S)e CeidóeCoiiAcmt MAOGRIEP HEEFT ONS LAND BEREIKT Antiek wagenpark op weg naar museum Leidschendam in Sydi Cowan eerste neyrace Slotemaker 17 JAMIN Sociale uitkeringen en BTW Saigon en Yietkong bestrijden elkaar in procedurekwesties Massale inenting nog niet nodig Topleiders van Tsjechen blijven aan Enig licht in Praag In ontbijt school kinderen is dierlijk eiwit vaak zoek Dramatisch slot voor Clarke en de Belgen ONDERZEEBOOT WALRUS WAS DRIE UUR SPOORLOOS Britse marine op zoek naar schip met 80 man CONTACT VIA RADIO BLEEF UIT InPr amandel kransjes PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank:: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M, DRABBE J. F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart, f 14.10; fr. p. post f 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging te) 33839 (18 00—19.00 uur) DINSDAG 17 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 3NGEVEER DEZELFDE TEMPERATUREN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Meest matige, in hoofdzaak zuidoostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 60e jaargang, no. 17.627 DEN HAAG (ANP) De eerste gevallen van maogriep in ons land zijn geconsta teerd. Twee leden van één gezin hebben deze griep, de virusziekte, die gemakkelijk een epidemisch karakter krijgt en elders op de wereld al levens heeft geëist, heeft men zien aankomen. Tijdig is met de voorbereiding voor de produktle van het vaccin om de ziekte te bestrijden begonnen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid verklaarde, dat waarschijnlijk nog deze week het vaccin beschik baar komt. Vanuit een oogpunt van volksgezondheid acht men het in dit stadium niet gewenst tot massale inenting over te gaan. De verhuiting van het Automuseum van Driebergen naar Leidschendam is in volle ganj: vanochtend arriveerde een trailer met drie van de fraaiste wagens op de nieuwe plaats van bestemming. Heel voorzichtig als waren ze van porselein, werden de dure getrouwen uitgeladen: van voor naar achteren een F.N., een Gregoire en een Spijker. DEN HAAG (ANP) Indien het ko mend jaar het prijspeil, als gevolg van onder andere de invoering van de BTW, zodanig zou stijgen dat e met 1.1 procent van d< krachtens de AOW. AWW slagwetten niet voldoende is de regering bereid te overwegen in hoeverrre een correctie mogelijk is. Dit heeft de minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid, B. Roolvink, meegedeeld in antwoord op vragen var Tweede-Kamerleden over het wetsont werp dat voorziet in de verhoging met 1.1. procent. Het verzoek, de ontwikke ling van het prijspeil nauwkeurig te blijven volgen en eventueel stappen te nemen is afkomstig van zeer veel lé den van de Tweede-Kamercommissie van Sociale Zaken. verhoging uitkeringen i kinderbij- i zijn, dan Drs. VAN DAM: „Unfaire aanval van Vondeling Van r verslaggevers DEVENTER Drs. Marcel van Dam kandidaat-secretaris van de Partij van de Arbeid, heeft op een gisteravond in Eerbeek gehouden vergadering van de PvdA een felle reactie laten ho ren op de uitspraak van dr. Anne Von deling, dat -hij niet zal kunnen samen werken met de heer Van Dam. Vonde- lings uitspraak", aldus de heer Van Dam, „is een typisch voorbeeld van on democratische opvattingen". De kandidaat-secretaris was het met de aanwezige leden eens, dat dr. Von deling zijn boekje duidelijk te buiten was gegaan met zijn uitspraak en on rechtmatig daarmee de keus van een se cretaris beïnvloeden wil. De heer Van Dam verklaarde nog, dat hij zich vooral boos had gemaakt om een bericht in Het Parool", dat meldde dat de wei gering van de heer Vondeling berustte op persoonlijke redenen. Indien deze verklaring juist is dat is de houding van dr. Vondeling unfair. Gelooft u mij, dat hierover in het partijbestuur nog een hartig woordje zal worden gezegd", Da Costa e Silva tot officieren: Ik ben rechtens uw hoogste leider RIO DE JANEIRO iAFPi - De Bra ziliaanse president Da Costa e Silva. die vrijdag het parlement naai- huis sitiuiirde en alle macht aan adch trok. heeft in een toespraak tot pas afgestudeerde officie ren verklaard, dat de tegenstanders van aljn bewind met alle middelen, van leu gens tot laster, hebben geprobeerd ver deeldheid te zaaien onder de strijdkrach ten. De revolutie van 1964 kan echter niet ongedaan worden gemaakt. „Ek ben rech tens en feitelijk uw hoogste leider en ik zal nimmer aanvaarden dat mij deze status wordt ontnomen", aldus de presi- De vijanden van de revolutie waren degenen die in maart 1964 het onderspit hadden gedolven en er voortdurend naar gestreefd hadden de posities te herove ren die zij onwettig hadden ingenomen, aldus het Braziliaanse staatshoofd. Vietkong blijft bij 4 partijen Als voorgaande, jaren is de artsen bericht alleen dé grote risicogroepen het vaccin toe te dienen. Hiertoe behoren mensen, wier levens eerder en gemak kelijker in gevaar komen als zich een complicatie voordoet, die door griep wordt veroorzaakt. Tot deze groep wor den wel gerekênd astmapatiënten, suikerzieken, bejaarden en zwangere- De maogriep, die ook Honkong- griep is genoemd, heeft gewoed in Azië en Australië, beleeft in Amerika een hoogtepunt, woedt in Engeland en steekt thans zijn kop op op het vasteland van Europa. In de in ons land geconstateerde gevallen is onmiddellijke „besmetting" niet aanwijsbaar. Hoe het virus naar ons land is gekomen is nog een vraag. Het staat niet voor de volle honderd procent vast, dat de griep in ons land door hetzelfde virus wordt veroorzaakt als elders het geval is. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid meent het PARIJS (AP) Een nieuwe boycot dreigt in het uitgebreide vredesoverleg in Parijs als gevolg van een botsing tus sen Zuid-Vietnam en de Vietkong. Het conflict gaat over de procedures voor de conferentie. Eerder was de Zuid- Een lachende Tran Buu Kiem, delegatieleider van de Vietkong, brengt bij zijn aankomst in Parijs een Vietnamese groet. Vietnamese vice-president Nguyen Cao Ky uitgevallen tegen de Amerikaanse mi nister van defensie, Clark M. Clifford die gezegd heeft dat Saigon hoofdzake lijk de schuld is voor de vertraging in het-vredesoverleg. De Zuidvietnamese ambassadeur Pham Dang Lam zei na een bespreking een half uur met de Amerikaanse bassadeur Cyrus R. Vance: „Onze dele gatie is van mening dat zij ver genoeg is gegaan en dat zij niet kan afwijken van de formule van een conferentie tus sen twee partijen". Tran Buu Kiem, die de titel voert minister van buitenlandse zaken van nationale bevrijdingsfront, heeft bij zijn aankomst in Parijs op het vliegveld te genover journalisten de toestand als volgt beschreven: Het NLF heeft ingestemd een confe rentie van vier partijen bij te wonen. De Amerikanen en Zuidvietnamese autoriteiten belemmeren het werk die conferentie. Het NLF is desondanks nog steeds bereid tot deelneming maar slechts „als een onafhandelijke partij die op voet var gelijkheid met de andere partijen deel neemt en die volledig zeggenschap heeft in alle kwesties aangaande Zuid-Viet- Misdaad V.S. De Amerikaanse fede rale recherche (F.B.I.) heeft onthuld dat het aantal misdaden in de V.S. in de eerste negen maanden van 1968 gemid deld met 19 procent is toegenomen. De „New Yonk Times" weet te melden dat de New Yorkse politiemannen het groot ste deel van hun nachtdienst slapende doorbrengen. De chefs zouden dit weten maar het oogluikend toestaan omdat zij zelf, toen zij nog een lagere rang hadden, ook het grootste deel van hun nacht dienst versliepen. Agenten die 's nachts patrouilleren, zouden met hun wagen naar een stil plekje rijden en daar „onder zeil gaan" na de mobilofoon afgezet te hebben. PRAAG (AP) Een nieuwe federa le Tsjepho-SIowaakse regering zal vol gend jaar aan het bewind komen onder Oldrich Cernik, de huidige premier, zal geen verrassende wijzigingen te z geven, aldus hebben zegslieden die nauwe verbinding staan met het centra le comité van de partij meegedeeld, Het centrale comité heeft geen veran deringen gebracht in de topleidng van de partij onder leiding van de liberale Alexander Dubcek. Ook Josef Smrkov- sky, de openhartige liberale voorzitter van de nationale vergadering, zal zijn post daar en in dc leiding van de par tij behouden. Onder het nieuwe systeem zal een fe deral e regering in het leven geroepen worden met een kleiner aantal ministe ries dan in het huidige kabinet om hel overkoepelend toezicht uit te oefenen op een nieuwe Tsjechische nationale re gering in Praag en een nieuwe Slowaak se nationale vergadering in Bratislava. De zegslieden deelden mee, dat vijf huidige leden van Cerniks kabinet soort gelijke posten zullen krijgen in de fede-, rale opzet. Het zijn naast Cernik: de mi nisters van Defensie, Martin Dzur, de minister van Financiën, Jan Sucharda, de minister voor de" plannen, Frantisek Vlasak en de minister van Binnenland- i Zaken, Jan Pelnar. Het enige nieuwe gezicht in het fede rale kabinet zal Jan Marko zijn, een betrekkelijk onbekende figuur. Hij wordt minister van Buitenlandse Zaken. De post was vacant sedert Jiri Hajek, de liberaal die protesteerde tegen de Sov jet invasie in de Verenigde Naties, op 19 september aftrad. lnfluenzacentrum in Leiden evenwel te kunnen spreken van de maogroep. Het nieuwe virus mag dan van een soort zijn, die bijvoorbeeld in Hongkong en New York slachtoffers maakte, de ziekte droeg én niet overal én niet bij iedereen een kwaadaardig karakter. Het influenzacentrum meent, dat de griep in ons land goedaardig is. Dat niet eerder vaccin kon worden bereid, wordt ge weten aan de lange duur voordat het virus was geïsoleerd. Nixon formeel gekoz en WASHINGTON (AP) Het college van Amerikaanse kiesmannen heeft Ri chard Nixon formeel als president ge kozen. De uitslag van de stemming was: Nixon 301 Hubert H. Humphrey 191 Ge orge Wallace 46. 270 stemmen waren vereist voor verkiezing. De 538 kiesmannen kwamen bijeen om hun stem uit te brengen in de hoofdsteden van de 50 Amerikaanse sta ten en het district van Columbia. Het kon wel eens de laatste keer zijn ge weest want het nieuwe congres zal over wegen het college van kiesmannen af te schaffen. Nixon en zijn tweede man gouverneur Spiro T. Agnew kregen op een na alle 302 kiesstemmen van de 32 staten waarin zij bij de verkiezing van 5 nov. de overwinning hebben behaald. De stemmen zullen nu op 6 januari op een zitting van beide huizen van het congres geteld worden. Daarna zal Humphrey die met nog geen 500.000 stemmen van Nixon heeft verloren als president van de senaat de uitslag be kend maken. Nixon had die onplezieri ge taak acht jaar geleden nadat hij van John F. Kennedy had verloren. In Praag is zondag de kerstboom op het oude stadsplein ontstoken. Voor het eerst in twintig jaar vieren de Tsjechen en Slowaken dit jaar ook in het openbaar een kerstfeest dat niet door politiek is gekleurd. De boom verschaft hun in deze donkere dagen enig licht. DEN HAAG (ANP) De kwaliteit van het ontbyt van schoolkinde ren laat veel te wensen over. Tot deze conclusie komt het Centraal Sclioolmelkcomité naar aanleiding van een ontbytenquête onder dc 9- tot 12-jarige leerlingen van lagere scholen. Het onderzoek was gericht op het bepalen van de hoe veelheid dierljjk eiwit in het ont bijt, een beperkt, doch zeer be langrijk genoemd aspect van deze maaltijd. Volgens het voorlichtingsbureau voor de voeding is het ontbijt van 9-jarigen goed als het 9 gram of meer dierlijk eiwit bevat. Minder dan 9 gram wordt onvoldoende genoemd. Voor 12-jarige jongens liggen deze grenzen bij 11 en 6 gram, voor 12-jarige meisjes bij 13 en 7 gram. De gehanteerde normen zijn ge baseerd op de gedachte, dat het ontbijt eenderde van de dagbehoef te aan dierlijk eiwit dient te be vatten. Men is deze normen de laatste jaren iets lager gaan stel len, maar niettemin zijn de uit komsten van de enquête zo, dat ook dan nog gesteld kan worden, dat veel te wensen over is. Gebleken is uit het onderzoek, dat 54 van de kinderen naar school toog na een onvoldoende, 29 na een redelijk en 17 na een goed ontbijt. Bij 23 van de kinderen bevatte het ontbijt in het geheel geen dierlijk eiwit. SYDNEY (Reuter-AP) Niet de Brit Roger Clark, .niet dc Belg Bianchi of zyn landgenoot Slapclacre, gisteren nog de nummers een, twee en drie in de rangschikking by de auto- rallye naar Sydney, heeft dc 16.000 kilometer lange marathon gewonnen. De eerste plaats in de eindrangschikking wordt ingenomen door de Hillman Hunterryder Andrew Cowan, een Schotse boer van 31 jaar. Hij stond gisteren vierde. Het Nederlandse koppel Slotemaker-Jansen in DAF heeft de zeventiende plaats bereikt. Cowan werd aan de finish af gevlagd door de premier van de staat Nieuw-Zuid-Wales, Robin Askin. Hij was niet de eerste die over de eindstreep ging, maar de Ier Paddy Hopkirk, die hem in een BMC-1800 was voorgegaan. Hopkirk had bij d§ laatste controlepost 56 strafpunten tegen Cowan slechts 50. Dit gaf voorlopig de doorslag. De slotfaze van de rallye had een dramatisch verloop. Eerst kreeg de Brit Roger Clark pech. Hij kocht een as van een Australische Cortinabezitter die hij onderweg ontmoette, maar hij verloor meer dan honderd punten. De Belg Bianchi, die op dat moment aan de leiding lag, kwam piet zijn Citroën (Vai verslaggevers) van de Belgen Sydney. 160 kilometer eind maken aan hun DS 21. op 160 kilometer van Sydney in botsing met een auto die niet aan de wedstrijd deelnam. Bianchi, die lag te slapen, werd aan het hoofd gewond en naar een ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is evenwel niet ernstig. Zijn landgenoot Stape- laere had tevoren met zijn Ford Taunus een gebroken kop pelstang gekregen. Toen was voor Cowan de weg vrij om voorzichtig naar Syd ney te rijden zonder risico op meer strafpunten. Daar wachtte hem een eerste prijs van 10.000 pond. Vermoedelijk zal mor gen de definitieve eindstand bekend worden gemaakt DEN HEELDER Het lijdt geen twijfel, dat zaterdag a.s. in tenminste 79 Helderse gezinnen feest zal worden gevierd. Dan namelijk, keert de onder zeeboot „Walrus" terug na het angsti ge avontuur als gevolg van een commu nicatiestoring in de Ierse wateren. Ook in huize Simons aan de Noordzee straat 89 zal dat het geval zijn. De com mandant van de onderzeeër, luitenant ter zee der eerste klasse B. A. Simons is dat ruim een jaar. Toen zijn echtge note, mevrouw li. Simons-Leewis giste ren togen de avond het nieuws vernam, dat de „Walrus" spoorloos was, stond zij perplex. Er braken momenten van spanning en wachten aan. Groot was uiteraard de blijdschap toen men haar kwam vertellen dat aan de onzekerheid omtrent het lot van het schip een einde was gekomen. Mevrouw Simons, moe der van drie kinderen resp. 8, 5 en 4 jaar oud, vertelde dat zij' de jongens na. „Fabeltjeskrant" gewoon in bed had gestopt. Zonder af te weten van hetgeen zich verder van huis afspeelde, sliepen de drie als rozen. Nadat de televisie had gemeld dat de onderzeeër boven wa ter was, rinkelde de telefoon zonder op houden en kwamen buren, vrienden en; bekenden gelukwensen aanbieden. De koninklijke marine is bijzonder goed te spreken over de Britse marine wegens de „bijzonder snelle en daad krachtige actie", die de Britten gister avond ondernamen, toen het afgespro ken radiocontact met de Nederlandse onderzeeboot „Walrus" uitbleef. Dit deelde de woordvoerder van de konink lijke marine mede, nadat hij enige uren nadait er alarm was gemaakt kon mel den, dat het radiocontact met de onder zeeboot was hersteld. De „Walrus", die met ongeveer 80 man aan boord in de wateren ten noord westen van Ierland oefent, had zich vol gens de afspraak om 16.51 moeten mel den met een opgave van haar positie. Toen deze melding uitbleef, zonden de Britten het sein „Sub miss" uit, het geen betekent, dat alle schepen in de buurt van de plaats, waarvan men ver moedt dat de boot zich bevindt, naar de Walros moeten uitzien. Volgens de procedure, die in dergelij ke gevallen het uitblijven van radio grafische melding van de positie van de onderzeeboot wordt gevolgd ging een uur later, om 17.51 uur dus, toen er nog geen radiocontact was gemaakt, het sein „sub miss" uit. Toen werd ook on der leiding van het maritiem hoofdkwar tier van de Britten een opsporingsactie op touw gezet. Vijf onderzeeboten, drie oppervlakteschepen en een aantal vlieg tuigen van de Britse marine werden in geschakeld om de onderzeeboot te zoe ken. Een andere Nederlandse onderzee boot, de „Tonijn", die eveneens ten noordwesten van Ierland oefent, nam aan het zoeken deel. Zes schepen van de Britse marine werden in gereedheid gehouden om, zo dit nodig mocht blij ken, het zoeken naar de „Walros" uit te breiden. De woordvoerder van de koninklijke marine neemt aan, dat de „Walrus" wel degelijk op het afgesproken tijdstip haar positie heeft gemeld. Naar alle waarschijnlijkheid echter is er iets mis gegaan bij de communicatie tussen het schip en de wal. In ieder geval is het schip, na zich te hebben gemeld, weer onder water gegaan, menende dat alles orde was. Onder water moet men via de radio hebben opgevangen, dat er het schip werd gezocht, waarop het schip weer naar de oppervlakte is ge- De onderzeeboot Walrus, die enige tijd werd vermist in de Ierse wateren. gaan om zich te melden. Dit sein, dat om 19.16 uur werd ontvangen, maakte natuurlijk aan alle ongerustheid een ein de. Hoe de communicatiestoring moge lijk is geweest, wordt thans uitgezocht De marine tast nog steeds in 't duis ter over de oorzaak van het uitblijven van de melding. Er zijn volgens de woordvoerder van de marine twee mo gelijkheden, n.l. dat de melding wel: heeft plaatsgevonden, maar niet is ont vangen, of dat de melding niet is ge beurd, omdat de commandant van de onderzeeboot in de mening verkeerde dat hij zioh nog niet behoefde te mei-, r (ADVERTENTIE) kerstaanbieding 300 gram van 129 voor 95 Hittegolf De hittegolf in Rio de Janeiro van het afgelopen weekeinde, waarbij de temperatuur opliep tot 38 graden Celsius, heeft zeker vier kin deren het leven gekost. Bij een control© in de ziekenhuizen bleek dat een 350 ensen zijn behandeld, die door de hitte aren bevangen. Cholera In Madaripoer en omgeving, in Oost-Pakistan, zijn alleen al in novem ber 890 mensen gestorven aan cholera. In dezelfde maand stierven in Khoelna ruim 300 mensen aan deze ziekte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1