S)a CeicUeSotiAa/nt Astronauten zijn vol vertrouwen MORGEN LANCERING OM MAAN Weer zal goed zijn Geen verse vis door zondagse kerkgang Pueblobemanning wellicht nog voor Kerstmis in vrijheid Utrechter schiet op ex-vriendin Ethel Kennedy uit het ziekenhuis Weinig aanvoer op vrijdag „In kwestie van het celibaat niet forceren Automobilist zag spoorlijn voor weg aan Jij een nieuwe auto dan ik ook Ambtenaren verwachten 5 procent meer MEDEDELING V P A P t N V i 2 - L E I D E N POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1 10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr p post 1 16 95 ADVERTENTIES 22 ct. p mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) VRIJDAG 20 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZACHT WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Zacht en zwaarbewolkt weer met tijdelijk regen. Matige tot krachtige, nu en dan harde zuidweste- 60e jaargang, no. 17.630 CAPE CANAVERAL (AP-Reuter) De voorbereidingen tot de lancering van de Apollo-8 voor een of meer tochten om de maan morgenmiddag omstreeks kwart voor twee gaan onder toene mende spanning gestaag voort. Door de tallozen, die bij hel project betrokken zijn wordt onder hoge druk maar zeer efficiënt gewerkt. Alleen de astronauten, Borman, Lovcll en Anders, doen het rustig aan. Woensdagavond hebben zij een paar uur bü hun vrouwen door gebracht, die speciaal uit Houston naar Cape Kennedy gevlogen waren. Cape Kennedy zelf beleeft een ongekende volksverhuizing. Alle zesduizend hotel kamers op Cocoa Beach, zijn al weken lang bezet. Particuliere kamers in de verre omtrek kosten al zeventig gulden en men moet voor tenminste drie dagen huren. De straten in de verre omtrek staan vol met caravans. Gisteren kwam de eerste stagnatie bij het aftellen, toen bij het vullen var brandstofcellen een klep in het pomp- systeem ondeugdelijk bleek. Het opont houd duurde vier uur, maar men k zover voor op het schema, dat geen opgetreden. traging i De drie ochtend o ontbijt 1 astronauten worden morgen- m half negen gewekt voor hur i het aanhoren van de laatste instructies, voor zij hun ruimtepakken aantrekken- Er wordt voor morgen be vredigend weer verwacht met vermoede lijk tamelijk zware bewolking, lichte wind uit uiteenlopende richtingen en tempei-aturen van 16 De Apollo kan, indien nodig, ook met regenweer gelan ceerd worden. Borman, Lovell en Anders hebben gis teren voor het laatst die handelingen gerepeteerd, waar het 't meest op komt in noodgevallen. Vandaag hebben zij zich kunnen ontspannen om straks uitgerust de eerste sprong naai- de m te maken, terwijl hun gezinnen Houston de lancering volgen op beeldbuis. Het drietal verdient met de vlucht niets extra's. Zij ontvangen hun normale salaris- Dat is voor Borman en Lovell 75,40 dollar per dag en voor Anders, die lager in rang is. 56,99 dollar. Zij krijgen kersttoelage noch gevarengeld. Aan de prijs te zien eten ze er wel goed van, want hun ruimtemaaltijden komen op 50 dollar 180,per dag). Overigens wordt voor hun veiligheid zo goed mogelijk gezorgd. Zij zullen de ruimte cabine niet betreden, als het niet abso luut zeker is, dat de start zal plaats hebben. En mocht er onverhoopt toch iets gebeuren met de „tijdbom" die de Saturnusraket letterlijk is, dan zijn zij met een lift binnen 40 seconden op de begane grond en via een glijbaan zeer snel in een betonnen bomvrije" schuil plaats onder het platform. Een tweede mogelijkheid is om buitenlangs - de ruimtecabine te verlaten, namelijk via een kabelbaan, terwijl zij aan de handen hangen. Glijsnelheid is 100 km per uur. Om te voorkomen dat zij tijdens het glij den op elkaar botsen, doen zij dat arm in arm. Mocht er iets mis gaan op het moment van de start of direct na de lan cering, dan kan de ontsnappingsraket in werking worden gesteld. En nu het grote ogenblik van de lan cering met snelle schreden nadert, wordt de houding van het „maandrietal" om schreven als „rustig en vol vertrouwen". Als alles goed gaat kunnen de Ameri kaanse televisiekijkers via speciale tele scopen de Apollo volgen, tot deze als een zwak lichtje achter de maan verdwijnt. ADVERTENTIE Ml Uw nieuwe opinieweekblad Boeiend van inhoud, vlot van stijl. De informatie bron voor mensen die zélf hun mening willen vormen. Neem nu een abonnement en ontvang ACCENT de eerste drie maanden gratis! DEN HAAG (ANP) Doordat me bemanningen van de vissersvaartuigen de gelegenheid wil geven het weekend thuis door te brengen en zondags naar de eigen kerk te gaan, is het vrijwel onmogelijk om verbetering te brengen in de vis voer. Daarvoor zou het namelijk nodig zijn dat de schepen op zaterdag of dag zouden uitvaren om op visvangst te gaan. om dan op woensdag of donderdag binnen te lopen, op tijd voor de vrijdag markt. c Thans is het zo dat de schepen va 4e of 5-daagse visvangst terugkerei de vrijdagse visafslag. Ais gevolg daarvan is er tegenwoordig op vrijdag zelfs niet voldoende vis meer beschikbaar. Daaren tegen zijn er vaak ruime aanvoerei zaterdag en maandag, dagen die weinig geschikt zijn om de vis aan de consument te brengen. Dit bleek gistermiddag tijdens de ver gadering van het produktschap voor vis- en visprodukten in Den Haag, waarin de de detailhandel in vis zich verontrust toonde over de minimale erse vis in goede kwalitei ten. Naar aanleding van vorige klachten heeft het dagelijks bestuur van het pro duktschap de visaanvoer in IJmuiden en Scheveningen van 1 juli tot 21 septem ber jl. laten nagaan. In de .vergadering van vandaag bleek dat' het gehele vis- bedrijf met dit probleem is gemoeid. Het dagelijks bestuur zal daarom de oorzaken de moeilijkheden gaan analyseren en zonodig hiervoor een commissie instellen. Uit het onderzoek van de visaanvoer in IJmuiden was gebleken, dat van de week- verkoop gemiddeld ca 43 procent op maandag wordt verkocht, 18 pet op dins dag, 7 pet op woensdag, 12 pet op don- Bomalarm voor vliegtuig van Jacq. Onassis NEW YORK (Reuter-AFP) Een vliegtuig van „Olympic Airways'' waar mee Jacqueline Onassis en haar twee kinderen John en Caroline naar Grieken land zouden vertrekken, is gisteravond in New York vier uur opgehouden door een anoniem telefoontje dat er een bom aan boord was. Het toestel en de baga ge van de 79 passagiers werden grondig doorzocht. Nadat de politie het sein vei lig had gegeven vertrok het vliegtuig naar Athene. (ADVERTENTIE) Zie alv. In dit blad derdag en 20 pet op vrijdag. Bijna de helft- van de weekverkoop heeft dus op maan dag plaats. De vrijdagverkoop daaren tegen bedraagt nog niet de helft van die op maandag. De door de voor het weekend terug kerende vissersschepen aangeverde vis, blijft staan tot maandag. Dit komt de kwaliteit niet ten goede, hetgeen samen met het zeer grote aanbod prijs verlagend werkt voor de reders. De situatie in Scheveningen bleek in zoverre anders, dat ook op zaterdag vis wordt verhandeled. De verdeling van de weekverkoop bleek daar te zijn: 24 pet op maandag, 12 pet op dinsdag, 10 pet zowel op woensdag als donderdag, 19 pet vrijdag en 25 pet op zaterdag. priesters van het dekenaal Den Haag (Van e - verslaggevers) DEN HAAG Van het dekenaat Den Haag hebben 128 priesters werkzaam in alle sectoren van de zielzorg, in een vér klaring gezegd „het in hoge mate te be treuren, dat steeds meer methodieken worden aangewend, om op geforceerde wijze een gehuwd priesterschap af tc dwingen". Met deze verklaring, die ook ondertekend is door een theologant van de katholieke theologische hogeschool in Amsterdam, hebben de 128 priesters zich gedistantieerd van de maandag uitgege ven motie van 70 priesters pit de bisdom men Haarlem en Rotterdam, waarin werd aangedrongen op een versnelde procedure, die een gehuwd priesterschap mogelijk moet maken. De letterlijke tekst van de verklaring van de 128 priesters luidt als volgt: „Heel de discussie omtrent de ontkop peling van celibaat en priesterschap hier in het midden laténd, verklaren onderge tekenden, het in hoge mate te betreuren, dat steeds meer methodieken worden aan gewend, om op geforceerde wijze een gehuwd priesterschap af te dwingen; dit te meer, daar in Noordwijkerhout toch reeds tot eerlijk overleg in deze zaak be sloten werd. Wij zijn van mening, dat door een wijze van optreden, zoals deze ons de afgelopen week onder ogen kwam, de evangelische idealen van menig gelovige worden onder graven. Wij betreuren deze gang van za ken vooral, omdat we niet aan de indruk kunnen ontkomen, dat het positieve ide aal van het ongehuwd-zijn omwille van het Godsrijk steeds meer verduisterd wordt, Daarbij lijkt ons de kwestie van het celibaat zó belangrijk en complex, dat ieder geval moet worden overwogen, niet alleen in overleg met het Neder landse episcopaat en héél het kerkvolk, aar ook in overleg met de wereldkerk". De verklaring is als volgt ondertekend: Drs. Th. J. A. Geraets S.J<, deken; J. J. Grolle, theologant KTHA; R. van den Haak, kapelaan; H. J. M. Hofstede, kape laan; dr. A. J. Simonis, kapelaan en 124 priesters van het dekenaat 's-Graven- hage, werkzaam in alle sectoren van de zielzorg. Ethel Kennedy, de weduwe van de vermoorde senator Robert F. Ken nedy, methaar, een week geleden geboren dochtertje Ethel bij het verlaten van het Georgetoion- universiteitsziekenhuis. LONDEN (Reuter) Een in de buurt van Chertsey, 15 km van Londen, in dich te mist rijdende automobilist verbaasde zich er gisteravond over dat de weg zo hobbelig was tot hij achter zich een trein zag naderen. Deze kwam door snel reagerep van de machinist enkele cen timeters van zijn achtei-bumper tot stil stand. De automobilist bleek op een on bewaakte overweg de spoorlijn te zijn op gedraaid. Infantiele autorage NA V O-generaals r verslaggevers) BRUNSSUM De opperbevelhebber van AFCENT, generaal Jürgen Ben necke krijgt een nieuwe Mercedes- naar-maat. Hij is afgelopen maandag in gezelschap van zijn transport-offi cier naar Aken gereden om daar zijn wagen te passen. De oorzaak van de ze speciale maatregel nodig in ver band met de enorme lengte van de generaal, ligt enkele maanden terug. Toen generaal Bennecke in april van dit jaar het opperbevel van AFCENT van zijn voorganger generaal Johann Graf von Kielmansegg hij ook diens dienstwagen mooie Mercedes weliswaar, maar wui oud. Derhalve werd besloten generaal Bennecke een fonkelnieuwe dienst auto aan te bieden. Toen generaal Bennecke voor het eerst zijn nieuwe auto besteeg, bleek hij er niet in te passen. Hij kwam klem te zitten tus sen het dak en de achterzittingwaar op de Mercedes naar de fabriek te rug ging om er een verlaagde zitting in aan tc brengen. Toen dat was ge beurd werd de wagen opnieuw voor de ingang van het hoofkwartier neer gezet om de opperbevelhebber te la ten passen. Er was inderdaad xcat meer ruimte voor de generaal geko men. maar ideaal was de situatie nog steeds niet. Daarom krijgt de gene raal een geheel nieuwe wagen, op maat gesneden. Toen de onderbevel- hebben van AFCENT air-chief Mar shall sir Agust Walker, vernam dat generaal Bennecke een nieuwe Mer cedes kreeg, stond ook zijn besluit vast: dan ook een Mercedes voor mij. Sir August liet er zijn Citroën en Austin princess voor staan. Ook hij kreeg zijn Mercedes. Maar sir August hoorde ook dat generaal Bennecke (1.98 meter) zijn zetel liet verlagen. Waarop de onderbevelhebber (1.65 meter) besloot ook zijn stoel te laten zakken. Met als resultaat dat hij nog naar mauwelijks boven het autoraam pje uitsteekt. Frank Borman, een van de astronauten, die morgen om de n zullen vliegen, tijdens een veldl die hem een optimale conditie r bezorgen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Het overleg tussen de I regering en de ambtenareuorganisatics over de arbeidsvoorwaarden voor vol gend jaar wordt vanmiddag afgesloten. Naar verwachting zal het overheids- I personeel een salarisverhoging krijgen I van 5 procent. Dit percentage houdt het I midden tussen de eerder door dc rege ring geboden 4,5 procenten dc door de organisaties gewenste 5,5 pel. Gisteren is tussen de onderhandelende, partijen al overeenstemming bereikt over de secundaire arbeidsvoorwaarden. In de eerste plaats hebben de ambtenaren gedaan weten te krijgen, dat er extra vakantiedagen komen voor de werk nemers van 35 jaar en ouder. De eerste extra-dag krijgt men in het jaar van de 35ste verjaardag. Vervolgens komt er iedere vijf jaar een extra-vrije dag bij. Ook hebben regering en ambtenaren- organisaties een vergelijk bereikt over een verdere verkorting van de arbeids tijden. In 1969 zullen nog geen verande ringen in de werktijden optreden, maar vanaf 1970 zal geleidelijk voor alle amb tenaren voor een veertigurige werkweek worden gezorgd. In eerste instantie wordt de werkweek voor degenen, die nu nog 43% uur werken met 2% uur bekort. Op een nog niet vastgesteld tijd stip zal deze 41%-urige werkweek ten slotte tot de normale veertigurige werk week worden teruggebracht Deze overeenkomsten wat betreft de secundaire voorzieningen moeten van middag nog worden aangevuld met het laatste en hoofdbestanddeel van het arbeidspakket voor 1969. Mocht geen overeenstemming worden bereikt (maar dat is in feite al onmogelijk geworden) dan betekent dat, dat ook de gisteren overeengekomen voorzieningen weer op de helling worden gezet. In kringen van de ARKA was men redelijk tevreden over de bereikte resultaten. Langdurig gesprek in Panmoenjon WASHINGTON (AP) Volgens Amerikaanse regeringskringen hectf Noord-Korca er in toegestemd dc 82 bemanningsleden van het inlichtingcnschip Pueblo spoedig vrij te laten, wellicht nog vóór Kerstmis. Verschillende Amerikaanse bladen hadden reeds bericht dat het einde naderde van de gevangenschap van de 82 manschappen die sedert hun schip op 23 januari werd opgebracht in Noord-Korea worden vastgehouden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot dusevrre commentaar op de berichten geweigerd- Robert J. McCloskey, perssecretaris van het ministerie, verklaarde tegenover ver slaggevers: „Ik wil de berichten niet bevestigen en niet ontkennen, ik hoop dat u geduld wilt hebben". Deze formulering, én het feit dat de Amerikaanse en Noord- koreaanse onderhandelaars gisteren in Panmoenjom vier uur en 50 minuten bijeen zijn geweest om over de Pueblo te spreken, zou er op kunnen wijzen dat een oplos sing van de kwestie in zicht is. Geen van de voorgaande besprekingen in Panmoenjom heetf zolang geduurd. DADER SNEL GEGREPEN UTRECHT (ANP) De Utrechtse politie heeft donderdagavond even na zeven uur een 24-jarige man zonder beroep en zonder vaste woon- of verblijfplaats gearresteerd. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. IIU trachtte de nacht tevoren de 24-jarige ine j. A. de Jong. met wie hy een verhouding had gehad, in haar woning aan de Zwaminerdamstraat in Utrecht met een vuurwapen, vermoede lijk een geweer, neer te schieten. De vrouw werd licht gewond- Woensdagnacht tegen half drie deed zij aangifte bij de politie. Na onderzoek in de woning van het meisje bleek er zowel in het raam van haar woonkamer ais in het plafond een rond gat te zitten. De vrouw verklaarde dat ze tweemaal had horen schieten. Een der kogels is zo dicht langs het gezicht van de vrouw gevlogen dat zij verwondingen opliep aan haar keel door springende glassplinters. Des avonds post ten acht politieagenten op de hoek van de Utrechtse Javastraat-Kanaalstraat omdat men hier vlak bij de wagen van de 24-jarige schutter had zien staan. Even later kwam hij inderdaad uit een woning tevoorschijn. Hij kon zonder moeite worden ingerekend. De dader heeft over het motief van zijn daad nog niets losgelaten. De rijkspolitie heeft een personenauto die kort voor de arrestatie met grote snelheid was weggereden vermoedelijk een afleidingsmanoeuvre op de rijksweg bij Breukelen klem gereden. De inzittenden, vermoedelijk twee mannen, vluchtten de weilanden in. Prinses Margriet bij „Oliver!" In hel Amsterdamse Du Midi-theater ging gisteravond de filmmusical „Oliver" in galapremière. Onder de honderden aanwezigen bevonden zich o.a. prinses Margriet en vit. Pieter van Vollenhoven. Speciale gast was hoofdrolspeler Oliver Reed een neef van de regisseur die Bill Sykes gestalte geeft. Zaterdagvoetbal afgelast DEN HAAG. Alle wedstrij den voor de zaterdags mateur- competitie zijn afgelast. Ook voor de afdelingen zal zaterdag niet worden gespeeld. Wegens de gesteldheid van de ter reinen zijn ook alle hockeywedstrijden, de eerste-klassewedstrijden daaronder begrepen, voor zaterdag 21 december afgelast. Ten aanzien van de wedstrijden van zondag is nog geen beslissing ge- ADVERTENTIE) ADVERTENTIE VOOR ONZE ADVERTEERDERS Uw advertentieopdrachten voor het kerstnummer (a.s. dinsdag, 24 de cember) kunnen alléén worden opgenomen wanneer zij maandag 23 december a.s. vóór 3 uur in ons bezit zijn. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. ADVERTENTIEAFDELING

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1