Op 10 mei 1940 kwamen de Duitsers Freedom Fighter geeft piloot het vliegen terug BOVEN YPENBURG BOVEN OCKENBURGH BOVEN VALKENBURG AFLEVERING I LIBANON Palestijnen vallen smokkelaars aan Eerst moet de AOW omhoog daarna de WAO n Kapitale kabeljouw 1 WOENSDAG 25 MAART 1970 DE LEIDSE COURANT PAGINA 13 Hitiers doel bij de overval op 10 mei 1940 was: Nederland zo snel mogelijk onder de voet lopen, koningin en regering gevangen te nemen en dan in het bezit van vlieg velden en havens de aanval op Engeland te openen. Daarom moesten kort na 3 uur 55 het uur van de overval de vliegtuigen van Goering de vliegvelden bombarderen en moest een groot deel van de 22ste Lucht landingsdivisie landen op de vliegvelden Ockenburg en Ypenburg bij Den Haag en Valkenburg bij Leiden. Aldus schrijft prof. dr. L. de Jong in deel 3 van zijn grote studie over „Het konink rijk der Nederlanden in de tweede wereld oorlog. Dit deel „Mei 1940" behandelt de oorlog in Nederland van 10-14 mei 1940. Hieruit zullen wij in de komende dagen met toestemming van de schrijver een een aantal fragmenten publiceren, die vooral de gevechten behandelen op en rond de vliegvelden Ockenburg, Ypenburg en Valkenburg: de gevechtshandelingen in Den Haag, het Westland en andere delen van Zuid-Holland tussen Hoek van Holland en Leiden. rrijdag, 10 het aanvalsuur 3.55... JET vliegveld Valkenburg, dat zich lussen Leiden 1 en Katwijk bevond, was nog pas in aanleg. )c militaire luchtmacht kan er nog geen gebruik maken, alleen al omdat de grasmat niet sterk :enoeg was om toestellen te dragen een factor lie de Duitsers onbekend was. Met de mogelijkheid Duitse luchtlandingen was niettemin rekening [ehouden. Het vliegveld werd bewaakt door twee ompagnieën infanterie, versterkt door een ge- leelte (een sectie) van een compagnie zware ml- railleurs, bij elkaar een vierhonderd vüftig man. zware en vierentwing lichte mitrailleurs ;n om het vliegveld opgesteld (in verstcrkln- die. in strijd met de door generaal Best gc- n order, nog niet afgedekt waren); luchtaf weergeschut ontbrak evenwel en voor ae versper ing van het veld had men slechts drie auto's iebruikt. drie Duitse bommenwerpers om kwart over de eerste luchtaanval op het vliegveld tvoerden, bevond de algemene reserve van de "iwakingstroepen zich door laksheid nog niet ln opstellingen (gedeeltelijk schuttersputten) bij et vliegveld; de eerste bommen deden „de odelij k verschrikte manschappen in grote ranorde" wegrennen de tweede serie leidde rtoe „dat nu ook de schuttersputten grotendeels 'erden verlaten en vrijwel een ieder zijn heil Dcht in een vlucht naar het open veld. Van enig (rband was nu geen sprake meer. De algemene was volkomen uiteengespatTot rermaat van ramp bleek na de tweede imaanval dat ook de telefoonverbindingen niet functioneerden". Er kon dus niet snel om lip gevraagd worden; de gehele verdediging van vliegveld berustte bij de vijfentachtig man, die de q het veld opgestelde machinegeweren bedienden. uur 30 sprongen de eerste Duitse irachutisten bij het vliegveldaf, sommigen inner vielen te pletter. Een deel van de ;erlevenden kwam midden tussen de gevluchte feerve terecht en voerde hen als krijgsgevangenen iaar het dorp Valkenburg. Daar waren burgers naar buiten gelopen om de landing van de Duitsers beter te kunnen zien. Lang duurde dat niet. De eerste Duitsers die aankwamen, dreven de mannen en vrouwen, die zij op straal aantroffen, naar het vliegveld, vermoedelijk om ze als hulpwerkkrachten in te schakelen; spoedig kreeg de burgemeester aanzegging dat alle mannelijke inwoners van achttien lot vijfenzestig jaar om één uur 's middags in het centrum van het dorp aanwezig moesten zijn. Inmiddels waren andere Duitse parachutisten onmiddellijk na hun landing uitgezwermd in de richting van Katwijk aan de Rijn, Katwijk aan Zee en Wassenaar, alsmede naar de belangrijke brug over de Oude Rijn bij de Haagse Schouw; nog een ander deel bond op het vliegveld de strijd met de mitrailleurschutters aan. Deze laatsten werden ook door Duitse jagers bestookt die de Duitse transporttoestellen dekten, die van 5 uur 20 af ordelijk en kort na elkaar op het vliegveld landden. Zwaargewapende luchtlandings troepen kwamen eruit te voorschijn spoedig waren het er zeshonderd. Het vuur van de mitrailleurschutters was niet erg effectief: slechts één van de Duitse transport- toestellen werd in brand geschoten. Een voor een werden de mitrailleurposten opgeruimd; om zes uur was het vliegveld geheel in Duitse handen. Van de zevenenvijftig toestellen, die er geland waren, kon evenwel geen iveer starten alle waren tot de as van hun landingsgestel in de zachte bodem weggezakt: het terrein was dus voor verdere landingen versperd. Ruim duizend Duitsers waren aan de grond gekomen. Eenen twintig Nederlandse militairen waren gesneuveld T N tegenstelling tot Valkenburg was het vliegveld Ypenburg, dat tussen Rijswijk en Delft lag, wél in gebruik bij de militaire luchtvaart. Er bevonden zich de uit Soesterberg overgeplaatste afdeling verkenners van het veldleger (vijf FK-51's en zeven oude C-5's) en twee afdelingen mitrailleurs en twee batterijen luchtafweergeschut, die laatste bedoeld om hoog vliegende vijandelijke toestellen te bestoken. Van de grenadiers was een gedeelte op het vliegveld geconcentreerd, een ander gedeelte had, op vrij grote afstand, ver spreide posities ingenomen, vooral om het vlieg veld tegen aanslagen van vijfde colonnisten te beschermen. De verbindingen bestonden uit sluitend uit veldtelefoons met boven de grond hangende draden. jagers: negen D-21's en elf Douglastoestellen. In ons vorig deel wezen wij er al op, dat de Douglastoestellen eigenlijk lichte bommenwerpers waren, maar dat men door het gebrek aan jagers besloten had, ze in die laatste functie te ge bruiken. De verkenners waren buiten het vlieg veld opgesteld en zouden dus niet terstond aan de strijd kunnen deelnemen; de D-21's en de Douglastoestellen stonden in de vroege uren van de 10de mei met warmgedraaide motoren op het vliegveld klaar. De vliegers waren, zoals één hunner het later in zijn verslag uitdrukte, „ge spannen en fanatiek om in actie te komen". Ypenburg werd verdedigd door een bataljon van het regiment grenadiers: circa duizend man. Bovendien stonden bij de gebouwen van het vlieg veld acht lichte pantserwagens goed gecamou fleerd opgesteld. Negen zware en elf lichte mitrailleurs konden rechtstreeks vuur uitbrengen op het landingsterrein, op enige afstand daarvan bevonden zich voorts vier pelotons luchtdoel zuidwesten. uit de richting Delft, naderden. Om 4 uur meldde de luchtmachtpost Delft: „Vele twec- motorige bommenwerpers op 1500 meter, vliegen de zuidwest-noordoost". Luttele ogenblikken later sloegen de eerste Duitse bommen in. Het was na genoeg windstil- De gereedstaande D-21's en Dou glastoestellen konden direct van hun opstelllngs- plaats starten en spoedig tolden de D-21's „als woedende horzels" rond de snellere, maar loggere Duitse jagers, Adembenemende luchtgevechten ontstonden; v(jf Duitse toestellen werden neerge schoten maar ruim een uur later hadden alle D-21's (op één na die naar Schiphol uitweek) de strjjd moeten staken. Eén vlieger kon zich alleen per parachute redden, de anderen werden door benzine- of munitie gebrek gedwongen te landen; twee kwamen er op Ockenburgh terecht, vijf ergens in de weilanden. Slechter verging het de Douglastoestellen. Maar drie van de elf brachten het tot een noodlanding (waarvan weer twee op Ockenburgh)acht werden er neergeschoten, waarbij er één bij Vlaardingen in een brandende olietank stortte. Wat was intussen op Ypenburg gebeurd? De eerste Duitse bommen wekten bij velen panische angst. De militairen van de vliegdienst (één hangar stond al in brand) renden naar de mitrailleuropstellingen om er een schuilplaats te vinden. „Eén van hen", aldus een gevechtsverslag. „hield mijn hand vast en zei: „Vaandrig, daar valt een bom!" Ik antwoordde: „Ja, jongen!", doch ik had het woord „jongen" nauwelijks uit gesproken of hij werd door een grote scherf als het ware door midden gespleten, terwijl ik zelf ettelijke meters werd weggeslingerd. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik bij het zien van de bommen aanvankelijk in elkaar zakte van ver bazing, angst en zenuwachtigheid. Bij de aanblik van het sneuvelen van die soldaat kwam er echter zo n verandering in mij, dat het me niets meer kon schelen. Ikwas dan ook spoedig ter been, liep de opstelling in en vroeg of er gewonden waren. Een soldaat bleek zwaar gewond te zijn. Ik kreeg de indruk, dat velen wel de grond in wilden duiken; vooral mannen die getrouwd waren, stonden grote angsten uit. Anderen waren daarentegen spoedig kalm en hun zenuwen weer de baas". Met tussenpozen duurde het bombardement drie kwartier; daarop volgde nog een beschieting door Duitse jagers. Men kon er van Nederlandse kant weinig tegen doen. De Nederlandse luchtdoel mitrailleurs hadden veel last van storingen, de twee luchtafweerbatterijen konden nauwelijks vuur uitbrengen op de laagvliegende Duitse toe stellen, bij een van de twee (beide batterijen waren zonder enige dekking opgesteld) vluchtte na een voltreffer en een aanval van Duitse parachutisten het grootste deel van de be manning weg. BEIROET (Reuter, ANP). Palesteinse commando's en een bende smokke laars hebben gedurende twee uur een vuurgevecht geleverd bij een kamp voor Palestijnse vluchtelingen in Beiroet. Er vielen drie doden en veertien gewonden. De officiële verklaring, waarin deze cijfers werden genoemd, zei niet tot welke partij de slachtoffers behoorden. Twee doden en 14 gewonden Libanese militairen en politieagenten keken werkeloos toe, terwijl de Palestij nen in oamouflageuniformen een gebouw van zeven verdiepingen in Beiroet be schoten, waar ongeveer twintig smokke laars zich hadden verscnanst De Palestijnen braken de voorraadke)- ders van het gebouw open en sleepten dozen sigaretten naar buiten. Anderen vernielden de inventaris. Minister Luns heeft gisteren kwesties over het Midden-Oosten en in het bijzon der over het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen, besproken met de premlei van Libanon, Rasjid Karame. Deze zei n< afloop dat het onderhoud „zeer nuttig" was geweest. In Libanese kringen ontkende men dal minister Luns een plan zou hebben inge diend voor de oplossing van het vluchte- hngenvraagstuk. Zowel van Libanese als van Nederlandse zijde werd gezegd, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ook maar één Arabische leider de palestijnse kwestie los zou willen maken van algeneie regel mg voor het Midden-Oos ten. Minister Luns is vandaag naar In donesië vertrokken. Het linkse dagblad „El Sjaab" is niet bijzonder vriendelijk gestemd over het Nederlandse bezoek. Het blad zei: „Ge- nog te hebben van delegaties die onze diepste geheimen en zwakste plekken op sporen om ze naderhand aan Israël door te geven". Aanpak van rassenscheiding op VS-scholen WASHINGTON (Reuter) President Nixon heeft in een 10.000 woorden tel lende boodschap aangekondigd, dat hij een bedrag van ongeveer 5,4 miljard heeft bestemd om in de komende twee jaar de openbare scholen in de VS te helpen een einde te maken aan de ras senscheiding, zoals in 1945 door het op perste gerechtshof is gelast. Ook zal het onderwijs in de gebieden waar de kleur ling-leerlingen in de minderheid zijn, moeten worden Verbeterd. Wintersport trok duizenden Nederlanders DEN HAAG (ANP) De Europese vintersportgebieden vooral Oosten rijk, Zwitserland, Italië, Zuid-Duitsland, Joego-Slavië en Frankrijk hebben 'n goed seizoen achter de rug. Dit ondanks tegenvallende maand februari met te veel sneeuw en te weinig zon. De win tersport trok ongeveer tien procent meer Nederlanders dan in het voorgaande sei- Volgens de gegevens van het natio naal Zwitsers verkeersbureau brachten ongeveer 40000 Nederlanders tussen ok tober en maart een wintersportvakantie door in dit land. Dat is een stijging van im 12 procent ten opzichte van het vo rige seizoen. Zwitserland had veel last de overvloedige sneeuwval in de maand februari. Velen bleven thuis na de alarmerende berichten over lawines. Het Nederlandse bezoek aan Oostenrijk steeg met circa 11 procent. Het Oosten rijkse toeristenverkeersbureau schat 't aantal Nederlanders op circa 70.000. Ook de Zuidduitse wintersportgebieden wer den door veel Nederlanders bezocht. Naar schatting, brachten verder 20.000 Nederlanders hun wintersportvakantie Frankrijk door. Op de vliegbasis Twenthe is inen al wat gewend aan het l karakteristieke, maar niet zo gewelddadige geloei van de nieuwe straaljager: de NF-5 Freedom Fighter. En de luchtmacht is nu al nieuwsgierig hoe het altijd voor geluidshinder gevoelige Eindhoven zal reageren op deze voor zijn omgeving minder hinderlijke kist. Een tiental NF-5's (allemaal tweezittersis thans op Twenthe. Er wordt een druk trainingsprogramma mee afgewerkt. Commandanten en andere stafofficieren van squadrons die straks de NF-5 krijgen, worden met de nieuwe kist vertrouwd gemaakt. Ook instruc teur» leren met de NF-5 omgaan om straks de opgedane ervaring te delen met nieuwe generaties vliegers. In de komende weken stelt de luchtmacht het nieuwe vliegtuig aan de Nederlandse luchtvaart journalisten voor. Onze luchtvaart redacteur was een van de twee journalisten, die eergisteren als eersten vliegend kennis maakten met de Freedom Fighter. VLIEGBASIS TWENTHE Het ver haal dat er na de Starfighter wel nooit meer een echt vliegtuig een „pilots plane" in de luchtmacht zou vliegen is de wereld weer uit. De Starfighter, zeiden ze een jaar of wat geleden, leek al meer op een volauto matische raket en dat kon alleen maar erger worden. Er waren vliegers die er hun helm voor aan dc kapstok hingen en b(j de geleide wapens hun heil zochten om in elk geval de toe komst bij te houden. Maar nu is er plotseling toch een echte „vliegkist", een jager die de vlieger weer wat ternggeefst van het vtüc vogelgevoel waarvan h(j, toen de Starfighter kwam, zo node afstand deed. „Natuurlijk is de NF-5 een gecom pliceerd en modern gevehctsvliegtuig", zegt kapitein Goes, commandant van de NF-5-vlucht op Twenthe, „maar het heeft tegelijkertijd de typische vliegeigenschappen van een jager- oude-stijl. Onze mensen zijn er dan ook behoorlijk kapot van." Maar schijn kan bedriegen. De dinky toy-achtige jachtbommenwerper is niet het speelgoed dat hij, laag op zijn wielen staande op het Twenthse be ton weergeeft te zijn. Kapitein Goes: „Het is geen kist waarin je half sla pend je werk kunt doen. In de lan ding is hij erg gevoelig en elke hon derd pond meer of minder aan boord betekent een beetje meer of minder gas." Daar staat echter tegenover dat de NF-5 ook unieke aërodynamische eigenschappen heeft. Maandagmiddag, Nieuwe jachtbommen werper niet het speelgoed dat hij lijkt liet kapitein Goes me dat zien en voe len. In een nagenoeg verticale klim door de dunne bewolking heen liet de vlieger de snelheid van zijn vliegtuig geleidelijk teruglopen, de spitse neus stijlrecht naar boven gericht. Tot na genoeg nul. Een normaal vliegtuig kantelt in die positie (overtrekpositie) stuurloos over de vleugel of over de staat. Maar niet de NF-5, die bleef bestuurbaar. Bovendien richtte hij tenslotte zonder dat de vlieger in greep vanzelf de neus naar beneden waardoor de snelheid weer ging op- FOEFJES op ruim 25.000 voet boven Oldenzaal, Een ander foefje, dat alleen maar met de NF-5 kan worden uitgehaald, bleek het maken van een roll zonder dat daarbij de stuurknuppel werd aan geraakt. Een licht» trap op het voe- tenstuur «n vliegensvlug kantelde de kist om zijn lengte-as. De NF-5 vliegt sneller dan het ge luid. Kapitein Goes demonstreerde hoe gemakkelijk het is om puur per on geluk door de barrière te gaan, daar mee de beruchte dubbele knal veroor zakend. De acceleratie van ons vlieg tuig bleek dermate hoog te zijn dat het afremmen haast op de seconde nauw keurig diende te geschieden wilden we niet verantwoordelijk worden gesteld voor een hoop gebroken ruiten in een van de IJsselsteden. „In de lucht kan je er run alles mee doen", zegt kapitein Goes via de boordradio en hij wil het wel bewijzen ook: „zullen we wat aerobatics doen?" Na een paar loopings, barrelrools en steile bochten ben ik helemaal over tuigd van de voortreffelijke eigen schappen van de NF-5. De NF-5 (een Amerikaans ontwerp van Northrop maar in de versie zoals de Nederlandse luchtmacht die wilde, in Canada gebouwd door Canadair in samenwerking met de Nederlandse vliegtuigindustrie) komt hier de F 84 F Thunderstreaks van de Eindhovense 314- en de 315-squadrons vervangen. De tweezitteruitvoering vervangt bo vendien de oude trouwe T-33 straal- trainer die zoveel jaren vanaf tVoens- drecht heeft geopereerd en thans op Twenthe zijn alatste dienstjaren slijt. Nederland heeft meer dan honderd NF-5's gekocht. Al deze vliegtuigen worden door Nederlandse vliegers van Canada via Groenland, IJsland en Schotland naar Nederland overgevlo- Twee Freedom Fighters, dinky-toy- achtige jachtbommenwerpers. die echter niet het speelgoed zijn dat ze op het eerste gezicht lijken Het is echter een echte vliegkist, die de piloot iets teruggeeft van het vrije- vogelgevoel van vroeger. gen. Onderweg houden Amerikaanse vliegende radarstations (die tevens reddingsmateriaal en -specialisten aan boord hebben) een oogje in het zeil. Want het is druk op de route. Niet alleen de Nederlanders vliegen er. Maar ook de Noren en de Amerikanen zelf. „Vliegen over zee is geen lolle tje", zegt luitenant-kolonel W. Voge laar die de supervisie heeft over deze transatlantische luchtmachtoperatie en zelf de eerste ferryvlucht maakte, „ook al was het uit geogra'isch en klimatologisch oogpunt nog zo'n in teressante ervaring." De zee mag voor een marinevlieger niets vreemds hebben, voor een vlie ger van de tachtische luchtstrijdkracht is de zee soms een schrikbeeld. Dc vlieger die gewend is op kerktorens, heuvelruggen, spoorlijnen en kanalen te navigeren, ziet in de zee een vijan dige, eindeloze leegte. En als het grootste deel van dat zeeoppervlak dat hij moet oversteken ook nog arc tisch is, dan begrijpt men hoe gerust stellend voor de Nederlandse vliegers de aanwezigheid van die hoog boven hen hangenden navigatiestations zijn. „Het is eigenlijk jammer dat zo'n mooi en plezierig vliegtuig is ontworpen voor het gooien van bommen en het in brand schieten van allerlei spul op de grond", zegt later een vlieger van achter zijn fles bier in de met pin-ups opgesierde „c Het zou inderdaad wel leuker zijn als zulke vliegtuigen er uitsluitend waren om mee naar New York of Mallorca te vliegen inplaats van in met veel te veel mensen volgepropt» DC-8'en en Boeings 707. Spreekverbod voor jezuïeten van Gregoriana ROME (KNP) De honderd veertig jezuïeten, als hoogleraar verbonden aan de Gregoriana-universiteit in Rome, hebben van hun kloosteroverste tevens president van de universiteit, pater Her- vé Carrier, verbod gekregen om zonder voorafgaande toestemming hun persoon lijke mening te geven over actuele za ken. De maatregel van pater Carrier volgde op het ruchtmakende interview van de drie hoogleraren met het Italiaan se dagblad „II Messagero" over de echtscheiding in Italië. De jezuïeten Pin, Diez-Alegria en Tufari ontzegden aan de Kerken in Italië 't recht om pres sie op de staat uit te oefenen om de echt scheiding tegen te houden. Program sociale verzekering SER adviseert beleid op langere termijn (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ook als in de periode tot 1973 geen uitbreiding aan de sociale verzekeringen zal worden gegeven, valt in de jaren 1971 tot 1973 voor de loon- trekkenden een stijging van de premie- laat van gemiddeld 1 procent per jaar te verwachten en voor de zelfstandigen van 0,4 procent. Daarnaast leven er nog vele verlangens op het gebied van de uitbrei ding van de sociale verzekeringen, die zoveel geld kosten, dat gelijktijdige ver wezenlijking van alle verlangens niet mogelijk is. De Sociaal-Economische Raad heeft de regering dan ook geadviseerd voor die uitbreiding een beleid op lan gere termijn uit te stippelen. Daarin moet verbetering van dc pensioenvoorzieningen en in het bijzonder een structurele ver boging van de AOW/AWW-uitkeringen de hoogste prioriteit krijgen. Daarna zou de arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten worden opengesteld voor zelf standigen en vervolgens kan de kinder bijslagregeling nader onder de loep wor den genomen. De SER, die een advies uitbracht na dat de regering hierom had verzocht, is van mening, dat de ontwikkeling van de sociale verzekering niet moet geschie den op grond van incidentele beslissin gen, maar in het kader van een beleid op middellan'ge termijn. De programme ring van de sociale verzekering als on derdeel van de planning op lange ter- DEVENTER Noordzee visser Albert van Hurk, schipper van de LJK-158 Willem-Jacob, is sedert vorige week vrijdag een zeer merkwaardige erva ring rjjker. Bjj dc laatste trek op een plek voor de Nederlandse kust baalde hij een hoeveelheid kabel jauw die. «0*1» ntffct- Hjk, op zee werd openge sneden. We schetst zijn verbazing toen h(J in een van de vissen een Brazili aans bankbiljet vond ter waarde van 10.000 cruzel- Vol verwachting toonde hij zijn vrouw bij thuiskomst het ongeschonden, niet eens verkleurde papier. Welk een som zou deze geluks- koMiMMK b«m «n sjjn h*. mijn brengt met zich, dat jaarlijks de te verwachten ontwikkeling voor de nieuwe periode van vier tot zes Jaar moet worden bezien. Voor de bepaling van het tempo van verwezenlijking van de verlangesn op het gebied van de sociale verzekeringen heeft de SER als uitgangspunt genomen, dat degenen, die aan het arbeidsproces deelnemen (de actieven) telkens slechts een deel van de reële inkomensstijging mag worden ontnomen als nieuwe pre mielast Een deel van de inkomensstij ging, moet ter vrije besteding overblij ven. Deze stellingname berust veel meer op de ervaring, dat het (nagenoeg) ont breken van een verbetering van het reëel beschikbare inkomen het gevaar oproept van het inwerkingtreden van een afwen telingsproces dat inflatoir werkt en dat bovendien tot ^gewenste inkomensver schuivingen kan leiden. Prioriteit De SER is tot de conclusie gekomen, dat aan een verbetering van de pen sioenvoorzieningen en vooral aan struc turele verhoging van de AOW- en AWW- uitkeringen de hoogste prioriteit moet worden gegeven. Daarna en als er „ruimte" is daar naast, dient er een arbeidsongeschikt heidsverzekering te komen voor anderen dan loontrekkenden. In het bijzonder in de kringen van middenstand en land bouw wordt hieraan hoge prioriteit ge geven. Deze zelfstandigen denken daarbij aan een bodemvoorziening met het ka rakter van een volksverzekering en even tueel een daarop aansluitende aanvul lende voorziening voor loontrekkenden. Een derde punt. dat door de SER wordt aangegeven is het feit, dat de or ganisaties van zelfstandigen het verschil in aanspraken op kinderbijslag tussen loontrekkenden (vanaf het eerste kind) en zelfstandigen (vanaf het derde kind) ongewenst achten. De opheffing van dit verschil wordt echter minder urgent ge acht dan de- eerdergenoemde punten. (ADVERTENTIE) manning in de schoot heb ben geworpen? Het biljet werd naar de AMRO-bank gebracht, waar Albert van Hurk de teleurstellende mededeling hoorde dat het slechts een waarde van ongeveer 7 gulden verte genwoordigt Hoe het bankpapier keu rig opgevouwen, in de vis terecht is gekomen, is nog altijd een raadsel en zal da* «ral blijven ook

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 13