S)e£cidócSouAaut ff Wegenbelasting meer dan tien procent omhoog IN RUIL VOOR BETERE ROUTES „Nordsee stoort radio verkeer... Stads gehoorzaal ONTVOERINGEN IN DOMIN. REPUBLIEK EN IN ARGENTINIË Klacht Britse lichtschepen Op de voorjaarsbeurs van 27-3 t.m. 1-4 SLOTBAL 1970 Evert Castelein Lege portemonnees; nachtmerrie voor minister Lardinois W- Nederlander in België gearresteerd Overval op theater in Parijs PIER VERRIJKT MET SPOOKHUIS Dansen? Heerlijk!^- Bij Evert Castelein Israëliërs halen vier Migs neer PAPENGRACHT 32 - LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 - EEDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTEUR: DRS. J. H. M. BR ADER Hoofdred. F- J. Plug - ckefred. a P. M. Heruer. ADV. (excL BTW) 23 ct. p. mm. Telefoontjes 2.10. KLACHTEN bezorging tel. 20935 (18.00—19.00 uur». ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.16, p. mnd. 4.95, p. kwart. 14.85, fr. p. post 17.75. WOENSDAG 25 MAART 1970 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OPKLARINGEN Weersverwachting van het KNMI, geldig tot mor» genavond: In de nacht plaatselijk lichte vorst en hier en daar mist. Morgen zonnige perioden maar later meer bewolking, in het algemeen iets hogere tempera turen dan vandaag. Weinig wind, maar in het noorden later een matige zuidwestelijke wind. 61e jaargang, no. 18.010 99. (V&n anae parlementaire redactie) DEN HAAG Op 1 januari volgend jaar gaat de Wegenbelasting met ongeveer 11 procent om hoog. Minister Bakker (Verkeer) heeft dit giste ren meegedeeld in een vergadering van de verkeerscommissie van de Tweede Kamer. De uitgewerkte cijfers per type auto komen in de miljoenennota-1971, die in september bij de Staten-Generaal komt. De verhoging van de motorrijtuigenbelasting is nodig om de gestegen kosten van het rijkswegenplan te dekken. In 1971 komt het rijkswegenfonds 75 miljoen te kort, Deze tekorten vloeien voort uit enerzijds algemene prijsstijgingen die niet door produktie- stijgingen kunnen worden opgevangen, en ander zijds uit de hoge eisen die aan het wegennet worden gesteld. Wat dit laatste betreft noemde de minister de praatpalen, veiligheidsmaatrege len, en het toenemend aantal kunstwerken zoals ongelijkvloerse kruisingen. Nog weinig interresse voor programma's Verkeerseisen verslinden geld Minister Bakker stond, zoals hij giste- j ren in de Tweede-Kamercommissie zei, voor de keuze: of onderdelen van het wegenplan bevriezen of de wegenbelas ting verhogen. Hij koos voor de belasting verhoging omdat de project onderdelen noodzakelijk zijn Het is voor hem onmogelijk om reeds begonnen projecten te slaken, tenzij men grote verliezen voor lief wil nemen. Ook liet opschorten van projecten die laater j dan 1974 klaar zullen zün. acht minister Bakker, gezien de verkeerssituatie, on- j juist. Omdat hij geen toestemming kan krijgen op zijn begroting rechtstreeks^ gelden voor het rijkswegenfonds op te' namen, bleef hem niets anders oyer dan verhoging van de wegenbelasting. Hij i wees erop dat de autorijder de belasting- I' verhoging volledig terug krijgt in de ;-oim van wegen i De tekorten die de minister nu uit de verhoogde belasting wil betalen, zijn 75 miljoen in 1971, 85 miljoen in 1972 en in .1973, 90 miljoen in 1974 en 95 miljoen in 1975 en 1976. De motorrijtuigenbelasting zal volgens de begroting van dit jaar C70 miljoen gulden opbrengen. Slechts 245 miljoen daarvan uit de z.g. opoenten ga at in het rijkswegenfonds. De rest gaat in de grote pot waaruit minister Witteveen d# totale rijks begroting bekostigt. Volgend jaar zullen die opcenten dus 75 miljoen meer, (dat wordt 320 miljoen) moeten op brengen. In feite betekent dit dus een stij ging van de opcenten met bijna eenderde Door de opcentenverhoging ineens zit mkuster Bakker ook voor de jaren 1972 tot en met 1976 met het rijkswMgenfonds veilig, onvoorziene omstandigheden daar gelaten. Verhoging van de opcenten, die m absolute bedragen worden geheven, is dam alleen nog mogelijk bij wijze van inflatiecorrectie. Dit om de bedragen bij te stellen in verband met mogelijke geld ontwaarding. De motorrijtuigenbelasting als geheel echter kan nog wel elk jaar veranderen. DRACHTEN Voor hel landinrich tingsplan. Delfland, dat 7000 hectare om vat, zal binnenkort bij de Tweede Ka mer een wetsontwerp worden ingediend. Dit heeft ir. J. J. Westerhof, presi dent-directeur van de Grontmij, giste ren in Drachten meegedeeld bij de ope- nlg van het nieuwe provinciale kantoor van de Grontmij in Friesland. Het plan- Delfland is bedoeld als bufferzone te gen de opdringende stedelijke bebouwing in het betrokken gebied. Ir. Westerhof verwacht dat het plan nog dit jaar in uitvoering zal komen. correspondent Roger Simons) LONDEN De nieuwe etherpiraat Radio Nordsee International ligt sedert gistermiddag voor anker ter hoogte van de Engelse oostkust. Het schip, de Mebo-2, bevindt zich op zes rnjjl afstand van de kustplaats Clacton en blijft dus veilig buiten de Britse territoritale wateren. Van z'n nieuwe ligplaats kan Radio Nordsee International 's avonds vrijwel geheel Groot-Brittannië overstromen met popmuziek en advertenties. Toen de Mebo-2 voor de Nederlandse kust lag, kon men in Engeland z'n programma's haast niet beluisteren. Om die reden heeft de etherpiraat z'n positie gewijzigd. Voorlopig vallen de programma's van Radio Nordsee International echter nog niet erg in de smaak van het Britse publiek dat alle radiopiraten noch tans gunstig gezind is. Er komen betrekkelijk weinig nieuwe plaatjes aan de beurt en wat men t.e horen krijgt heeft een baard van twee tot drie jaar Ook op advertentiegebied is de nieuwe radiopiraat, die naar verluidt een half miljoen pond gekost heeft, nog zeer zwak. Hij maakte vandaag wel veel reclame voor zichzelf en een klein beetje voor een Japanse radiofirma Om een renderende onderneming te worden, moet hij echter tenminste 10.000 pond per maand opbrengen, wat momenteel nog iang met het geval is. Radio Nordsee is eigendom van twee jonge Zwitserse ingenieurs. Onmiddel lijk nadat de Mebo-2 de uitzendingen begonnen was ter hoogte van de kust van het graafschap Sussex, stale boven de Noordzee een storm van veront waardiging op, afkomstig van de zeven Engelse lichtschepen die in dit drukkc- zeegebied voor anker liggen. Zij deelden het hoofdkwartier van de Britse kustwacht op het ministerie van Handel in Londen mee. dat wegens deze illegale commissie de uitzendingen op 183 meter hun eigen radioverbindingen ernstig gestoord of onmogelijk gemaakt werden. Het ministerie van Handel diende onmiddellijk een klacht in bij het departement van PTT, dat reeds het nodige gedaan had om Radio Nordsee gerechtelijk te doen vervolgen. Volgens de Britse overheid is de nieuwe radiopiraat een ernstig gevaar voor de normale scheepvaart en voor de bemanningen van de lichtschepen, die vaak deelnemen aan de redding van schipbreukelingen. De lichtschepen'zijn echter machteloos als zij hun radiozenders niet kunnen gebruiken (ADVERTENTIE) kunt u zien voor prijzen waar u versteld van staat, o.a.: BANKSTELLEN BERGMEUBELS EETHOEKEN SLAAPKAMERS KAMERBREED TAPIJT VITRAGES OVERGORDIJNEN RADIO CONCERTMEUBELS T.V. ZWART-WIT en KLEUREN WASAUTOMATEN - DIEPVRIEZERS HUISH. ART. - TUINMEUBELEN GASHAARDEN modellen 1970 KOELKASTEN GASFORNUIZEN KINDERWAGENS LEDIKANTJES RIJWIELEN enz. enz. enz. Zie advertentie morgenavond le ZONDAG NA PASEN STADSGEHOORZAAL 4 ZALEN 6 BANDS 3 Beatbands - 3 andere Bands Kaarten v.a. Pasen ad 5.50 H. Kerkgracht 48 - Z. Laan 13 (Van i verslaggevers) BETALING ABONNEMENTSGELD Abonnees, die het abonnementsgeld voor het 2o KWARTAAL 1970 wensen te gireren (postrekening 103.003) of aan onze loketten te voldoen, verzoeken wij dit te doen vóór 31 maart a.s., waardoor aanbieding van een kwitantie wordt voorkomen. De abonnementsprijs bedraagt: per kwartaal 14.85 PER POST BINNENLAND: per kwartaal 17.75 Rekeninghouders bij de postcheque- en girodienst, die het abonnementsgeld automatisch van hun rekening willen laten overschrijven, kunnen formulieren biertoe aanvragen bjj de administratie. Betaalt u voor iemand anders, dan ver zoeken wij u op het girostrookje het bezorgadres van de courant te willen vermelden. De administratie NA "VERKEERSONGELUK (Van onze correspondent) BRUSSEL In België is een jonge Nederlandse vrachtrijder aangehouden, beschuldigd van onvrijwillige doodslag, omdat hij een ongeval heeft veroorzaakt waarbij twee mensen het léven lieten, twee gewond raakten en een tiental voertuigen min of meer ernstig bescha digd of zelfs totaal vernield werden. Het ongeval gebeurde gisteren te Aal ter, op de autoweg tussen Brugge en Gent. Met een hoge snelheid reed S. v.d. B. (21) in dienst bij een firma uit Lien- den, over een weggedeelte waarop wer ken werden uitgevoerd. De vrachtwagen slipte, botste te, een compressor, en sloeg op een tankwagen. Twee arbeiders kwamen om het leven. Stookolie uit de tankwagen stroomde over de weg, en veroorzaakte een kettingbotsing, waarbij nog enkele wagens zwaar werden be schadigd en twee personen gewond raak- De vrachtrijder zei niet meer dan 60 km per uur te hebben gereden, getuigen zeggen daarentegen dat de vrachtwa gen zeker meer dan honderd reed. De jongeman is ingesloten in Gent. PARIJS(Reuter-AFP) Ongeveer vijftig jongelui, behorend tot de extreem rechtse beweging „Ordre nouveau", hebben gisteravond in Parijs een inval gedaan in een klein theater, waar een voorstelling werd gegeven van het toneelstuk Eva Peron". Gehelmd, met sjaals voor het gezicht gebonden, gekleed in zwart 'leer en gewapend met gummiknuppels sloegen zij op de bezoekers in. Ze ver nielden voorts toneelrekwisieten, gooiden rookbommen, stichtten een brandje en kalkten op een muur de leuze: „Peron wordt niet door het slijk gehaald, lang leve de gerechtigheid". Het „commando" was verdwenen toen de politie arriveerde- Ir vielen in de zaal verscheidene gewonden, van wie er een ernstige kwetsuren had. „Eva Peron", een stuk van de Argentijnse kunstenaar Copi, beeldt het leven van de vrouw van de oud-president van Argentinië op burleske wijze uit. De titelrol wordt gespeeld door een man. de Argentijn Facund Boso. Het stuk loopt ei drie weken. DEN HAAG Het ministerie van Landbouw en Visserjj staat, als alle plannen van actievoerende landbou wers doorgaan, in de komende dagen op instorten. Duizenden en nog eens dui zenden lege portemonnees liggen in Den Haag klaar voor minister Pierre Lardi nois, die aldus de boze boeren met zijn maatregelen (maar vooral anti-maat- regelcn) de landbouwportemonnees al leen maar leeghaalt. „Hij moet het maar eens zelf aan den lijve ondervinden", aldus de landbou wers uit oost en west, uit noord en zuid. Vandaag zat de P.T.T- in Den Haag al met tonnen portemonnees, geadresseerd aan Zijne Excellentie, de minister van Landbouw en Visserij". En die tonnen zijn nog maar het begin. Morgen valt de grote klap, wanneer de vrachtwagens vol uit Noord-, Oost- en Zuid-Neder land in Den Haag aankomen. De actiegroep boze boeren staat overi gens voor niets. Voor morgen is een vijftonner afgehuurd om de lading por temonnees van de centrale verzamel plaats in Den Haag over te brengen naar het ministerie van ir- Lardinois. Eerste v. d. Boschstraat. „Het wordt een pendeldienst van 9 uur af", aldus de organisatoren, die des noods alle kamers van het ministerie willen volstouwen met de portemon- nees-zonder-geld- Als bewijs, dat het zo niet langer meer gaat in de Nederlandse landbouw. „Met lege beurzen vul je geen magen en dus ook geen graan schuren, veestallen, velden en weiden". De vracht is netjes ingepakt, dat wel. Een troep zullen de organisatoren er in ieder geval niet maken. En ondanks de lege beurzen zijn zelfs de verzendkosten tot de laatste cent betaald Enfin, ir. P- Lardinois, minister van Landbouw en Visserij, krijgt morgen een moeilijke dag met al die voor hem ongewenste cadeaus zonder inhoud. (Van een r verslaggevers) De Schevcningse Pier hoopt met een aantal nieuwe attracties het bezoek aan het wandelhoofd te stimuleren. Een griezelkelder, een kinderspeeltuin op het strand, een sprookjespaleis en een wildwestdorp vormen de uitbrei- Jn een mysterieuze sfeer ontmoet, men in de griezelkelder angstaanjagende heksenfiguren, een bloeddorstige Dra- cula, een monsterlijke Frankenstein die met een „patiënt" manipuleert een tafereel uit de film „The Birds (uitgehongerde vogels vallen menser aan), op vioolmuziek dansende skelet ten en oen afgrijselijke Dinosaurus die prehistorische wezens verslindt De taferelen in de kelder van het vierde pierelland komen in bewegnv- zodra een bezoeker zich meldt. Eei onder de vloer aangebracht rek» zorgt voor contact. Tevens make, licht-, ge'uids- en bewegingseffecte de macabere show tot klamme mo inenten. De EMWS trok voor de* griezelkelder een bedrag van rond d 50.000 gulden uit Op het strand aan ae voet van de Pu zal, zoals wij al eerder berichtten, eei kinderspeeltuin worden ingericht Hiervoor werden de trampolines ver plaatst naar een zuidelijker plekje oi het strand. Het Flmbstonepaa'k maal: zoals bekend plaats voor een wild westdorp. ROTTERDAM (ANP) N.V. Handels- en transportmaatschapplj „Vulcaan" te Rotterdam, deel uitmakend van de Thyssen-Bornemiszagroep, heeft, nadat ultimo 1969 praktisch het gehele aan delenkapitaal van de koninklijke handel maatschappij v/h Boeke en Huidekoper N.V. werd overgenomen .thans een 50 pot. belang In P. Heesters en Zonen N.V. te Haaren (N.-Br.) verworven. In de ko mende jaren zal dit belang tot MO pet. woeden uitgebreid, YS-attaché en consul Paraguay slachtoffers SANTO DOMINGO (Reuter) De Amerikaanse luchtvaartattaché in de Dominicaanse Republiek, luitenant-kolo nel Thomas Crowley, is ontvoerd. De ontvoering had plaats van het poloveld van een hotel in Santo Domingo. De ont voerders waren vUf of zes in militaire uniformen geklede gewapende In een brief aan het Dominicaanse dagblad „El Nacional" eisen de ontvoer ders de vrijlating van 21 politieke ge vangenen in ruil voor de invrijheidstelling van attaché Crowley. Volgens de brief wordt de diplomaat door 50 gewapende mannen bewaakt. Uit de brief blijkt dat de ontvoerders behoren tot het „Ver enigd commando tegen herverkiezing" dat de herverkiezing van president Jaoquin Balaguer wil verhinderen. Ook in Buenos Aires (Argentinië) (ADVERTENTIE) Pipksterzaterdag gesloten lc Paasdag tot 7.15 uur le PAASDAG Lisse 8 uur Leiden 8 uur 2e PAASDAG Lisse 3 uur Huize Welkom Lisse 8 uur (Beat) KAB Leiden 8 uur heeft een ontvoering plaats gehad: de consul van Paraguay. De daders, die zeg gen te behoren tot het Argentijnse be vrijdingsfront, eisen in ruil voor hem de vrijlating van twee politieke gevangenen. Hij was dinsdag naar de hoofdstad gekomen in verband met de aankomst daar van zijn president Alfredo Stroess- ner, die met zijn Argentijnse collega On- gania handelskwesties zal bespreken. TEL AVIV (Keuter) Israëlische pilo ten hebben vanmorgen vier Egyptische MIG-21-straaljagers neergeschoten t(J- dens luchtgevechten in de omgeving van het Suezkanaal. aldus heeft het opper bevel in Tel Aviv bekend gemaakt. Volgens niet officiële tellingen hebben de Israëliërs nu sinds de jumi-oorlog van 1967 in totaal tachtig Egyptische vlieg tuigen eergeschoten. Volgens New York Times is de toe stand van de Egyptische luchtmacht zo wanhopig, dat de meeste bommenwer pers naar Algerije zijn gezonden, buiten bereik van de Israëlische bommenwer pers. Sommige Egyptische piloten moe ten ai gevechtsvlucht enuitvoeren als zij nog geen honderd vlieguren hebben. De Israëlische piloten hebben er minstens tweehonderd achter de rug voordat zij aan gevechtsoperatóes gaan deelnemen. De Egyptische piloten worden wel op geleid door Sovjet-Russische piloten, waarvan er volgens militaire deskun digen zeventig tot honderd in Egypte zijn, maar die zijn even onervaren an de strijd als de Egyptenaren,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 1