S)e CaidbeGoiiAcmt WERKGEVERS MOETEN BUIGEN Akkoord over minimumloon Akkoord in groot-metaal: ó'/a procent meer Benzinebon brengt hoop trammelant Rijke studente in Atlanta ontvoerd VIJF GULDEN PER WEEK MEER CAO voor Driejarig CAO voor Hoogovens een jaar; minimum vakantie toeslag BAK SLAAT OM: EEN MAN VERMIST Brood 3 cent duurder Niets bekend over losgeld RECORD AANTAL le JAARS Kinderarbeiders in Brazilië omgekomen Groningen bereidt zich voor op long overplanting PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20326 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd, 4.70, p. kwart, 14.10; fr. p. post 116.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) WOENSDAG 18 DECEMBER 1968 PLAATSELIJK NEERSLAG Veel bewolking met plaatselijk enige regen at natte sneeuw. Zwakke tot matige naar noordoost of noord krimpende wind. Ongeveer dezelfde tem- peraturen als vandaag, maar morgen overdag in de kustprovincies iets hogere temperaturen. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.628 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Er is een akkoord bereikt over een niewe CAO voor de grootmetaal, die een looptijd van een jaar zal hebben, ingaande 1 januari a.s. Het akkoord houdt onder meer in een loonsverhoging van 5.5 pet op 1 januari en van 2 pet op 1 juli 1969, wat op jaarbasis neerkomt op een verhoging van de contractlonen met circa 6.55 pet. Ondanks de overeenstemming is een gespannen sfeer blijven bestaan tussen werkgevers en vak bonden. „Deze CAO is ons afgedwongen door de stemmingmakerij van de zijde van de vakbeweging. Niet akkoord gaan met de van ons geëiste bepalingen in de CAO zou ons, via stakingen en andere acties, schijnlijk meer kwaad hebben gedaan dan instemmen met de eisen. Daarom hebben wij toegegeven", zo zei geversleider ir. K. van der Pols gisteravond laat. (Van verslaggevers) DEN HAAG De regering heeft zioh gisteren akkoord verklaard met een voorstel van de Stichting van de Arbeid om het nieuwe minimumloon per 1 januari aanstaande met vijf gulden in de week te verhogen tot 140 gulden. Dit als een „voorschot" op de definitieve verhoging per 1 juli 1969. Tijdens een gesprek met de stichting heeft een regeringsdelegatie het bedrijfsleven voor het overige opnieuw aangemaand, matiging te betrachten bij het verhogen van de lonen in het nieuwe jaar. Enige tegen stelling tussen de ministers Roolvink (Sociale Zaken) en Witteveen (Finan ciën) was daarbij te bespeuren: terwijl Witteveen dreigde met monetaire maatregelen (verkrapping van kredietmogelijkheren), had Roolvink wat meer begrip voor wat forse looneisen in verband met de kostenstijgingen. In de looncommissie van de Stichting van de Arbeid bestond vanmorgen aan vankelijk nog wat tegenstelling tussen werkgevers en werknemers over de ver hoging van het minimumloon, maar in de vergadering van de stichting als geheel was er spoedig overeenstemming mogelijk, waarna de regering te maken kreeg met een unaniem advies, waar de regering zich kort daarop niet tegen verzette. Aangezien de wet op het minimumloon pas vandaag in liet-staats- blad verschijnt en over tien weken van kracht wordt, zal de verhoging gelden als een nieuwe bijslag, die geregeld zal worden in een beschikking van het col lege van rijksbemiddelaars. Het onderhoud tussen regering en Stichting van de Arbeid, rond het mid daguur gehouden, had de betekenis van de jaarlijkse terreinverkenning wat be treft de economische mogelijkheden. Nu er op centraal niveau geen richtcijfers meer worden gegeven betreffende de loonstijgingen, heeft de regering zich bepaald tot het geven van een globale visie. Hierbij werd vooral gewezen op het feit, dat er in Nederland te weinig wordt gespaard, hetzij als gevolg van een te grote consumptie, dan wel door te hoog opgevoerde investeringen. Ook werd onder ogen gebracht, dat de betalings balans nog niet gezond is. Van de zijde van de vakbeweging werd daarop meteen gesteld, dat een juist in- Ook 6,5 procent (Van onze correspondent) VELSEN De raad van bestuur Van Hoogovens en de werknemersorganisa ties hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe driejarige C.A.O. voor Hoogovens en aangesloten bedrijven in IJmuiden. De overeenkomst zal een looptijd hebben van 1 januari 1969 tot 31 de cember 1971. De nieuwe C.A.O. brengt, voor wat de hoofdzaken betreft, de vol gende veranderingen met zich mee: een contante loonsverhoging van zes en een half procent per 1 januari 1969, vier procent per 1 januari 1970 en vier pro cent pea- 1 januari 1971, een bijsturing van ten hoogste twee procent per 1 juli 1970 en twpe procent per 1 juli 1971 (voor het eerste jaar dus geen bijstu ring). Verder verleent de nieuwe C.A.O. een verhoging van de vakantierechten met een dag per jaar per 1 januari 1971, een minimum vakantietoeslag voor werk nemers van 23 jaar en ouder, over een vol jaar -berekend, van 720.met ingang van 1 januari 1969; verbetering van de reeds ingegane weduwen-, we zen- en ouderdomspensioenen in 1969, 1970 en 1971 met telkens drie procent per jaar. Voorts zal voor de pensioenen een eindloonregeling gaan gelden, onaf hankelijk van het bedrijfsresultaat. Hoogovens is bereid om met de werk nemersorganisaties het personeels- en organisatiebeleid te bespreken aan de hand van een daartoe uit te brengen jaarverslag. Mei; de nieuwe C.A.O. is voor Hoogovens een totale loonkosten stijging gemoeid van ruim dertig pro cent over drie jaar. zicht in de positie van de betalings balans ontbreekt. Minister Witteveen heeft in het ge sprek van vanmorgen gesteld, dat monetaire maatregelen onvermijdelijk zouden worden als de lonen sterk uit stijgen boven de ontwikkeling van de produktiviteit. Hij dacht hier aan ver krapping van de kredietmogelijkheden, •door de investeringen worden af geremd en waardoor ook weer de werk gelegenheid wordt beïnvloed. Minister De Block (Economische Zaken) heeft opnieuw gesteld, dat de •egering niet zal aarzelen in te grijpen als de nieuwe kostenfactoren te sterk zouden worden doorberekend in de prijzen. Minister Roolvink entte zijn standpunt bepaling sterk op de realiteit. Die reali teit is, zo zei hij, dat er een niet on aanzienlijke prijsstijging zal optreden, gepaard gaande met verhoogde spanning op de arbeidsmarkt. In die situatie zal het heel moeilijk zijn zich precies te houden aan de cijfers, die het centraal planbureau als een soort richtsnoer heeft aangegeven: contractlonen niet meer omhoog dan met 4.5 pet. Anderzijds heeft hij toch ook wel gesteld, dat belang rijke afwijkingen van dit percentage elders spanningen kan veroorzaken. In de nieuwe C.A.O. wordt voorts een minimumvakantietoeslag van 540 gulden opgenomen voor werknemers van 23 jaar en ouder en voor kostwinners jonger dan 23 jaar. De vakbonden hebben ook bereikt de instelling van een fonds, dat door de werkgevers zal worden gefinancierd (beheer door werkgevers en vakbonden tesamen) en waaruit een aantal activiteiten van de werknemersorganisaties in het belang van de bedrijfstak zullen worden bekostigd. De georganiseerde werkgevers zullen in dit fonds tien gulden per jaar per in' hun dienst zijnde werknemer storten, wat neerkomt op een jaarlijkse donatie van rond de twee miljoen gulden. De vakbonden hebben duidelijk gesteld, dat zij het geld, dat zij aldus niet meer zelf behoeven te betalen aan de activiteiten (scholing, voorlichting en dergelijke) aan hun leden ten goede zullen laten komen. Via een omweg hebben zij derhalve een bevoordeling van de vakbondsleden boven de ongeorganiseerden bereikt. Hoewel men thans uiteindelijk is uitgekomen op een eenjarige C.A.O. hebben partijen duidelijke voorkeur uitgesproken voor een langlopend contract. Zij zullen in de loop van 1969 dan ook de besprekingen voortzetten om zo mogelijk de thans afgesloten C.A.O. alsnog in een meerjarige om te zetten. Tevreden De vakbondsvertegenwoordigers bij de onderhandelingen toonden zich gister avond zeer tevreden over het resultaat, dat voor rond 230.000 werknemers zal gelden. „Ik vind, dat we een behoorlijk (Zie verder pagina twee) Niet onder de indruk van de „vloek van de farao" probeert de Britse professor Roland Harrison het geheim van de dood van farao Toet Anch Amon te ontsluieren. Toet Anch Amon overleed 3300 jaar geleden op achttienjarige leeftijd. Volgens de legende zal ongeluk ieder treffen, die zich vergrijpt aan Toet Anch Amons mummie of graf. Links Toet Anch Amons gemummificeerd STELLENDAM (ANP) Gisteravond omstreeks acht uur is nabij de Spul sluizen in Ret Haringvliet te Stellendam een zogenaamde splijtbak die mijnsteen vervoerde, omgeslagen. Een van de opvarenden, de 20-jarige gehuwde C. Lodder uit Oudorp, wordt nog vermist. De andere opvarende, de 20-jarige W. Kuiper uit Scheveningen, sprong tijdig over boord en kon door de sleepboot die de bak had getrokken, worden opgehaald. De oorzaak van het gebeurde kon vanmorgen nog niet wor den vastgesteld. De bak voer voor de Deltacombinatie. Moskou is in de kerstsfeer geraakt. En, zoals in alle landen waar Sinterklaas ontbreekt, is de kerstman present om de kinderen hoop le geven op een feest met veel speelgoed. De speelgoedwinkels doen er goede zaken mee. DEN HAAG (A.N.P.). Na overleg met de Nederlandse Bakkerystichting is de minister van Economische Zaken in verband met de invoering van de BTW en een recente staging van de bedrijfs kosten akkoord gegaan met een ver hoging van de prijs van het grootbrood met 3 cent per 800 gram met ingang De prijzen van volkswitbrood en volks- bruinbrood mogen evi verhoogd worden. Pompbediende in de knoop niet BTW UTRECHT (ANP) De Bond van Automobiel-, Garage- en Aanverwante Bedrijven (BOVAG) verwacht, dat de automobilist na 1 januari aanmerkelijk meer tijd voor het tanken zal moeten uittrekken dan nu het geval is. Oorzaak is de invoering van de BTW. Dan moet namelijk op het eenvoudige benzinebonnetje van nu behalve het aantal liters en het geldbedrag ook het aparte BTW-eindbedrag worden inge vuld. „Omdat voor benzine, dieselolie en smeerolie de BTW-taricven niet gelijk zijn, krijgt de huidige bcnzincbon in de toekomst het karakter van een uitvoerige en ingewikkelde rekening", aldus de BOVAG. De bond heeft staatssecretaris dr. F. H. M. Grapperhaus schriftelijk meegedeeld bijzonder teleurgesteld te zijn over deze beslissing. Dr. Grapperhaus heeft inmiddels de BOVAG laten weten, dat de pompbediende niet de volledige naam en adres van zijn klant op de bon fioeft in te vullen. Er kan worden volstaan met het noteren van het kentekennummer van het motorvoertuig. De BOVAG zal zich opnieuw tot het ministerie van Financiën wenden, indien de praktijk dit binnenkort noodzake lijk zou maken. ATLANTA (AP) De 20-jarige stu dente Barbara Jane Mackle, dochter van een rijke landeigenaar, is uit een hotel In Atlanta in haar nachtkleren ontvoerd door twee mannen die met een buks gewapend waren. Haar moeder werd vastgebonden, maar slaagde er in zich te bevrijden en de politie te waarschuwen. De politie wil niet zeggen of er los geld geëist is. De ontvoerders waren een jongé blanke in een zwart leren vest en pet die de buks bij zich had en een veel jongere metgezel van naar schatting twaalf jaar. De moeder vertelde dat zij en haar dochter in hun kamer waren toen er op de deur geklopt werd. Zij vroeg wie er was en een mannenstem antwoordde dat hij een detective was met inlichtin gen over een ongeluk met een witte auto. De beschijvïng van de auto kwam overeen met die van de verloofde van Babara Mackle. Mevr. Mackle opende de deur en keek recht in een jachtge weer, dat- vastgehouden werd door de (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Omstreeks 25 oktober hadden zich 16.000 eerstejaars-studenten aangemeld bij de gezamenlijke univer siteiten en hogescholen. Dit is 2500 meer dan vorig jaar en betekent derhalve een stijging van achttien procent. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door het C.B.S. In de loop van het studiejaar volgt gewoonlijk nog een beperkt aan tal inschrijvingen. De sterkte stijging deed zich voor bij de maatschappijvakken met 25 procent. Vooral de rechtgeleerdheid stond in de belangstelling: het aantal aanmeldingen was hier 46 procent hoger. Voor opvoed kunde was er een stijging van 32 pro cent, voor aardrijkskunde van 42 procent en voor psychologie van 22 procent. Voor de medische wetenschappen was de toe loop negentien procent groter, de tand heelkunde kreeg bijna een derde eerste jaars meer. Ook de exacte wetenschap pen hadden niet te klagen over gebrek aan belangstelling (plusminus 19 pro cent). Een ongeveer gelijkblijvende be langstelling was er voor de letteren. RIO DE JANEIRO (AP) Vijf kin deren tussen de vijf en veertien jaar zijn omgekomen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. De kinderen werkten daar tegen gemiddeld tien gul den per week. oudste van de twee. Haar werd een doek chloroform in het gezicht geduwd en er werd haar gezegd dat zij zich moest omdraaien. De metgezel van de man met het geweer, bond haar han den en voeten met een wit koord en plakte plakband over haar mond. Wellicht nog binnen een jaar (Van onze correspondent) GRONINGEN. Een team van specialisten is in Groningen druk bezig met de voorbereidingen voor een longtransplantatie, die wellicht binnen een jaar kan plaats hebben. De eerste berichten, dat men in Groningen op het gebied van long transplantaties ver gevorderd is, kwamen van de Gentse hoogleraar Fritz Derom, die, tot nu toe met succes, vorige maand een long heeft overgeplant bij de 24-jarige Alois Vereecken. Leider van het Groningse team Is de internist prof. Orie; voorts bevinden zich in het team de thorax-chirurg prof. dr. Homan-van der Heide, die onlangs in het Tijdschrift voor Geneeskunde een uitvoerige verhandeling over de techniek van de longtransplantatie heeft gepubli ceerd, dr. Hilfering en prof. v. d. Slikke. Over het tijdstip van een eventuele transplantatie valt nog weinig te zeggen. Een groot aantal wetenschappelijke fac toren maakt dit onmogelijk. Volgs prof. Derom is een longtrans plantatie niet moeilijker dan een hart transplantatie, maar zijn bij een hart transplantatie de omstandigheden gun stiger, omdat er geen besmettingsgevaar is, zoals bij de Gentse patiënt, wiens andere long is aangetast en de getrans planteerde long kan besmetten. (ADVERTENTIE) 17 december (ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1