S)eC<2id6eSoiiAcmt Beambten in metaal wensen ook nieuwe CAO ZE PA KEN VS-SCHEPEN IN ZWARTE ZEE Speculaties over mogelijk gesprek Johnson-Kosygin Gesprek al wr Z ULLLNCPTA l/PN l op gong 17 0 A l/ Sinterklazen oneens over „Sint van "t jaar Vriendelijke inbrekers Kans op succes mogelijk Verlies voor gaullisten in Parijs Spionnen in Egypte aangehouden Modibo Keita gedeporteerd „Als dieven in de nacht" Stemt voor afscheid Man van 85 rijdt man van 106 dood PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV. Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROÓZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.10, p. mnd. t 4.70, p. kwart. 14.10; fr p post f 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 0019.00 uur) MAANDAG 9 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI) geldig tot morgenavond! Droog weer met plaatselijk opklaringen. Matige tot vrij krachtige oostelijke wind en overwegend jaargang, no. 17.620 - I -;ï UTRECHT (ANP) „Onze pogingen een gesprek met de werkgevers van de metaalindustrie over de nieuwe CAO op gang te krijgen zijn geslaagd. Wij hopen, dat deze onderhandelingen op korte termijn kunnen worden geopend. Maar de werkgevers moeten wel weten, dat wij geen overeenstemming tot iedere prijs nastreven. Wij willen een reële salarisverbetering en wij willen niet het slachtoffer worden van sociale wanverhoudingen en onrecht. Ook de beambten willen een beetje meeprofiteren van de verhoogde loongrens. Als dat niet kan, dan hebben wij geen behoefte aan de CAO." (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Bij de verkiezing van „de sint van het jaar", die vrijdagavond in het Internationaal Cultureel Centrum in het Vondelpark in Amsterdam, onder auspiciën van het adviesbureau voor public relation Van Egmondt N.V. in samenwerking met het bedrijfschap Horeca is gehouden, blijken zich onregelmatigheden te hebben voorgedaan. De zesenvijftig finalisten voor de titel zijn vdnmiddag op het „hoofdkwartier" van het hoofdstedelijke Sint-Nicolaascomité opnieüw voor de eindstrijd bijeen gekomen Vast is komen te staan, dat de heer L. Schuit uit Putten (Gelderland) reeds bij voorbaat als winnaar van de titel werd aangewezen. Kritiek heeft men ook op de beoordelingswijze van de jury onder leiding van Cees de Lange. Men noemt de jury een farce omdat deze zich er met een „Jantje van Leiden" van zou hebben afgemaakt. In feite was er geen jury, menen de teleurgestelde sinterklazen. Reeds onder het diner, dat de goedheiligmannen door de Horeca werd aangeboden, was men ontevreden over de gang van zaken. Nadat de bezwaren ter bestemder plaatse ter kennis waren gebracht, besloten de organisatoren coute que coute een nieuwe finale te houden. Dat men kosten noch moeiten spaart, blijkt uit het feit dat alle sinten per taxi van huis worden gehaald om naar Amsterdam te worden gereden. Ook het vervoer terug is voor rekening van de organisatie. Of de heer Schuiï de door hem gewonnen vijfhonderd gulden mag houden, is nog onzeker. Prins Bernhard op eendenjacht in Italië VIGEVANO (AP) Prins Bernhard en koning Konstantijn van Griekenland arriveerden zaterdag in Vigevano (Ita lië), om tijdens het weekeinde op een den te jagen. De jacht vond plaats in het privé-reservaat van de Italiaanse naaimachinemagnaat Vittorio. Necchi, in het vlakke, rijstproducerende gebied van Noord-Italië. Yeiligheidsruit geen probleem voor dieven UTRECHT (ANP) Ondanks een plexi-veiligheidsruit achter de etalage ruit, heeft een juwelier te Utrecht in de nacht van zaterdag op zondag niets ge merkt van een inbraak in zijn etalage. De etalageruit en de veilingheidsruit werden met een hard voorwerp aan dig- gels geslagen. De indringers gingen er vandoor met twee tableaus vol ringen, ongeveer zestig in getal. Man overleden met ruilhart SYDNEY (AP) De eerste Austra lische harttransplantatie-patiënt, de 57- jarige Richard Pye te Sydney, is za terdag in het St.-Vincentius-ziekenhuis overleden na een postoperatieve bloed uitstorting. De transplantatie was bij Pye uitgevoerd op 23 oktober. (ADVERTENTIE) Zoekt U een goed ANKERHORLOGE voor 30.— en 1 40.—. Of het allerbeste van 200.en 400 Eterna, Certina. Prisma, Junghans Ewe, Anker, Roamer, Citizen. HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. ASCOT (AP) Drie „beleefde" ge maskerde inbrekers hebben vrijdag avond ingebroken in het huis van de bak- sr van de koningin en voor 200.000 gul- ïn aan juwelen en bont buitgemaakt. Christopher Floris, de rijke eigenaar in de bakkerij die het paleis levert, zijn vrouw werden overmeesterd en vastgebonden in hun stoelen. In een handgemeen met een van de indringers, die met een mes was gewapend, werd Floris aan zijn hand gewond. Vóór hun vertrek verbonden de dieven de wond, vroegen het echtpaar welk t.v.-program- ma ze graag wilden zien en draaiden het toestel aan. Ook beloofden ze later de politie te waarschuwen zodat Floris en zijn vrouw bevrijd konden worden. Wat ze ook deden. Dit zei de secretaris van de bedrijfs groep metaalindustrie van de Unie van Beambten en Hoger Personeel (Unie BHP) en de Nederlandse Bond van Mid delbaar en Hoger Personeel (NBT), de heer H. J. Veldhoven, op een kaderver gadering van deze bedrijfsgroep in Utrecht. „Of onze onderhandelingen succes zullen hebben valt op dit moment nog niet te zeggen", aldus de BHP-secretaris, „maar het is duidelijk, dat het overleg zal plaatsvinden onder enorme druk. Indien met echter respect heeft voor eikaars uitgangspunten en goede wil in het be lang van werknemers en ondernemingen, dan behoeft succes niet tot de onmoge lijkheden te behoren", aldus de heer Veldhoven. De kaderleden van de Ned. Kath. Bond van Leidinggevend en Hhoger Personeel (KLP) hebben het gevoerde beleid met betrekking tot de onderhandelingen van de CAO's in de metaal en de CAO voor de Hoogovens onderschreven. De bond heeft zich unaniem akkoord verklaard met hervatting van de besprekingen met de werkgeversorganisaties in de metaal industrie op basis van zowel het laatste voorstel van de vakverenigingen alsmede van de eerder gedane voorstellen. Morgenmiddag om twee uur komen werkgevers- en werknemersonderhande laars in het gebouw Nassaulaan 25 in Den Haag bijeen om te overleggen over de wederzijdse voorstellen voor de nieu we CAO voor de metaal- en elektrotech nische industrie (grootmetaal). Donderdag 12 december, 's morgens om tien uur, wordt het overleg voortgezet. Woensdag 11 december komen partijen betrokken bij de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de metaalnijverheid (kleinmetaal) en voor de Hoogovens weer bijeen om de onderhandelingen voort te zetten. De „Turner", één van de twee torpedobootjagers PARIJS (AFP) De eerste ronde van een na-verkiezing in drie arrondissemen ten in de zuidelijke buitenwijken van Pa rijs heeft zondag ten opzichte van de uitslagen van juni een achteruitgang voor de gaullisten te zien gegeven. De communistische kandidaat Duco- lone, die het in juni in de tweede ronde met een meerderheid van slechts 79 stemmen had gewonnen van zijn gaul listische rivaal, Barberot. kreeg zondag 19.367 stemmen tegen 18.329 in juni. Bar berot ging achteruit van 19.852 naar 13.767. Evenals in juni zullen belde kan daten de volgende zondag in de tweede ronde tegen elkaar uitkomen. De re sultaten van de verkiezingen in juni wa ren voor de kieskring die de drie Parijse arrondissementen omvat ongeldig ver klaard wegens formele onregelmatighe den bij het opnemen van de verkiezings I resultaten. CAIRO (Reuter) In Egypte zijn vier zaken van spionage voor Israël opgerold, zo heeft het persbureau van het Midden oosten gisteravond meegedeeld. Bij de- ze affaires zijn twee Egyptische journa- listen, een Spanjaard, een reserve-offi cier en een vroegere hoge functionaris van het ministerie van buitenlandse Za ken betrokken. I De twee journalisten werder tien da- gen geleden gearresteerd. Een persfoto graaf zou door de Israëlische geheime dienst zijn aangeworven om economi- j sche en militaire informatie over Egyp- i te te vergaren. De andere verdachte, chef van het bureau van Associated Press in Cairo, zou hem hierbij hebben ge holpen. Volgens een officiële woordvoer der staan de arrestaties niet in verband met het werk van het Amerikaanse pers- Moeilijkheden rond hartruil in Israël TEL AVIV (A.P.). In Israël is een hevige rel ontstaan over de herkomst van het hart voor de eerste Israëlische harttransplantatiepatiënt. Het Belisonziekenhuis te Petah Tikva, waar prof. Morris Levi en een ploeg van zes medewerkers donderdag een hart hebben overgeplant in het lichaam van de 41-jarige bankbediende Yitzak Soe- lam, heeft geweigerd de naam van de donor te noemen of bekend te maken hoe hij is gestorven. Dit heeft aanleiding gegeven tot wilde veronderstellingen. Volgens de eerste berichten zou de donor een tiener zijn geweest, die donderdag het slachtoffer was geworden van een autobotsing. De nieuwsbladen „Davar" en „Maariv" beweerden gisteren het geheim te hebben ontsluierd en drukten verhalen af, die herinnerden aan een lijkenschennis uit de 19e eeuw. Zij meldden, dat het hart van de in Iran geboren Avraham Sad- gat, die bij een verkeersongeval om het leven was gekomen, zonder voorkennis of toestemming van zijn familie uit het lichaam was gehaald. BAMAKO (AFP) Ex-president Mo dibo Keita van Mali en verscheidene van zijn ministers, die in Bamako wa ren gearresteerd, zijn overgebracht naar een militaire post in het noorde lijke woestijngebied van Mali. Dit is uit militaire bron in Mali vernomen. ISTANBOEL (Reuter) Twe eAmerikaanse torpedoboot jagers zfjii vanmorgen om zeven uur door de Bosporus de Zwarte Zee binnengevaren. Het z()n de Dyess en de Turner. Z(j passeerden gistermiddag de Dardanellen en hebben de nacht doorgebracht in de Zee van Marmora. Even voor het aanbreken van de dag kwamen zij in Istanboel aan. De Sovjet-Unie heeft het zenden van de Amerikaanse oor logsschepen naar de Zwarte Zee „provocatie" genoemd, maar, het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft herhaaldelijk gezegd, dat de schepen een gebruikelijke tocht maken, die te vergelijken is met vorige dergelijke vaarten in de Zwarte Zee van Amerikaanse oorlogsschepen, waartegen de Sovjet- Unie niet protesteerde. De Dyess, nummer 880, was het eerst in de Zwarte Zee, ge volgd door de Turner, nummer 834. Verwacht wordt, dat de twee schepen vijf dagen op de Zwarte Zee zullen blijven en geen enkele Turkse haven aldaar zullen aandoen. Een cor respondent van het Russische regeringsblad Izvestia meende gisterochtend vroeg in het donker twee Amerikaanse oor logsschepen „als dieven" door de Bosporus te zien varen. Een van de schepen die hij ontwaarde was de Dyess, de andere zou nummer 820, de Amerikaanse torpedoboot jager Rich, zijn geweest. Maar volgens VS-functionarissen is dit laatste schip niet betrokken bij de jongste Amerikaanse „Zwarte-Zee- missie". WASHINGTON (DPA-AFP-Reuter) In de Amerikaanse hoofdstad wordt hardnekkig gespeculeerd op de mogelijkheid, dat president Johnson voor de beëindiging van zijn ambtstermijn op 20 januari naar Europa zal komen voor topoverleg met de Russische leiders. Ook wordt het niet uitgesloten geacht, dat hij in dat geval enige Westeuropese landen zal bezoeken, met name Frankrijk. commentaar gegeven over de kansen op ontmoeting tussen Johnson en Ko- sygin. Waarnemers geloven dat, mocht zo ver komen, de beide staatslieden elkaar tussen Kerstmis en nieuwjaar, of uiterlijk begin januari, zullen ontmoeten. Als mogelijke plaatsen van ontmoeting worden Moskou, Zwitserland en Wenen genoemd. Het belangrijkste doel van zo'n reis zou echter zijn het overleg met het Kremlin over de beperking van de raket- tenwedloop weer op gang te brengen, nadat dit door de Russische inval in Tsjecho-Slowakije in het slop was ge raakt. Tijdens het topoverleg zou kunnen worden vastgesteld waar en wanneer dergelijke onderhandelingen, waartoe beide partijen zich reeds voor „Praag" in beginsel bereid hebben verklaard, zou den kunnen beginnen en waarover ge sproken moet worden. De onderhande lingen over vermindering van de raket bewapeningswedloop zouden volgens deskundigen wegens hun zeer ingewik keld karakter vermoedelijk jaren duren. Van officiële zijde wordt geen enkel Weinig hoop voor vermiste kustwachtleden WHITE CASTLE (Reuter) Op de Mississippi wordt het zoeken voortgezet naar zeventien leden van de Amerikaan se kustwacht, die vermist worden nadat hun schip, de kotter White Aider, zater dag was overvaren door een Panamees vrachtschip. Gevreesd wordt dat alle zevenzien zijn omgekomen -in het ijskoude water. Slechts drie opvarenden van de kust- wachtkotter konden na de aanvaring worden gered. Aangezien zich op de plaats van de ramp olie op 't water ligt, durfden de reddingsploegen 's nachts geen gebruik te maken van fakkels uit angst dat brand zou ontstaan. (ADVERTENTIE) morgen voordeel volkorenbiscuits 300 gram van 69 voor 59 Slachtoffers van scheepsramp niet gevonden (Van o z correspondent) niet duur we! heerlijk TUCSON (AP) Juan Rodriguez, een 106 jaar oude man, is zondag overleden aan verwondingen, die hij bij een ver keersongeval had opgelopen. De politie van Tucson meldde, dat stad genoot Rodriguez zaterdagavond werd aangereden door een auto, bestuurd door een andere stadgenoot, de 85 jaar oude Frederick King. Tegen King weid geen proces verbaal opgemaakt, omdat Ro driguez op onjuiste wijze de straat over stak toen hij overreden werd. HANSWEERT Een duiker van het bergingsbedrijf L. Polderman heeft het afgelopen weekeinde gezocht naar de slachtoffers van de scheepsramp, die zich vrijdagmorgen voor de haven van Hansweert op de Westerschelde heeft afgespeeld. De duiker onderzocht het wrak van het Nederlandse motorschip Marco, dat vrijwel direct na de aanva ring met het Zweedse zeeschip Tasma- nic naar de diepte verdween. Het wrak ligt, bij laag water, tot een diepte van 16 meter. De duiker heeft geen van de slachtoffers (man, vrouw en dochter- lan boord van de Marco gezien. Afpersing per postduif MüNCHEN (DPA) Een geraffi neerd bedacht plan om met behulp van een postduif grote bedragen te incasse ren, heeft de 19-jarige arbeider uit Schwaberwegcn in Beieren niet met suc ces kunnen uitvoeren. Voor een boerderij had hij een kooi geplaatst met een duif erin en daar naast een bord gezet met het opschrift: ,,als je de duif niet binnen 48 uur met 5000 mark laat terugvliegen, leg ik je boerderij in de as". De duif vloog weliswaar terrug, echter niet met het geëiste bedrag bij zich maar met de politite, die haar vlucht huiswaarts had gevolgd. De arbeider heeft bekend. Maar liefst tweeëntachtig autopeddelaars vertrokken gistermorgen Wim Sonnevelds „Op de step" in praktijk brengend vanuit een café aan de Amstel van Amsterdam naar Purmerend. Aangezien er op zondag geen welwillende vrachtwagenchauffeurs waren te bekennen, die het steppetje „achter an me truk" wilden bevestigen, werden de krachten over zes autopeds en tweeëntachtig peddélaars verdeeld. De tocht telde zeven uitvallers, die in de „bezemwagen" werden opgenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1