Duo Mo en Po: TELEFOONTJES 30 WOORDEN TWEE GULDEN „WIJ DE SMAAK VAN HET VOLK BEDERVEN? KOM KOM, DAT IS ALLEEN DE KIFT" LiiiiiüuJ UUUKAJNT mensen wat een mensen HEEMSTEDE. In de natte zomer van 1968 worden de door gewinterde vakbroeder! uit het grammofoonwezen plotseling over rompeld door het succes, waarmee het zangduo Mo en Po zijn eerste. In huilerig Jugendstilhoes gestoken plaat lanceert. Adé Adé en tegen voeter Nathalie blijken onmiddel lijk na hun verschijning in plaat selijke tapperijen reeds alle kwa liteiten van onverwoestbare juke boxkrakers te bezitten en halen binnen enkele weken op hun schel- laksloffen een recordverkoop van ver over de tienduizend. Een uiterst merkwaardige zaak, want tot op dat moment heeft nog nooit iemand van Mo en Po gehoord. Zij zijn nimmer in een vaderlandse feestzaal gesignaleerd, hebben evenmin een auditie aangevraagd bij één van de zullen en zijn ook niet in één van de folkloristische broddelprogramma's verschenen, waarmee televisieregisseurs het gros der kleinkunstbloemcn in de knop breken. Er is dus duidelijk sprake van een mystificatie: Mo en Po zijn als geestverschijningen uit de platen- hemel neergedaald en hullen zich nu in de sulferdampen van een volstrekte anonimiteit. In het verre bronsgroene eikehout zijn de tsjirpende heikrekels van smart- lappenkeizer Johnny Hoes inmid dels opgeschrikt door de snelle opmars van deze nieuwe rivalen: in ijltempo beramen ze een tegen aanval, die resulteert in het ente ren van Nathalie, die ze vervol gens uit hun eigen fluwelen kelen persen. Spoelen maar. De reactie van tyïo en Po is een nieuwe plaat, waarop ze met het soepelgemak van houthakkers hun volgende slag slaan. Begeleid door een steunend orgel en een ijle vibrafoon zingen ze hun brand nieuwe songs „Nina" en „Donna", die dezelfde smeuïge samenstel ling hebben als hun eerstelingen. Nathalie heeft ondertussen de hit parade bereikt en is ook in Duits land opgedoken. Onderhandelingen met Frankrijk zijn in een verge vorderd stadium. Bij de voornaam Alle reden dus om een audiëntie aan te vragen bij Mo en Po, de grote onbekenden in het Neder lands amusement. Men moet daar voor naar het Zwitsers chalet aan de Heemsteedse Bronsteeweg, waar Bovemadirecteur Oord als ongekroonde platenkoning resi deert. Eén van zijn vazallen is John Möring, ex-leider van het Leedy Trio en sinds acht jaar programmachef bij Bovema. Hij is het type van de snelle, losjes uit de mondhoeken acterende vak man, die de ouwe jongens bij de 1 mag noemen. John zegt: „Je moet me geloven. We hebben ons echt tot het laatste moment verzet, maar die sound was 10 lekker. Iedereen riep: „Dat is het". Toen hebben we het maar zo gelaten. In dit vak heeft ieder een commercieel eelt op zijn ziel". Mag hij zich voorstellen: Mo. Po staat niet op de loonlijst van monneymaker Oord. Po is kleine zelfstandige in biologische en be lasting-technische zin. Po arriveert in het chalet met een uiterst dun tasje, waarin hij de bewijzen van zijn geslaagde carrière mee draagt. Daaruit zal straks zonne klaar blijken, dat de Amsterdamse verplegerszoon Joop Portengen al sinds mensenheugenis met het volkse bijltje hakt en er een fraaie collectie spaanders aan over heeft gehouden. Kent meneer Harlekino, dat zo gevoelig door Imca Marina wordt gezongen? En de Kristalwals, die in tientallen uitvoeringen op de plaat is gezet. Allemaal werkjes van Po. Glaasje op laat je rijden, is ook van hem. Hij ging e Toen zijn vroui binnenkvvai zaterdagmorgen s voor zitten en >or zeven klaar, met de eitjes de maat vol. Heeft Po nog andere opmerkelijke successen behaald in zijn leven? Hij duikt in zijn tas, vist een ge linieerd vel papier op en zegt: „Er is nog wel wat, maar dat kunnen we beter in het midden laten. Laat ik zeggen: „Het is een beetje Met deze onthulling heeft hij de teerling geworpen. Komaan Po, wat 5 het? Po kijkt naar Mo, haalt zijn schouders op, kapseist een weinig. Mo glimlacht en zegt: „Ik vind, dat je je daarvoor niet hoeft te schamen. Het is ook een genre". bm N( sti Eén pot nat Po lacht moeilijk en onthult, dat hij de geestelijke vader is geweest van Janus pak me nog een keer. „Het heeft leuk gelopen", voegt hij er aarzelend aan toe, „zulke dingen schrijf ik onder een schuil naam in verband met mijn andere werk. Dat wil nog niet zeggen, dat ik me voor dat genre schaam. Ik heb les gehad van Karei Men gelberg en die zei altijd: „Wan neer je muziek maakt wil je het eerst laten uitvoeren door een trio, dan door het Amsterdams Kamer orkest. Als het Concertgebouw orkest het daarna op het repertoire neemt vind je het geweldig. Maai de opperste vorm van heerlijkheid is toch wel, als het gewoon op straat door een draaiorgel gespeeld werd. Dat zei Karei altijd". ..Zo is hit", zegt Mo. „of je nou een symfonie schrijft of Glaasje op laat je rijden, het is allemaal één pot nat Het is allemaal vak werk. Er zijn misschien zes. zeven mensen in Nederland, die dat genre van Janus pak me nog een keer beheersen. Joop heeft ook dat ding van Tante Mien gemaakt. Js het niet?" Mo cn Po (van uiterst links naar uiterst rechts): „Neen, laat die maar schuiven". Po knikt. Po zegt: „Ach ja, als je opdracht krijgt om een villa te schilderen, dan moet je toch ook even het toilet meenemen". Mo voegt eraan toe: „Alles ver andert, maar het volkslied blijft. Probeer maar eens een nieuw sinterklaasliedje te schrijven, dat inslaat. Man, dat lukt je misschien eens in de vijftig jaar. Je gaat naar een feest, je gaat naar een bruiloft en wat wordt er gezongen? Geen Yesterday, maar gewoon het eenvoudige werk op het bekende stramien. Een lekkere deun in vijfkwartsmaat. En dan hoeft het niet eens allemaal te kloppen. Neem nou zo'n ding als „Oh was ik maar, bij moeder thuis geble ven". Achter maar staat duidelijk een komma, die de hele zaak in de gort gooit en toch heb je hem nodig om die moeder eruit te scheuren. Probeer het maar: als je die komma weg laat en geen adem haalt achter maar, dan komt dat moeder er super-zakkerig uit. Voor zulke meezingers is geen vast recept te geven. Ik zat zaterdag op de tribune in de R.A.l. en daar hoorde ik een nieuwe liedje van het Cocktail Trio. Op hetzelfde moment wist ik, dat er weer een nieuwe meezinger geboren was. Dat is je ervaring, het vak. Als die hele troep gaat deinen, dan Bij het Leedy Trio heb ik het zelfde gehad met „Balen". Dat had diezelfde onontkoombare dramtoon. We brachten ook een persiflage op het genre, dat was Reldaldel. Als we dat op een per- soneelsavond zongen, dan lachte de directeur op de voorste rij, omdat we het genre, dat hij ver foeide, in de grond stampten; de rest zong het uit volle borst mee, omdat ze van het genre hielden. En als je datzelfde lied na afloop in de polonaise gooide, dan liep die directeur toevallig voorop te blèren. Leer mij die vogels ken nen: als ze op 'n gegeven moment de remmen losgooien, zijn ze alle maal gek op reldeldel". Per ongeluk „Met Mo en Po hebben we bewust ergens op gemikt", geeft Po toe, ,.je merkt op een gegeven moment, dat het repertoire van de Hei krekels enorm aanslaat. Het ge wone werk: C E 7. Lekkere luie muziek. Een beetje krontjong, een beetje volks. Met precies dezelfde sound had Monja ook succes en dat zet de vakman aan het na denken. Ik dacht: „Het moet toch mogelijk zijn met mijn ervaring ook zo'n melodie te maken". Nou, dat heb ik toen maar gedaan. Ik prikte tussen de Heikrekeltoer en Monja in en dat werd Adé Adé". Mo: „Zulke dingen gebeuren altijd per ongeluk. Ik heb alle afge trapte zinnen, die een tekstdichter mijdt, als de pest op een hoop geveegd en in die twee eerste liedjes gestopt. Houwen en trou wen, de hele rotzooi. Je lacht je onder het schrijven zelf wild, maar dat is geen punt. Het moet juist super-klunzerig klinken en toch geraffineerd zijn. Daarom hebben we ook het grootste deel van de begeleiding voor eigen rekening genomen. Er zijn 25.000 pianisten in Nederland, die het beter doen dan Möring, maar daar gaat het niet om. Ik speel op die plaat ook gitaar en vibrafoon. Allemaal achtste figuren. Het goeie soort brandhout, maar ge knipt voor de sound, die we nodig hadden. Een echte goeie gitarist had er minstens een half jaar over gedaan om zo beroerd te leren spelen als ik". Er komt een bevrijdende glimlach op de konen van Po. „We zijn ook hele slechte zangers", zegt hij gretig, „het was ook niet de bedoeling, dat wij die band zelf zouden inzingen. We hadden al lang anderen op het oog. De Buf foons, desnoods met een schuil naam. Of de Shepherds. Daar hebben we ook nog aan gedacht. Maar het is gewoon uit de hand gelopen. We zitten op een avond met die demonstratieband te stoeien en om half twaalf zegt Möring: „Zullen we even zelf zingen om te horen hoe het klinkt". Geen mens vermoedde op dat moment, dat het een bloed serieuze zaak zou worden. Dat merkten we pas, toen de jongens uit het vak naar de band luister den en zeiden: „Houwen zo. Niks aan veranderen". Ze wisten op dat moment nog steeds niet, wie or gezongen hadden. Ik vind het trouwens nog steeds een verkeerd commercieel uit gangspunt om met twee van zulke knapen een plaat te maken. Zie je mij op de televisie „Nathalie" Als de inhoud van opperste kwaliteit is, zo dachten Mo en Po, dan moet de buitenkant daar niet voor onder doen. Zij gaven een (vermoedelijk werkloze) lay-out- man opdracht de hoes te ontwer pen. Zie hier het ontroerende resultaat zingen? Nou dan. De mensen, die de plaat gekocht hebben, zouden zich zwaar belazerd voelen. Die hebben Mo en Po doodserieus ge nomen, daar is geen grapje bij. Stel je voor, dat er in Frankrijk een kei van een plaat op de markt komt en achteraf blijkt, dat De Gaulle hem gezongen heeft. Dat is toch ook geen gezicht". Mo: „Ik zweer je. Van ons hoeft het echt niet. Het is natuurlijk leuk, dat het eerste plaatje aan tikt, want daarmee is het bewijs geleverd, dat je als vakman met een verstandelijke benadering een aardig eind komt. We zijn gewoon in die studio gaan zitten en heb ben *lle effecten uitgeprobeerd. Je kent de Bühne, je weet, hoe het publiek reageert en je werkt melodisch gewoon naar het punt, waar ze wel moeten. Moet je Po op het orgel horen spelen. Dat is opperste zaligheid. Laat dan de zogenaamde opvoeders achter onze ruggen maar beweren, dat we de smaak van het volk beder- ven. Dat is alleen de kift. Ik wil er best voor uitkomen, dat ik commercieel werk en ik zal je wat sterks vertellen: ik kan ervan genieten. Ik vind het best als een ander op een eiland gaat zitten en roept: „Dit is mijn stijl". Toe vallig houd ik van alle genres. Ik ben gek op Bach. Bach man, dat is geweldig. Die jongen van Schubert kan van mij op de pot gaan zitten". „Mengelberg", zegt Po. „Mengel berg liet me een koraal van Bach voor vier stemmen bewerken. Ik zat er dagen op en toen liet Mengelberg horen, wat Bach er zelf van gemaakt had. Als een luis werd ik in elkaar gedrukt. Weet je, dat Bach een hele progressieve jongen was?" „Toch heb ik met het Leedy Trio ook altijd fijn gewerkt", zegt Mo terzijde, „vijftien jaar lang. Dat is een immense tijd. Op een ge geven moment stap je eruit en dan is het net, alsof je een ver- atp qaq m set apAinoji Bühne daarna nog maar één keer echt gemist. Dat was bij de op name van de show van Toon Hermans. Ik stond naast hem op het toneel, ik hoorde de zaal vol lopen en ik dacht: „Voor jou gaat dat doek nooit meer open, John". Op dat moment kreeg ik het effe voor mijn kiezen. Weet je, wat er gebeurt, als zo'n gat voor je neus openscheurt? Dat is een heerlijk gezicht. Ik ben gewoon buiten een minuut mijn neus gaan snuiten". Warme kandij Even later loopt Mo met fieve tred vooruit naar de Bovema- studio om zijn prille werkjes in de oorspronkelijke entourage te laten weerklinken. „Ik zal hem stereo draaien", zegt hij stralend, „dan kun je Joop beter horen op zijn orgeltje". Hij ziet er persoonlijk op toe, dat zijn gast plaats neemt in het magisch brandpunt tussen de luid sprekers. Dan pas geeft hij een teken aan de technicus, dat de zaak wat hem betreft kan los branden. De eerste maten van Nina vloeien als warme kandij uit de kasten. Mo houdt een schaterlach gereed achter zijn snor. Po glimlacht besmuikt. Langzaam loopt de studio vol met de stemmen des volks. Bovema-persman Karei Hille luis tert met twee ellebogen op de draaitafel ademloos mee. Halver wege zegt hij: „Dat houd je toch niet voor mogelijk. Dat doen wij alleen, als we lazarus zijn". „Hoort u nu, dat er een snuifje krontjong in zit?", vraagt Po handenwringend. Mo knikt. Neen, laat die twee maar 2.per plaatsing Indien Uw tekst geplaatst wordt i op 3 achtereenvolgende dagen SLECHTS 2 x BETALEN op 6 achtereenvolgende dagen SLECHTS 3 x BETALEN V kunt ÜW „TELEFOONTJE* opgeven een dag mr plaatsing. Voor plaatsing ep taterdag uiterlijk ta* vrijdagmiddag 3 uur. 2 Rijlessen Een zaak 2 Gascomforen, koelkas- vertrouwen! Prettig idee: een rijschool met de naam Kamsteeg er achter Ervaren instructeurs, uiter aard de nieuwste Volks wagens, goed verzorgde theoretische opleiding. Auto rijschool Kamsteeg, Gevers straat 30, Oegstgeest, tel 01710-51940, 's avonds: voor Leiden e.o. 01710-43428, voor de Bollenstreek 02530-3930 ten, wasautomaten, vaat- wasmachines, droogautoma- ten enz. met microscopisch kleine beschadigingen, al leen bij ons kortingen van ■30 tot 60 Alles moet weg vóór de BTW V I.P Han delsonderneming. Tijdelijk alleen op zaterdag geopend Hoge Morsweg 134 tel. 32986 2-5262 2 Vóór de BTW moet alles weg, kortingen van 22 tot 60 van wasautomaten tot droogkappen toe. J I.P Handelsonderneming, tijde lijk alleen op zaterdag ge opend. Hoge Morsweg 134, tel. 32986 2-5264 PERSONEEL gevraagd 2 Een nette werkster ge vraagd voor enige keren per week door fa. Doncker, Breestraat 159. 1-11605 2 WU vragen voor verkoop van nouveautés en fourni turen verkoopster en leer ling-verkoopster, liefst met het vak bekend, bij de fa. C. Doncker, Breestraat 159 1-11604 Y Meisjes voor schoon en prettig wasserijwerk Was serij Nooitgedacht. v. d. Valk Boumanweg 184 Lei derdorp. 1-5311 2 Jongens voor wasserij- werkzaamheden gevraagd. Wasserij Nooitgedacht, v. d Valk Boumanweg 184 Lei derdorp "1-5312 2 Gevraagd personeel voor de tuin bij C. H. R. de Ko ning, Koningin Julianaweg 140, Leidschendam. 1-5316 2 Gevraagd pl.m. 15 jan.: Bloemistknecht. H A. van Klink, Floraweg 48 Roelof- arendsveen, tel. 01713-2654. 1-11681 2 Nette werkster gevraagd voor 1 dag of meerdere da gen per week. Tel. 51757. Al- mondeweg 2 (bij Dorpsstraat) Oegstgeest1-3173 2 Hoge bijverdienste (o.a. thuiswerk voor iedereen) aangeboden. P. H. M. Wll- lems, Postbus 413, Eind hoven. Antwoordzegel bij sluiten. 1-3917 2 Gevraagd: net winkel meisje. Slagerij Verberg. Haarlemmerstraat 180, Lei den, tel. 26238 1-5214 2 Hoge bijverdienste (thuis werk vooi iedereen) aange boden tot f 150 pei week Centrum Postbus 263 (twee postz van 20 cent insluiten) Haarlem. 1-4478 PERSONEEL aangeboden 2 Voor een goede rijles Autorijschool Van Berge Henegouwen lest in VW, per lesuur f 9,50. Pancras- zicht 18, Sassenheim, tel 02532-7935, voor Leiden Garage Van Berge Hene gouwen, Hogewoerd 169, "S" Zelfs op kleine artikelen Leiden, tel. 22447. 12-5257 als mixers, elektrische boren haardroogkappen enz. geven wij kortingen van '24 en hoger. Natuurlijk met 100 garantie en service. V.I.P Handelsonderneming. Tijde lijk alleen op zaterdag ge opend Hoge Morsweg 134, tel. 32986 2-5263 TE KOOP aangeboden 2 Electr. orgels tegen spot prijzen - accordeons - saxo foons - trompetten - klari netten - gitaren - mandoli ne's - banjo's - druminstal- laties - versterkers - micro foons - zanginstallaties enz enz. Ook gemakkelijke beta lingsvoorwaarden. Muziek Nederlof, Korevaerstraat 5, Leiden, tel. 24358. 2-5324 2 Weber koeltechniek voor nieuwbouw koelinstallaties, gekoelde toonbanken, koel cellen en diepvrieskisten. Reparatie, onderhoudswerk, dag en nacht service Tel. 01710-31726 - Leiderdorp 2-5205 2 Gedipl. M. Sportinstruc- teur, ervaring als conditie- :rainer, volleyballtrainer 4e dasse, hockeytrainer 2e dasse hoofdbond dames, loekt contact met sport verenigingen in Leiden of Dmgeving. Brieven onder no. 7-8171 aan bureau blad. I.ESSEN 2 Voor .een goede rij-op- leiding met resultaat natuur lijk iaar Kwaks erkeers- instituut, Thorbeckestr 34. tel 22803. Erk gedipl be trouwbaar 12-3486 2 Autorijschool C. Verhoef, lest in nieuwe VW, eerste rijles gratis, Lopsenstr. 20 Leiden of tel 32009. lessen 7,—. Fonkelnieuwe V.W.'s. Autorijschoolcombi natie „De Centrale". Aan meldingsadressen Leiden Mosstraat 23, tel. 31909. War mond: Laan v. Oostergeest 3 tel. 2678. Voorschoten: Prof. Cam. Onnesplantsoen 13, tel. 5834. 4897-12 2 Exoplex decoratieve houten wandbekleding in vele exotische houtsoorten o.a essen, eiken, iepen, teak noten, palissander en zebra noten H. Janse. Haarlem merstraat 129 Leiden, tel. 30553. 2-5251 2 Alles voor doe het zelf! Houtboard, triplex, spaan plaat, formica, karton, lijst werk. golfplaten, dakgoten, schoorstenen en fineer H. Janse, Haarlemmer- str. 128 Leiden, tel. 30553 2-5253 2 Meubelinruil. Direct uit fabriek leveren wij eerste klas meubelen tegen lage prijs en geven een hoge prijs voor gebruikte meu belen. In Den Haag vier toonzalen Inl. Rijswijkse- weg 5a, tel. 070-605664. 2-5246 Heugafelttegels. Alle kleuren direct leverbaar 5 jaar garantie. Gemakke lijk te leggen. Tijdelijk Stanleymes cadeau bij aan koop van min. 20 tegels Smits Woninginrichting, Ma- 98, Vrouwensteeg 9, tel. 23913. 2-5248 „Cupido schiet altijd raak", oorbellen, halsket tingen, armbanden, ringen, klederdrachtpoppen en vele vele andere luxe art. „Cupido", Maresingel tel. 24272. 2-5290 2 Goed drukwerk geeft druk werk. Bel de vakman handelsdrukkerij Westerpers N.V.. (De *Leidse Courant), Papengracht 32, Leiden, tel. 01710-20935. 2-5321 2 Wckkerrr VVakkerrr Verslapen uitgesloten! Grote repeteerwekker loopt 5 6 maal af met tussenpozen Vè minuut (flinke harde bel) Uurwerkkliniek Gorthuis. alléén Lage Rijndijk 8 2 Orgineel Decowall houten wanden in uw gar derobe en kamers. Bij reeds vanaf f 15 per m2. Doe het zelf zaak „Bouw hal" De Oude Rijn 12 t. De Faam. 2-5219 Heren voor een goed passend haarstukje, gaat u natuurlijk naar de vakman, maak een afspraak vrijblijvende inlichtingen bij u thuis, herenkapsalon .Elvi' L. G. Elsgeest Hogewoerd 4 Leiden, tel. 21678 2-4330 2 Wasautomaten met micro scopisch kleine beschadigin gen. Kortingen van 30 tot 50 met 100 garantie en service. Alleen bij V.I.P Handelsonderneming. Tijde lijk alleen op zaterdag ge opend. Hoge Morsweg 134, 32986. 2-5258 2 Elektrische (merk)dekens (Kemakeur) met 25 kor ting. Vóór de BTW moet alles weg. V.I.P. Handels onderneming. Tijdelijk al leen op zaterdag geopend Hoge Morsweg 13. tel. 32968 2-5259 2 Kortingen op alle elec- trische huishoudelijke toe stellen alleen bij V.I.P, Han delsonderneming van 20 tot korting. Tijdelijk alleen op zaterdag geopend Hoge Morsweg 134, tel. 32986, 2-5260 2 Te koop herenhuis, Mors weg 14, Leiden. Bevat 9 ka 's met er naast keuken zolder, ruim 800 m3 in houd, grote tuin achter met gelegenheid voor watersport. Geschikt voor vele doelein den. Tel. 02532-7148. 2-5261 De Kastenspecialist Keuze uit meer dan 500 mo dellen hanglegkasten, wand kasten, keukenkasten, keu kenmeubelen, wandmeube- len enz. Prijzen altijd 30 tot 40% lager dan normaal. De Kastenspecialist Hoogland- Kerkgracht 47-49 (hoek Nieuwstraat) Leiden, tel. 33078. 2-5247 Te koop aangeboden: Engelse toer en sta-cara- Keuze uit 30 stuks. Prijzen vanaf 1750. Finan ciering en inruil mogelijk. Ook 's zondags verkoop, Stechterweg 67a Alphen aril Rijn, tel. 01720-3294. 3? Zonder B.T.W. kunt u thans nog alle foto- en film- artikelen kopen. De grootste en nieuwste sortering vindt u bij Foto N van der Horst Doezastraat 22-24 tel. 24702- 43657 Fotiek: 5 Meiplein 9, tel. 20719 2-4886 2 Voor al uw behang- en witwerk natuurlijk naar Pelikaan" Ook voor het be plakken van plafonds met Synprotex pl a fond lege! s. Verfh. „De Pelikaan", Peli kaanstraat 27, Leiden, telef. 25813. 2-3891 2 Markiezen, rolschermen. alum jaloezieën. Grootste sortering zonwering Prima afwerking. Vraag fnlichtin- :n prijs bij het verkoop kantoor van Melchers Mar- kiezenfnbriek C E Jedeloo. Oegstgeest, Juffermansstr 35 Tel 01710-53105 2-4200 2 Sleutel bijmaken Lips Yale autocontact, voor deur- sleutels. Klaar terwijl u wacht Roetzakpijpen.schuif- pijpen, roosters, kit, glas en mika. Alles voor uw haard of kachel. W P Hartwijk, Nieuwe Beesten markt 7-11, Leiden, telef. 26627. 2-4641 3? Gas-, kolen- en olie haarden, nieuw en gebruikt, kachelpijpen, ellebogen, alum, en gegalv., kit, glas en mica. Als vanouds W. D. Hartwijk, Nieuwe Beesten markt 7-11, Leiden, tel. 26627, «rk.-installateur. 2-4640 2 Kachelpijpen, ellebogen en roetzakpijpen. schuif- pijpen, gegalv en alum., kit. glas, mica, roosters. Alles voor uw haard of kachel, Ijzerhandel W P Hartwijk, Nw Beestenmarkt 7-11 Lei den. tel 26627 2-4642 3? Aangeboden: vloer-, kraal- en sponninghout, alle soorten balkhout, dak pannen, ijzerenbinten en pijpen, straatstenen, trottoir- kolken. Fa. H. de Bolster, Overrijn 8 Leiden, tel. 23502. 2-4991 3? Gebroken ruiten, glas- ln-iood reparaties worden door mij met spoed hersteld Ook levering van ventilato ren Glasreparatiebedrijf D Galjaard, De Sitterlaan 76. tel 01710-32916 2-3644 2 Kinderfoto's en huwe lijksreportages Foto Van Bemmelen, Zuidbuurtseweg 30, Zoeterwoude, tel 01715- 353, b.g.g. 01715-685. 2-3744 Het Bloemenbnis al uw bloemwerk, bruids- bouquetten en grafwerk. J C. Hogenboom, De Baan 42 Oude Wetering, tel. 01713- 765. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten sierheesters. 1, vaste planten enz. 2-4482 2 Dameskapsalon „Anco" Thorbeckestraat 58, telefoon 31310. Uw adres voor prui ken, haarstukjes en moder- coiffures. Wij geven u gratis advies. Vlotte bedie ning en ruime parkeerge legenheid. 2-3423 2 Voor al uw behang - witsel - muurverven - verf gereedschappen naar De Pe likaan. Verhuur van plak- tafels - afstoomapparaten schuurmacbines. Verfh. „De Pelikaan", Pelikaanstr. Leiden, (ei 25813 2-3937 2 Vuurwerk. Ze zijn er de gillende keuken meiden, superkanonslagen, vuurpijlen, atoomraketten, zevenklappers, zilverregen, bengaal8vuur, handluchtko- gels, zonnen enz. De groot ste sortering en onze be kende lage prijzen. 10 ka- "agen 65 cent. Victorie. Speelgoedmag., Hogewoerd 31. 2 Vuurwerk. Onze sorte ring vuurwerk is dit jaar weer groter dan ooit. Lady crackers 40 en 70 knallen achter elkaar. Lichtkaste len, sterrenregen, atrykrot- jes, flitsende wielen enz. Speciale reklame vuurpijlen met knal, 12 stuks 0,78. Victorie, Speelgoedmag., Ho gewoerd 31. 2 Te koop aangeboden prachtig mooi bankstel, n. Wegens verhuizing kunnen we het niet mee nemen. Nog geen half jaar oud. Tel. 01713-2865. 2 Bon- 20 st. vuurwerk 1. Ons succespakket kanonsla gen, rotjes, voetzoekers, vuurpijlen, zilverregen, 6trijkrotjes enz. Met bon. dit pakket van 20 stuks gil lend, knallend en fluitend vuurwerk slechts 1,-. Vic torie, Speelgoedmag., Hoge woerd 31. 2 Te koop nylon paling fuiken, nieuw bij J. G. Amsterdam, Rijndijk Hazerswoude tel- 01714-2983 TE HUUR gevraagd 2 Werkend echtpaar met 1 kind zoekt woonruimte met kookgelegenheid en gebruik van douche, in Lei den of omgeving. E. Djloe- haree, v. Slingerlandstr. 10, Den Haag, tel. 070-540927. TE HUUR aangeboden 2* Trouwauto's? Iedereen is enthousiast over nieuwste zwart of wit-ivoor kleurige trouwcoupé's en 8-pers. Chrysler volgauto's. Ook kunt u deze bespreken bij H.T.G., alléén Zeeman laan 12a, Leiden Dir. De Jong. Tel. 23055. 8-4214 2 Te huur aangeboden in Oegstgeest 2 kamers met gebruik van keukén en douche. Brieven onder no. 11744 bur. v.d. blad. Woningruil 2 Te koop aangeboden VVV Kever 1967. Taunus 12M 1963. Borgward Isabella '61. Mercedes 180 Diesel 1961 550.-. Autobianchi Primu la '66 met schade 1500,-. Schoolstr. 43, Nieuw-Ven- nep. Tel. 02526-2924. 6-11678 2 Te koop aangeboden BMW 500 cc met en zonder zijspan. Heinkel scooter, een Jawa 250 cc, een Jawa 350 cc. Alles met garantie. Mo torhome De Watertoren, L. de Wit, Hoge Rijndijk 184, Leiden. Tel. 24963. 2 Gebruikte auto's groot of klein, daarvoor moet u bij de Leidse Autohandel v. d. Berg zijn. Fih. met 'n zeer kleine aanbetaling. Lage Morsweg 67, tel. 30692. 9-5240 2 Aangeboden voor Simca Aronde „Rush"-motor, pas gereviseerd, 12 V accu (nw) goede banden enz. voo aannemelijk bod. Telefoon 02532 - 7736 ('s avonds uur). 9-8164 2 Banden nu of nooit! Alle maten tegen zéér aantrek kelijke prijzen. Ook voor accu's, doorsmeren, uitlijnen en balanceren S. A. van Leeuwen N.V. Leiden, Zoe- terwoudseweg 5, tel. 33464. Zaterdags tot 13 uur. 2 Austin 1963 te koop met radio en sportuitlaat, billij ke prijs. J. Zwetsloot, Hoge Rijndijk 241, Zoeterwoude, tel. 01710-30173. DIVERSEN AUTO'S Te koop aangeboden in goede staat zijnde Opel Rekord 1962. Telefoon 30328. 2 Te koop Fiat 600, bj. 1964. Te bevragen bfl A. v. Lammeren, Nuyenstraat 1 te Langeraar. 9-11680 Auto Heemskerk voor goede occasion. Keuze uit 75 stuks. Garantie 6 mnd. Rijksweg Amster dam-Rotterdam aan afrit Braassemermeer, tel. 01713- 9-5241 2 Kokosmatten, aeon's en banden met 25 korting en gratis montage bij Ton Rijsbergen, Maresingel 64, Leiden, tel. 31260. 9-5237 2 Schuldenregelingen d.' concentratie der betalingen op één punt voor particulie- i, ambtenaren en zaken- drij venden ter voorkoming faillissement en (loon beslag, verkoop enz. enz. Me dewerking erkenning Voorschot- en Financierings- banken alsmede met hen die zich belasten met de invor dering van schuldposten. Landelijk Adviesbureau v. d. Middenstand gevestigd sinds I960. Bussum. Koningin Em- malaan 18, telefoon 02159 1 69 03. 5-5325 2 De Zon, tot eind januari 20 korting op al uw stoomgoed. Fa. H. J Dieben, Zoeterwoudsesingel 24, Lei den, tel. 21839. 5-5292 2 >.De Zon" lakcnpakket- service 2,80. Fa. H. J. Die ben, Zoeterwoudsesingel 23, tel. 21839. 5-5213 2 Schoorsteenvegen sinds 1875. Jac. Stouten, Schelp kade 23 Leiden, tel. 21751. 2 De Sleutelkoning. Bij maken van alle sleutels, repareren, veranderen en leveren van elk slot Haar lemmerstraat 273 (bij over dekte). Tel. 33958. Levering aan Rijk en gemeente Maandag de gehele dag ge sloten. 5-4213 2 Voorschoten! Vrijdag a.s. is de laatste vrije kla- verjasavond van dit jaar bij M. v. Engelen, Molenlaan 35. Inleggeld 1,25. Aanvang 8.00 uur. Helft aantal deel nemers prijs! 2 Te koop: beneden- bovenwoning aan de Han senstraat 47/47A, Leiden. Beide leeg te aanvaarden. Inl. tel. 01717-2766. 2 Modern drukwerk voor elk doel. Maak een afspraak. Handelsdrukkerij Westerpers N.V. (De Leidse Courant), Papengracht 32, Leiden, tel. (01710)-20935. 5-5320 2 Verloren: een nerts bont shawl, in omgeving Noord- hoek te Roelofarendsveen. Gaarne terugbezorgen. Mevr. Heemskerk, Populie renstraat 43, Roelofarends- 2 Vuurwerk. Dit jaar weer vele nieuwe nummers uit China en Japan. Alle soor ten Kat's vuurwerk. Licht, zwaar en extra zwaar. Zie onze speciale prijzen, verkoop begint vrijdag 27 december. Victorie, Speel goedmag., Hogewoerd 31. 2 Nic. van Berkel en echt genote wenst U allen gezel lige feestdagen en een voor spoedig 1969. 2 Zelf goedkoop ver huizen. Mini-trailer Ver- huur-systeem Zelf laden en n. Inlichtingen en re servering, tel. 25259-23720 5-11371 2 Paraplureparatie (ook voor opvouwbare, o.a. Knirps) wandelstukken, in- validestokken Van Oerle Haarlemmerstraat 95. bij de Vrouwensteeg Reparaties worden alleen aan de zaak ■jangenomen 5-4468 2 Dameskapsalon „Anco", Thorbeckestraat 58. telefoon 31310. Mirii Vagueperma- nent voor tieners, vlugge bediening, ruime parkeer gelegenheid 5-4467 2 „De Zon' voor ur houd was. Fa. H. J. Diebi Zoeterwoudsesingel 23, 21839. 5 2 Uw boekhouding, bela tingzaken, balans opmake indienen van bezwaarschr ten .kwijtschelding v lastingschulden, vragen en enz worden serieus zorgd v.a. 10 per maan tel. 41255, Leiden. 5-481 2 Wilt u een mooie tuin weinig zorgen, laat deze da door ons verzorgen. H adres voor onderhoud aanleg van tuinen. Tuir. bouwbedrijf C. L. Mulde: Haarlemmerweg 21 te Le: den, tel. 20550. 5-53: 2 Wü verzorgen al drukwerk tegen zeer scher; concurrerende prijzen visitekaartjes, geboorte jaartjes, verlovingskaartjes Quwelijksaankond. en sendrukwerk, enz. Prima ai werking, vlotte bediening Drukwerkservice Halpa Haarlemmersraat 64 24185. 5-524! 2 Bel taxicentrale „Noord einde" Dag en nacht ge opend Kwitanties vo ziekenfonds. M J. Schutte. Noordeinde 52. tel. 21629- 40900 5-4215 2 Jonge, jonge, wat een e sortering boeken vind je bij Leesbibliotheek Record". Apothekersdijk 35 Romans, wild-west .detec tive, o.meisjes 30 ct. per deel Jongensboeken en alle ;tripverhalen 20 ct. p. deel Suske Wiske, rode ridder andere. Geen inschrijf kosten. 5-4202 2 Bezoek Wasautomatick Eendracht", Zoeter woudsesingel 14B, ingang door de poort. Uw was (6 kg) schoon en droog binnen jur Er is een stoom- mangel aanwezig om uw kastklaar te maken. Kamerbreed tapijt leg gen wij vanaf 15 per ka mer Woninginrichting Van Klarenbosch, Haarlemmer straat 51 Leiden. 5-4829 iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiir

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 6