S)e Cöid6c(SotiAcmt Topdrukte met de kerst voor Fa. H. v. Veen Horeca geeft (nog) meer geld uit aan ,ga uitcam Vader doodt zijn vrouw en drie sociale werkers V.S.-soldaten met Kerstmis vrii sw *r CAO's waardeloos wanneer prijzen te sterk gaan stijgen Grote interesse voor overwintering ^"'1 in zonlanden Meer Nederlanders dan ooit tevoren naar wintersport Dramatisch slot van poging gezin te herenigen Johnson met (Mao-?)griep in ziekenhuis Israëliër met ruilhart overleden Auto rijdt in op groepje scholieren: 2 doden en één gewonde GOEDKOPE MARGARINE (HALVARINE) OP DE MARKT Mr. Burger verslikte zich in Haagse thee Kloos dreigt met contractbreuk Rechter erkent overmacht Westduitse jongen uit Oostduits ziekenhuis PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Banfe NV., Leiden DIR.: C. M. DRABBE - J F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart 14.10; fr. p. post 1 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) DONDERDAG 19 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN geldig tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met, voornamelijk ln d« kustprovincies, plaatselijk een bui. Aanvankelijk weinig wind, draaiend naar zuid tot zuidwest en toenemend tot matig. Vannacht lichte tot matige vorst en hier en daar mist. Morgen overdag on geveer dezelfde temperaturen als vandaag. 60e jaargang, no. 17.629 UTRECHT (ANP) Zowel het bin nenlandse als het internationale trein verkeer zal de komende week, in ver band met de feestdagen, een grote stroom reizigers te verwerken hebben. Het binnenlandse treinverkeer wordt tussen 20 december en 2 januari op ver schillende trajecten met extra-rijtuigen versterkt. De spoorwegen verwachten op vrijdag 20 december een kleine „volks verhuizing". Zeker 800.000 reizigers zul len op die dag de trein nemen. De prognoses voor de verschillende dagen zijn: 20 december: behalve het normale reizigersaanbod zullen ook duizenden militairen naar huis gaan. In de dienst regeling komen geen wijzigingen, maar sommige treinen zullen van extra-rijtui gen worden voorzien. 21 december: normale dienstregeling. NS verwacht weinig drukte. 22 december nor male. dienstregeling. Weinig drukte. 23 december: geen topvervoer. 24 december: op deze dinsdag zullen de treinen rijden volgens de vrijdag- dienstregeling. Er wordt een grote druk te op de stations verwacht. In totaal zullen acht extra-treinen worden inge zet: vijf tussen UtrechtAmersfoort Zwolle (vice versa) en drie tussen ZwolleGroningen (vice versa). 25 december: weinig reizigersverkeer. Dienstregeling als op feestdag. 26 december: de spoorwegen verwach ten een avondpiek. Geen extra-treinen, dienstregeling als op feestdag. 27 december: op deze vrijdag geldt een dienstregeling als od zaterdag. Er zullen twee voortreinen rijden (Utrecht Amersfoort en AmersfoortZwolle). 28, 29 en 30 december: geen bijzonder embei .21 rijden geen treinen meer. Alleen de D-1' en de T.E.E. zullen een normale dienst regeling afwerken. 1 januari: de spoorwegen verwachten een grote reizigersstroom. Er zullen echter geen extra-treinen worden in gezet. Er is geen militair vervoer. De periode 20 december2 januari zullen op veel stations strooibilietten worden verspreid, waarin de reizigers op deze gewijzigde treindiensten wordt gewezen. „We hebben de indruk, dat het komende winterseizoen, nu zowel met de winter sportvakanties als met de zogenaamde zonreizen bijzonder goed zal lopen. De gunstige verwachtingen zijn enerzijds ge baseerd op het minder goed zomerseizoen. Anderzijds nemen steeds meer mensen een tweede vakantie". Aldus de heer F. Benningen, voorzitter van de algemene Nederlandse vereniging van reisbureaus (ANVR). Ook de Nederlandse skivereni ging (ruim 5.000 leden) is hoopvol ge stemd. Volgens een voorlichtingsfunctio naris zullen met de kerstdagen meer Nederlanders naar de wintersportgebie den gaan dan ooit tevoren. Hij schat het aantal ruim 25.000. In totaal inclusief degenen die in januari, februari of maart naar de win tersport gaan verwacht hij, dat ruim 130.000 Nederlanders van een dergelijke vakantie zullen gaan genieten. „Maar dan zal er beslist geen lange dooiperiode in de skilanden moeten komen", vertelt hij. De ANWB kan ook al optimistische geluiden over het komende wintersei zoen laten horen. Een voorlichtingsfunc- f ADVERTENTIE) 17 december Geen medewerking aan actie „Glaasje op, blijf maar slapen" (Van DEN HAAG Het bedrijfschap Horeca gaat volgend jaar in Neder land voor ruim vijf ton uitgeven aan een voor- en najaarsreclamccampag- nc. Door middel van dagbladen, ra dio en televisie, stickers op trams cn bussen, diverse acties etc. wil men trachten het Nederlandse publiek te suggereren dat het uitgaan een nor male zaak is- Bij de reclamecampagne heeft men daarom ook als doel gesteld het woord „Liit" meer Horeca-associaties te ge ven. In hoofdzaak richt men zich door deze campagne tot de middengroepen en de betere volksklassen. Wat de buitenlandse reclame voor de Neder landse Horeca betreft, heeft men be sloten om in 1969 in West-Duitsland voor 50.000 gulden beschikbaar te stellen (50.000 guldenminder dan vorig jaar), terwijl voor de hiermee verband houdende public relations- activiteiten 20-000 gulden (5 000 gul den meer) worden uitgetrokken. Men hoopt dat deze campagnes de nadelige gevolgen van de invoering van de B.T-W. zullen onderscheppen. Een en ander werd gistermiddag tijdens een vier uur durende open bare bestuursvergadering van het bedrijfschap Horeca in het Europa1- hotel in Scheveningen besproken. Door de reclamecampagne in West- Duitsland hoopt men in Horeca-krin- gen het teruglopende Duitse bezoek te stuiten. Enkele bestuursleden ageerden tegen het voorstel om 50.000 gulden beschikbaar te stellen voor reclamedoeleinden in Duitsland. Men veronderstelde dat met dit mini male bedrag weinig ten aanzien van de toeristenstroom naar Nederland zal gedaan kunnen worden. Het was ook daarom, dat werd voorgesteld het bedrag te verhogen tot minimaal 100-000 gulden of dat er anders van de buitenlandse reclamecampagnes af gezien moest worden. „Op deze manier is het weggegooid geld", meende een van de bestuurs leden. Op de vraag waarom nu eigen lijk alleen in West-Duitsland reclame gemaakt moest worden en niet in an dere landen als Engeland, Zweden en Noorwegen, had het antwoord een meer ontwijkend dan bevestigend karakter: „Het Westduitse bezoek is voor ons van groot belang", opperde men van achter de bestuurstafel. Na enkele discussies werd de reclame campagne in Duitsland met 13 tegen 7 stemmen goedgekeurd. Uitvoerig werd vervolgens gesproken over de invoering van de B.T.W. en de consequenties hiervan tén aanzien van de prijzen- Ook de introductie van de B-T.W. bij de Horecabezoekers kreeg de aandacht. Men veronderstelt dat de betreffende instanties de eer ste maanden van het jaar als „wen- ningsperiode" zullen zien en dat met voorzichtigheid de B.T-W. in Horeca bedrijven bij het publiek zal toegepast worden. Met ingang van 1 januari zal de prijsaanduiding van dranken, spij zen en maaltijden anders geschieden dan voorheen. Op de rekening zal het te betalen bedrag, de aanbiedingsprijs inclusief het bedieningsgeld en belas ting over de toegevoegde waarde ge bundeld zijn. Een geheel andere zaak was het verzoek van het Verbond van Veilig Verkeer aan het bedrijfschap Horeca om medewerking te verlenen van 25.000 gulden aan de actie ..Glaasje op. blijf maar slapen". Het bedrijfschap besloot hieraan geen fi nanciële steun te geven- Over de hotelclassificatie in Nederland zal het bedrijfschap Horeca in januari beslis sen. Momenteel staat men er positief tegenover. zijn vrouw en drie beambten doodgeschoten en vier van zijn kinderen verwond. Daarna vluchtte hij per auto naar het 95 km verderop gelegen plaatsje O'FaUon, waar hij zijn broer zijn daad bekende en zich vervolgens door het hoofd schoot. Hij is in een ziekenhuis overleden. De man leefde al geruime tijd gescheiden van sljn vrouw. Maatschappelijk werkers hadden op hun bureau een ontmoeting gearran geerd om te zien of een verzoening mogelijk was. De vader trok echter twee pistolen en schoot erop los. Behalve de moeder van de kinderen, werden gedood de sociale werkers Frank Wildgrube (25 jaar) en mevrouw Bonnie Albracht (23 jaar) alsmede de receptio- WASHINGTON (Reuter) President Johnson, die gisteren met een infectie aan de ademhalingswegen in het marine hospitaal van Bethesda is opgenomen, is vermoedelijk één van de slachtoffers van de griepepidemie die in de VS heerst. Een woordvoerder voor het Witte Huis erklaarde dat de president griepver- schijnselen heeft, zoals koorts, verkoud heid in de borststreek en irritatie van de bronchiën, maar dat zijn toestand be vredigend is. Voor Kerstmis is hij weer uit het ziekenhuis. tionaris benadrukte echter, dat het geven van exacte cijfers van het aantal winter- sportgangers altijd erg moeilijk is, om dat nooit kan worden vastgesteld hoeveel vakantiegangers per auto naar het zui den gaan. „De categorie is ongrijpbaar en valt dan ook niet te peilen. We kunnen alleen maar zeggen, dat hun aantal vol gens de summiere gegevens ieder jaar iets toeneemt". Bij de ANWB zijn tot nu toe meer aan vragen voor wintersportreizen naar de Skandinavische landen binnengekomen dan in andere jaren het geval was. Het aantal boekingen voor de zonge- bieden is vrij groot er blijkt veel belang stelling te zijn voor de Canarische eilan den, Mallorca en Spanje. Qok voor de zo genaamde overwinteringsFeizen mees tal twee tot vier manden bestaat vol gens de ANWB een steeds grotere in teresse. T" Klachten van Nguyen Cao Ky (Van correspondent) De Radio Om- Zuid-Vietnam heeft bericht dat drie Amerikaanse krijgs gevangenen zullen worden vrijgelaten ei voorgesteld dat op Kerstdag Amerikaanse cn Vietkongcommandanten aan het front bijeenkomen om de details van de vrij Iating te bespreken. Ook prins Norodam Sihanoek van Cam- TEL-AVIV (AFP) De eerste Israë liër die een nieuw hart had gekregen, de 41-jarige Itzhak Soelam, is donder dagochtend. 14 dagen na zijn operatie, overleden. Hij is sinds de operatie niet meer bij kennis geweest. Van de zijde van 't ziekenhuis Beilinson bij Tel-Aviv werd verklaard dat het hart goed werkte maar dat de nieren van de patiënt het heben begeven. Het lichaam bleek de kunstnier niet te kunnen verdragen. bod ja heeft bekendgemaakt dat hij elf Amerikaanse militairen, die sinds juli in zijn land gevangen zitten, zal vrijlaten. De militairen zullen aan de Australische ambassade worden overgedragen. „Dan kunnen zij Kerstmis in hun gezin aldus de prins. De Zuidvietnamese vice-president Nguyen Cao Ky heeft zich gisteravond op een receptie te zijner ere in Parijs bitter beklaagd over de tegenwerking die hij van de Amerikanen ondervindt. Ky, adviseur van de Zuidvietnamese onderhandelingsdelegatie op het Parijse vredesgesprek, zei dat hij „niet alleen mijn vijanden maar ook mijn zogenaamde vrienden moet bestrijden". Verder sprekend over de Amerikanen, die in de afgelopen dagen herhaaldelijk stelling hebben genomen tegen zijn be weringen, zei hij voorts: „Als zij denken dat zij, door mij te beledigen,, mij van mening kunnen doen veranderen, dan vergissen zij zich". jeugdsport heeft woensdagavond een catastrofaal einde gekregen. Twee jon gens van twaall jaar, Chris Daams en Toon Feijen uit Deurne, werden gedood en een vijftal anderen ernstig gewond. De twaalfjarige zoon van de burge meester van Deurne, inr. F. L. M. Hoe- bens, verkeert in levensgevaar. De slachtoffers, leerlingen van de eer ste klas van liet Willibrordcöllege te Deurne, waren in de pikdonkere Peel afgezet. Onder leiding van een drietal oudere leerlingen liepen zij op een landweg onder de gemeente Gebert. In de richting van het einddoel wandelend moet de groep van negen jongens aan de rechterkant van de weg hebben ge lopen. Dat is volgens de rijkspolitie ko men vast te staan. De 22-jarige kantoorbediende A. B. uit Venray merkte in zijn personenauto de groep te laat op. Hij reed met een snelheid van ongeveer 80 km achter op de groep in. Enkele jongens werden over een afstand van 30 meter weggeslingerd. De auto was total-loss. De rijkspolitie deelde mee dat nu reeds vrijwel zeker vaststaat, dat de be stuurders van de vele scholen en (jeugd)- verenigingen geen „droppings" meer zullen organiseren in de Peel. De wr- •lagenheiri daar ie xeer groot. (ADVERTENTIE) Vanaf vanavond donderdag 19 december, vrijdag 20 december en maandag 23 december zijn wij 's avonds tot 9.00 uur geopend. 4 TOPPERS UIT ONZE KERSTAANBIEDINGEN: DESSO 700 van 124.50, nu feestprijs 99.50 390 breed DESSO CARMEN per meter, 3.90 breed 74«50 PRACHT BANKSTELLEN nu feestprijs495.— 25 COMPL. SLAAPKAMERS inclusief 3-deurs kast en toilettafel 595.- KERSTBOOMVERSIERING zijn wij toonaangevend. NOORDEINDE 17 ROELOF ARENDSVEEN TEL. 01713-2494 niste Ann Keppler (25 jaar). Levens gevaarlijk gewond werden de 14-jarige Michael Kline en zijn 8-jarige zuster Diane. Minder ernstig gewond werden de 18-jarige Gene Kline en de 10-jarige De schietpartij vond plaats in het kan toor van de afdeling Illinois van de dienst voor Kind en Gezin, waar sociale werkers een kerstfeest hadden georgani seerd voor zes van de tien kinderen Kline. De kinderen waren bijeengebracht uit de zes pleeggezinnen, waarin zij wa ren ondergebracht sinds de Klines in mei uiteengegaan waren. Beide ouders hadden kerstgeschenken voor het feest gegeven. De Klines waren gescheiden gaan le ven nadat de man was veroordeeld we gens een aanval op Wildgrube, een van de sociale werkers, die werden gedood- Kline werd tot twee jaar veroordeeld, maar na enkele maanden weer op vrije voeten gesteld. AMSTERDAM Met ingang van januari komt er in Nederland een nieuw soort margarine op de markt, waarvan het vetgehalte slechts 40 procent be draagt tegen 80 procent bij de huidig* margarine. Het produkt gaat 69 cent per kuipje kosten. Het wordt voor zover nu valt te be kijken onder twee merknamen op de markt gebracht: halvarine van de firma Crok en Laan en Era van Unilever. Tot nu toe moest het vetgehalte van marga rine wettelijk 80 procent bedragen. De lezing van het margarinebesluit, die op 2 januari in het staatsblad wordt gepu bliceerd, maakte introductie mogelijk van een nieuw soort margarine, die door de producenten „half calorisch" wordt genoemd. DEN HAAG (ANP) Het Eerste- Kamerlid mr, J. A. W. Burger (P.v.d.A.) heeft de minister van Economische Za ken gevraagd of hij zich inderdaad in staat acht prijsopdrijving over het brede gebied van dedetailhandel en het horeca bedrijf tegen te gaan. Is bij wijze van voorbeeld de minister bij machte voorzieningen te treffen tegen de recente prijsverhoging door theesalon Cecil in Den Haag van een potje thee van een gulden op een gulden en vijftien cent welke verho ging plaats vond onder motief van da (nog niet ingevoerde) belasting toege voegde waarde, en zo ja, is hij bereid dit te doen? Aldus mr. Burger. DEN HAAG (ANP) De voorzitter van bet NVV, de heer A. H. Kloos, heeft vandaag in Den Haag op de hoofdbe- sturenvergadering van het NVV met na druk verklaard, dat hij voor de volle honderd procent vasthoudt aan de uit spraak, die hij op 7 december op het congres van de metaalbedrijfsbond heeft gedaan, namelijk dat de vakbeweging zich niet aan de C.A.O.'s zal houden als de prijzen onredelijk stijgen. Enkele bestuursleden hadden vragen gesteld over deze opmerking, onder meer omdat zij meenden, dat men moet uitgaan van bet standpunt dat contraot- breuk ongeoorloofd i«. Bovendien had de vice-voorzitter van het NW, de heer A. de Boon, het eerder vanmorgen wat „zachter" gesteld. Hij ging niet verder dan de uitspraak dat de spanningen op het loonfront zullen toenemen naarmate het prijsbeleid minder effectief zal zijn. De heer De Boon zei ook, dat de heer Kloos op het metaalcongres in een „emotionele sfeer" had gesproken. De heer Kloos zelf repliceerde echter, dat hij zijn uitlatingen destijds heel zorgvuldig heeft geformuleerd. Over macht is in ons recht een erkend be grip, aldus de NW-voorzitter, en in een situatie van overmacht hoeft men niet vast te houden aan een contract. Ove rigens hoopt hij niet, dat het zover zal komen, omdat in dat geval toetsing door de rechter noodzakelijk is. In dit op zicht bestaat er ten aanzien van CAO's nog geen jurisprudentie. DEN HAAG (ANP) De Koninklij ke Shellgroep zal over een periode van drie jaar een bedrag van in totaal cir ca f 5 miljoen beschikbaar stellen om bij te dragen tot de oplossing van de vraagstukken waarmee de onderwijssy stemen in vele Europese landen thaiu te kampen hebben, zo heeft de maat schappij in een communiqué bekendge- OOST-BERLIJN (Reuter) Qünt«r Oppermann, de 16-jarige Westduitse jongen die vorige maand aan de grens tussen West- en Oost-Duitsland op een mijn stapte en 'n been verloor, is woens dag naar zijn land teruggekeerd. Hij heeft drie weken in een ziekenhuis te Sonneberg gelegen, meldt het Oost- duistse persbureau ADN. Zijn rechter been is onder de knie geamputeerd. Volgens de eerste, na het ongeluk in heb Westen verspreide berichten was de jon gen doodgebloed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1