S)e CeiciteSoti/fca/nt MEER GELD VOOR GROTE STEDEN VOOR DEN HAAG MAAR VIER MILJOEN GULDEN JAMIN Haags tekort blijft ëcSS Nog voor Kerstmis koelhuisboter 55 ct. goedkoper Schakel in Europees wegcircuit In 1971 weg Antwerpen-Breda Amsterdamse kok gaat in Biafra vechten In Hoeven kan men naar de maan Heos-A werkt uitstekend Ingrijpende voorstellen Mansholt Tien mille uit postkantoor gestolen Baby gestikt in wiegje PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank- Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. .J. M, KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w /MO, p. mnd. f 4.70, p. kwart f 14.10: fr p. post 16.95 .ADVERTENTIES 22 et p mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) DINSDAG 10 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VORST ZET DOOR De weersverwachting van het KNMI geldig tol Droog weer met afnemende bewolking. Zwakke tot matige oostelijke wind. In de nacht en ochtend lichte vorst, morgenmiddag temperaturen om het 60e jaargang, no. 17.621 LUXEMBURG (A.P.) De Europese investeringsbank heeft het Wegenfonds een lening van 36 miljoen gulden toegestaan met een looptijd van 20 jaar voor de aanleg van een autoweg die Antwerpen met de Nederlandse grens bij Meer zal verbinden. De weg loopt over Merk- sem, 's-Gravenwezel, Brasschaat en Locnhout. Deze autoweg, die deel uitmaakt van de autoweg A-l BrusselNederlandse grens, omvat een gedeelte van de internationale autoweg E-10, die van de Nederlandse grens via Brussel tot aan de Franse grens gaat lopen. De aanleg van deze weg werd reeds in 1953 aanbevolen door de Europese conferentie van de ministers van Ver keer. Het 32 km lan]*e Belgische gedeelte, dat driekwart is van de autoweg AntwerpenBreda, zal aansluiten op het 9 km lange Nederlandse gedeelte, dat gelijktijdig zal worden aangelegd. Verwacht wordt dat het geheel in 1971 in gebruik kan worden genomen. Regionaal gezien, zal de verwezenlijking van de autoweg AntwerpenNederlandse grens een aanzienlijke verbe tering betekenen voor de verbindingen over korte af stand. Thans moet men gebruik maken van wegen, die het verkeer moeilijk verwerken en die gevaarlijk zijn gezien de verkeersdichtheid, met name van het zware verkeer. Europees gezien, zal deze weg bijdragen tot de verwezenlijking van de grote internationale verbindingen die binnenkort een aaneengesloten autowegcircuit vormen tussen Nederland, België, Wesl-Duitsland en Frankrijk (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag krijgen volgend jaar mogelijk meer geld uit het gemeentefonds. De regering overweegt de uitkering aan deze steden to verhogen met resp. 35, 16 en 4 miljoen gulden. Niettemin zullen deze steden ook in 1969 nog aanzienlijke begrotingstekorten hebben. Zelfs als tot de verhoging wordt besloten komt Amsterdam nog 70 miljoen gulden tekort, Rotterdam vijftig miljoen en Den Haag zes miljoen. Het is echter niet uitgesloten, dat „de grote" steden in 1974 een sluitende begroting zullen hebben. BRUTAAL ALS DE DUIVEL Pseudo-v. Doorne leefde royaal op kosten DAF (Van rrespondent) PARIJS Een Nederlandse oplichter, geboren in Rotterdam maar zegt in de buurt van Venlo te wonen, is in Lyon gearresteerd. De 27-jarige man, die be weert manager te zün van een voetbal club, kwam uit Spanje, waar hij voor diefstal in de gevangenis had gezeten. In Frankrijk gaf hij zich uit als direc teur van de DAF-fabrieken en noemde zich Van Doorne. In zijn hotel belde hij een dealer van DAF en zei dat zijn zoon tijdelijk in geldverlegenheid verkeerde, daar men hem zijn portefeuille had ont stolen. De zoon zou zich binnen een half uur bij de dealer melden en of de dealer maar zo vriendelijk wilde zijn, de jongen met een paar honderd franc te helpen. Uit Nederland zou een post wissel worden gestuurd om de dealer terug te betalen. Op die maniei heeft de man dealers bedrogen in Arles, Erpignan, Marseille en Nice. Overal volgens hetzelfde recept. Een dealer in Lyon gaf hem duizend franc maar vertrouwde de zaak niet en liep de zgn. directeur Van Doorne achterna tot aan zijn hotel waar hij ingeschreven stond onder de naam van J. W. De op lichter is gearresteerd en in de gevange nis van Lyon opgesloten. Hij zal ir Frankrijk worden berecht. De man blijkt een goede bekende var de Venlose recherche. Hij lichtte onge veer anderhalf jaar geleden een Venlose zakenman op voor een bedrag van duizend gulden en wist naar het buiten land te ontkomen. Ook de politie var Rotterdam, waar hij zich eveneens aar oplichterspraktijken heeft schuldig ge maakt, aast op hem. De Venlonuar had al een straf uitgezeten omdat hij als filiaalhoude aan een Venloos expeditie kantoor een ton had verduisterd. Dit geld draaide hij er in recordtijd door. Het laatste anderhalf jaar heeft hij ook nog enige tijd wegens flessetrekkerij in Span je vastgezeten. Ontwikkeling van kunsthart in Sovjet-Unie WASHINGTON (AP) De Sovjet ambassade te Washington beeft bekend gemaakt. dal te Moskou vorderingen worden gemaakt met de vervaardiging van een kunsthart. dat mogelijk een ein de zal maken aan de noodzaak van een overplanting. Na twee jaar werk hebben deskundi gen van het instituut voor klinische en experimenteel speurwerk een hart ge maakt, dat in een hond een aantal uren De materialen van dit hart silico- organische rubber, fluoro-plastics, ti taanalliages en polyurethaan zijn niet geschikt voor een hart dat vele jaren moet werken en tot dusverre zijn geen andere geschikte materialen gevonden 'ADVERTENTIE) Diana Riggs, ons aller Emma Peel uit „De wrekers" heeft de gevaren, verbonden aan het samenwerken met John Steed vaarwel gezegd om zich nu in het niet minder opwindende leven van James Bond te storten (als zijn echtgenote nog wel In Mürren (Zwitserland) zgn James (George Lazenby) en echtgenote ge fotografeerd tijdens de opnamen van „On her Majesty's Secret Service". (ADVERTENTIE) morgen voordeel volkorenbiscuits 300 gram van 69 voor 59 wF niet duur we! heerlijk (Van e irslaggevers Werkloze poogt oude man te chanteren UTRECHT (ANP) Dc politie in Utrecht heeft zaterdagavond na een langdurig verhoor de bekentenis geno teerd van een 21-jarige werkloze maga zijnbediende, die een dag tevoren een 73-jarige horlogemaker tot tweemaal toe had getracht te chanteren. Er lag een brief in de brievenbus waarin werd gezegd, dat de horlogema ker om vijf uur 's middags een enveloppe met 500 gulden moest deponeren op een bepaalde plaats in Utrecht. Als hij de opdracht negeerde zou het spoedig met hem zijn gedaan. De politie werd ge waarschuwd en maakte een enveloppe met wat oude kranten klaar. In eerste instantie mislukte de truc. Maar later op de avond arriveerde een jongeman, die zich nogal schuw gedroeg. Hij keek een politieman-in-burger een paar keer aan. liep langs de plek waar de enveloppe moest liggen en wandelde, af en toe om kijkend, door. Een rechercheur volgde hem tot zijn woning, 's Avonds laat kreeg de man plotseling bezoek van de politie en bekende tenslotte toen hem de schrijf machine werd getoond met bepaalde let- tereigenaardigheden, die ook in de dreig brief voorkwamen. Een en ander blijkt uit een nota, die de ministers Witteveen (Financiën) en Beernink (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. De bewindslieden blijken vooral optimistisch over de financiële positie van Den Haag. waarvoor een spoedig ..evenwichts herstel" wordt verwacht Het Haagse tekort voor volgend jaar wordt thans geraamd op 10.3 miljoen gulden De ministers tekenen hierbij aan. dal er bij dit bedrag al rekening is gehouden met een extraatje van zes mil joen gulden voor hei vervoerbedrijf en met de bijna vier miljoen gulden, die de verhoging van de rioolheffing op brengt Maar Den Haag mag ook blij vende financiële armslag verwachten van grond- en personele belasting. Men wil namelijk de bestaande heffing van opcenten op de grondbelasting en op de personele belasting handhaven. Een hiertoe strekkend voorstel zai aan de gemeenteraad worden gedaan, als de wet tot verruiming van het gemeentelijk belastinggebied in het staatsblad gal zijn opgenomen De extra-inkomsten door deze gehandhaafde opcenten worden ge raamd op 4.5 miljoen gulden. Volgend jaar zou er echter slechts 2,6 miljoen gulden binnenkomen. Door dc rijkstoezeggingen zou bet res terende tekort van 7.7 miljoen gulden nagenoeg worden weggewerkt. De minis ters zeggen derhalve al volgend jaar een bijna sluitende begroting te verwachten. Het Haagse gemeentebestuur is minder gerust op dc toekomst. In besprekingen met de regering werd gewezen op een aantal ongunstige factoren, zoals daling van het aantal inkomsten (waardoor er minder geld uit het gemeentefonds komt) en „een zeer grote behoefte tot het doen van hoge, niet-rendabele inves teringen". Minder gunstig ziet het er vooralsnog uit voor Amsterdam en Rotterdam. Het gemeentebestuur van Amsterdam meent, dat er „nog geen sprake zal kunnen zijn van een sluitende begroting en gesa neerde financiën". (Zie verder pag. 2, eerste kolom Brabant heeft 't ontdekt «'V DARMSTAD (AFP) De derde Eu ropese kunstmaan „Heos-A", die vorige week van Kaap Kennedy is gelanceerd, werkt voortreffelijk, heeft een woord voerder van ESOC in Darmstadt meege deeld. De kunstmaan heeft de bereken de afstand van 215.000 km. van de aar de bereikt en keert nu in de excentrische baan met steeds grotere snelheid naar de aarde terug, waar zij dinsdagochtend het laagste punt op enige honderden km. hoogte van de aarde passeert. Zoals gemeld willen de Europese ge leerden met de kunstmaan magnetische velden en straling in de interplanetaire ruimte bestuderen. (Van onze correspondent) BRUSSEL. De Europese minister raad gaat ermee akkoord, dat in Neder land in de komende twee maanden 3000 ton koelhuisboter tegen verlaagde prijs op de markt wordt gebracht. Nog voor Kerstmis zullen deze twaalf miljoen pak jes, met een prijsverlaging van 55 tot 60 cent in de handel worden gebracht. Bo vendien heeft de raad ingestemd dat Ne derland by de invoering van de BTW (op 1 januari) een zogenaamd negatief cor rectief toepast, waardoor voorkomen kan worden dat de boterprjjs op die datum omhoog zal gaan. E£G-t i dr. Mansholt wil voor het nieuwe zuiveljaar, dat van 1 april 1969 tot 31 maart 1970 loopt dras tische wijzigingen aanbrengen in het prijzensysteem. In het kader van het structuurplan voor de landbouw, dat Zoekl U een gouden armband of collier voor 70 en 100.— of 300 en f 800. JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig 's Maandags gesloten. AMSTERDAM. De 25-jarige Belg Herman Vandenplas, die momenteel in de Amsterdamse Kalverstraat werkzaam is als kok, vertrekt deze week met achterlating van zijn vrouw naar Biafra. Niet om er te helpen, maar om te vechten. Ill) moet wel Hij heeft zich begin van dit jaar contractueel tegen over de Biafraanse regering verplicht, de eveneens Belgische huurlingenlelder Mare Goossens op te zullen volgen, mocht deze sneuvelen. Goossens heeft inmiddels zijn dood gevonden bij een poging om door de Nigeriaanse stellin gen te breken. Dit betekent voor Vandenplas onher- oepelijk. dat hij a raison van 3500.- per maand de opengevallen plaats moet gaan innemen „Zo niet, dan is de conse quentie mijn dood", zegt hij laconiek. „Een huurling, die zijn contract niet nakomt, is een dood man. Die weten ze altijd te vinden". Vandenplas heeft samen met Mare Goossens enkele jaren gediend in het huurlingenleger van kolo nel Schramme in Kongo. De rechtbank van Leuven veroordeelde hem op grond van dit feit tot vijf jaar gevangenisstraf. Kort voordat het vonnis werd uitge sproken, vluchtte hij naar Nederland in het vertrouwen, dat hrij niet zou worden uitgeleverd. „Ik heb niet uit idealisme voor Biafra getekend", zei hij gister avond. „Huurlingen werken uitsluitend voor geld. Ik zie niet tegen de opdracht op. Je moet toch ooit doodgaan". vandaag in grote lijnen bekend zou den stelt dr. Mansholt voor de interven tieprijs voor boter met 30 pet. te verla gen, de interventieprijs voor magere melkpoeder en verhoging van subsidie op gebruik van magere melkpoeder er ondermelk, waaruit inkomstencompen satie voor de boer wordt verkregen er invoering van een belasting op plant aardige vetten die gebruikt worden als grondstof voor margarineproduktie. Deze voorstellen van dr. Mansholt kun nen voor de consumenten twee belang rijke gevolgen hebben. Ten eerste is er een verhoging van de maigarineprijzen te verwachten, ten tweede kan een pakje boter tot dertig pet. goedkoper worden. Dit zou een prijsdaling kunnen beteke nen van ruim vijftig cent. Het prijzen voorstel wordt in land- bouwkringen vooralsnog als een zeer po litiek geïnspireerd voorstel gezien, be doeld als startpunt voor onderhandelin gen tussen de Europese commissie en de nationale landbouwministers. KLUIS WAS OPEN FOXHOL (ANP) Uit het post kantoor in Foxhol is maandagmiddag 10.000, gestolen. De diefstal is ge pleegd lüden.s de lunchpauze. De kan toorhouder had tegen de voorschrif ten in de kas niet afgesloten. Toen de vrouw van de kantoorhouder i in het kantoor kwam trof zij daar een man aan, die tegen haar een smoesje j maakte. Al pratende verliet hij het kan- I toor en verdween vermoedelijk op een De vrouw waarschuwde direct haar echtgenoot, die met do woorden: „Er zal 'och geen geld gestolen zijn", naar het i kantoor holde Onmiddellijk maakte hij j <1e kluis open en toen bleek dat de on- bekende er met een pakje van 10.000 gul- 1en vandoor was gegaan De echtgenote van de kantoorhouder zette per fiets nog een achtervolging in. i echter zonder resultaat. Een „Centurion ■-(ank in actie tijdens de Icgeroe.fening „Whittep", die op het ogenblik in de omgeving van het Duitse Paderborn wordt gehouden. De Nederlandse Centurions nemen de strijd op met Duitse Leopards. Nederland zal ter zijner tijd de Centurions vervangen door Leopardtanks. UTRECHT (ANP) De ruim drie maanden oude Peter Peereboom uit Wilnis is op 8 december in zijn wiegje gestikt. De baby was met zijn hoofd tussen de matras en de zijkant van de wieg die met een luchtdichte stof was bekleed terechtgekomen. De moeder trof haar zoontje 's avpnds om kwart voor aotat levenloos aan. HOEVEN (ANP) Als de plannen van de kleine Westbrabantae gemeente Hoeven doorgaan, komt er binnen enkele jaren een ruimtevaarlpark. Gistermorgen werd de maquette van dit voor Nederland en wellicht zelfs internationaal gezien unieke project gepresenteerd. Dit gebeurde- door prof. ir. dr. J. M. J. Kooij, ruimtevaartdeskundige en lector aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, en door Joop Geesink uit Amsterdam. Ze hebben respectievelijk de weten schappelijke research verricht en het project artistiek voorbereid. Het ruimtevaartpark draagt de naam „Lunarama". De research heeft tot dusverre een bedrag van bijna dertigduizend gulden ge vergd. Het totale project bestaat uit eon maanlandschap en een stenen- tijdperkdorp, met dieren uit de prehistorie (zie foto). In eerste in stantie zal „Lunarama" ongeveer vier miljoen gulden gaan kosten. De idee voor het project is ruim een jaar geleden gelanceerd door het gemeentebestuur van het 6.000 zielen tellende plaatsje Hoeven, geleg entussen Breda en Roosen daal. Hoeven heeft de laatste jaren al een snelle ontwikkeling door gemaakt als recreatiegemeente. Het ruimtevaartpark met dorp uit het stenen tijdperk zal nabij het Hoevense bosboad, middein de bossen, worden gebouwd. Het park wordt ongeveer 80.000 vierkante meter groot. Als basis van „Luna rama" dienen twee natuurgetrouw nagebootste maankraters. Deze kraters krijgen wanden van acht meter hoog. Het landschap wordt gevormd door lavagesteente en hoog oprijzende kraterwanden. Met maantaxi'8 zullen de bezoe kers het maanlandschap kunnen verkennen. Binnen de kraters zal men modellen van ruimtevaartui gen kunnen bezichtigen en in de kraterwanden worden diorama's gebouwd. Reusachtige, driedimen sionale uitbeeldingen zullen de be zoekers een indruk geven van wat de ruimtevaarder te zien krijgt op zijn vlucht. Deze diorama's zal men regelmatig aan kunnen pas sen, al naar gelang de ontwikke ling van de ruimtevaart. In een andere mapnkrater worden een luisterstation en een observatie post voor satellieten opgesteld. Hier zal ook. onder grote plastic koepels, worden getoond hoe toe komstig „aards leven" mogelijk wordt op de maan. Wie er prijs op stelt, zal zich in de maankrater, in ruimtekostuum gestoken, kun nen laten fotograferen. Wat het steendorp betreft, daarin zal men een aantal prehistorische dieren kunnen zien. die op ware grootte zullen worden getoond. Daar onder bevinden zich dinosaurussen en brontosaurussen met een lengte van twintig meter en acht meter KAREL BARTH OVERLEDEN BAZEL (D.P.A.). Prof. Karl Barth. één van de beroemdste evangelische theologen van deze tijd, is vannacht in z(jn woning in Bazel in de leeftijd van 82 jaar overleden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1