S)e CeicEeSoti/^cimt Minister voor huursubsidie bij laag loon f* z ii:i 1 q Per 1 januari 1970 Glaasjeop? Verbond van Veilig Verkeer na „Glaasje op MANSHOLT: „LANDBOUW MOET RENDABEL Episcopaat stopt discussie over Ned. Katechismus actie Laatje rijden! EE> BORREL PER UUR MAG" (...maar met een maximum van vier!) Huis moet betaalbaar zijn voor iedereen Helft minder boeren in EEG Tweede Kamer tegen stunt met brood Uit respect voor r.iensen van Paus Auteurs niet eens met wijzigingen in katechismus BASIS VOOR GESPREK METAAL MANTELS en PAKJES PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.! C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN .ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart, f 14.10; fr. p. post 16.95 .ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) WOENSDAG 11 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN HELDER, VRIEZEND WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI« geldig tot morgenavond: Droog en zonnig weer met een zwakke oostelijke wind. In de nacht en ochtend matige, hier en daar strenge vorst, morgenmiddag overwegend lichte 60e jaargang, no. 17.622 (Vat: onze parlementaire redactie DEN HAAG. Minister Schut (Volkshuisvesting;) zal zijn uiter ste best doen om per 1 januari 1970 individuele huursubsidies in te voeren voor mensen met lage inkomens. Deze mensen zullen door zo'n individuele subsidie in staat worden gesteld te wonen in huizen, waarvan de huur te hoog is in verhouding tot hun inkomen. Het is echter onmogelijk om al in het komende jaar zo'n nieuw subsidiesys teem in te voeren. Eerst moet bekeken worden op welke wijze die individuele subsidies moeten worden gegeven, maar ook moet de kostenbegroting worden opgemaakt. De minister antwoordde dit gisteravond bij de behandeling van het wetsvoorstel om niet per 1 januari 4 pet maar per 1 april 6 pet huurverhoging voor bepaalde huizen in te voeren. Uitgangspunt in de huursubsidie moet Vergiftiging door lijm van vloerbedekking (Van een onzer verslaggevers) ANTWERPEN De politie in Ant werpen stelt een onderzoek in naar aan leiding van de vergiftigingsverschijnse len bij zeven personen. Een 70-jarige vrouw kwam hierbij om het leven. In de kantoren van de advertentie krant „Groot Antwerpen" is enige da gen geleden vaste vloerbedekking ge legd waarbij gebruik gemaakt werd van synthetisch» lijm. Enkele uren nadien werden de bewoners van de eerste verdieping boven deze kanto ren, de familie Timmermans, ziek. De volgende morgen bleek mevrouw Tim mermans te zijn overleden, terwijl an dere gezinsleden braakneigingen ver toonden. Vier personen moesten later worden overgebracht naar het zieken- Momenteel is een onderzoek gaande in hoeverre er verband bestaat tussen de lijmdampen die vrijkwamen na het leggen van de tapijten op de beneden verdieping en de vergiftigingsverschijn- *elen bij de familie Timmermans. zijn, aldus de minister, dat de huurders geleidelijk zelf de kosten van het wonen voor hun rekening nemen. Vandaar een jaarlijkse afbraak van de subsidies op de woning. Voor de laagstbetaalden zal het rijk moeten blijven bijspringen met speciale subsidie voor deze groep. De allerlaagst betaalden zullen zonodig een beroep op de bijstandswet moeten doen. Minister Schut maakte bezwaar tegen de suggestie van de socialist Van den Doel als zou Volkshuisvesting de voor naamste bezuinigingspost van dit kabinet zijn. „Wij moeten elkaar niet te gauw met politieke leuzen om de oren slaan", zei ir. Schut. „Ons land staat voor be langrijke nieuwe taken, die veel geld vergen: de krotopruiming en sanering". De minister legde de nadruk op de nood zaak, dat de bouwnijverheid als groot economisch vliegwiel kan blijven door draaien. (Zie ook pagina vier) AMSTERDAM (ANP) Hoewel de nieuwe actie „Glaasje op? laat je rijden" nog steeds de idéé geen alcohol bij snelverkeer propageert, wordt nu „een vuistregel voor het drinken" geïntroduceerd. Dit bete kent, dat aan de bestaande beleidslijn een nieuwe gedachte wordt toege voegd, namelijk het met beleid drin ken van alcohol. Dit vertelde prof. dr. W. Buikhuisen, directeur van het criminologisch in stituut in Groningen, dinsdagmiddag op een persconferentie van het ver bond voor Veilig Verkeer in Amster dam ter gelegenheid van de start van de nieuwe actie „Glaasje op? Laat je rijden". Hij releveerde, dat de laatste jaren verandering is gekomen in de boodschap van deze anti-alco holcampagnes. De leuze „Niet drin ken als je nog moet rijden" is ver anderd en daarvoor in de plaats is gesteld dat men wel met de anderen mee mag drinken, maar na afloop niet zelf moet gaan rijden. „Deze verandering", aldus prof. Buikhuisen, „getuigt van werkelijkheidszin, want het drinken op recepties, bij feestjes en tijdens onderlinge bezoeken is tegenwoordig niet meer weg te den ken uit onze maatschappij". Volgens hem werd de bestaande eis van geen alcohol bij snelverkeer om vier redenen gewijzigd. Ten eerste was de wijze waarop deze eis was geformuleerd ongenuanceerd en on juist, omdat men ervan uitging dat de alcoholconsumptie de kans op een ongeluk altijd vergrootte, ongeacht de hoeveelheoid die men dronk. On derzoekingen hebben echter uitge wezen, dat men bij een bloedalcohol- gehalte beneden de 0,4 pro mille veiliger rijdt. Alcohol bij kleine hoe veelheden kan namelijk stimulerend werken: het bevordert de concen tratie en men reageert sneller. Prof. Buikhuisen deelde voorts mee. dat de automobilist onder invloed veelal wordt gezien als een „door- snee"-man, die pech heeft gehad om dat juist hij werd gepakt. Dit is be slist niet het geval, zo meent de pro fessor, omdat onderzoken hebben uitgewezen, dat de doorsnee rvder- onder-invloed gemiddeld 12 glaasjes ophad bij zijn aanhouding (slecht één procent van hen heeft er minder dan 7 op). Bovendien zijn dit probleem drinkers, die alleen dan het drinken zullen nalaten, indien ze van hun „probleem" zijn verlost. De vuistregel die bü de nieuwe actie van het Verbond moet worden toe gepast luidt nn: „Een borrel per uur en niet meer dan vier". Hiermee wordt aangesloten op de opvatting, dat een alcoholpromillage van 0.3 als een veilige grens om aan het ver keer deel ae nemen kan worden be schouwd. Het Verbond van Veilig Verkeer blijft echter het „Laat je rijden", ad viseren bij feestelijke aangelegen heden. Het aantal veroordelingen we gens het rijden onder invloed gaf in ed eerste kwartalen van 1967 en 1968 duidelijke dalingen te zien ten aan zien van 1966 (resp. 1643 en 1553 ver oordelingen tegen 1802 in 1966). Jaar lijks is bij ongeveer 12 procent van het aantal verkeersdoden in Neder land alcohol in het spel geweest- Rijden onder invloed is nog steeds moeilijk te straffen. Dat is de opinie van mr. J. van IJsendoorn, advocaat- generaal bij het gerechtshof in Arn hem. Door steeds maar hogere straf fen te geven wordt het bezwaar van met een „drankje rijden" niet opge vangen. Dr. F. A. Nelemans, hoofd van de afdeling klinische genees middelenonderzoek TNO, wees er nog op dat bij alcoholgebruik altijd wordt gesproken over „glazen" en „glaas jes" waarbij men er rekening mee moet houden dat hiermee steeds de „Horecaf'-glazen worden bedoeld. De glazen, die men thuis gebruikt, zijn gewoonlijk aanmerkelijk groter. Prof. dr. W. Froentjes, directeur van het gerechtelijk laboratorium van het ministerie van Justitie verklaarde tenslotte, dat in Zweden, Denemar ken en Duitsland per één miljoen in woners circa 2500 bloedproeven per jaar worden genomen. In Engeland is dit aanzienlijk minder (ongeveer 700). In Nederland is het aantal vrij willige bloedproeven reeds meer dan 5000 per jaar. ADVERTENTIE) morgen voordeel eng. snijcaramels 250 gram van 79 voor 69 (ADVERTENTIE) gouden armband of collier voor 70.— en 100.— of 300.— en 800.— JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. Rebellie van treinrovers in gevangenis LEICESTER (AP) Twee leden van de bende, die de grote treinroof in Enge land hebben uitgevoerd, hebben deelge nomen aan een opstand in de gevange nis Leicester en zijn thans eenzaam op gesloten. De treinrovers Robert Welch en Tho mas Wisbey hebben evenals zes andere gevangenen hun cellen vernield uit pro test tegen de toestanden in de gevange- zullen voor een kanton rechter moeten verschijnen. Robert Welch zit een straf van dertig jaar uit. Zijn broer vertelde, dat de toestanden in de gevangenis zeer slecht zijn. Robert en de zeven andere gevangenen, die ui terst scherp bewaakt worden, hebben een matras en enkele dekens op de vloer. Zij worden niet gelucht. Een woordvoer der voor het ministerie van Binnenland se Zaken heeft verklaard, dat alle ge vangenen ingesloten zijn in normale NOG GEEN BOTER VOOR JAN SOLDAAT DEN HAAG (ANP) Defensie heeft nog niet besloten of de militairen in plaats van margarine boter zullen gaan eten. Er is over deze zaak contact met 't ministerie van Landbouw opgenomen 'n contact dat overigens tot stand geko men is op verzoek van de minister van Defensie, de heer Den Toom. Zoals bekend heeft de Europese com missie in Brussel recent besloten dat (in het kader van de maatregelen om de enorme botervoorraden in de ge meenschap kwijt te raken) boter aan de legers van de zes lidstaten verkocht mag worden voor een minimumprijs van ongeveer f90,- per 100 kg. Het mi nisterie van Landbouw zoekt nu voor Defensie uit welke de eventuële bijko mende kosten zijn voor verpakking en transport. Verder gaat Landbouw na in hoeverre aan bezwaren op het stuk van opslag en distributie van boterge- bruik door de krijgsmacht tegemoet ge komen kan worden. De (tot nu toe altijd gebruikte) mar garine voor land- en luchtmacht (de ma rine koopt zelfstandig in) wordt aange kocht door de dienst kwartiermeester- generaal. Per jaar gebruiken land- en luchtmacht ongeveer 1400 ton. Er is nooit boter gebruikt, in de eerste plaats al omdat de exploitatiekosten dat niet toelieten, maar ook omdat men in de krijgsmacht dan met een distributiepro bleem zou komen te zitten. De marga rine wordt wekelijks aan de onderdelen uitgegeven. Dit zou met boter niet kun nen omdat de levensmiddelenmagazij nen niet over koelfaciliteiten beschik- Egyptische Mig neergeschoten MOSKOU (Reuter) Israëlische straaljagers hebben dinsdag ten zuiden van het schiereiland Slnai een Egyp tische Mig-17 neergeschoten. Volgens een Israëlische woordvoerder die dit meedeelde, was een tweede Mig ook getroffen, maar dit toestel was terug gevlogen naar Egyptisch gebied. De Israëlische jagers keerden behouden te- Vlammenwerpers voor Nigeria? DEN HAAG (ANP) Het Tweede- Kamerlid Van der Spek (PSP) heeft de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken schriftelijk ge vraagd of het juist is dat van Nigeriaan- se zijde gepoogd wordt in Nederland na palmvlammenwerpers te kopen. De heer Van der Spek informeert er naar of deze wapens in Nederland wor den gefabriceerd en/of verkocht en of de bewindslieden bereid zijn nu al te verklaren, dat zij uitvoer van deze wa pens aan Nigeria zullen verbieden. Voor de actie Kerstschip Biafra is al meer dan een ton bijeen gebracht. Het moet een kwart miljoen worden om de volgeladen „Forra" binnenkort nit Amsterdam te laten vertrekken met voedsel en medicijnen. Dan gaat het naar de, uitdeelcentra van het Rode Kruis, waar kinderen d&geljjka bun portie komen halen. NIXONS KABINET Rogers voor Buitenlandse Zaken genoemd WASHINTON (AFP) De komende Amerikaanse president. Richard Nixon, heeft William Pierce Rogers, gekozen als minister van Buitenlandse Zaken, zo is gisteren uit goede bron in Washington vernomen. De 55-jarige Rogers is een persoonlijk vriend van Nixon en was minister van Justitie tjjdens president lisenhower. De 46-jarige Meivin Laird zou minis ter van Defensie worden in de regering- Miaon. (Van onze correspondent) BRUSSEL. Dr. S. Mansholt, vice- voorzittcr van de Europese commissie, heeft een groot aantal maatregelen voorgesteld, die ten doel hebben de Europese landbouw te verlossen uil ijjn verouderde structuur en tot bedryls normen te komen, waarin investeringen rendabel zyn en volledige werkgelegen heid geboden wordt. Er zal op den duui een evenwicht moeten zyn tussen pro- duktie en vraag op basis van rationele bedrijven. Mansholts voorstellen, vervat in een memorandum, hebben met name kritiek ontmoet van de zijde van de Nederlandse minister van landbouw, ir. P. Lardinois (zie elders in dit blad). Mansholts voorstellen komen hierop neer: in 1980 moeten er in de E.E.G. nog slechts vijf miljoen boeren overblijven. Dat betekent dat er evenzoveel uit het vak zullen moeten verdwijnen. In het zelfde jaar moet ongeveer vijf miljoen hectare landbouwgrond uit de cultuur worden genomen. Drio tot vier miljoen hectare kan bebost worden; de rest zou kunnen dienen voor recreatie. Van de vjjf miljoen boeren die souden afvloeien. lot honderd twintig hectare kunnen be schikken. Voor slachtveehouders is hon derd vijftig tot tweehonderd runderen wel het minste ofwel vierhonderd tot zeshonderd mestvarkens. Dr. Mansholt meent dat na 1975 voor bepaalde gespecialiseerde bedrijfspro- dukten steun mogelijk is, op voorwaarde dut de produktie rendabel is en dat in die bedrijven gewerkt wordt in omstan digheden zoals in. andere beroepen (va kanties, vrij weekeinde enz.). Tenslotte acht dr Mansholt tot 1976 een snelle vermindering van de melkveestapel met Irie miljoen koeien noodzakelijk. Dit is bereiken door slacht- en mestpremies. UTRECHT (KNP) In hun maan delijkse vergadering in Utrecht hebben de bisschoppen besloten de wijzigingen aanvullingen bij de Nieuwe Katechis mus, die door de kardinalencommissie noodzakelijk zijn geacht, in de formule ring van de Romeins-Nederlandse redac tiecommissie (Fortmann, Dhanis en Vis ser) binnenkort te publiceren. Dit zal zoals reeds eerder aangekondigd werd geschieden in een afzonderlijke publlkatie. Door de publikatie van de verklaring rer de Nieuwe Katechismus in de Acta Apostolicae Sedls (de staatscourant van het Vaticaan) van 30 november j.l. is langdurige besprekingen een einde gekomen aan de discussie over het boek, aldus deelt het secretariaat van de bis schoppenconferentie mee. De Nederlandse bisschoppen zouden de voorkeur aan gegeven hebben als de kardinalencommissie had ingestemd met de voorstellen tot wijziging die de bisschoppen zelf in oktober 1967 hadden ingediend. Als dj wijzigingen en aan vullingen, die door de kardinalencom missie zijn gevraagd, gepubliceerd zijn, zal iedere deskundige kunnen zien, dat over verschillende punten zal kun- blijven discussiëren. Uit respect voor de wensen van de Paus hebben de bisschoppen besloten van verdere dis cussie af te zien. Toen vanuit Rome werd meegedeeld, dat als conclusie van de besprekingen verklaring over de Nieuwe Katechis- in de Acta Apostolicae Sedis van 30 november zou worden gepubliceerd, heeft kardinaal Alfrink aan de Romeinse instanties verzöcht de tekst voor de pu bllkatie aan de Nederlandse bisschoppen mee te delen. Mgr. Squicciarini van het pauselijke staatssecretariaat heeft de tekst naar Nederland gebracht Deze tekst is daarop door de pronuntius in Den Haag, mgr. Felici, aan de bisschop pen verstrekt. Tijdens de vergadering van gisteren hebben de bisschoppen voorts het sche ma voor de vernieuwde goede weekli- turgie, dat uitgewerkt wordt door de Ne derlandse commissie voor de liturgie, goedgekeurd, zodat deze liturgie in de goede week van 1969 kan worden ge bruikt. De Nederlandse bisschoppen hebben eveneens besloten deel te nemen aan het tweede symposion van de Europese bis schoppen, dat van 7 tot 11 juli 1969 te Chur in Zwitserland zal worden gehou den. Het eerste symposion vond in Noordwijkerhout plaats. Het thema van het symposion is het priesterbeeld in de Kerk van vandaag. De bedoeling van de ze symposia is nauwere contacten te 1 eg- onderling beraad over proble men, die voor de Kerk van groo. belang en voor alle Europese landen gemeen schappelijk zijn. (ADVERTENTIE) zullen er tweeëneenhalf miljoen ouderen zijn, die van sociale maatregelen moeten kunnen profiteren. De rest zal elders werk vinden door het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, zo dicht moge lijk bij de woonplaatsen. Voor hen die uit de landbouw ver trekken stelt dr. Mansholt financiële tegemoetkomingen, studiebeurzen en tal van andere maatregelen voor. De over gebleven landbouwbedrijven moeten be langrijk grotere produktie-eenheden worden dan doorgaans nu het geval is. Voor melkveehouderijen is een minimum van veertig tot zestig koeien noodzake lijks graanboeren moeten over tachtig DEN HAAG (A.N.P.). Gisteravond, na afloop van de vergadering van de raad van overleg in de metaalindustrie, is meegedeeld, dat een basis voor verdere onderhandelingen la gevonden. In ver band met beraad in eigen kringen Is de vergadering van donderdag 12 december nitceateld tot dinsdag 17 decernbe*. NIJMEGEN (KNP) Het overleg tussen het Hoger Katechetisch Insti- (Van onze parlementaire redactie) tuut. de auteurs van de Nieuwe Ka- DEN HAAG De Tweede Kamer techismus en de censoren heeft tot het heeft zich in grote meerderheid verzet eenstemmig oordeel geleid, dat de voor tegen de broodoorlog, die op geregelde gestelde wijzigingen op theologisehe tijden ontbrandt. Deze overgrote meer- en katechetische gronden in de huidige derheid steunde de motie van de KVP- geloofssituatie van de Kerk onaanvaard- er Krosse. die zich duidelijk uitsprak te-1 baar zijn. gen de zogenaamde stuntprijzen brood en die een minimumprijs brood vraagt. r REGELMATIG i NIEUWE MODELLEN van eigen ateliers Topklasse fn kwaliteit en afwerking van 59,95 De Tweede Kamer wees de motie-De Goede (D '66) af, die de minister van Economische Zaken vroeg een algemene prijsmaatregel op 1 januari af te kon digen, om een onverantwoorde prijsstij ging als gevolg van de B.T.W. tegen te De tegenstemmers meenden, dat de ze algemene prijsmaatregel wel eens averechts zou kunnen werken, omdat de prijzen die door de BTW omlaag kun nen door het bedrijfsleven dan toch op hoogte gehouden zouden wordea Het Hoger Katechetisch Instituut voegt hier verder aan toe, dat op don derdag 5 december, zoals bekend, C. Neven CSSP, directeur van het Hoger Katechetisch Instituut, en dr. W. Bless SJ een onderhoud met kardinaal Al frink hebben gehad over de wijzigingen in de Nieuwe Katechemis. De procedure wordt door de Romein se instanties nu kennelijk als af gesloten beschouwd. Het Hoger Kate chetisch Instituut meent tegenover de Nederlandse kerkprovincie thans ver plicht te zijn een volledige documenta tie te geven, hetgeen so spoedig moge- Hik Nl gebeuren, Negentienjarige krijgt 198 jaar gevangenis CHARLESTON (AFP) Tot niet mJa- der dan 198 jaar gevangenisstraf is dinsdag de 19-jarige Thomas Charles Fuller veroordeeld wegens moord op vijf kinderen in Charleston in de Amerikaan se staat Illinois. Op 27 april van dit Jaar schoot Fuller met een revolve* drie broertjes en twee zusjes van aljn 16-jarige geliefde Edna Coat neer op het erf van de boerderij van hun ve der. Hij deed dit uit woede over de wei gering van de oudere van fa*» om .sa te stammen met bun bwweHj kt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1