Bernadette: nieuwe onlusten op komst Kabinet is het nog niet status PTT eens over 400 gram voor< delig< vacuum verpakt: koffiebonen, normaal gemalen, snelfilter gemalen Expansie bij Slavenburg toegenomen WOENSDAG 25 MAART 1970 DE LEIDSE COURANT PAGINA Nachtwake in Downingstreet (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Engelands kleinste en Jongste Lagerhuislid, de 22-jarige Ber nadette Devlin, onafhankelijk afgevaar digde van Midden-Ulster, heeft weer dè aandacht op zich gevestigd door een nachtwake voor de ambtswoning van premier Wilson in Londen Downing street. Met ongeveer dertig aanhangers, van wie er vanmiddag nog slechts zeven over waren, wachtte ze in dekens gehuld op een gelegenheid om met Wilson te praten over de zaak Samuel Devenney, een vader van acht kinderen die vorige zomer in Londonderry gestorven is na een reeks hartaanvallen. Volgens Bernadette was deze man het slachtoffer van het optreden van dé overwegend protestantse Noordierse po litie, die in de maand april zijn huis in de katholieke wijk Bogside bestormde en zijn gezin en hemzelf te lijf ging. Drie maanden later gaf hij de geest. Bernadette Devlin eiste van Wilson, dat Scotland Yard een speciaal onderzoek zou instellen in deze zaak. Terwijl Berna dette in Downingstreet zenuwachtig sigaj retten rookte, zei ze: „Wilson begrijpt niet dat het in Derry tot nog meer rellen zal komen, als het geval Devenney niet grondig officieel onderzocht wordt. Het is er weer drie nachten woelig geweest en als zij niets doen zal de onrust nog toenemen." Premier Wilson liet zeggen, dat hij het te druk had en miss Devlin pas omstreeks vier uur kon ontvangen, na de parlement taire vragen en antwoorden in het Lager- De situatie in Noord-Ierland veroor zaakte gisteravond heel wat deining in het Lagerhuis. Er ontstond een flinke ruzie nadat Bernadette Devlin door een protestants Noor diers volksvertegenwoor diger beschuldigd was van pogingen om in Ulster nieuwe rellen uit te lokken. Dit wekte de gramschap van een aantal Labourleden op. Er werd geroepen en getierd dat het een aard had. Miss Devlins voornaamste tegenstrevers, de Noordierse Unieleden, onder wie Robbin Chjchester-Clark, de broei- van Ulsters premier, verliet de kamer. Maar ondanks de steun die Bernadette Devlin af en toe van socialistische zijde heeft, is ze er niet in geslaagd een spoeddebat over Ulster tot stand te brengen. Na de Lagerhuisleden werd Bernadette door eerste minister Wilson ontvangen in diens kamer van het parlement. Hij legde uit, dat hij het onderzoek in de zaak Devenney moest overlaten aan sir Arthur Young, een Londenaar die sinds enkele maanden hoofdinspecteur is van de Noordierse koninklijke politie. Volgens Wilson moeten al de betrokkenen hun in vloed aanwenden om de spanning in Noord-Ierland te doen afnemen. Ditmaal was het Bernadette Devlin die deze bood schap ging overbrengen aan haar volge lingen. Min. Bakker: zeker geen melkkoe van de staat (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet is het nog niet eens over de toekomstige sta tus van het staatsbedrijf der PTT. Vol gens uitlatingen van de heer Reinand directeur generaal van de PTT, in februari zou de regering op korte ter mijn een beslissing nemen om de PTT meer zelfstandigheid te geven. Giste ren echter zei minister Bakker (Ver keer en Waterstaat) in een vergade ring van de verkeerscommissje in de Rijnsburg-dames na verlies weer volop in zorgen LEIDEN Een 3-2 nederlaag in de be langrijke wedstrijd tegen Be Fair oit Gouda bracht voor het damesteam van Rynsburg de nare konsekwentie mee, dat de rode degTadatiestreep nu weer ang stig dicht genaderd is. Doordat twee teams enkele wedstrijden meer hebben gespeeld dan o.a. Rijnsburg, krijgt de ranglijst weliswaar een wat vertekend beeld, al zullen de Rynsburg dames in de nog resterende wedstrijden alles op alles moeten zettten om de d Me te kunnen ontlopen, De stand in overgansklasse 9 ziet er als volgt uit: 1. Syrena 19-34; 2. Haag '68 3 20-34; 3. Scorpio 19-30; 4. GAC 18-22; 5. Rapid 18-18; 6. SVH 20-16; 7. Be Fair 18-14; 8. Valbovol 2 20-14; 9. Spirit 18- 12; 10. Rijnsburg 18-12; 11. SDO 18-10; Radiua/MVC 18-8. In overgangeklasse 12 had Argoe 2 in de thuiswedstrijd tegen het reeds gedegra deerde KDS geen enkele moeite om tot een royale 3-0 overwinning te komen. Na een sterk begin, 15-7 in de le set, lieten de Argos-reserves in de volgende sets de teugels wat vieren, maar niet zover dat de overwinning in gevaar zou komen. Met 15-10 en 15-13 boekten de Leidse dames een zege. Bij de heren wisselde Castellum een zege af met een nederlaag. Uitspelend tegen Molenwiek 2 uit Zaandam kwamen Kooi- stra en zijn teamgenoten tot spel van behoorlijk niveau en de Alphenaren kre gen loon naar werken. Met een 0-3 overwinning, 11-15, 12-15 en 10-15, kon zij huiswaarts keren. De thuiswedstrijd tegen het Haarlemse HVS 2 gaf gister avond aanvankelijk een heel ander beeld t« zien. Gastellum speelde in de le en j 2e Bet duidelijk beneden het normale kun-1 nen en hiervan maakte HVS 2 dank baar gebruik om tweemaal de setwinst, 9-15 en 2-15, op te eisen. In de 3e set j hervond Castellum het nol-male ritme. Vooral aanvallend kwam Castellum tot zeer behoorlijk spel met als resultaat een verdiende 15-13 set-zege. Prachtig ble ven de Alphenaren in de 4e set door gaan en nu werd HVS 2 met de rug tegen de muur gedrukt: 15-7. In de be- I klissende 5e set wogen beide partijen goed tegen elkaar op. Tot 13-13 bleef de score in evenwicht, waarna twee ge- j ljuktreffers de Haarlemmers aan set- (13-15) en eindzege hielpen. Zonder Van Nierop en Guyt moest Kan- geroes 2 in Haarlem de strijd aanbin den met OVRA, dat achter Zaan '69 de tweede plaats op de ranglijst inneemt. I Kwestro c.s. trachtten zo goed mogelijk i verzet te bieden, maar waren niet opge-1 wassen tegen de voortdurende aanval van de Haarlemmers. Met 3-0 ging de winst naar OVRA met de cijfers 15-12, j .15-11 en 15-9. Tweemaal verlies LUSV LUSV tenslotte kwam tweemaal binnen d« ïynen en tweemaal moesten de Leid se studenten een 3-0 nederlaag incasse ren. En dan te bedenken dat in beide wedstrijden eveneens zeer laag geplaat ste tegenstanders tegenover de studen ten stonden. Uitspelend tegen het Am sterdamse KVA verloren de LUSV'ers met 15-12, 15-11 en nogmaals 15-12 en thuis tegen KDO met de cijfers 9-15, Tweede Kamer dat hij het over een aan tal zaken nog niet eens is met zijn col lega Witteveen (Financiën). De A.R.-minister Bakker wil niet dat de PTT in de toekomst als een meer zelfstandige onderneming een melkkoe wordt van de staat. Punten van me ningsverschil met zijn liberale colle ga Witteveen zijn of de PTT-nieuwe stijl normaal BTW en vennootschaps belasting moet betalen, hoe hoog het rendement mag zijn, of overwinsten aan de schatkist moeten worden afgedra gen, hoe groot het eigen vermogen van de PTT mag zijn, en in hoeverre de PTT toegang heeft tot de kapitaalmarkt. Als de nieuwe PTT in de vorm van belastingen en winst veel geld aan de staat zou moeten afdragen, zou de PTT om toch goed rendabel te blijven dë tarieven op gaan schroeven, aldus mi nister Bakker, die dat laatste in elk geval wenst te voorkomen. Wachten Verschillende Kamerleden waren te leurgesteld dat het wetsontwerp tot wij ziging van de status van de PTT voor lopig nog wel op zich zal laten wachten. Minister Bakker echter zei dat hij van mening blijft dat de PTT binnen niet al te lange tijd zelfstandiger moet worden, omdat het bedrijf de komende tien tot twintig jaar komt te staan voor zeer hoge investeringen, waarvoor beslist leningen op de. kapitaalmarkt nodig zijn. De minister noemde in dit ver band onder meer de grote belangstelling voor nieuwe telefoonaansluitingen, de noodzakelijke vernieuwing en automa tisering van het telefoonnet en de te lefooncentrales, het Invoeren van druk- toestellen. SCHAAKTITEL honderd procen t LEEUWARDEN Na twee ronden van het toernooi om het Nederlands kampioenschap schaken in Leeuwarden heeft alleen Coen Zuidema zyn score op honderd procent kunnen handhaven. De internationale meester versloeg met zwart de Leidenaar Kort. Van de puntendelingen was die tussen Langeweg en Hartoch het belangrijkst daar beiden tot de kanshebbers behoren. De aanvankelijk afgebroken partij tussen Scholl en Jongsma werd na analyse re mise gegeven. Uitslagen tweede ronde: Langeweg—Har toch '/j—'A, De Ruiter—Kerkhof Kort —Zuidema 0—1, Marcus—v. d. Weide J/a— v. Baarle—Vogel 1—0, Scholl—Jongsma i Ha". Zuidema je snapt niet dat zulke koffie niet duurder is. 1 c' h" lerl ROTTERDAM (ANP) „Het achter is liggende boekjaar vertoont een dui delijk toegenomen expansie. Tot deze gunstige gang van zaken hebben alle sectoren bijgedragen", aldus zegt de directie van N.V. Slavenburg'» Bank in haar jaarverslag. Het balanstotaal van de bank steeg van 744 miljoen gulden tot 1196 miljoen gulden. De totale baten bedroegen 37,6 miljoen gulden v.j. 28,2 miljoen gulden. De onkosten namen toe van 15,4 miljoen gulden tot 19,4 miljoen gulden. Het beschikbaar winstsaldo be draagt 18,2 miljoen gulden tegen 12,8 miljoen gulden in 1968. Na aftrek van af schrijvingen, belastingen en tantièmes resteert een winst van 10.8 miljoen gul den (1968: 7,7 miljoen gulden). Voorge steld wordt een dividend van 13 pet. waarvan desgewenst twee pet. in aan delen ten laste van de agioreserve (v.j, 12 pet. waarvan evt. twee pet. in aan delen uit dé agioreserve). Suske en Wiske: De charmante koffiepot Matt Marriott; Het Drama van Catbayou LUCKY LUKE: DE SPOOKSTAD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 14