Zeven miljoen knalt de lucht in ct «I GROTE VRAAG VAN JONG PUBLIEK MINISTER VRAAGT ADVIES OVER CAO-GROOTMETAAL Dader steekpartij te Weert bekent Bankrover doodt ontvoerde man pev x> Geen vrees voor afkeuring Yan rijk geen vergoeding voor vader Mia Versluis Rotje en vuurpijl het meest gevraagd Laat het u maar smaken, tegen BTWeten in... biscuits Zoon komt terug op verklaring MOORDENAAR ONTSNAPT DANSEN DANSEN NIEUWJAARSBAL DANSEN DE LEIDSE COURANT f WENST EEN GOED 1969 flBCr PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 23594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Banfe NV., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w l.io, p. mnd. 4.70, p. kwart, f 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 0010.00 uur) dinsdag 31 december 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN aanhoudende vorst De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI. geldig tot morgenavond: Lichte tot matige, in de nacht en ochtend in op- klaringsgebieden strenge vorst. Morgen overdag half- tot zwaarbewolkt met ln de kustprovincies later kans op sneeuwbuien. Tot matig toenemende zuidelijke wind. 60e jaargang, no. 17.637 DEN HAAG (ANP) De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer B. Roolvink. heeft de loon politieke adviescommissie ver zocht hem van advies te die nen over de C.A.O.-groot metaal. De loonpolitieke adviescom missie (L.A-C.), ingesteld in januari jl. met het oog op het systeem van vrijere loon politiek, heeft tot taak de minister op zijn verzoek te adviseren, indien hij over weegt een of meer bepalingen van een collectieve arbeids overeenkomst onverbindend te verklaren. De L.A.C. is in het begin van dit jaar enige malen bijeen geweest om de minister des gevraagd te adviseren. Haar advies over het al of niet onverbindend verklaren van een of meer bepalingen van de C.A.O.-grootmetaal wordt op korte termijn ver wacht, omdat de ministerraad in zijn vergadering van maan dag 6 januari a.s. onder an dere een bespreking van die C-A.O. op de agende beeft De L.A C. bestaat uit vijf le den te weten: prof. dr- F. J. II- M. van der Ven (voorzit ter), prof. mr. N. E. H. van Esveld, J. A. Middelhuis (oud- voorzitter van het N.K.V.), dr. B- Pruyt en drs- D. Roemers (burgemeester van Vlissingen en oud-voorzitter van het N.V.V.). De heer M. Zondervan, voor zitter van de werknemers- delegatie die de onderhande lingen over de 1-jarige C.A.O.- grootmetaal heeft gevoerd, zei in een eerste reactie des gevraagd niet te kunnen voorstellen, dat de minister onverbindcndverklaring een of meer bepalingen die C.A.O. overweegt, overheid zelf immers heeft met de salarissen van de ambtenaren niet anders ge daan, aldus de heer Zonder van, dan in grootmetaal is overeengekomen terwijl ze op het stuk van de arbeidstijd verkorting al veel verder is. DÉN HAAG (ANP) De staatssecre tarissen Kruisinga (Sociale Zaken en Volksgezondheid) en Van de Poel (Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) sijn van mening, dat het niet op de weg der (rijks)overheid ligi «m de geldelij ke lasten van de heer W. J. Versluis, vader van de sinds twee en een half jaar bewusteloze Mia Versluis, rechtstreeks over te nemen. Ook de sociale verzeke ring kan naar hun oordeel geen tege moetkoming in zodanige lasten verstrek- De bewindslieden, die dit hebben ge- Antwoord op schriftelijke vragen van het Éerste-Kamerlid Van Wijk (Pac. Soc.), wijzen op de mogelijkheden van de al gemene bijstandswet. Krachtens deze wet heeft de (gemeentelijke) overheid de rechtsplicht tot bijstandverlening in gevallen, waarin een persoon of gezin niet meer uit eigen middelen kan voor zien in de noodzakelijke kosten van het bestaan, dan wel in zijn mogèlijkheden tot voorziening daarin worden bedreigd. Indien de omstandigheden, waarin de heer Versluis is komen te verkeren, zijn mogelijkheden in dit opzicht in gevaar hebben gebracht, is binnen het raam van de bestaande wetgeving, toepassing van deze wet de aangewezen weg tot het treffen van de nodige voorzienin- De vraag, of en in welke mate deze omstandigheden tot verlening van bij-' stand nopen, staat in eerste instantie ter beoordeling van het gemeentebe stuur. Vanwege het departement van CRM zal in nauw contact met het ge meentebestuur van de woonplaats van de heer Versluis ervoor worden gezorgd, dat de betrokkene over de mogelijkhe den, die de ABW biedt, zal worden inge licht. moment uit staatszaken. Met zijn familie bi de Franse premier Couve Murville de feestdagen door in villa te Fréjus. De premier in d van grootvader heeft het hier met zijn kleinkinderen. (Van een onzer verslaggevers) DEN haag. Vannacht tegen twaalf uur wordt er in Nederland voor zo'n slordige zeven miljoen gulden verknald en verschoten. Verkopers en handelaars in vuur werk constateren de laatste dagen een grote vraag van vooral het jongere publiek naar duurdere spullen. Een steekproef onder enkele verkopers kwam tot bedra gen tussen 10 cent en veertig gulden de man. Veel nieuws is ct dit jaar op de vuur- werkmarkt niet te koop. alleen de „astronauten' werclen nog niet eerder in de handel gebracht. Overigens zijn dit gewone kanonslagen. De naam alleen zorgde ervoor, dat ze in een recordtijd waren uitverkocht. Per gemeente zijn er maar enkele zaken waar men een grote sortering vuurwerk kan aanbieden. De winkeliers moeten daarvoor een speciale vergunning hebben. Wel wordt in tien tallen buurtwinkels vooral in de buiten wijken. veel klein spuJ verkocht. Iedere winkelier mag volgens de wet maximaal 2 kg ontplofbare stoffen in voorraad hebben en cr zijn heel wat zaken, die op deze manier ook een graantje van dé oudejaarspps meepikken. Veel vuurwerk Jcomt dit jaar uit Japan en China. De verkoop ervan is al vroeg begonnen. Met sinterklaas werd er links en rechts al flink geknald. Op sommige plaatsen moest de politie al te enthou siaste jongelui tot enige kalmte dwingen. Opvallend is, dat nagenoeg nergens meis jes of vrouwen winkels binnenlopen om vuurwerk te kopen. De twee grote vuurwerkfabrieken in Nederland, Schuurmans in Leeuwarden en Kat in Leiden, hebben hun topdrukte achter de rug. De directeur van Schuur mans sprak van een recordomzet. Top- artikelen noemde hij nog steeds het rotje en de vuurpijl. Zijn fabriek leverde dit jaar 80 mil joen stuks vuurwerk. De directeur van Kat noemde de „draaiende zon" en de „Vesuvius" dit jaar veelgevraagde arti kelen. De aanstrijkrotjes doen het bij hem ook goed. Naast de eigen produktie le vert Kat dit jaar zeven miljoen rotjes, drie miljoen vuurpijlen en twee miljoen kanonslagen Uit China importeerde hij bijna 56 miljoen hulzen voor rotjes, die hij alleen in eigen fabriek verwerkte. In Leiden wilde men niet spraken van een recordomzet. Wel wordt er vanavond ze ker evenveel als vorig jaar afgestoken, verzekerde men ons. Verstandig Ieder jaar komt weer de vraag naar Toren, of het wel verstandig is vuur werk in het openbaar te verkopen. Het grootste deel ervan wordt gekocht dooi de jeugd en jaarlijks gebeuren er in Nederland met oudjaar ernstige ongeluk ken. De heer Van Gulik in Breda, vuur werkverkoper, heeft daarover zo zijn eigen idee: „Je kunt het hen niet ver bieden, want dan gaat de jeugd het thuis op zolder zelf maken. De ellende is dan niet te overzien. Een leeftijdsgroep voor de verkoop is ook nonsens, want dan gaan de kinderen er oudere vriendjes op afsturen en ontstaat er een hele handel Elders in deze laatste krant van dit jaar zult u een lap tekst vinden, die haarfijn het grote spook van 1969, de B.T.W.. uit de doeken doet. Een heleboel gaat u overmorgen meer kosten, maar u zult da ntevens ervaren, dat de nietjes, de veters en potjes kaviaar niet duurder zijn ge worden. Kijk, en dat is toch ook weer een lichtpuntje. Daarom een welgemeend advies, pak een lekkere, vette oliebol en een glaasje en laat het u smaken. Tegen BTW eten in (ADVERTENTIE) JAMIN gesorteerde 300 gram van 69 voor niet te geloven voor die prijs! Ik zeg in de winkel steeds tegen de kin deren, dat ze er niet mee moeten gooien. Dat wordt echt wel begrepen. „De mensen moeten het gevaar van vuurwerk niet overdrijven. Er gebeuren dagelijks echt veel erger dingen. Ik denk maar aan het aantal kinderen, dat ver ongelukt bij het steppen. Ach, een kind is zo oud als het verstandig is. Als de ouders maar weten welk kind ze vuur werk laten kopen, dan loopt het allemaal niet zo'n vaart", aldus de heer Van Gullk. In Leeuwarden bij Schuurmans gaf men hierop als commentaar, dat nage noeg iedere verwonding voorkomen kan worden. „Op ieder stuk vuurwerk staat een duidelijke gebruiksaanwijzing. Als men zich daaraan houdt, kan er niets gebeuren." Vrijwel de meeste ongelukken met vuurwerk zijn volgens deze indus trie het gevolg van baldadigheid. (Van o correspondent) WEERT De 39-jarige C. H. uit Weert heeft maandagavond na langdu rig verhoor tegenover de gemeente politie bekend op Tweede Kerstdag tij dens een ruzie in het café 't Hukske te Weert de dodelijke messteken te hebben toegebracht aan do >1-jarige Jef Lut- Aanvankelijk had de zoon van H., de 19-jarige Gerrit H., aan de politie mee gedeeld, dat hij de messteken had toe gebracht en niet Zijn vader. Nadat de vader maandagavond zijn daad bekend had, heeft zoon Gerrit een eerder afge legde verklaring ingetrokken. De politie had reeds een vermoeden, dat de zoon die verklaring had afgelegd om zijn va- dor to redden. Ruim IS getuij*B hadden namelijk tijdens verhoren door de poli tie verklaard, dat de vader de mes steken had toegebracht. Op het kritieke ogenblik tijdens de ruzie was de zoon een heel eind uit de buurt van het slachtoffer geweest. Intussen is duidelijk geworden, dat de aanleiding tot de vechtpartij onbenullig geweest moet zijn. Gerrit H. kreeg eer der op de avond in het café ruzie met Jef Lutgens. Die ruzie werd beslecht in een vechtpartij bpiten het café. Daarbij liep Gerrit een ernstige oogwond op. Hii vertrok en ontmoette zijn vader, waarna beiden terugkeerden. Ze stapten opnieuw het café binnen en vielen Jef Lutgens onmiddellijk aan. Dat moet allemaal binnen enkele minuten gebeurd zijn. Niemand kreeg de kans om tussenbeide te komen. Het slachtoffer kon zichzelf niet meer verdedigen. Juist op dat moment reed een politie patrouille over de Roermondseweg. Deze werd vanaf het hoofdbureau direct naar de plaats des onheils gedirigeerd en arriveerde twee minuten nadat de steek partij had plaatsgevonden. Het slacht offer leefde nog. Een half uur later kon den de beide verdachten reeds worden gearresteerd. Vader en zoon H. werden vandaag aan de officier van justitie te Roermond voorgeleid. Het slachtoffer Jef Lutgens Is giste ren onder zeer grote belangstelling ln Helmond Lm aarde besteld. KARLSRUHE (DPA) Een bankrover heeft gisteravond in West-Duitsland een na een roofoverval als gijzelaar meegevoerde filiaalhouder met een nekschot gedood en bij Rastatt in Baden-Württemberg uit een auto gegooid. Bij een vuurgevecht met de politie verwondde hij bovendien een agent. De onbekende man had zich 's middags met getrokken pistool eerst meester ge maakt van een auto, vervolgens in Baden-Weiler in het Zwarte Woud bij een spaarbank 9.000 Mark geroofd en de filiaalhouder meegenomen. De eigenaar van de wagen volgde hem een tijdlang met een andere auto en deelde de politie de vluchtrichting mee. De man is nog niet gepakt. (ADVERTENTIE) dancing 't Zwaantje op NIEUWJAARSDAG GOLDEN EARRINGS Aanvang 8 uur Voorverkoop Rhijnenburg 32 (ADVERTENTIE) PEGASUS Patronaatsgebouw OEGSTGEEST NIEUWJAARSBAL 1 januari GROEP 1850 Aanvarig 20.00 uur (ADVERTENTIE) op 1 januari in zaal „DE LEEUW' te NOORDEN THE BOQUETS Aanvang 8 uur Iedereen van harte welkom ADVERTENTIE DE STAD ROME TE WARMOND NIEUWJAARSDAG Aanvang 2.00 uur THE TECKELS (ADVERTENTIE) NIEUWJAARSDAG TOP-DANSEN lur Ant. Clubhuls Oók inschrijving 3-10 uur voor onze dansclubs die in januari starten. (ADVERTENTIE) wenst alle abonnees en adverteerders een GELUKKIG NIEUWJAAR Leiden, 31 december 1968. (ADVERTENTIE) De bemanning van de Apollo-8 is begonnen aan de „nazorg" van hun historische ruimtevlucht. Vele vragen moeten worden beantwoord, die van groot belang zijn voor toekomstige maanvluchten. V, l. n. r.: Lovell, commandant Borman an Andara. Zo te man nemen aa da ondervraging nogal monter oa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1