Se fieldde SouAant Eeuwfeest Bijenkorf ontaard in veldslag TWINTIGDUIZEND WOEDENDE AMSTERDAMMERS Open huis volledig uit de hand gelopen Amerika geteisterd door bommeldingen Joden in Moskou verweren zich BRANDT PER TREIN NAAR ERFURT Beernink praat dinsdag met Van Rappard Dreigende staking journalisten Palestijnen bedreigen Lufthansa Boy's Wonder Veronica Drive-In Hirohito opent Expo '70 Vijf mensen in ruil voor Japanse consul Schmelzer: oppositie slechts discussieclub EBONIES CONNECTION Druk maar gezellig^- bij Evert Castelein De verkochte bruid TOP-DANSAVOND MEMPHIS JUNCTION PAPENGRACHT 32 - LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 - Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTEUR: DRS. J. H M. BRADER Hoofdred. F. J. Plug - chef red. H. P. M. Heruer. ADV. (excl. BTW) 23 ct. p. mm. Telefoontjes 2.10. KLACHTEN bozorging teL 20935 (18.0019.00 uur). ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.16, p. mud. 4.95, p. kwart. 14.85, fr. p. post 17.75. ZATERDAG 14 MAART 1970 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Half tot zwaar bewolkt en droog weer. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk noordoostelijk, geleide lijk krimpend naar westelijke richtingen. Maxi mumtemperaturen van 4 gfaden in het noorden tot omstreeks 9 graden in het zuiden van het land. 61e jaargang, no. 18.003 (Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het open huis, waarmee de Bijenkorf gis teravond in Amsterdam zijn hon derdjarig bestaan heeft willen vieren, is uitgelopen op een com plete veldslag, die vernielingen veroorzaakte tot ver in het cen trum, waarbij auto's werden ge molesteerd, winkelruiten sneuvel den en de hoofdstad het beeld van onlusten vertoonde als sinds de Maagdenlhuisaf faire niet meer was vertoond. Twee agenten van tic mobiele eenheid, door de politie ijlings 2 peletons sterk ingezet, raakten gewond door rondvliegen de stenen. Ook onder het 20.000 koppige publiek moeten gewonden gevallen zijn, want de geneeskun dige dienst rukte herhaaldelijk uit. Rond middernacht warren de gevech ten nog steeds in alle hevigheid bezig Onder meer op het Rokin werden bar ricades opgeworpen. De politie ant woordde met het inzetten van water kanonnen. Er werden vier arrestaties verricht. De directie van de Bijenkorf geeft toe dat het 100-jarig beataansfeest, waaraan bekende Nederlandse artiesten, sportfigu-ren en televisiepersoonlijkheden meewerkten, volkomen uil' de hapd lopen en mislukt is. De bedoeling was, dat het warenhuis tot 12 uur 's nachts open zou blijven. Maar reeds om tien over tien moest tienduizend koop- en feestlustigen, die zith binnen bevonden, waaronder 700 officiële genodigden, dringend verzoeken de zaak te verlaten. Buiten wachtte toen nog steeds een tierende menigte van naar schatting 20.000 jongeren op entree. De verkeerschaos, die zij veroorzaakten, was onbeschrijfelijk. Het open hof van de Bijenkorf (waar men bijvoorbeeld voor ongeveer negen gulden zoveel krep,ft kon eten als men wilde) begon om zeven uur gisteravond. Reeds tien minuten later was duidelijk, dat het een warboel moest worden. Ter wijl duizenden en duizenden jongeren toestroomden en de straten verstopten, moest de directie order geven, de hekken -te sluiten, omdat het hele gebouw af geladen vol was. Birmen verliep alles verder ordelijk, aft werd er het nodige vernield en ge- plunlerd, maar de wachtenden bulten namen het niet. Zij probeerden de hek ken te forceren, gooien fietsen naar binnen en braken een grote etalageruit. Het personeel van de Bijenkorf pro beerde met de brandslang verkoeling te brengen. Het effect was echter averechts. Toen de baldadige menigte het feestelijke baldakijn voor de hoofd ingang van het warenhuis in brand stak kwam de gealarmeerde politie in actie; verschillende malen veegden agenten van de mobiele eenheid, en gewapend met helm, schild en wapenstok, de Dam schoon, terwijl manschappen te paard en op de motor de opstandige menigte ach tervolgde in de naburige straten, waar nieuwe gevechten oplaadden en ver nielingen werden aangerecht. Revolutionaire groepering actief zien als het begin van een reeks plosies, bomdreigingen en verdachte den in een groot deel van de Verenigde Staten. In Appleton, Wisconsin, brak brand uit op twee scholen. Voors werd een muur van het gebouw voor de opleiding van reserve-officieren op de Lawrence universitiet in brand gezet, maar het vuur kon niet het gebouw binnendrin gen. De politie vond bij de muur een benzineblik. In vele steden zijn bommeldingen ont vangen voor openbare en particuliere in stellingen, maar geen van alle bleek ge grond te zijn. Gisteren waren evenwel explosies in MOSKOU (AP) 21 Russische joden hebben gisteren in eeii open brief aan het partijblad Pravda dc anti- Israëlische politiek van de Russische regering veroordeeld: zij veroordelen de Kremlinmarionctten. die beweren uit naam van de echte joden te spre ken." Eerder deze week hebben 39 andere joden uit Moskou een dergelij ke open brief laten circuleren. Belde brieven zijn gericht tegen de regeringscampagne, die bedoeld is om te laten zien dat de Russische jo den anti-Israël zijn, pro-Arabisch en gelukkig onder het Russische regime. In de brief van gisteren weid een fel le aanval gedaan op dff joodse vice- premier Veniamin Dymshits, omdat hij op een persconferentie had ver klaard, dat hij de Arabieren steunt en „het Sovjetvaderland lief heeft." „U bent alleen jood omdat het in uw paspoort staat", aldus de brief aan Pravda, hoe durft u op persconfe renties namens ons te spreken. Wij zijn de echte joden en wij hebben andere joden lief, waar zij zich ook bevinden, in de Sovjet-Unie of in Israël, in Amerika of in Australië." De brief was getekend, wat een ern stig risico betekent voor de onderteke naars. De joden die de vorige open brief hadden ondertekend zijn door het regeringsblad Izvestia gekwalifi ceerd als „anti-Russische rebellen". Beraad zonder veel ceremonieel BONN (DPA) De Duitse bonds kanselier Willy Brandt zal donderdag inct een speciale trein naar Erfurt gaan voor het eerste iuterduitsc topgesprek met de Oostduitse premier Willi Stoph. Volgens de Westduitse onderhandelaar bij de voorbesprekingen UI rich Sam zal de Westduitse delegatie bjj de grensover gang Gerstungen door de Oostduitse staatssecretaris Michael Kobl en de chef van het protocol Hain worden ontvangen. Op het station van Erfurt zal Brandt dan persoonlijk door Willi Stoph worden begroet. Het gesprek zal 's morgens om GORINCHEM (ANP Burgemeester mr. L. R. J. Ridder van Rappard van Gorkum zal dinsdag aanstaande een on derhoud hebben met minister Beernink van Binnenlandse Zaken. De minister heeft iómiddels het rapport van mr. Klaasesz, commissaris der koningin in Zuid-Holland, over de moeilijkheden in Gorkum ontvangen, evenals het advies daarbij van mr. Kolfschoten, oud bur gemeester van Den Haag. Nadat op 13 oktober vorig jaar elf raadsleden ont slag namen in verband met hun onge noegen over de wijze van besturen van de heer Van Rappard, is in de Tweede Kamer diverse malen bij de minister aangedrongen op het doen van een uit spraak in deze kwestie. half elf aanvangen en, met korte onder brekingen. de gehele dag duren. Het tijd stip waarop het gesprek zal worden af gesloten is niet va tgesteld. Volgens Sahm wordt dit aan de beide regerings leiders overgelaten. Behalve Brandt zullen ook de minister voor interduitse betrekkingen, Egon Franke en Ulrich Sahm deelnemen aan de besprekingen in Erfurt. De samen stelling van de Oostduitse delegatie staat volgens Sahm nog niet vast. Het eerste topgesprek zal slechts één dag duren, maar door een tweede bijeen komst worden gevolgd, aldus Sahm. West-Duitsland heeft voorgesteld de tweede bespreking in Bonn te houden. De bijeenkomst in Erfurt zal zonder veel ceremonieel verlopen. De vlaggen van beide landen worden gehesen en voor de ingang van het conferentiegebouw zul len twee erewachten staan. Bondskanselier Brandt heeft gisteren in een vraaggesprek voor de Westduitse televisie verklaar, dat zijn ontmoeting met premier Stoph pas zin zal hebben, als er meer besprekingen zullen volgen. Een motoragent probeert enkele jongelui weg te jagen, die het Nationaal Monument op de Dam hebben beklommen. De ongeregeld heden tijdens het begin van de Bijenkorf feesten hebben langdurig het centrum in beslag genomen. FRANKRIJK (Van onze Parijse correspondent L. Klegn) PARIJS Tenzij op het laatste ogenblik nog overeenstemming wordt bereikt, zullen maandag in Frankrijk geen kranten verschijnen. Al wekenlang is onderhandeld tussen de diverse bonden van journalisten enerzijds en de dagbladdirecteuren anderzijds over een nieuwe C.A.O. De eisen van de jour nalisten zijn onder meer: een vrije zaterdag en een loonsverhoging van tien procent. BEIROET (Reuter) Het Volksfront voor de Bevrijding van Palesrina heeft een brief gezonden aan de directeur van het Lufthansakantoor in Beiroet, naar aanleiding van de weigering van een Lufthansagezagvoerder, een Egypte naar mee te nemen op een vlucht van Stuttgart naar München. Dit gebeurde vorige maand en is volgens het front een uiting van „rassendiscriminatie". „Dit was", aldus het front, „een geval uil vele, waarin gezagvoerders van vlieg tuigen hadden geweigerd Arabische passagiers mee te nemen" na de ont ploffingen vorige maand, die een Zwit sers vliegtuig verwoestten en een Oos tenrijks toestel beschadigden. In de brief van het Volksfront wordt gezegd, dat het front niet met de armen over elkaar zal blijven staan, „maar tot alle wettige middelen zijn toevlucht zal nemen om een eind te maken aan de campagne van materiële en psycholo gische druk op de Arabieren". Kardinaal Alfrink gaat naar België UTRECHT (KNP) Maandag 16 en dinsdag 17 maart aanstaande, zal kar dinaal Alfrink op uitnodiging van de christelijke vredesbeweging en van de katholieke vredesbeweging Pax Chris- België enige voordrachten houden de verantwoordelijkehid van de christenen voor de vrede. De kardinaal zal over dat onderwerp spreken in open bare vergaderingen te Luik. Namen en Bergen. Daarnaast zal hij deelnemen studiebijeenkomsten voor priesters, -van de inpassing van de vredes- problematiek in de pastoraal gespreks- een winkelstraat te Pittsburgh en in een nachtclub te Washington. In beide ge vallen was de schade vrij groot, maar niemand werd getroffen. In New York zijn meer dan 400 ano nieme waarschuwingen voor dreigende bomexplosies geregistreerd. De valse meldingen zouden het werk zijn van een linkse organisatie, de „re volutionaire groep nr. 9". DE VONK PRESENTEERT IN Zaal v. d. Poel SWINGING SOUL MACHINE 21 MAART. AANVANG 8.00 UUR. ZONDAG 15 MAART DON BOSCO (TINNEKE - TOM COLLINS) AANVANG 7.30 UUR. OSAKA (Reuter) Keizer Hirohito van Japan heeft vandaag in Osaka de Expo '70, de grootste wereldtentoonstel ling ooit gehouden eu de eerste in Azië, geopend in aanwezigheid van acht duizend genodigden. Kroonprins Askihito mocht door een druk op een knop het instrumentarium in bedrijf stellen. Boven het „Festival Plaza" ontploften onder elektronische klanken een grote ballon, waaruit een regen van confetti omlaag dwarrelde, dertigduizend ballons gingen de lucht in, er knalde vuurwerk, fonteinen begonnen te spuiten, er klonken kanonschoten en miljoenen lampjes gingen aan. Een reusachtige robot van 50 ton stapte naar voren en zei: ..Dames en heren, ik ben de robot. Ik heet u graag welkom op de Expo '70". Onder felle li'Ohtflqihsen kwam vervolgens een kinderfanfare uit de robot tevoorschijn, die aan het spelen sloeg. De tentoonstelling, die wondt ge1 en harmonie voor de mensheid", zal eer houden onder het motto „Vooruitgang half jaar duren. Er nemen 77 landen deel. De organisatoren verwachten c 50 bezoekers. Morgen wordit een: 50 miljoen bezoekers. Morgen wordit de Expo pas voor het publiek opengesteld. BRAZILIË BRASILIA (AP) De ontvoerders vai de Japanse consul-generaal in Brazilië Nobuo Okutsji, hebben v\jf namen op gegeven van gevangenen, die z(j. in ruil voor de Japanner, in vrijheid willen zien. Het vijftal moet een vrijgeleide voor Mexico krijgen. Dc Braziliaanse regering is bereid deze eisen in te willigen. Een van de vijf is de moeder-overste van een klooster in Ribeirao Prato, Ma rina Borges da Silveira; voorts mevrouw Damaris Olivera Lucena, echtgenote var een gesneuvelde guerrillastrijder, Otavio Angelo, Shizuo Okawa, die van Japanse afkomst is en een man, die aangeduid wordt als „Toledo". Het dagblad O Estado werd anoniem op de hoogte gesteld, waar de eis gedepo neerd was, namelijk in de brievenbus van een te koop staande villa. De gearresteer de moederoverste wordt er van beschul digd dat zij guerrilla-organisaties toege staan zou hebben vanuit haar klooster te opereren. i hotel Erfurter Hof, de plaats uaar de Westduitse kanselier Willy Brandt en de Oostduit Willi Stoph elkaar volgende week zullen HEERLEN „De politieke oppositie bestaal op het ogenblik uit niets anders dan machteloze discussie clubs. Tegenover dadenloze discussies en conflicten willen wij echter meer verdraagzaamheid en amen- werking stellen". Deze woorden slingerde KVP-leider Schmelzer gisteravond de zalen van de Ileerlense Stadsschouwburg in tegen een oorverdovend gejoel van opposanten. Met AR-leider Biesheuvel en CII- leider Mellema verdedigde hij dc samenwerking tus sen de drie grote confessionele partijen en nam hii het op voor het kabinet-De Jong. De zaal met vele opposanten van PPR, PSP, D '66 en P.v.dl.A. maakte het vooral Schmelzer uitermate moeilijk. „U hebt het te druk met de commissariaten", werd gejoeld. „Schreeuwt u maar harder, ik ben toch niet in de war te krijgen, het wordt alleen maar lolliger", riep Schmelzer terug. „Wat wollen de kiezers, spelletjes of een houvast dooi onze vooruitstrevende visie op de toekomst"? vroeg de KVP-leider, D '66, de P vdA., de PPR en PSP BIESHEUVEL: CONFESSIONELEN TEGEN POLITIEKE ADERVERKALKING schoof hij in de hoek van de disoussieclubs, die thans geen regeringsverantwoordelijkheid kunnen dragen. Biesheuvel vroeg van de kiezers de steun om met de drie confessionele partijen de politieke aderverkal king in ons land te doorbreken. Hij betitelde Schmel zer als „goalgetter" Norbert Cruyffie, Achttien maart, zei Biesheuvel begint het voorhoedegevecht, waarbij het gaat om het voortbestaan van de christelijke politiek in dit land. De tijd moet voorbij zijn, dat de christelijke partijen als los zand aan elkaar hangen. Er moet ook bij de AR, de KVP en CHU een men taliteitsverandering komen. Wij moeten oude paden verlaten, inventiever en creatiever worden. Wij zijn te lang in het defensief gebleven, maar laten we goed beseffen, dat aanvallen op de KVP ook aan vallen op AR en CHU zijn. Biesheuvel had ook nu weinig goede woorden voor D '66. Hij typeerde de PPR als de losgehaakte bijwagen van de P.v.d.A. De radicalen zijn niet meer de partij van Bogaers. Mellema zei, dat ook de kiezers van oppositiepartijen geen vervroegde Kamerverkiezingen wensen. Ook zij hechten waarde aan stabiliteit. Het is ondenkbaar in Nederland politiek te voeren zonder de drie grote confessionele partijen. Met onze drie zoeken vrij de samenwerking, niet de afbraak. MAAGDENHUISBEZETTING Tom de Booy krijgt maand voorwaardelijk en geldboete AMSTERDAM (ANP) Dr. Tom de Booy, die als eerste wetenschappelijke medewerker aan de universiteit van Arasterdam in verband met de bezet ting van het Maagdenhuis terecht stond, is gisteren door de Amsterdamse poli tierechter veroordeeld tot een voorwaar delijke gevangenisstraf van een maand en een geldboete van 500 gulden. De of ficier van justitie had dezelfde straf ge- eist als wartoe het gerechtshof de stu denten in tweede instantie had veroor deeld, namelijk een geldboete van 200 gulden. Dansen in Dancing „HET ZWAANTJE" OP ZONDAG 15 MAART A-S- AANVANG 8 UUR. Grote dansavond THE SPIDERS Café 't Laagland OUD ADE A.S. ZONDAG - AANVANG 20.00 UUR fADVERTENTIE Lisse heden - zaterdag 8.00 Leiden heden - zaterdag 8.15 Leiden - zondag 8.00 uur Op veler verzoek nog eenmaal het toneelstuk en wel op DINSDAG 17 MAART in Het Michaëlhuis te Hazerswoude-dorp- Aanvang 19.45 uur. IEDERE ZONDAG 20.00 UUR ANT. CLUBHUIS LEIDEN DANSEN NU NOG PLAATS HOTEL DE BEURS ZONDAG A.S. AANVANG 2.30 UUR Paus niet naar Brazilië RIO DE JANEIRO (KNP) Paus Paulus gaat in mei niet naar Brazilië. Dit heeft het secretariaat van de Bra ziliaanse bisschoppenconferentie van kar dinaal-staatssecretaris Villot vernomen. De paus was uitgenodigd om het eu charistisch congres in Brazilië bij te wo nen en de kathedraal Ln de nieuwe Bra ziliaanse hoofdstad in te zegenen. Hoe wel het organiserend comité reeds de toezegging had gekrpgen dat de paus zou komen, schrijft kardinaal Villot nu dat de paus „helaas gedwongen is de uitnodiging af te wijzen". De redenen van de afwijzing zijn niet bekendgemaakt. Maar de laatste tijd is op de paus druk uitgeoefend het regiem in Brazilië te veroordelen, gezien de vele martelingen en onderdrukking van de menselijke vrijheid. Dit is ge vraagd door twintig van de dertig deel nemers aan het congres van de pau selijke commissie rechtvaardigheid en vrede, dat vorige week to Rome is ge houden. Hess weer in gevangenis BERLIJN (Reuter) Rudolf Hess, eens de naaste medewerker van Adolf Hitler is gisteren weer naar de gevan genis in Spandau overgebracht, nadat hij ongeveer vier maanden in een Brits militair hospitaal to West-Berlijn is ver pleegd. De 75-jarige Hess werd eind vo rig jaar naar het ziekenhuis gebracht omdat hij aan maagzweren leed en een zwakke gezondheid had. De terugkeer naar de gevangenis is geschied op uit drukkelijke wens van de Sovjet-Unie. Tweespalt in sovjetleiding ontkend MOSKOU (AFP) De woordvoerder van het Russische ministerie van Bui tenlandse Zaken Zamjatin heeft 'iet ge rucht tegengesproken dat drie leden van het Politburo, te weten Soeslov, Sje- lepto en Mazoerov een brief zouden heb ben geschreven aan hun collega's Brezj- nev en Kosygin waarin zij hen recht streeks verantwoordelijk stellen voor het falen van hun beleid met betrekking tot de voornaamste economisch sectoren, de landbouw en de industrie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 1