Pax Christi: niet berusten in m islukkingen Vrede niet onmogelijk Slagwerkers Res.-Orkest maken indruk met Japanse „Alter nances' Wij proberen machteloosheid te doorbreken P(A)RIJSWINNAARTJES KLM-JUBILEUM MET OEBELE „IN EEN WIPPIE DOOR DE WOLKEN' Dagje uit om koud van te worden Tchaikowskij in Diligentia Heftige kritiek van Harriman op Nixon Geen kranten Parijs PAGINA 4 de leidse courant maandag 16 maart 1970 (Van onze redacteur geestelijk leven UTRECHT „Je moet ervan overtuigd zyn dat vrede tot de mogelijkheden hoort. Ik wil als christen geloven, dat meer vreedzame verhoudingen onder de mensheid mogelijk zijn, dat je kunt bijdragen om de positieve trend beetje by beetje te versterken. Ik wil bijvoorbeeld meer aandacht schenken aan de positieve resultaten van de vredeseenhcden der Verenigde Naties in Kongo en op Cyprus, en niet terneergeslagen berusten by de mislukkingen in Bial'ra en het Midden- Oosten". Zo geeft dr. Louis Ter Steeg, secretaris van de Nederlandse Bisschop penconferentie aan waarom hy al sinds 1957 actief lid is van Pax Christi, en sinds 1964 deel uitmaakt van het dagelyks bestuur der Nederlandse afdeling. uit om een kind te leren lezen, maar 28.000 gulden om een soldaat te leren schieten. Dr. Ter Steeg: „dat we de wapens en het leger niet hebben om oorlog te voeren, maar om oorlog te voorkomen, wordt pas geloofwaardig als we ook voor de opbouw van de vre de grote bedragen aan geld en veel 'energie willen besteden. Dit geldt voor internationale en nationale begrotingen, maar evenzeer voor de eigen budge- tering: we zullen eigen geld en energie beschikbaar moeten stellen om ons te oriënteren in het vredesvraagstuk." De internationale vredesbeweging Pax Christi, waarvan kard. Alfrink sinds 1964 voorzitter is, ontstond eind 1944 als verzoeningsbeweging van Fransen en Duitsers, die wilden reageren op de dwaasheid van de tweede wereldoorlog. In maart 1945, nu 25 jaar geleden, werd haar opzet door de kardinaal van Pa rijs bekrachtigd. Zij steunt op de over tuiging dat vrede in de wereld van een vrome wens moet en kan worden een haalbare kaart: tot een echte doel- een haalbare kaart. Tot een echte doel stelling die in ons denken en doen. in onze politiek en onze economie tot uiting komt. Pax Christi wil het verlangen naar vre de, dat overal ter wereld en op alle niveaus leeft, maar verstikt wordt door het gevoel van machteloosheid („wat kan ik er aan doen?"), operationeel maken. Zij doet dit, als katholieke be weging, allereerst en speciaal onder de katholieken, maar in de laatste ja ren werkt zij met alle mogelijke vre desbewegingen nauw samen. Het besef is gegroeid, dat er geen „katholieke vrede" bestaat naast de vrede, die voor andere mensen geldt. Dr. Ter Steeg' „Er zijn vredesbewe gingen die meer revolutionair zijn dan de onze. Die denken, dat vrede uit de hemel afgedwongen kan worden in één keer. Pax Christi stelt zich op 't stand punt, dat er stapje voor stapje aan vre de gewerkt moet worden. Radicaal pa cifisme lijkt ons al te idealistisch. Vre de is er nog niet als er geenoorlog is. Dat er geen oorlog is, betekent al leen dat je aan de vrede kunt werken". De prijs die daarvoor betaald moet wor den, zal veel hoger liggen dan die voor oorlogen. Schokkend is dan de opmerking van het mededelingenblad van de Unesco: de wereld geeft per jaar 360 gulden Beslissend Van beslissende betekenis voor de Ne derlandse afdeling van Pax Christi was Robert Casadesus Rustpunt tijdens tenslotte ook: „Zich bezin op de waarden van het menselijk leven. de encycliek van paus Joannes over vredesvraagstukken „Pacem in Ter- ris" (1963). Men begreep, dat „Vrede op aarde" een kwestie is van vooral politieke actie. Was de Pax tot dan toe geïdentificeerd met nationale en inter nationale pelgrimstochten, met gebeds stonden en bezinningsoefeningen waarin 't vredesthema centraal stond, nu werk te deze identificatie benauwend. Men zag het vrijblijvende ervan als een dreigend spook naderkomen. Na zoveel jaar zou men eindelijk tot actie moeten overgaan. Pax Christi-Ne- derland stelde een rapport samen, „met Pacem in Terris onderweg", waarin het actieprogramma verduide lijkt werd. Politiek engagement be hoort tot de eerste vereisten van elke vredesbeweging. Vervolgens nauwe samenwerking met andere vredesbe wegingen. In Nederland leidde dit tot de oprichting van het interkerkelijk vredesberaad I.K.V. waarin behalve Pax Christi ook hervormde, gerefor meerde, lutherse, oud-katholieke, doopsgezinde, remonstrantse en qua kerbewegingen zitting hebben. En daarmee was de vredesbeweging tot een institutie geworden, die met officiële stem mee kan spreken in het politieke overleg. Zelf geen partij, noch aan een bepaalde partij verbon den, bespeelt Pax Christi, al dan niet binnen het verband van het I.K.V., al le politieke snaren, die ook maar iets kunnen bijdragen tot de harmonisering van menselijke verhoudingen in de we reld. Zoals: het verzet tegen de 225 mil joen extra voor Navodefensie, waar over in november 1968 zoveel te doen was dat premier De Jong zelf moest ingrijpen middels 'n. tv-toespraak: bij stand inzake dienstplicht aan jongeren die op grond van gewetensbezwaren deze plicht menen te moeten verzaken: informatie en vorming van soldaten, in samenwerking met G-3 en vormings centra voor militairen; benadrukken van de positieve waarde der V.N.- vredeseenheden als alternatief dat te verkiezen is boven de steun aan het Navoverband. Minister Den Toom is op het onder scheid tussen beide groepen van strijd krachten gewezen; hem is duidelijk ge maakt, overigens zonder resultaat, dat het apart zetten van een del van de Nederlandse strijdkrachten ten be hoeve van de V.N. zinvoller voor de oplossing van het oorlogsvraagstuk is dan inzet voor de Navo. Breed terrein De vredesactie als vooral 'n zaak van politiek engagement, blijkt ook in Duits land aan te slaan. In Frankrijk daar entegen durft Pax Christi als beweging geen politieke stellingname te doen: deze zou als een splijtzwam inwerken op de katholieke gemeenschap zelf. Inmiddels speelt de actie van Pax Christi zich in ons land op verschil lende terreinen tegelijkertijd af: de Bossche voettochten trekken in hun dertienjarig bestaan steeds meer mid delbare scholieren. De meest geënga- geerden van de vele duizenden gaan la ter door in gespreksgroepen en vor mingscursussen. Daarnaast heeft Pax Christi een aantal diensten die aan al le mogelijk instanties hulp en advies verlenen, zoals de dienst voor ontwik kelingssamenwerking. Bewustzijnsvorming voor het vredes vraagstuk vereist echter ook studie. tiek. Verschillende commissies van deskun digen (al dan niet officieel lid van de Pax Christi) verstrekken discussie- en informatiemateriaal, Onder hen be vinden zich medewerkers van het Pole- mologisch instituut te Groningen, van de Nijmeegse universiteit, politici. Op het onderwijs is een greep gedaan: schema's zijn samengesteld om het vredesvraagstuk hanteerbaar te maken in de lessen: een nieuwe kijk op de ge schiedenis speelt daarbij een centrale rol. De oprichting onlangs van het u- nieke Nationale Instituut voor Vredes vraagstukken, waarbij Pax Christi een belangrijke rol speelde, zal voor de bundeling van krachten en informatie van groot belang zijn. Dr. Ter Steeg: „Zonder braintrust en studie zou het werk van vormingscen tra. onderwijs en gespreksgroepen droog komen te liggen. Als we realis tisch zijn, kunnen wc als vredesbewe ging slechts een ding nastreven: de men tale omvorming van de bevolking. De macbtcloosbeid kan doorbroken worden. In 'n democratisch bestel heeft het on herroepelijk zijn gevolgen voor de poli- in Mozcirt Aan actuele muziek had het Residentie-Orkest dit winter seizoen tot nu toe helemaail geen aandacht besteed. Dat gaat nu weldra gebeuren in een speciale cyclus die het seizoen besluit. Als voorproefje daarvan hebben zes slagwerkers van het orkest vrij dagavond (voor de personeels verenigingen) en zaterdagavond (op een openbaar abonnements- cnocert) in het Congresgebouw een uitvoering gegeven van Alter- nance(s) van Makoto Shinohara. Shinohara, die in 1931 werd geboren, heeft na een opleiding in Japan gestu deerd bij Messiaen in Parijs en bij Stock- hausen in Keulen. Ook heeft hij gewerkt in de elektronische studio's van de Fran se radio, bij Siemens in München en aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij ves tigde zich blijvend in West-Europa en men moet zijn composities zeker reke nen tot de actuele en, tot op zekere hoog te ook vaak tot de experimentele muziek. Alternances (in het meervoud) zijn „af wisselingen" van negen episoden voor naar gelijksoortigheid en karakter in groepen geordende metalen en houten slaginstrumenten en mei membranen uit geruste speeltuigen. Elk van de negen „evenementen" of „episoden" is gecon centreerd op een bepaald facet van het klankenspectrum van het slagwerk. Naar hun aard kan men de negen episoden onderscheiden in vijf opgewekte, vrien delijke, rustige, en vier aggressieve, luid ruchtige, storende. De componist laat het aan de uitvoerenden over hoe zij de epi soden willen rangschikken maar het ls wel de bedoeling dat een „vriendelijke" episode afwisselt met een „aggressieve". In deze compositie wordt niet geteld volgens maten maar de gedeelten zijn tot op de seconde nauwkeurig gefixeerd- Vandaar dat de slagwerkers beurtelings als „dirigent" optreden en elkaar signalen moeten geven in het belang van het slui tende samenspel. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de uitvoerenden vele uren hebben besteed aan het instuderen van dit nauw luiste rende. veeleisende stuk. Gelukkig kan worden gezegd, dat -ü er beide avonden erg veel eer mee hebben ingelegd. Wie het stuk kende WEER of geen WEER DE BILT Tussen de Azoren en Ierland bevindt zich op de oceaan een hogedrukgebied waarvan het centrum een drukwaarde van 1043 mb heejt. Aan de noordjlank van dit systeem trekken depressies deelt Luchtaanvoer mede: van de via IJsland naur het oosten. Een uitloper van het hogedrukgebied strekt zich over de Britse eilanden en ons land uit. Het afgelopen etmaal trok een zwak fronten systeem, vergezeld van enige mot regen, over ons land naar het zuidoosten. Dit front vormde de begrenzing van minder koude lucht, die om het hogedrukgebied xoordt aangevoerd, De eerder ge noemde rug van hoge luchtdruk zal zich het komende etmaal ver der naar het zuiden verplaatsen. Hierdoor komt ons land in een westelijke luchtstroming en kun nen storingen van de oceaan het weer in ons land beïnvloeden. Voor morgen wordt verwacht, dat een frontensysteem dichtbij ons land zal komen. Er zal dan ook vrij veel bewolking zijn, waaruit later regen kan vallen. Zon: 6.51—18.47: maan: 12.26— 5.10; hoogw. Schev.: 11.16. Laag water: 6.20 en 19.21. Vooruitzichten voor woensdag: aantal uren zon: nul tot vijf; min. temp.: één tot vier graden boven normaal; max. temp.: omstreeks normaal; kans op een droge pe riode van minstens twaalf uur: zeventig procent; kans op een ge heel droog etmaal: dertig procent. Weer in Nederland Kesp.: max.temp., mtn.temp., neerslag Amsterdam motregen 6 3 0.5 De Bilt motregen 6 2 0.3 Deel en motregen 3 2 u.4 Eelde motregen 6 2 1 Eindhoven motregen 3 3 0.4 Den Helder motregen 5 3 0.» Weer in Europa Aberdeen zw. bew. 10 5 Athene h. bew. 9 9 Barcelona zw. bew. 14 5 Belgrado motregen 5 2 Berlijn motregen 3 -l Brussel motregen 4 3 onbew. 13 b van de uitvoeringen in natura en ook van de plaatopname van de Percussions de Strasbourg (een plaatopname, die in Parijs een bestseller werd!), vond de vertolking een beetje voorzichtig en moest vaststellen, dat de spanning op toon en ritme niet altijd voldoende was. Overigens kon men voor de inzet van de slagwerkers alleen maar respect hebben. Het stuk zelf is door de verfijnde nuances en 't rijke klank- en kleurscala zeer de moeite waard, men zou het zelfs „melodieus" kunnen noemen, wat ook wel begrijpelijk is omdat celesta, vibrafoon, marimba en klokken er een nogal belangrijke rol in spelen. Het zou heel dwaas zijn als men dit werk niet spoedig en enkele malen her haalde. Waarom men het onder de titel- in-het-enkfclvoud aankondigde, weten wij niet. Het kan een slordigheid zijn zoals die tegenwoordig nogal eens in de pro grammaboekjes voorkomen het kan ook een geval zijn als van de Golden Earring die in de loop van hun carrière hun meervoud-s verloren. In elk geval geeft de Pfüiipsplaat en geven de Straats burgers de titel in het meervoud. Afge zien echter van die futiliteit: uitvoeren den en luisteraars doen er goed aan met deze muziek te leren „leven". Epigonemverk Het toeval kan soms heel inslructiei zijn, want hetzelfde programma bevatte nog een ander werk uit 1961: het door Van Otterloo en de zijnen al herhaalde lijk uitgevoerde concert voor twee strijk orkesten van Lex van Delden- een bleek en pover speelstuk dat naast Shinohara als een anachronisme aandeed- Maar niet alleen naast Shinohara. Ook naast Bar- tok, op wie Van Delden zich soms lijkt te hebben geïnspireerd, maar die zich in zijn uit 1918/' 19 daterende pantomime De wonderbaarlijke mandarijn, waaruit Van Otterloo de concertsuite spelde, als een heel wat markanter en krachtiger persoonlijkheid voordoet en wiens muziek heel wat meer substantie bevat als die van de Amsterdamse epogoon. Behalve het soliërend slagwerk trad ile grote Franse pianist Robert Casadesus (over een paar dagen 70) op in het laat ste klavierconcert van Mozart, het on volprezen meesterwerk in Bes groot, K- 595. Zijn spel was even helder als de licaat maar het klonk een beetje ver moeid c-n een beetje routineus, wat wij mede wijten aan de weergave van de orkestpartij die de meester niet erg kan hebben gestimuleerd. Als een groot musi cus als Casadesus bij het Residentie-Or kest te gast komt, mogen dirigent en or kest muzikaal hem wel met wat meer inspiratieve overgave ontvangen Ks. SCHIPHOL Twee weken mag dan te kort heten als je Parijs wilt zien, één uur op de Eiffeltoren bij twee graden Celsius en een snykoude wind is meer dan zat. Dit kunnen althans een kleine j tweehonderd kinderen getuigen die I zaterdag hun prijs in een tekenwedstrijd by vijftig jaar luchtvaart in Nederland j in ontvangst hebben genomen: één dag Parys. „Waarom zyn jullie gisteren niet gekomen, toen was het zo lekker", zei de paarsgeneusde Paryzenaar die aan de voet van de toren pogingen deed met soepele bewegingen de stapel van twee honderd toegangskaartjes kwijt te raken. Hy had allang begrepen dat het geen zin zou hebben de bocht omhoog af te raden; de kinderen waren er voor uit Holland gekomen. Zyn loopbaan in het hartje van Parys is al net zo lang als de toren hoog is, maar toch: het speelt hem werkelijk. Zijn verdriet was aandoenlijk, maar overbodig. Want anderen wisten allang: hoe kun je bang zijn voor teleurstelling als je tweehonderd kinderen waarvan er een paar ooit hebben gevlogen in een super DC-8 van de KLM (de extra lange „Jan van Riebeeck") zet. extra beman ning inzet om een eerste klas verzorging zeker te maken en ook nog probeert ze iets van Parijs te laten zien. Dat kan gewoon niet misgaan. En dat is het ook niet gegaan. Dan mag je in nauwelijks een halve dag geen geweldig programma kunnen afkerken, het geelt allemaal niets. Er mag zelfs nog wat misgaan ook. Le Bourget, de luchthaven waar bussen klaar stonden om de kinderen op te vangen, zat dicht van mist. Als razenden moesten ze naar Orly, waar alles wel in orde was. Een rondvaart over de Seine ging niet door: het water stond ver op de kaden en onder de brugbogen. In een wippfe De vliegreis, daar ging het toch eigen lijk om. En die was al bijzonder genoeg, niet weinig dank zy het speciale gezel schap dat meereisde, een compleet KRO- Oebeleteam, mét Willem Nijholt, Wieteke van Dort (Aagpe Ritsema) en postbode Ab Hofstee, ook meegekomen om voor de uitzending van aanstaande zaterdag twee liedjes over de KLM-jeugdvlucht in beeld te krijgen. „In e.en wippie", was zo'n liedje gefilmd, gezongen en mee gezongen in het vliegtuig. „In een wippie kun je wezen waar je wil", ging het liedje, „In een wippie dooi de wolken, hup van Holland naar Brazil". Nog voordat de rol cellulose op was zat het vliegtuig boven Parijs. Vanaf Orly waar de KLM-reus tot stilstand kwam vlak bijp zijn sinds kort allergrootste broer: de Boeing 747 van de PANAM ging de rit regelrecht naar de Eiffeltoren, waar een prima lunch op z'n Frans klaar stond. De kou, voordat de bus weer voorreed duurde er minutenlang, niet meer dan dat. Alleen de Ocbele-medewerkers, filmploegen, De prijswinnaartjes van de K.L.M.- jubileumprijsvraag voor de Eiffel- acteurs en kinderen bleven achter voor het tweede liedje: zonnig van tekst, ver steend in de uitvoering. Ab Hofstee: „Zonder die paar cagnacjes was ik er niet gezond vanaf gekomen". Roerend weerzien Het maken van een groepsfoto met de hele Eiffeltoren in beeld was ook al snel gebeudr; ook beneden was het per slot van rekening niet warm. De rondrit door het drukke Parijs die er op volgde werd veel meer. De gang naar het hoogtepunt, de vliegreis terug. In de bus al begon eigenlijk dat hoogtepunt: het moment waarop de vele kinderen uit bijna even veel windstreken aan elkaar gewend waren. Toen bleek dat ze er allematl waren: de brutalen, de schreeuwers, de zingers, de bedeesden en de zeer enkele zieken. Die rit naar het vlieg tuig was geweldig, maar niet omdat ze door Parijs ging. En de vlucht eigenlijk ook, omdat die naar Schiphol ging waar een weerzien als na jaren stond te wach ten. Sommige waren al vijftien uur daarvoor van huis gegaan. Zei de KLM bij aankomst: „Het was geweldig. De derde keer een goodwilltrip als deze georganiseerd. En alle keren geen enkel kind op het appèl 's morgens ontbroken. En 's avonds ook niet". Onder die kinderen bevonden zich Mieke van Bruchem uit Sassenheim, I Kee Gerretse uit Leiderdorp, Bart Kaste- leyn, Niek Liebert en Rob van Oosterom uit Leiden, Roel van Kooten en Piet Rim- i meizwaan uit Leidschendam en Connie Teunisse uit Wassenaar. Josef Martin Bauer overleden MÜNCHEN (DPA) De Duitse schrijver Josef Martin Bauer is gisteren op 69-jarige leeftijd in zijn woonplaats Dorfen (Beieren) overleden. Bauer werd op 11 maart 1901 geboren. Hij was bestemd om priester te worden, maar zag van een theologische loopbaan af en werd, na het in lal van andere banen te hebben geprobeerd, in 1930 redacteur van een plaatselijke krant in Dorfen. Na zijn eerste literaire successen hij ontving onder meer de Jeugdprijs voor Duitse Vertellers ging hij zich in 1935 helemaal aan de literatuur wijden. Van zijn hand verscheen onder andere „Siebentens die Gottesfurcht, „Der Kranich met dem Stein" (de roman van een kardinaal, gebaseerd op het leven van Michael Faulhaber), de familieroman „Der Abhang", de novelle „Die barocke Kerze", de humoristische roman „Der Sonntagslüger" en het verzamelwerk „Mensch an der Wand". Bauer verwierf ook bekendheid als hoorspelschrijver. Zijn verhalen dragen duidelijk het stempel van zijn Beierse afkomst. Met een soortgelijk program als we van hem het afgelopen najaar mochten beluisteren in de 1 Rijswijkse schouwburgzaal, heeft André Tchaikowsky zondag voor een stampvol Diligentia geconcer- teerd. I De pinaistenserie, waarvan Tchaikows- I ky's concert een onderdeel vormde, is dit jaar ook qua belangstelling een succes geworden; plezierig vinden we I dat jongere mensen er niet zo moeilijk j te vinden waren als de spreekwoorde lijke naald in de hooiberg. Gemakkelijk heeft Tchaikowsky 't gis teren zijn gehoor allerminst gemaakt; Beethovens „Diabelli"-variatles met daarna de sonate in Bes. die Schubert als opus posthumum achterliet, ls zoiets als een lijvig symfonisch gedicht na Bruckner; de „Diabelli"-variaties duren rond een uur en ze vergen van de luis teraars weinig meer dan van de moedige pianist, die ze op zijn programma neemt. In Diligentia konv-n de kwaliteiten en de risico's van Tchaikowsky's spel beter uit dan in de niet primair als i zaal bedoelde Rijswijkse Schouwburg; de i concertgever kan herscheppen (sommige introverte variaties werden uitmuntend gespeeld), maar tevens bleek, dat de technisch voortreffelijk vaardige linker- I hand in fortepassages gemakkelijk gaat j domineren en dan te martiaal klinkt. Na een sterk, maar soms wat te uit bundig begin, kreeg André Tchaikowsky zo in de buurt van de twintigste variatie een inzinking. Die duurde evenwel niet lang; een kleine pauze hielp toen de concertgever over het dode punt heen en stilistisch werd het slot (waar Beet hoven aan zijn laatste sonates herinnert) een goede climax. Een concert elders maakte het ons onmogelijk de concertgever in de Sehubertsonale te beluisteren. WASHINGTON (AP) Averell Harri man heeft het antwoord van de democra tische partij gegeven op president Nixons rede van 18 februari over de toestand van de wereld. Hij noemde deze rede in een felle kritiek een „simplistisch ver maan... holle zinnen, algemeenheden Tezelfdertijd noemde Harriman het hoogst verontrustend, dat de regreing- Nixon onlangs het voornemen bekendge maakt heeft om in juni het „MIRV-pro- jectiel" (met meervoudige kernkoppen) operationeel te maken. „Dit besluit vraagt om een bewape ningswedloop, in plaats van terughou dendheid", zei Harriman. „Het zal het veel moeilijker maken om een beteke nisvolle overeenkomst in de besprekingen ter beperking van het strategische wapen le bereiken. Vrouw 41 jaar als gevangene in een stal NAPELS (AP) Een 74-jarige vrouw, die sinds 1929 was opgesloten in een stal. is in een ziekenhuis in Napels op genomen. Zij kant niet meer spieken en ook bijna niet lopen. Carabinieri, die dooi de telefoon waren gewaarschuwd, gingen naar een boerderij 30 km van Napels verwijderd, en vonden Caroline'-Meo in de stal. Zij was zeer zwak en met vuil bedekt. Zij lag tussen alerlei ongedierte. Volgens de geruchten hielden haar broer, Michaelo Meo en zijn vrouw Rosa haar in de stal vast, Zij zou er 41 jaar hebben gezeten en eens per dag door een gat in de muur hebben eten hebben ge kregen. Haar broer en zijn vrouw zijn gearresteerd. G. v. L. De stichting Reina Prinsen Gecrlings- prijs heeft weer haar jaarlijkse jeugd- prijsvraag uitgeschreven voor auteurs die op 24 november 1970 de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 25 jaar. De prijs be draagt f 200,Inzendingen (pro za, gedichten of toneelstukken) moe ten voor 1 juli in duplo gezonden wor den naar het secretariaat van de stich ting Koninginneweg 121, Amsterdam. De jury bestaat uit Remco Campert, Jaap Harten, Oscar Timers, Ferand Auwena en Willy Vaerewijck. 111 PARIJS (DPA) :n Parijs zijn van daag door een staking van journalisten geen kranten verschenen. Ook in de re dactielokalen van particuliere radio stations lag het werk ten dele stil. De redacteuren van de communistische „Hu- manité" verklaarden dat ze met de di rectie van hun blad weliswaar niet in conflict waren, maar uit solidariteit aan de staking deelnamen. Het arbeidsconflict ontstond door het mislukken van loononderhandelingen tussen de bonden en d edirectics. De Journalisten eisen naast salarisverhoging Invoering van een vijfdaagse werkweek. In Museum Fodor, Keizersgracht 609, Amsterdam, wordt van 20 mrt tot en met 26 april een tentoonstelling gehou den van produkten van de Zwitserse industrie, die door een internationale jury werden geselecteerd ter gelegen heid van de eerste biennale van Zwit- o van Hensbergcn, acteur-regisseur bij de Nederlandse Comedie, zal met in gang van 1 september a.s. verbonden zijn aan het Zuidelijk Toneel Globe.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 4