S)e CöidóeSoiiAcmt Dertien man verdronken Vorst en mist legden flink deel van het verkeer lam 9 "N Elf Friese steden dromen van ijs ,Club van 17brengt eigen goedkope sigaret op markt TANKER AFGEBRAND BIJ MOBIL OIL JAMIN Wm OEI „Ze gaan bij sloffen de deur uit REGERING RUMOR VANDAAG BEËDIGD gouden verlovingsringen MENSEN SPRONGEN IN PANIEK TE WATER cocktail DANSEN in de VINK DANSEN Latijnse Hoogmis PAPENGRACHT 3 2-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C M DRABBE J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR. L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p w 1 10. p. mnd 4 70, p kwart f 14 10; fr p post 16 95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) VRIJDAG 13 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MATIGE VORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Vrij zonnig en droog weer. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuidoost. Overwegend matige 60e jaargang, no. 17.624 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De strenge vorst en de op vele plaatsen dichte mist heeft gistermiddag en -avond een deel van het verkeer tc water en op de weg lamgelegd. Treinen reden met vertraging. Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg in Rotter dam werd bemoeilijkt door het slechte zicht. Veerdiensten wer den gestaakt. De mist verklein de het zicht op dc weg in Zuid-Holland tot vijf en twin tig meter In de steden moesten de strooiwagens veelal voor de eerste keer deze winter uit rijden om de gladheid te be strijden De rijkspolitie te water zoekt naar het schip dat gistermid dag het motorschip „Adja" tus sen bovensluis en de haven van Willemstad heeft aan gevaren. De „Adja" afkomstig uit St. Philipsland. en geladen met suikerbieten, zonk binnen tien minuten. De opvarenden, schipper J. van de Vliet, zijn vrouw en twee kleine kinde ren, konden teranuwernood tie te water te Dordrecht zocht Willemstad in een dichte mist. Het zicht bedroeg ten hoogste 25 meter. Schipper Van de Vliet besloot het anker te laten vallen. Tjjdcns een manoeuvre, die zijn schip in veiliger water had moeten brengen, doemde plotseling het nog onbekende schip op. Schipper Van de Vliet kon de aanvaring niet voorkomen. Het andere schip verdween in de mist. richting Moerdijkbrug. De .Adja' maak te snel water. Schipper Van de Vliet riep via de mobilofoon om hulp. Zijn kreten werden opgevangen door het motor schip „De Kil", dat de „Adja" worden gered door het schip „De Kil" van Rijkswaterstaat. Tussen half een en kwart voor een verzeilde de „Adja" nabij binnen enkele minuten vond. De schipper en zijn vrouw siaagd, de sloep te water te laten en enkele eigendommen in veiligheid te stellen. Even voordat de „Adja" in de twaalf meter diepe vaargeul verdween, stapte het gezin Van de Vliet over op dc „Kil". De rjjkspoli- gisteravond het Hollands Diep van de Moerdijkbrug af naar (Van een onzer verslaggevers) LEEUWARDEN „Machtig mooi ijs", meldde vanmorgen een wegen wachter uit Joure aan de wegen- informatiedienst in Den Haag. Met deze tijding en de weersverwachting van het KNMI, dat de vorst wel minder wordt maar wel zal aanhou den. is de kans op een elfstedentocht dit jaar weer onderwerp van dis cussie geworden. Rijkswaterstaat heeft Inmiddels het varen op de noordelijke waterwegen verboden in verband met het voorkomen van ijs. 10, 11 graden vorst, en op sommige plaatsen zelfs nog meer. Winter m Nederland, winter ook in Friesland, waar te Terhorne de eerste hardrij derij op natuurijs werd gehouden. Maar net zo min als één zwaluw zo mer maakt, net zo min is enkele da gen vorst een garantie dat dit jaar voor de 13e maal een elfstedentocht zal worden gehouden. Op het 200 km lange traject van 's werelds grootste schaatsspektakel ligt op sommige plaatsen nog maar nauwelijks ijs. Van een dertiende elfstedentocht kunnen de toekomstige deelnemers op dit moment alleen nog maar dro- Overigens is het bestuur van de vereniging „De Friese elf steden" al bijeen geweest om zich te beraden wat er zoal moet gebeuren indien de omstandigheden een elfstedentocht wel mogelijk maken. Sinds 18 januari 1963, toen de laatste elfstedentocht werd verreden, gewonnen door Rei- niet Paping, is er in Friesland het een en ander veranderd. Onder meer zijn diverse brughoogten verlaagd. Verder zullen in Leeuwarden en Har- lingen noodbruggen moeten komen over het Van Harinxmakanaal, dat ten behoeve van de scheepvaart zo lang mogelijk wordt opengehouden. De start van de duizenden deelne- mesr in Leeuwarden levert misschien ook nog moeilijkheden op. Als start plaats zal waarschijnlijk de Fries landhal, de overdekte veemarkt, worden gebruikt. Het elfstedenbe- stuur zal zonder twijfel alles doen om een finish achter de prinsentuin in de Friese hoofdstad weer mogelijk te maken. Met de finish op „De grote wielen", een klein meertje oostelijk van Leeuwarden, heeft men de laat ste maal niet zulke goede ervaringen gehad. Het was toen vrijwel onmo gelijk het publiek op voldoende af stand te houden. Het gedrang was zo groot, dat koningin Juliana uit veiligheidsoverwegingen niet op het ijs kon blijven, maar terug moest keren naar het inmiddels verdwenen restaurant bij de „Grote Wielen". December is overigens een slechte maand voor de elfstedentocht. Slechts eenmaal werd deze tocht in deze maand verreden. Dat was de vijfde op 16 december 1933. Zwaarder dan de op 18 januari 1963 bij strenge vorst en op onbeschrijfe lijk slecht ijs verreden elfsteden tocht, kan een volgende moeilijk zijn. Voor de elfstedentocht toen startten 9294 deelnemers, 69 van hen kregen het fel begeerde en zwaar bevochten elfstedenkruis. Aan de wedstrijd namen 568 lijders deel. Van hen bereikten 57 de lokkende finish. Reiner Paping was met 10 uur 59 minuten de snelste. J. v. d. Berg, die met 7 uur 35 minuten op 3 februari 1954 de beste elfstedentijd maakte, werd toen derde. Tenminste één grote wedstrijdrijder zal dit jaar verstek moeten laten gaan. Dat is de veehouder Jeen Nauta uit Grouw. De man die in 1947 derde werd en in 1954 vierde en in 1956 met Van den Hoorn uit Ter Aar, Aad de Koning uit Purmerend, Maus Wijnhout uit Lisserbroek en Anton Verhoeven uit Dussen arm in arm over de finish gleed en evenais in 1947 werd gediskwalificeerd. Nau ta had vanaf begin oktober op de kunstijsbaan te Heerenveen al vele kilometers onder zijn ijzers laten wegglijden en gold in Friesland als één van de grote favorieiten voor de eindzege. Enkele dagen geleden brak hij echter bij werkzaamheden op zijn boerderij een enkel. Voor hem dus geen elfstedenwedstrijd. gers van en naar Sustcren moesten per bus naar Sittard worden gebracht en daar wor den opgehaald. De totale scha de loopt in de vele duizenden guldens. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor. Het motorschip „Prinses Bea trix" dat de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens onder houdt, is vanmiddag omstreeks twee uur tijdens zware mist bij het binnenvaren van dc veer haven tc Vlissingen tegen de lange fuikwand gebotst. Door de schok liep een der passagiers in een van de salons een hoofdwond op. Een andere pas- j sagier maakte met het achter- i lichaam een wat ongelukkige j Tengevolge van de botsing werden aan dek een 9-tal auto's licht beschadigd, het schip, dat de „Adja" tot zinken bracht. Door tot nu toe onbekende oor- zaak de Nederlandse Spoor- i wegen vermoeden dat de dich te mist een rol van betekenis heeft gespeeld zijn donder- j dagmorgen omstreeks vijf uur op hel spoorwegemplacement in Susteren twee goederentreinen met elkaar in botsing gekomen. Er ontstond een grote ravage. Zeven wagons ontspoorden. Een wagon, beladen met plaat ijzer kantelde en door het ijzer werden drie hoofdsporen ver sperd. Het reizigersverkeer on dervond aanzienlijke vertra ging. Weliswaar kon men spoe dig voor het reizigersverkeer gebruik maken van een goetlc- renspoor, maar het perron Sus- leren bleef afgesloten. Reizi- (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Sedert enkele dagen brengen zeventien Ne derlandse tabaksdetaillisten een eigen sigaret uit, die onder de naam „Test 3" voor de prijs van 80 cent per 20 stuks, naar wens met of zonder filter, over de toonbank gaat. Na de prijsverhogingen van 1 januari a.s. zal „Test 3" niet meer dan een gulden per pakje kosten. Ze gaan bij sloffen tegelijk de deur uit. „Het is een initiatief van de club tabaksdetaillisten", vertelt de heer C. F. Diesch uit Middelburg, lid van de groep van 17. „Het is geen si- garettenoorlog of een concurrentiecampagne tegen de be kende sigarettenmerken. We zijn met ons zeventienen trou wens niet in staat om de sigarettenmarkt in Nederland omver te gooien. Er zijn 9000 tabakswinkels in Nederland. Dus wij vormen maar een bescheiden minderheid. Wel behoren de 17 tot winkels van een zekere standing", aldus de heer Diesch. De heer A. F. M. Rooymans, secretaris van de „Club van 17" en tabaksdetaillist in Haarlem, zegt: „Onze Club van 17 bestaat al twintig jakr. Aanvankelijk als een vrienden kring, maar later meer en meer als een zakelijk college. De club heeft ERO en dat betekent „Exclusive Retailers Orga nisation". De naam van de sigaret, „Test 3", is gekozen om dat wij de door ons uitgebrachte sigaret pas na de derde proef geslaagd vonden." Hoe kan een goede sigaret goedkoop worden geproduceerd De heer Rooymans: „Doordat wij geen reclamecampagne voeren en het lanceren van een nieuw sigarettenmerk kost ons gauw zo'n slorige negen miljoen gulden. Wij propageren de sigaret alleen in de ERO-winkels. „Test 3" is meer bedoeld als een trekker voor onze andere talrijke artikelen en al: een persoonlijke campagne. De winstmarge op „Test 3" i: dan ook maar heel klein. Deze sigaret is interessant voor on: doordat hij de aandacht op zeventien gerenommeerde tabaks detaillisten vestigt. De namen staan daarom achter op de pakjes." Komen de klanten erop terug? De heer Rooymans: „Wij verkopen maar zelden een pakje tegelijk, het gaat met sloffen". Gedetineerde ontvlucht bij ziekenhuisbezoek AMSTERDAM (ANP) De 26-jarige fan van W. uit Vlaardingen. die in het huis van bewaring te Amsterdam zit, heeft donderdagmiddag kans gezien, toen, I hij in het Binnegasthuis moetst worden j doorgelicht, te vluchten. De reeds berech- ie Jon<j«1fwn is trr Beschikking van dc regering gesteld. Zijn overbrenging per auto van het huis van bewaring naar het ziekenhuis geschiedde, zoals gebrui kelijk is, door een lid van de parket wacht vhn de rijkspolitie. Politie te water dregt het water rond de uitgebrande tanker af op zoek ermiste opvarenden. Nenni minister Buitenlandse Zaken ROME (A.F.P. - D.P.A.). De chris ten-democraat Mariano Rumor heeft een regering gevormd van christen-democra ten, socialisten en republikeinen. Rumor (53) is premier. Minister van Buiten landse Zaken is de 77-jarige socialist Pietro Nenni. De nieuwe regering is van morgen beëdigd. De regeringscrisis heeft drieëntwintig dagen geduurd Het nieuwe kabinet kan steunen op een meerderheid in de Kamer. De vorige regering, waarin uitsluitend christen-democraten zaten, had die meer- ADVERTENTIE) derheid niet. De regeringsploeg telt zevenentwintig man: zeventien christen democraten, negen socialisten en één republikein. De vorige regering had het karakter van een overgangsregering. Giovanni Leone vormde dat kabinet om dat de socialisten in mei van dit jaar, onder de indruk van hun verkiezings nederlaag, niet bereid waren een nieuwe coalitie aan te gaan. De christen-demo craat Emilio Colombo (48) is opnieuw minister van Financiën. Minister van Defensie blijft zijn partijgenoot Luigi Gui en de portefeuille van Binnenlandse Zaken blijft bij de christen-democraat Franco Restivo. Vice-premier is de socia list Francesco de Martino. I voor democratisering van het onderwijs. De communistische partij, die bij de ver- I kiezingen van mei weer vooruitgang 1 boekte, heeft laten weten dat zij het de regering niet gemakkelijk zal maken. Gevaar dreigt ook van binnen uit als men bedenkt dat de socialistische en de christen-democratische partij samen niet minder dan dertien stromingen tellen met ten dele zelfstandige politieke ver langens. Stille Omgang nog op één zondag De AMSTERDAM (KNP) Het ligt in de bedoeling van de Stille Omgang in het komende voorjaar de nachtelijke be devaart te centraliseren tot één zondag, de 23de maart. Vroeger waren er altijd drie zondagen, vorig jaar was dit al te- j ruggebracht tot twee zondagen. Eén regering heeft het hoofd zondag is thans verkeerstechnisch te bieden aan spanningen onder de arbei- j gelijk. Men denkt aan de mogelijkheid ders en studerenden. Er zijn de laatste in de „Krijtberg" en de Keizersgracht- tijd nogal wat stakingen geweest en be- j kerk continu-eucharistievieringen te hou- togingen van studenten en scholieren den tijdens de omgangsnacht. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. De rijks politie te water zoekt dertien van de drieënvijftig opvarenden van de Liberiaanse tanker „Diane", die vannacht bij Mobil Oil Amster dam is afgebrand. Men neemt aan dat de dertien opvarenden, die worden vermist, zijn verdronken. Het betreft twaalf Spanjaarden en één Engelsman. Naar de stoffelijke resten wordt op liet ogenblik door twee boten in het twintig meter diepe water van het Noordzee kanaal gedregd. Eén slachtoffer is geborgen. Kort na het uitbreken van de brand moet volgens de rijkspolitie te water aan boord een onvoorstelbare paniek zijn uitgebroken, veroorzaakt door het feit, dat de brandhaard de loopbrug naar de wal afsloot. Een deel van de drieënvijftig opvarenden probeerde zich te redden door zich langs de trossen waaraan het schip gemeerd lag te laten afzakken. Sommigen vielen daarbij in. het water. Anderen sprong enin paniek meteen in water. Vannacht laat bleek, dat dertien bemanningsleden er niet in ge- klassieke modellen Constant - Love - Anjer - Desiree Martinshof ook met briljant JUWELIER v. d. WATER HEEFT ZE HAARLEMMERSTRAAT 181 Zeer grote keuze. Op het graveren kunt U wachten en zonder kosten verhoging. .ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. siaagd moeten zijn om zwemmend de wal te bereiken. Zij zouden, zo neemt de rijkspolitie althans als vaststaand aan, verdronken zijn. Een tragische bijkomstigheid is, dat gisteren juist 15 man op de Diane waren gearriveerd voor aflossing. Van deze 15 zijn er naar alle waarschijnlijkheid 7 verdronken. Dat de ramp een dergelijke omvang heeft kunnen aannemen is mede te wijten aan het feit, dat door de enorme kou de trossen stijf bevoren waren. Bovendien waren veel van de mannen, die het in het water sprongen, schaars gekleed, hetgeen blijkt uit kle ding en schoeisel, die zo juist aan boord zijn gevonden. Onderzoek aan boord van de 60.000 ton metende tanker is nog steeds niet mogelijk. Men moet wachten, tot het schip voldoende is af gekoeld en er geen gevaar meer is voor verdere explosies. De toestand van de twee bemanningsleden, die vannacht met brandwonden naar het ziekenhuis zijn overgebracht, is niet zorgwekkend. De brand aan boord van de „Diane", die om kwart over elf gisteravond uit- brak en woedde tot ongeveer vijf uur, i is volgens directeur B. Akker van Mo- I bil Oil ontstaan ergens tussen de wal en het schip. Aan de pier, waar het schip ruwe olie lag te lossen, is een schade I van ongeveer 1 miljoen gulden aange- I bracht. De schade op het schip zelf valt j mg niet te ramen Vast staat, dat het Jank zij de grootscheepse reddingsactie i •ui de Amsterdamse brandweer niet a-heel is uitgebrand. De „Diane" voerde 400.000 „barrels" uwe olie, verdeeld over 12 tanks. En- .ele van deze tanks zijn tijdens de brand acxplodeerd. Gevaar voor de pas in .ebruik zijnde raffinaderij in het \ves- •lijk havengebied van Amsterdam is er chter niet geweest, omdat de afstand issen het schip en de wal te groot was. loewel de brand een angstaanjagend chouwspel vormde, dat kilometers ver e zien was, is er geen enkel moment i*zenlijk gevaar voor de omgeving ge weest. De brandweer bepaalde zich er toe, het schip met een dicht watergordijn te omgeven, zodat er geen zuurstof bij de brandhaard kon komen. Deze tactiek bleek zeer succesvol. Volgens Mobil-Oildirecteur Akker zou de ramp nooit zijn gebeurd, wanneer de pijpleiding tussen de raffinaderij en Rotterdam gisteren niet defect geweest zou zijn. Het is ongebruikelijk, dat er in Amsterdam ruwe olie wordt gelost. De haven is bestemd voor afvoer. De heer Akker beschreef de waar schijnlijke oorzaak van de brand van nacht als volgt: „De Olie werd onder hoge druk het schip uitgeperst. Als de vloeistof ook maar even aan de buiten lucht wordt blootgesteld, kan er spon- tan verbranding ontstaan. Zoiets moet hier zijn gebeurd. (ADVERTENTIE) morgen voordeel 210 gram »an 99 voor 89 niet duur weI heerlijk (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) IEDERE ZATERDAGAVOND MET DE „JAZZ PILGRIMS" DE GROTE VINK, VOORSCHOTEN Ltici Nugent, de dochter van presi- dochter ran de komende president dent Johnson laat Tricia Nixon, de de grote eetkamer van het Witte Htm 2i*n. Morgenavond om 8 uur „The Westpias Melodians" in de bovenzaal van het parkrestaurant In AVIFAUNA georganiseerd door „FLAMINGO-INSTUIF" Deze weèk Ma—au ine— bruikbare een leefbare wereld - i ACCENT 'v SHntó'. V- Uw nieuwe opinieweekblad Boeiend van inhoud, vlot van stijl. De informatie bron voor mensen die zélf hun mening willen vormen. Neem nu een abonnement en ontvang ACCENT de eerste drie maanden gratis! ADVERTENTIE Zondag 15 en 22 december in het LIDUINAHUIS, Zoeterwoudsesingel integraal 11.00 uur v.m. Belangstellenden welkom.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1