S)e QeidUcQou/ïcv Beslissend stadium in maanreis ALLES HANGT AF VAN DE MOTOR APOLLO ROND DE MAAN Minister verliest strijd huurbelasting WERKGEVERSADVIES VOOR BESTRIJDEN VAN MAO-GRIEP LICHT IN DONKERE TIJDEN Tanden poetsen probleem LAATSTE NIEUWS Eerste Kamer DANSEN verwerpt wetsontwerp Vrouwen op de bres voor vervroegd AOW Klacht tegen staat der Nederlanden DANSEN DANSEN BULTHUIS Hotel café rest. FLORA HEROPENING SLIJTERIJ „DE STAD ROMP' SLIJTERIJ „DE STAD ROME" wenst II prettige feestdagen PARENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR.: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) DINSDAG 24 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK BUIEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMÜ» geldig tot hedenavond: Opklaringen, maar ook plaatselijk buien. Matige, in de kustprovincies af en toe krachtige noord westelijke wind. In het algemeen iets lagere tem»» peraturen dan gisteren. 60e jaargang, no. 17.633 WIJ hebben een moeilijk jaar achter de rug. Er is hard gevochten op alle fronten. Blank tegen zwart en zwart tegen blank. Oost tegen West en West tegen Oost. Rijk tegen arm en arm tegen rijk. Vernieuwers tegen ge vestigde orde en gevestigde orde tegen vernieuwers. Er is geen terrein aan te wijzen of de strijd heeft er gewoed. En geen land, streek of groep zonder slachtoffers. Is het wonder, dat velen er niets voor voelen om nu ineens, zonder aanleiding, op bevel als het ware Kerstmis te gaan vieren, „vrede op aarde" te zingen, de ellende een ogenblik af te dekken met groen en takken en het rumoer te overschreeuwen met kerstmuziek? Ze hebben eerder de neiging om dwars tegen de mode in te gaan, een anti kerstfeest op touw te zetten en in een koude tent ergens op een plein tegen die mode te protesteren. MET alle respect voor hun eerlijke bedoelingen, wij zien een andere mogelijkheid. Het feit, dat Jezus van Nazareth zich 2000 jaar geleden bij' ons heeft gevoegd, ons de vrede gewenst en gebracht heeft, alle scheidsmuren tussen mensen heeft neergehaald en daarmee doorgaat tot er geen enkele broederstrijd meer zal zijn, dat kunnen wij vieren, ook al brengen wij elkaar de vrede niet en doen wij in feite weinig anders dan de neergehaalde muren weer optrekken. Vieren is immers niet alleen zich verheugen in wat, reeds bereikt is, vieren is ook herdenken van oude ge beurtenissen om ze niet te vergeten, ze ophalen om er kracht uit te putten, ze tegenwoordig stellen om ze tot zich te nemen. Wanneer de joden op hun tocht door de woestijn even stilhielden om hun feesten te vieren, dan deden ze dat niet, omdat ze waren waar ze wezen moesten, maar omdat ze hoopten, er ooit te zullen komen. Het verleden stond borg voor de toekomst. De uit tocht garandeerde de intocht. WIJ mogen in de huidige moeilijk heden best even stilhouden om Christus' geboorte te vieren. Als wij dat niet doen, is hij straks uit onze gedachten verdwenen. En waar zullen wij dan de kracht vandaan halen om verder te trekken? ADVERTENTIE TOKIO (AP) De Verenigde Staten hebben aangeboden om tien militaire' bases in Japan op te geven en veertig bases te verplaatsen of te delen met de Japanse strijdkrachten. Functionarissen van het Japanse ministerie van Defensie hebben meege deeld dat men het aanbod heeft aan- HOUSTON (A.F.P. - A.N.P. - D.P.A.). Met toenemende snel heid was vanmorgen tegen het aanbreken van de dag de Apollo-8 met de ruimtevaarders Borman, Lovell en Anders bezig naar de maan te vallen, nadat gisteravond om één ininnut over half tien de grens was bereikt waarachter de aantrekkingskracht van de maan het wint van die van de aarde. De Apollo valt, tot een maximum snelheid van ruim 9000 km/u, wat beduidend minder is dan de onge veer 38.000 km/u, waarmee de sprong in het heelal gemaakt werd. Dan staat, Borman voor de beslis sing: of met een raketstoot snel heid verminderen, zodat de Apollo in een baan om de maan komt, of doorvliegen, zodat, met een wijde boog, de terugtocht naar de aarde aanvaard kan worden. Besluit Borman om de maan te vliegen, dan moet de hoofdmotor om één minuut voor elf vier minuten en zes seconden werken. De snelheid wordt dan terug gebracht tot 5979 km/u en de Apollo komt dan in een elliptische baan. Er worden dan twee ronden gemaakt. Daar na zakt de Apollo tot 110 km hoogte en draait tien rondjes. Op eerste kerstdag tien minuten over zeven wordt de hoofd motor ontstoken voor de terugreis. De Apollo is op dat moment achter de maan en heeft dus geen contact met de aarde. Voor de terugreis is een „ontsnappings snelheid" nodig van ruim 10.000 km/u. Tijdens het cirkelen om de maan worden eventuele landings plaatsen en onderzoekingen verricht over de zwaartekrachtvariaties van de maan. Gebleken is namelijk dat de maan een soort krentebol is. De „krenten" zijn zwaardere massa's die in de „maan- zeeën" liggen. perfect functionerende klep. Niemand is meer ziek. Moeilijkheden zijn er af en toe wel. Met name met tanden poetsen. Om dat in de gewichtloosheid goed te doen moeten de astronauten hun mond zo goed mogelijk dicht houden, anders vliegen water en schuim de cabine door. Om dezelfde reden moeten zweetdrup pels ijlings weggeveegd worden. Even tuele urine wordt door een speciaal ventiel naar buiten gepompt en vaste uitwerpselen worden in speciale buidels bewaard om later door ruimtevaart- artsen onderzocht te worden. Het kerstdiner ligt ook al gereed. Op het laatste moment hebben de NASA- leiders besloten een échte maaltijd mee te geven, die dus niet ontwaterd is: kalkoen, bessensap, koffie en druivensap. Allés in rood materiaal verpakt. Geïnteresseerde televisiekijkers konden gisteren de aarde van een afstand van ongeveer 300.000 km bewonderen. Van die afstand ziet de aarde er blauw uit met bruine tinten van het vasteland, omgeven door witte wolkenflarden. De voornaamst^ programmapunten voor vandaag en morgen zijn: 9.51: starten van de hoofdmotor om de Apollo in een voorlopige baan om de maan te brengen, 70-200 km hoogte. Eerste foto's van het oppervlak; 13.30: uitzending van televisiebeelden van de maan; 14.10: starten van de raketmotor om de Apollo in een baan op 110 km hoogte te brengen; navigatie-experimenten; 17.00: de Apollo wordt met de punt Een blik op de aarde vanaf 300.0 kilometer, zoals die In de lenzen werd gevangen door Apollo 8. De bemanningsleden van de Apollo vertelden erbij dat ze duidelijk op het beschenen gedeelte van de aarde de contouren van Noord- en Zuld- Amerika konden herkennen. Europa lag op dat moment al in de duister nis van de avond. De Noordpool be vindt zich aan de rechterkant van de foto. in de richting van de maan gemanoeu vreerd; er worden stereofoto's gemaakt; 23.50: de Apollo passeert één van de vijf punten, uitgekozen als mogelijke landingsplaatsnavigatie-experimenten; 3.31 (woensdag): uitzenden televisie beelden; 7.10: starten van de hoofdmotor voor de terugreis. KAAP KENNEDY (A.F.P. - Reuter). Sinds vanmorgen 9.51 uur, d.w.z. precies 68 uur na de lancering vanaf Kaap Kennedy, is het ruimteschip ApoÜo-8 bezig een baan te beschrijven rond de maan. Het was het meest beslissende moment van de vlucht. Vanaf dit moment is er geen automatische weg terug naar de aarde. Om naar de aarde terug te keren zijn de ruimtevaarders morgenochtend afhankelijk van de werking van de hoofdmotor, die hen vanmorgen in een baan om de maan heeft gebracht. Die baan zou nog worden gecorrigeerd, zodat Borman, Lovell en Anders vanmiddag en vannacht tienmaal rond de maan vliegen in een cirkelvormige baan op 110 km van het maanoppervlak. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Schut van Volkshuisvesting cn Ruimtelijke Ordening heeft de strijd om de huurbelasting verloren. Het werd een grote nederlaag in de Eerste Kamer: 58 stemmen tegen de impopulaire maatregel, drie stemmen voor het ontwerp en tegelijk voor de wanhopig vechtende minister. Niemand in politiek Den Haag weet precies te zeggen of de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een moedig man is geweest, om de huurbelasting toch in de Senaat te brengen, of dat hij de verantwoordelijkheid wilde afschuiven op het parlement voor een wetsontwerp, dat ook hij een bijzonder onplezierige J maatregel vond. Dancing 't Zwaantje op 2e KERSTDAG 's middags GRIENSON DREAM Aanvang 14.30 uur 's Avonds THE HUNTERS Aanvang 20 uur Voorverkoop Rhijnenburg 32 Toegang onder voorbehoud Wij wensen U PRETTIGE KERSTDAGEN wel noodzakeiyke De minister vond de huurbelasting op het departement als erfstuk van minister drs. P. Bogaers uit het kabinet-Cals. Het oorspronkelijke ontwerp luidde nog ri goureuzer. Mensen, die in woningwet woningen verbleven met een huur, die een stuk beneden hun financieel ver mogen lag, moesten nogal wat bijbetalen, althans volgens de plannen van drs. Bo gaers. Ir. Schut nam het stuk over. Hij vond het namelijk nadat hij het wat had bijgeschaafd en de huurbelasting iets soepeler had gemaakt een goed plan. Het zou, aldus de huidige minister, tevens de doorstroming bevorderen. In de Tweede Kamer werd echter al duidelijk, dat het parlement het een slecht wetsontwerp vond, een ontwerp, dat discriminerend werkte. Maar omdat de Tweede Kamer in principe gelijk dacht als de minister werd het ontwerp aangenomen, maar niet nadat de Kamer zelf ér nog heel wat aan had veranderd, het iets populairder gemaakt had. Dit moest ook wel, want alle-Tweede-Kamer fracties waren in het verleden over stroomd met brieven van organisaties en particuliere huurders met het dringende verzoek althans deze huurbelasting niet te aanvaarden. Daarna werd duidelijk, dat de Eerste Kamer niets voor het wetsontwerp voel de. Dit bleek al in de commissie voor Volkshuisvesting van de Eerste Kamer, die de minister zelfs de raad gaf het ge wraakte stuk maar terug te nemen. De minister zette echter door. Naar verluidt had hij zelfs plannen om het ontwerp nog wat meer bij te schaven, wanneer de Senaat het zou willen aanvaarden. Maar dit hoort bij de vele politieke geruchten, die nu eenmaal steeds in Den Haag de ronde doen. De minister heeft het geweten, de Eerste Kamer bezorgde hem een forse nederlaag. Alleen een motie van wan trouwen is nog iets forser. Maar de mi nister kon het er mee doen, want de Eerste Kamer stond op drie na als één man tegen de huurbelasting op. Een moedeloze minister kon zijn tassen inpakken en verdwijnen. Met de weten schap, dat minister Witteveen 60 miljoen gulden zal moeten vinden om de begro ting te kunnen dekken. Ga er maar aan staan met de BTW, de Leopardtanks, de belastingverlaging, de te verwachten compensaties enz. enz. Van alle kanten kreeg de minister in de Eerste Kamer de wind van voren. Waardering bestond er voor de moed waarmee de minister deze erfenis van De koninklijke familie heeft dit jaar op paleis 't Loo het kerstfeest gevierd met, alle personeelsleden. De kinderen van het personeel gaven daarbij een kerstvoorstelling, waarnaar door Pieter van Vollenhoven, prinses Margriet, prinses Christina, koningin en prins, en prinses- Beatrix en prins Claus geamuseerd werd gekeken. Gestoofd fruit, zeven kopjes lindenthee (Van t <erslaggevers) DONGEN De Dongense frisdranken fabrikant H. van Tuyn heeft zün 500 werknemers een brief gestuurd, waarin hü hun aanraadt zich zo weinig mogeiyk te vermoeien en niet te laat naar bed te gaan. Dat is noodzakeiyk, zegt hR, om te ontkomen aan de Hong kong- of Maogriep, die ook ons land onveilig begint te maken. Als u ergens bent waar het warmer is dan 21° Celsius, moet u oppassen met naar buiten gaan. „Liever eerst wat afkoelen", meent de I heer Van Tuyn, die zyn werknemers wel meer van dit soort adviezen verstrekt- „In de buitenlucht niet spreken, mond dicht houden en door de neus adem halen", schrijft hij voor. Niet te veel en niet te zwaar eten, luidt zijn volgende raad. Mensen die de griep al hebben, moeten zich zoveel mogelijk afzonderen en vooral niet naar hun werk gaan, vindt hij, om anderen niet te besmetten. „De eerste twee dagen weinig eten, maar wel gestoofd fruit en vooral abrikozen en pruimen". Voorts beveelt hij een kuur met linde thee aan. „Zeven kopjes water koken, van het vuur nemen en er 20 gram ge droogde lindebloesem indoen, goed door roeren en 20 minuten laten trekken- Iedere 40 minuten een kopje drinken (schenken door een zeefje)", adviseert werkgever Van Tuyn. Daar laat hij het nog niet bij. ..Als 14 keelpijn hebt", schrijft hij, „dan een keer gorgelen met 2 druppels verse jodium of betadine op 28 druppels water. Gorgelen als het water voor de lindethee opstaat, zodat u niet direct iets gebruikt en de jodium dus kan inwerken". In Dongen wordt met de raadgevingen en -.medicijnen" van „dokter" Van Tuyn weieens gelachen en misschien niet altijd ten onrechte, maar een bedrijfsarts zei ons gisteren dat de adviezen die hij nu verstrekt heeft niet verkeerd zijn. Dat wil overigens nog niet zeggen, dat linde bloesemthee een patent middel tegen de Maogriep zou zijn. „Ik verschaf mijn advies vrijblijvend", zegt de heer Van Tuyn. Zijn raad is ook niet uitsluitend voor de werknemers be doeld. Toen enige tijd geleden een griep epidemie de Britste economie grote schade dreigde te berokkenen, telexte hij een van zijn adviezen naar regering in Londen. Premier Wilson in elk geval op de been gebleven. AMSTERDAM (ANP) Het vrouwen- actiecomité voor vervroegd AOW-pen- sioen heeft by de commissie voor de rechten van de mens van het Europese parlement in Straatsburg een schrifte lijke klacht ingediend tegen de Neder landse staat „wegens discriminatie van de ongehuwde en gescheiden vrouwen by de toekenning van vervroegd ouder domspensioen aan gehuwde weduwen op grond van statos' Deze klacht ging vergezeld van uit voerige toelichtingen alsmede uittrek sels uit de parlementaire geschiedenis inzake de totstandkoming van de alge mene ouderdomswet. /„Ons comité is hiertoe overgegaan", zo verklaart het actiecomité naar aan leiding van het indienen van de klacht, „nadat het In het begin van dit jaar aan alle grote politieke partijen had meege deeld dat de zaak voor de commissie voor de rechten van den gebracht indien deze politieke par tijen niet bereid zouden blijken alsnog de regering ertoe te bewegen de door deze minderheidsgroep wenste wetswijziging tot stand te bren gen. Al déze politieke partijen, zeven in getal, hebben vóór de verkiezingen februari 1967 beloofd na de verkiezingen hun standpunt kenbaar te maken, doch geen dezer partijen heeft dit tot ni gedaan. Men houdt zich voortdurend op de vlakte door mededelingen als: 1 heeft de zaak in studie (sinds 1961) men heeft een commissie benoemd (al weer). Dit alles is aan het Europese par lement in Straatsburg gemeld", aldus het actiecomité. (ADVERTENTIE) DE STAD ROME te WARMOND KERSTDAG 2 uur m.m.v. TEE-SET 2e KERSTDAG THE SHOES s Avonds 8 uur le KERSTDAG Drive-in discotheek Minister Schuts verdediging was in de Eerste Kamer niet voldoende om de huurbelasting binnen te halen. Bogaers bleef verdedigen. Politieke vriend en vijand waren het er echter over eens, dat een zo'n respectabel ge zelschap als de Eerste Kamer niet aan een gammele wet moet meewerken. Even over half negen hoorde de minister 58 keer het „neen" uitspreken. Twee po litieke vrienden uit zijn partij bleven hem door dik en dun trouw. Eén KVP'ei wilde met zijn steun iets van een chris ten-democratische samenwerking demon streren. Kamervoorzitter Mazure had amper de uitslag van de stemming be kendgemaakt, of de veraf wonende merleden spoedden zich naar hun trein om nog thuis te kunnen komen. Minister Schut neemt de nederlaag in de Eerste Kamer, nadat hij in de Tweede Kamer wel voldoende steun voor de wet huurdersbij dragen had gekregen, niet al te zwaar. Hij zal er tenminste niet aftreden. (ADVERTENTIE) Hotel v. d. GEEST NOORD W1JKERHOUT THE SAINTS The flying birds Entree 2. (ADVERTENTIE) 3 maal exclusieve INTERIEURS BOTERMARKT 23 leerfauteuils 2-zitsbanken NIEUWE RIJN 25 ambachtelijk EIKEN MEUBELEN „Castle Furniture" RHIJNGEESTER- STRAATWEG 56 OEGSTGEEST toonaangevend van aparte meubelstijlen (ADVERTENTIE) 2e Kerstdag gezellig dansen middag 3 uur - avond 8 uur Ant. Clubhuis Leiden. Entree 2. Voor avond kaartverkoop vanaf 4 uur aan de zaal. Tevens inschrijving voor NIEUWE DANSKLUBS 310 uur Ant. Clubhuis (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) HILLEGOM 2e KERSTDAG Soiree dansant m.m.v Orkest van WILLY MULLER Aanvang 8.00 uur. N.B. passend costuum voor de heren, cocktailjurkje voor de dames of avond toilet. „Het van ouds bekende adres van WARMOND" SPECIALE VOORDEEL-AANBIEDING: JONGE JENEVER per liter VIEUX (zeer goed) per liter CITROEN JENEVER per liter SCOTCH WHISKY, per fles VIN PERLé een frisse parelende wijn (net champagne) ZOETE SPAANSE WIJN (bij 2 flessen gratis 3 gezinsflessen cassis) DE LAATSTE TROEF VAN HET OUDE JAAR Nu kunt U klinken en drinken op het oude en nieuwe jaar met DUITSE CHAMPAGNEAfbraakprijs Echt SLIJTERSBIER, 2 flessen van liter, geen 1.28 8.50 8.95 7.95 14.95 10.- 2.95 3.95 5.95 Baan 4 te Warmond, tel. 01711-2309 Bestellingen boven 50.gratis thuisbezorgd I (ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1