S)e£0idóeSoti^cMit FOKKER-VFW Gemeubileerd, eenakter van Chiem van Houweninge Vrouw in de kunst Caroline van Hemert boos op Ev. Omroep Fellini vraagt Chaplin voor tv-film PAGINA 2 DE LEIDSE COURANT WOENSDAG 25 MAART 1810 (ADVERTENTIE) Veiligheid in de lucht eist meer sancties 11/lET minister Polaks wetsontwerp tot het strafbaar maken van vliegtulg- kaperij en daarmee gelijk te stellen misdaden, komt Nederland zijn ver plichtingen tegenover de Verenigde Naties na. Er viel ook niet anders te verwachten, nu onze delegatie bij de wereldorganisatie mede het initiatief genomen heeft tot de resolutie welke het kapen van luchtvaartuigen in duidelijke bewoordingen afkeurde en maatregelen daartegen vroeg. Inzoverre de Nederlandse rechter greep krijgt op luchtvaartkaperij en daarmee samenhangende misdaden, wacht de daders een forse maximumstraf; negen jaar, welk maximum bij samenspanning of ernstig letsel tot twaalf en bij over lijden van de slachtoffers zelfs tot vijftien jaar kan worden verhoogd. Nog geen schokkende maatregel als men denkt aan de verschrikkelijke gevolgen welke het kapen van vliegtuigen tot gevolg kan hebben en in enkele gevallen al tot gevolg gehad heeft. We denken dan nog maar niet aan de gevolgen van het moedwillig doen ver ongelukken van vliegtuigen, een sport waarin anti-Israëlitische organisaties hun vaderlandsliefde menen te kunnen uit- Aanstichters UET zwakke punt in de strafbaarstelling van deze misdaden is, dat in vele gevallen de straf de daders niet zal af schrikken en dat de aanstichters, de meest schuldigen dus. gemakkelijk buiten schot zullen kunnen blijven. In het geval van sabotage tegen Isra ëlische vliegtuigen of buitenlandse vlieg tuigen met Joodse passagiers is al ge bleken, dat bepaalde organisaties het zich tot een eer rekenen, de verantwoor delijkheid van dit soort misdaden op zich te nemen. Alleen wanneer verschrikke lijke gevolgen de wereldopinie te zwaar schokken, schrikt men kennelijk wat van deze pretenties terug. Zolang het internationaal gezag blijft ontbreken, dat de macht bezit om aan stichters van dergelijke misdaden voor de internationale rechter te brengen, zijn nationale wetten als die tegen vliegtuig- kaperij en sabotage in het normale luchtverkeer lapmiddelen. Natuurlijk: we kunnen er niet buiten en als deze wetgeving niet baat, zal ze in geen geval schaden. Maar de herstelde veiligheid van het luchtverkeer kan deze wetgeving slechts in beperkte mate be reiken. Want om deze misdaden te voor komen is internationale samenwerking op breed terrein nodig. En daaraan man keert er nog heel wat. Zoals de mensheid bij herhaling Sing-in en speak-in bij werkgroep CJP Reeds een jaar organiseert de werk groep Cultureel Jeugdpaspoort in theater In de Steeg z.g. sing-in/speak-inavonden, waar de leden zelf bijdragen kunnen leveren. Veelal omvat deze zelfwerk zaamheid chansons, cabaret, poëzie etc. Maar de hedendaagse jeugd is tevens bedreven in het discussiëren en blijkt er veel genoegen aan te beleven. De onderwerpen zijn steevast maatschappij en samenleving. Zo ook op de bijeen komst van de werkgroep CJP in voor noemd theater. Leden van de actiegroep Oranje Vrijstaat uit Den Haag ontvouw den hun visie op de toekomstige maat schappelijke samenleving, waarna een vrij zinloze discussie volgde. Meer ple zier ondervonden wij bij het optreden van cabaretier Gabriël Chaim. Hij bracht liedjes en conferences van eigen hand. Zijn simpele woordkeus spreekt direct aan en hij weet deze teksten aardig te brengen. Het ontbreekt hem echter nog aan de vereiste nuances, waardoor zijn optreden wat meer flair zou tonen. Met een weloverwogen repertoirekeuze en een weinig zelfkritiek zal hij zijn weg wel vinden. Voorts traden twee chansonniers voor het voetlicht Jan Notenboom en Henk Timmer die beiden een tekort aan ervaring manifesteerden. Toch is een woord van aanmoediging hier op zijn plaats. De eerste schreden op dit moei lijke pad zijn immers het zwaarst v.R. Verrassende première bij Ned. Dans Theater „Und neues Leben bliiht auf den Rui nen", zon een nieuw motto voor het Ned. Danstheater bunnen zijn. Zeker gezien de première van Jadis, een choreogra fische eersteling van de Engelse danser Tony Hulbert. Ballethiërarchisch he laas een onduidelijke figuur daar doet dit ensemble niet aan maar als choreograaf in elk geval een plastisch dichter, die wondermooie pas de deux en pas de quatres kan schrijven. Op een akelig kaal toneel met zicht baar opgestelde schijnwerpers bloeit een danspoëzie op, als brak zij uit een knop. Veel samenwerkende, positieve factoren: het trefzekere gebruik van de klassieke ballettechniek, de uitstekend gekozen muziek van Lully, André Phili- dor l'ainé en Denis Gaultier, de zeer goede vrouwelijke bezetting, waarvan wij naast Arlette van Boven zeker ook Anne van Tol moeten noemen, alsmede de prachtige Franse recitatie van Stances van Molière door Charles Kleynberg. De hoofdrol is eigenlijk in handen in de voeten van Nils Christe, die even wel meer opvalt door het hanteren van een fluit, die later piccolo wordt. Als po diumfiguur zeker geslaagd als contraste rend eenling en idealist, als danser wei nigzeggend, maar in elk geval minder slordig werkend dan het mannelijke drie tal van wie er een volkomen onderuit ging dat als pendant van de drie dan seressen is bedoeld. Als men beter zal zijn ingedanst, zal dit ballet, dat als de buut een grote belofte inhoudt, zeker een aanwinst kunnen worden. De paneroti- sche, ritmische impuls is onmisken baar boeiend, in tegenstelling tot de kostumering door Jean de Vuyst. De techniek en de passencombinaties, nog afgezien van de muziek, vragen hier om stijlcostuums of in elk geval om tutu's en niet om een soort tweede huid met wat bedeksel, waar dat (nog) het noodza kelijk wordt geacht. Regeling van medische hulp ac. ziekenhuis lenen van medisch specialistische hulp in poliklinieken van academische zie kenhuizen zal, evenals bfl andere zie kenhuizen. een vergoeding wórden ge vraagd. Deze vergoedig zal in principe voo ralie patiënten gelijk zijn. Hiertoe heeft minister Veringa van Onderwijs en Wetenschappen besloten. De vergoeding zal met ingang van 1 april worden betaald. De tarieven voor poliklinische hulp voor de particu liere patiënten zullen door de minister worden envastgesteld en door de aca demische ziekenhuizen worden bekend gemaakt. De betalingen voor ziekenfondsver- overeenkomsten tussen de ziekenfond- zekerden zullen worden geregeld in sen en de academische ziekenhuizen. Over deze overeenkomsten is nog over leg gaande. Bovendien moeten ze wor den goedgekeurd door de ziekenfonds- In de praktijk zal de nieuwe rege ling voor de ziekenfondsverzekerden betekenen, dat zij een verwijzing van een huisarts of specialist nodig hebben, indien zij voor fondsrekening medisch specialistische hulp willen ontvangen in de polikliiek van eenacademisch zieken- ADVERTENTIE) Hoe is die Italiano nou? 't is een babbelaar een sabbelaar een zuigertje een bijtertje een zoetertje een zoutertje een zachtertje een knappertje een dropje Italiano is dus alles? Ja, 't is een lekkertje! Verspa nings-technici als: DRAAIERS, FREZEAS, SLIJPERS. Bankwerkers Voor de bewerking en afwerking van verspaande onderdelen, alsmede voor reparatiewerk aan grondapparatuur van geleide wapenen. Gereedschap-slijpers Voor het slijpen van verspanende gereedschappen als: frezen, beitels, boren, tappen, enz. Coördinaten-boorders Zowel ten behoeve van de gereedschappen- fabricage als voor de bewerking van onderdelen uit de vliegtuigen-productie. De werkzaamheden bestaan uit het fijn-frezen, kotteren en boren op nauwkeurige toleranties op hoofdzakelijk G.S.I.P. coördinaten boormachine. Gereedschapmakers Hiervoor komen ook in aanmerking machine-bankwerkefs voor de vervaardiging van stelstukken voor de frezerij en de draaierij en het aanmaken van boormallen, enz. Plaatwerkers Voor de vervaardiging van lichtmetalen vliegtuigonderdelen alsmede voor reparatie- werk aan grondapparatuur van geleide wapenen. VOORLICHTINGSAVOND Belangstellenden nodigen wij uit op onze voorlichtingsavond die wij zullen houden op donderdag 26 maart a.s. te 20.00 uur in café rest. De Kleine Burcht, Nieuwe Rijn 19 te Leiden. Bent u niet in de gelegenheid ons op deze avond te bezoeken, solliciteert u dan schriftelijk bij onze afdeling Personeelszaken, Postbus 7600, Luchthaven Schiphol-Oost. Plaatbewerkers Voor machinale plaatbewerking en afwerking van lichtmetalen vliegtuig onderdelen. Electriciens Voor het maken en reviseren van bekabelingen van de grondinstallatie van geleide wapenen en het bedraden van electronische units. Magazijnbedienden Voor de ontvangst, opslag, verzorging en uitgifte van vliegtuigmaterialen en onderdelen alsmede de gereedschappen. Corveeërs Voor het dagelijkse onderhoud van werkplaatsen, kleedlokalen, kantine's, fabrieksterreinen en het verzorgen van interne verhuizingen. Transporteurs Ten behoeve van alle interne transporten met gebruikmaking van o.a. electrische lorry's, vorkheftrucks, loopkranen enz. Nederlandse vliegtuigfabrieken "FOKKER-VFW" N.V. Vanavond presenteert de AVRO-televi- sie het zesde spel in het kader van de Drama Workshop, getiteld „Gemeu bileerd" van Chiem van Houweninge, op het scherm. Deze eenakter gaat over een jong echtpaar, dat een ge meubileerde kamer huurt. Ze zijn over gelukkig, maar de kamer, die jaren lang door een kunstenaar werd be woond ademt nog geheel die sfeer. De man toonbeeld van burgerlijke net heid en orde is niet gevoelig voor die sfeer. Voor de vrouw gaat echter een andere wereld open met alle pro blemen van dien. Maxim Hamel, als acteur in vaste dienst bij de Nederlandse Comedie, maakt zijn debuut als televisieregis seur met deze eenakter, waarin de rol len worden gespeeld door Etha Coster en Wim van den Heuvel als het echt paar en Nel Koppen als de hospita De 29-jarige auteur-acteur-regisseur Chiem vein Houweninge werd in Den Haag geboren. Hij studeerde culturele anthropologic aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en volgde daar gelijktijdig colleges dramaturgie bij professor Hunnigher. Na drie jaar brak hij zijn studie af en ging naar de Amsterdamse toneelschool, waar hij in 1969 eindexamen deed. Samen met Ju les Croiset richtte hij de inmiddels weer ontbonden „Theaterprodukties Croiset" op. Sinds 1 januari 1970 is hij verbonden aan het Nieuw Rotter dams Toneel. In 1964 schreef hij „De man met duizend tanden", een filmsce nario dat in 1968 in een herziene ver sie geregisseerd werd als eindexamen opdracht van de Filmacademie te Am sterdam. In 1967 ontving hij de Visser- Neerlandiaprijs voor zijn eenakter ..Pachacamae". Verder schreef hij onder andere het tv-spel „Huil maar even bij mij uit" (in 1966 uitgezonden door de Vara on der regie van Kees van Iersel). In fe bruari van dit jaar gingen in het Pic colotheater in Rotterdam zijn twee eenakters „No. 30048" en ..De laatste trein" in première. Hij voerde zelf de In het kunstprogramma „Eigentijds" van de NOS-televisie, wordt een kleu renfilm van René van Nie vertoond, die een impressie geeft van de schilderes Susanna Simon. De camera heeft haar geobserveerd, zowel in haar atelier in de buurt van Parijs als in haar zomer- atelier te Bergen (Noord-Holland). AVRO Ned. II 22.35 uur. NEDERLAND I AVRO 17.00 uur: Geen woorden maar NOS •18.45 uur: Fabeltjeskrant 18 55 uur: Journaal 19.04 uur: Scala IKOR 19.30 uur: Kenmerk 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Pol. uitzending PSP NEDERLAND I VPR.O 18.45 uur: Fabeltjeskrant 18.55 uur: Journaal 19.04 uur: Object 1169, gesprek 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Berichten uit de samenleving 20.35 uur: Spel zonder woorden NOS 20.30 uur: Hoofdbureau van politie, film •22.20 uur: Socutera •22.35 uur: Eigentijds •23.00 uur: IJshockey w.k. 23.30 uur: Journaal NEDERLAND II NOS •18.45 uur: Fabeltjeskrant 18.55 uur: Journaal 21.00 uur: Mensen in China, doe. 22.00 uur: Transit, show 22.30 uur: Journaal 22.35 uur: Bij leven en welzijn NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: Fabeltjeskrant 18.55 uur: AVRO •19.04 uur: Mode '70 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Rallycross •20.45 uur: Gemeubileerd, t.v.-apel 21.30 uur: Spreekuui •22.00 uur: Bond zonder naam 22.10 uur: Journaal TELEAC 22.15 uur: Spaanse les 22.55 uur: Universiteit en hoge school 19.04 uur: Scala 19.30 uur: Van gewest tot ge weet TROS: 20.20 uur: TROS-toto 20.40 uur: Ouro preto, doo. 21.00 uur: Ein Mann Gottes, 22.20 uur: Zondagsfilmere 22.50 uur: Journaal Stereo: 19.30 Nieuws. 19.35 Buitenlands zicht. 19.45 Stereo: Tango Rumba Orkest Country en Western muziek. 32.30 Nieuws. 22.38 Mededelingen. ^«2.43 Actualtleiten. 22.55 Stereo: Moderne gewijde muziek (gr.). 23.20 Radio Jazz Magazine. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 18.00 Strictly country style: country western rubriek. 18.30 Nieuws. 18.41 Actuali teiten. NOS: 19.00 Openbaar Kunstbezit. 19.10 Morele herbewapeningEen boek vooi Gods, lezing. 19.35 Geei iollst: kil moderne muziek. minder bekend in het duister. 23.55-24.0 BELGIE 324 m. (NEDERLANDS) Nieuws. 18.03 Popmuziek. 18.20 Ult- NOS: 19.20 De vierde Nieuws). 23.40-23. iding Sportkroniek. 18.58 Taalwenken. 19.00 ""ieuws, weerbericht en actualiteiten. 19 40 itermezzo. 19.45 Adviezen. 20.00 Operettepa- ■ls. 22.00 Nieuws, berichten en De Zeven Kunsten. 22.20 Gevarieerde muziek. (23.00 I Radiojournaal. 8.20 Stereo: :o: Klankjuwelen (gr). :,30 Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.11 diojournaal. 13.30 Stereo: 't Muzikanten- Radiokamerorkest: II Radiokoor; oude gewijde liederen. 14.30 Is historisch: programma over geschieden: 15.00 Voor de zieken. 16.00 Nieuws. 16. Stereo: De wereld van jie opera: beschoi kamermuziek (opn). 15.00 Her- studiodienst. NOS een programma met meer lnforma- en dingen die minder op de 12.03 Popslick: lichte platen. KRO: 13.00 Nieuws. 13.02 Actualiteiten. 13.08 Rond met 03 HoUte£'9pop^' en ^country mu ziek. (15.00 Nieuws). 16.00 Nieuws. 16.03 lORRrrr....: popmagazine. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17.07-18.00 Draai Jljofdraauk: verzoekplatenprogramma. BELGIE 324 m (Nederlands) de zieken. 11.54 Bericht Vastenactie. 11.55 Mededelingen. NCRV: 1240 Hij wie weet wat n is, lezing. 12.05 Los-vast, gevarieerd 1 Mededelingen t.b.v. lar i tuinbouw: 12.30 I 12.41 Actualitèi- 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 18.06 Negrospirituals. 16.15 Programma voor oude re luisteraars. 17.00 Nieuws, weerbericht en i. 17.15 Jazzkroniek. Etha Coster en Wim van den Heuvel, clie de hoofdrollen spelen regie. Nog niet uitgevoerd is zijn spel „Iglo". Momenteel werkt hij in op dracht van de AVRO aan een tv-spel over harttransplantaties, „Hartedief", dat eind april onder regie van Maxim Hamel zal worden opgenomen, (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSUM De zangeres Caroline Kaart, echtgenote van regisseur Willy van Hemert, heeft zich niet een aan getekend schrijven gericht tot de directie van de Evangelische Omroep. Daarin verbiedt zü deze jonge mini- omroep om vrijdagavond een film te vertonen van haar optreden op 9 februari jl. in de Nieuwe Doelen te Rotterdam. Het betrof een liefdadigheidsconcert ten bate van Biafra. Tijdens dit concert werden filmopnamen gemaakt. De cineast vertelde dat het hier ging om een paar flitsen ten behoeve van de E. O., een voor mevrouw Van Hemert onbekende omroeporganisatie. Ook werd haar nog gevraagd of zij in God geloofde, aangezien anders deze film- flitsen niet door de E. O. konden wor den gebruikt. Thans blijkt, dat de E. O. dit concert voor een belangrijk deel op film heeft vastgelegd en deze produktie zonder medeweten van mevrouw Van Hemert en zonder haar daarvoor een hono rarium te betalen, gaat vertonen. Verslag op dinsdag van de KRO be vatte ook gisteravond weer tal van In grediënten, die het midden houden tus sen Informatie en verstrooiing en in veel gevallen vlees noch vis bieden, hoogstens verteerbaar als lichte hors d'oeuvre voor een zware tv-avond. Dit zware kwam er dan in de vorm van een documentaire over de eigentijdse student onder de titel Student '70. De goegemeente denkt er zeer gevarieerd over en daarmee zit de volksmond heel dicht bij de waarheid, want „de student" bestaat niet, wel een grote groep stude rende individuen. Er zitten nogal wat VVD-stemmers onder, veel gematig de socialisten en velen die in 't studen tenmilieu het geloof der vaderen los la ten. Slechts een kleine groep voert ac tie terwille van grotere democratie, waar velen voor zijn. En 8 van de 10 studenten menen, dat hun prestatie bo ven het gemiddelde ligt. Daar kan na tuurlijk geen professor tegen op. Johnny Jordaan en Tante Leen gaan dan toch naar Amerika na hun good- willreis verleden jaar, die aanvankelijk weinig succes leek te hebben. Dit ver namen we uit Cabaretaria, dat ook de Haagse Fic Carelsen) met haar nieu we boekje op het scherm bracht. In Televizier goed nieuws van Peter Post, die in een Berlijns ziekenhuis her stelt met de snelheid, waarmee hij nor maal zesdaagsen wint. Uiteraard staan de dokters daar van tc kijken. Wij ook. Ad. Int. ROME (AP) De Italiaanse filmre gisseur Federico Fellini heeft Charles Chaplin, die hij „de grootste clown aller tijden noemt", een rol aangeboden tn zijn eerste televisiefilm die zal gaan over het circus en clowns. Fellini is deze week al aan het fil men gegaan, en wel in de kostelijke tui nen van de Sowjet-ambassade in Rome, en in het pietepeuterige stationnetje van Vaticaanstad. Chaplin is nog niet op Fellini's aanbod ingegaan. De nieuwe film, die 55 minuten draaitijd heeft ls, aldus Fellini, „een terugkeer naar de jeugd". In bepaalde scenes die in het ■circus spelen zullen zijn vrouw, Giuliet- ta Masina, de Zweedse Anita Ekberg en de Italiaanse komiek Alberto Sordi op treden. Maar nu zoekt hij, en hij hoopt Chaplin voor die rol te krijgen een „on gewone acteur" voor de laatste scenes, waarin een clown een testament voor 'n stervend circus voorleest. Fellini's film wordt gemaakt door de Italiaanse tele visie met steun van de West-Duitse en de Franse televisie. Geen PAK in Amsterdam AMSTERDAM (ANP) Het gewest Amsterdam van de PvdA gaat zelfstan dig de raadsverkiezingen in, omdat het niet mogelijk is gebleken om samen met andere partijen op basis van een geheel uitgewerkt gemeenschappelijk program ma en met een gezamenlijke lijst van kandidaten vóór de aanstaande gemeen teraadsverkiezingen tot politieke samen werking te komen. Dit staat in een op voorstel van partijbestuurslid en kandi daat voor de Amsterdamse raad Han Lammers gisteren op een vergadering van het gewest Amsterdam aangenomen Postzegel geveild voor een miljoen NEW YORK (Reuter). De kostbaar ste postzegel ter wereld, de één cent 1856 van Brits-Guyana, is gisteravond op een veiling in New York van de hand gegaan voor 280.000 dollar (ongeveer een mil joen gulden). De koper van de ongeveer drie btf tweeëneenhalve centimeter metende zegel was Irwin Weinberg uit Wilkes-Barre (Pennsylvania), die zei op te treden namens een groep beleggers. De één cent 1856 van Brits-Guyana ont stond toen in dat jaar in deze voormalige Britse kolonie een tekort aan postzegels, in het bijzonder van 1 en 4 cent, dreigde te ontstaan. De drukker van de lokale krant, de „Official Gazetta", kreeg op dracht nood zegels te drukken. Als voor stelling werd gekozen een zeilschip, dat in de krant als blikvanger voor de ru briek scheepstijdingen diende. Aan het loket werden de zegels voorzien van de initialen van de dienstdoende postamb- Aan de echtheid van de geveilde één cent van Brits-Guyana is vaak getwij feld. Britse deskundigen hebben hem overigens zonder vergelijkingsmateriaal, echt bevonden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 2