boompjes geplant, waarvan 31 in het dorp, voornamelijk essenbomen. Na n de zesde klassen der St. Aloysius-, Sjaloom- en openbare school, rijkelijk d. Hooven, die de groenaanleg in deze omgeving voor zijn rekening neemt. Gevolgen wegreconstructie bij Voorscbotens raadhuis geeft veel last VOORSCHOTEN Als gevolg van de de ernstige onveiligheid weg te nemen reconstructie van de verkeerstraverse door een betere beveiliging, o.a. door 't ter hoogte van het Raadhuis hebben de plaatsen van verplichte stopborden in bewoners van de evennummers van de de zijstraten, het instellen van een Prins Bernhardlaan alle verkeer in hun maximum snelheid van 5° kilometer straat gekregen, zy hebben zich tot het per uur en beveiliging van enige ver- Voorschotense college van burgemeester keerspunten door middel van politionele en wethouders gewend om hun bezorgd- beveiliging. held kenbaar te maken over deze ont- De bewoners wijzen b. en w. erop dat stane situatie en verzocht maatregelen langs deze straal vijf scholen staan, te willen nemen waardoor deze laan de trottoirs ingenomen worden door ge weer enigszins beveiligd kan worden, parkeerde auto's, en het oversteken Door 34 van de 39 bewoners is verzocht i onmogelijk wordt gemaakt door de in tensieve verkeersstroom, de woningen j niet extra gehinderd wordt door opstop-1 omleidingroute dagelijks te gebruiken Is schade ondervinden door het zware pingen vooral ter hoogte van de Wijn- Ook doen de bewoners de suggestie om ^acRtverkeer en de lyndiensten van de gaardenlaan. over de Molenlaan een noodbrug te rï k a» t> D ?e situatie °P ,de ^Üdagen vinden de plaatsen, waardoor een omleidingsroute De bewoners van de Prins Bernhardlaan bewoners ronduit zeer slecht en onhoud-1 verkregen wordt via het voonnalige maken zich ook reeds zorgen over de baar. Op die dag wordt de Voorstraat Marine Opkomst Centrum, komende zomermaanden met extra veelafgesloten, waardoor de andere omlei- doorgaand verkeer. De omleidingsroute dingsroute bestemd voor de Vlietwijken Burgemeester en wethouders van Voor- is zeer provisorisch aangegeven. Gezien en de Krimwijk totaal afgesloten is. Zij schoten hebben de briefschrijvers reeds de tijdsduur, ongeveer zeven of acht vragen b. en w. of het niet mogelyk is medegedeeld deze zaak spoedig ter dis maanden, achten zij het verantwoord de weekmarkt op de vrijdagen tydeiyk j cussle te brengen in de commissie voor voor de omleidingsroute betere voorzie- te verplaatsen naar het voorterrein van de verkcersaangelegenheden. De eerste 16; Raapstelen 17i Radil^M 53," ningen te treffen, waardoor het verkeer de nieuwe sporthal, waardoor de tweede besprekngen zyn al op gang gekomen, derlj 8-l£ Postzegel tentoonstelling in Lakenhal trok tweeduizend bezoekers LEIDEN Voor de echte liefhebbers in de filatelie was er gisteravond in het Logegebouw veel te genieten op de bij eenkomst van de Leidse Vereniging van Postzegelverzamelaars. De heer A de Best gaf uiting aan zijn bewondering voor de zondag geëindigde postzegeltentoonstelling in de Lakenhal. Uitstekend gehalte, feilloos verlopen en iOOO bezoekeers gaven voldoende reden tott rots voor de organisator, de heer H. Birel, die terecht veel lof werd toe gezwaaid. De vergadering dacht enkele momenten staande, in stilte terug aan de pas over leden oudpenningmeester en ere-lid, de heer A. W. Taselaar, aan wie de ge zonde financiële toestand van de vereni ging na twintig jaar penningmeester schap te danken was. Bij de rondvraag werden bezwaren in gebracht dat vele mensen de tentoon stelling niet hadden kunnen bezoeken daar deze 's avonds niet geopend was. Het bestuur had hier wel begrip voor, doch stond er sceptisch tegenover, daar er 's avonds slechts één bewaker is voor de Lakenhal en het moeilijk zal zijn hier voor voldoende krachten te vinden. De heer Schafer hield een lezing met dia's over „Zwitserland gezien door zijn postzegels". Duideiyk kwam hiermede uit dat met groeperingen van zegels een duidelijk beeld gevormd kan worden van geschiedenis en volk van een land, waar door veel meer plezier beleefd wordt met het verzamelen. Tenslotte was de veiling weer een pret tige belevenis door de fijne humor die de veilingmeester A. de Hoop daarby ten beste gaf en waarmee hy de veiling telkens weer maakt tot een genoegen voor de aanwezigen. LEIDEN, 25 maart, Vee Aanvoer; stieren 1, melkkoeien 21, vette koeien 27, vare koeien 15, nuchtere kalveren 2, vette schapen 20, fokschapen 27, vette lammeren 246, zuiglammeren 46, drach tige zugen 20, schrammen -17, biggen 312, geiten 7, ponnies 1. Totale aan voer 792. Prijzen: melkkoeien 970-1350- 1650, vette koeien 4.30-4.90, extra 5.20, vare koeien 700-800-1100-1575, vette schapen 130-145-150, fokschapen met 1 lam 175-200, idem met 2 lammeren 250- 275, vette lammeren 150-160-175-190. enkele 200, drachtige zeugen 550-650-675* schrammen 125-135-145, biggen 105-115- 120, geiten 30-55-80. Overzicht handel» slachtstieren: rustig, melkkoeien: idem, vette koeien: idem, vare koeien: idem, vette schapen: flauw, fokschapen: flauw, vette lammeren: flauw, zeugen: goedi schrammen: idem, biggen: idem, geiten: LEIDEN, 25 maart Groenten Appelen 43; Andy vie 88-100; Sny bonen 3,70-4,80; Stambonen 8,80; Prei 6&-80t Rabarber 62-1,29; Spinazie 47-76; Sprui ten A 1,21-1,41; Spruiten B l,10-l,48i Komkommers 30-89; Champignons 3 45- 3.70; Tomaten A ƒ36,20; Tomaten O 34,20; Tomaten CC ƒ26,-; Uien drie lingen 64-65; Uien middelgrof 65-681 Uien grof 75; Witlof 98-1,27; Knolsel. dery 9-13; Sla A 14-21; Peterselie 18-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 3