Staking dreigt in groot-metaal S)e Coidiefioti/tci/rit CAO-ONDERHANDELING IN HET SLOP Handelspact van EENJARIG CONTRACT VERWORPEN Onder water naar de vrijheid Éénjarige CAO stelt moeilijkheden alleen uit Bonn met Pancov Autoverzekering gaat op één februari omhoog WERKGEVERS METAALBRANCHE: DANSEN Hotel DE STAD ROME DANSEN VS-bodems varen naar Zwarte Zee Amerikaanse troepen naar W.-Duitsland DANSEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w I 1.10, p. mnd, ƒ4.70, p. kwart, f 14.10; fr p. post 16.95 .ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) ZATERDAG 7 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OM HET VRIESPUNT De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Overwegend droog weer met veel bewolking. Ma» tige wind tussen oost en zuidoost. Ongeveer de zelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. 60e jaargang, no. 17.619 DEN HAAG De werkgeversdelegatie bij de CAO-onderhandelingen voor 7 de grool-metaal vinden, dat een éénjarig contract nader voorstel van de vakbeweging de moeilijkheden niet oplost, ze alleen maar uitstelt. Zij j hebben de vakbonden laten weten, dat hun eerdere voorstel niet het laatste woord behoeft te zijn en er dus nog wel ruimte is voor de voortzetting van het overleg. Zouden de vakbonden dit overleg afwijzen, dan zouden de werkgevers graag „wijze mannen" willen inschakelen, die zouden moeten nagaan of er nog mogelijkheden zijn om het gesprek voort te zetten. De vakbonden zijn vandaag met hun kaderleden bijeengekomen om na te gaan, welke weg nu moet worden gevolgd. De vakbondsvoorzitters zullen waar schijnlijk voorstellen vast te blijven houden aan de eisen en deze eisen eventueel kracht bij te zetten door een staking. drie metaalbonden voor een nieuwe drie jarige C.A.O. werden destijds door de werkgevers afgewezen, omdat de econo mische toestand van de bedrijfstak, waar rentabiliteit en produktiviteit onder het gemiddelde voor de industrie in het algemeen zou liggen, inwilliging van deze eisen niet zou toelaten. De werkgevers deden tegenvoorstellen, die op die eco nomische situatie waren gebaseerd en waarbij te kennen werd gegeven, dat dit toch wel het uiterste bod was. De vakbonden vonden dit bod onaan vaardbaar en waren teleurgesteld, dat de werkgevers door het doen van een uiterste bod eigenlijk niet eens tot onder handelen bereid waren. In een later stadium deden zij een nieuw voorstel om toch nog een gesprek op gang te brengen. Zij zeiden er begrip voor te hebben, dat de werkgevers zich nog niet voor enkele jaren wilden binden aan hoge percentages, reden waarom een eenjarige C.A.O. werd voorgesteld maar materieel werden voor 1969 de loon- en andere verlangens niet gematigd. Werkgevers eventueel wijze mannen inschakelen „De situatie is niet hopeloos, maar wel delicaat", zo zei gisteravond de voor zitter van de werkgeversdelegatie, ir. K. van der Pols. De vergaderingen van vandaag van het vakbondskader zal moe ten leren of de deur nog voldoende open staat om conflicten te vermijden. „Er is reeds bij voorbaat het woord staking gevallen. Wij vinden, dat dit een te zwaar woord is voor de huidige situatie en dat in geen geval gestaakt moet worden voordat alle mogelijkheden zijn uitgeput. Vandaar dat wij nog de inschakeling van bemiddelaars hebben gesuggereerd". De aanvankelijke looneisen van de (ADVERTENTIE) Centrale mnwormii ook ate bouwoakket De Oostduitser Bernd Boettger heeft vrijdag onthuld hoe hij in september jl. via de Oostzee naar Denemarken vluchtte. Hij liet zich in een kikvors- pak voortslepen door een miniatuur- onderzeeëer, die hij zeiJ had ontwor pen. Een schnorkel van 60 centimeter zorgde voor luchttoevoer. Boettger heeft twee jaar aan de voorbereiding van zijn vlucht gewerkt BONN (AP) West-Duitsland heeft een nieuw handelsverdrag op lange terniüii gesloten met Oost-Duitsland en duidelijk gemaakt, dat het gebruikt zal worden ais waarborg voor de vrije toegang tot West-Berlijn. De overeenkomst, aangekondigd door de minister van Economische Zaken uit Bonn, Karl Schiller, tijdens een persconferentie, komt verrassend snel nadat de Oost- Westduitse betrekkingen slechter waren geworden door de Sovjetinvasie in augus tus van dit jaar in Tsjecho-Slowakije, waaraan ook deelgenomen werd door Oost- duitse troepen. Goed ingelichte Westduitse regeringswoordvoerders zeiden, dat het nieuwe zes- jarenpact de eerste handelsovereenkomst op lange termijn tussen de twee Duits- landen herroepen kan worden door Bonn als de communisten verdere druk uitoefenen op de toegang over land tot West-Berlijn. Dezen hebben dit laatste niet verworpen. De overeenkomst dient tot verdubbeling van de omvang van de handel tussen Oost- en West-Duitsland in de komende zes jaar tot zes miljard Mark. Zangkoor op cle loop voor vliegen in vasie (Van onze correspondent) HERTEN Toen Hertens mannen koor vrijdagavond repeteerde in het jeugdgebouw, klapten enkele wijdopen monden van de zangers plotseling dicht, omdat dikke vliegen naar binnen wil den. Tegelijkertijd temperde het licht, doordat duizenden vliegen het zaaltje binnendrongen. Midden onder een zang nummer startten tenoren en bassen een vliegenjacht, die een buit van zo'n dik ke tweehonderd vliegen opleverde. De Egyptische plaag werd echter hoe lan ger hoe groter. De repetitie werd ten slotte gestaakt: de zingende Hertenaren werden letterlijk het zaaltje uitgejaagd door de collectieve vliegeninvasie (ADVERTENTIE) te WARMOND ZONDAGMIDDAG 2.00 UUR THE OUTSIDERS ADVERTENTIE A.S. ZATERDAG Patronaatsgebouw Oegstgeest m.m.v. TO-PIECES AANVANG 8.00 UUR Toegang 2.50 ADVERTENTIE Is geweldig gezellig op onze TOP-DANSAVOND iedere zondag 8 uur Ant. Clubhuis Kaartverkoop vanaf 4 uur aan de zaal uari a.s. beginnen er nieuwe dansklubs Dancing Groenendijk HAZERSWOUDE m.m.v. SIXPENCE AANVANG 8 UUR Toegang ƒ3. WASHINGTON (Rtr). Het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Za ken heeft een Russische beschuldiging van de hand gewezen, als zou de reis van twee onderzeebootjagers van de Ameri kaanse zesde vloot naar de Zwarte Zee in strijd zijn met de uit 1936 daterende conventie van Montreux betreffende de vaart van oorlogsschepen door dc Darda- Woordvoerder McCloskey verklaarde dat de „Dyess" en de „Turner" die in de komende dagen de Bosporus zullen pas seren, voldoen aan de bepaling, dat niet aan de Zwarte Zee gelegen mogendheden alleen schepen van minder dan 10.000 ton en met geschut van ten hoogste 203 mm naar deze zee mogen sturen. Hij zei dat de reis een routineaangelegenheid was en dat in juni twee Amerikaanse onderzee bootjagers een dergelijke tocht van vier dagen door de Zwarte Zee hebben ge maakt. Hij wilde niet zeggen of de „Dyess" en de „Turner" uitgerust zijn met raketten, die van kernladingen kun nen worden voorzien. DEN HAAG In bun suggestie voor een driejarige CAO hadden de vakbonden een loonsverhoging voor 1969 gevraagd van 6 procent, voor 1970 van 5 procent en voor 1971 even- 5 procent. Bovendien wilden zjj telkcnjare op 1 juli een extra-verhoging met 2 procent als de prijsstijging meer dan 1 procent zou bedragen. En tenslotte wilde men in 1970 en 1971 arbeidstijdverkorting, die overeenkomt met 1,5 pro cent loonsverhoging voor elk dezer twee jaren. De werkge- stelden hiertegenover een bod van resp. 4,5, 5,5 en 5,5 procent, zonder bijsturingsclausulc en inclusief werktijdver korting. Voor 1969 hadden de werkgevers eigenlijk slechts 3,4 procent willen bieden, maar omdat de prijsstijging al op 4,5 procent is geraamd, wilden zij dit bod verhogen tot 4,5 procent om de werknemers er in elk geval niet op achteruit te laten gaan. In tweede instantie vroegen de vakbonden voor het eenjarig contract 7 procent voor 1969. De vakbeweging had om een antwoord gevraagd uiterlijk 5 december. Inderdaad hebben de werkgevers gisteren schriftelijk gere ageerd en dit antwoord is gisteren nog eens informeel toege licht. In dit antwoord staat, dat door eenjarige CAO de moei lijkheden niet zouden kunnen worden opgelost, hoogstens uit gesteld. De werkgevers vinden, dat het nog meer dan in het verleden nodig is vooruit te zien, ook wat de loonkostenont wikkeling betreft. „Er doen zich in de bedrijfstak structurele ontwikkelingen voor, die een beleid op langere termijn on misbaar maken", aldus de werkgevers, die er voorts op heb ben gewezen, dat het centraal planbureau het juist mogelijk heeft gemaakt een beleid op langere termijn uit te stippelen. DEN HAAG Met ingang van 6 ja nuari 1969 is beniemd tot algemeen se cretaris van de KVP-Tweede-Kamer- fractie mr. P. J. M. Zwartkruis te Amsterdam. De heer Zwartkruis is 32 jaar oud en gehuwd. De heer Zwartkruis is onder meer be stuurslid van de kring Amsterdam van de K.V.P., van het lager- en kleuter onderwijs in dc Bijlmermeer en secre taris van het algemeen- en dagelijks bestuur van Don Bosco (het r.-k. tech nisch beroepsonderwijs in Amsterdam). Staf en mijter zijn nog maar nauwelijks uit de etalages en van dc straat verdwenen, of de kerstbomen, dennetakken, glinster ding en en andere spul hangen, staan en glinsteren er al. Op het nationale plein, de Dam in Amster dam, staat zoals elk jaar weer een majestueuze kerstboom, geschenk van de stad Trondheim in Noorwegen. WASHINGTON (Rcuter-AFP) De Verenigde Staten zullen in januari 15.500 militaren en 96 Phantomjacht- bommenwerpers naar West-Duitsland zenden voor een grote militaire oefening in de buurt van de Tsjccho-SIowaaksc grens, zo maakt liet Amerikaanse mi nisterie van Defensie bekend. De ma noeuvres zullen in januari en februari worden gehouden in de omgeving van Grafenwöhr. ruim 30 km van de grens. In de bekendmaking werd erop gewe zen, dat minister van Defensie, Clark Clifford, vorige maand tijdens de bijeen komst van NAVO-minïsters in Brussel had meegedeeld dat de oefening oor spronkelijk later in 1969 zou worden ge houden maar was vervroegd om de pa raatheid van de NAVO te verhogen. Volgens een raming van Pentagonfunc- tionarissen is met de oefening en de overbrenging van de eenheden, die juist de afgelopen zomer uit West-Duitsland waren teruggetrokken om het tekort op de Amerikaanse betalingsbalans te ver minderen, een bedrag gemoeid van 15 miljoen dollar. De legereenheden zullen na de oefening naar de VS terugkeren, maar de vier Phantomsquadrons blijven ■jdelijk in Europa. (ADVERTENTIE) Tijdens het winterseizoen IEDERE ZONDAGMIDDAG VAN 3—fi UUR THE RUNAWAYS i Hotel DE BEURS NOORDWIJK Entree 2. OOK VOOR BROMMERS. SCOOTERS EN MOTOREN DEN 1IAAG, (A.NJP.) Als gevolg van sinds 1 januari 1967 opgetreden externe kostenstijgingen zullen de premies voor de verzekering van motorrijtuigen met ingang van 1 februari 1969 worden ver hoogd. De aanpassing van de premies aan het gestegen peil van de schade- uitkeringen heeft betrekking op per sonenauto's en stationcars, bestelwagens, vrachtauto's, motorrijwielen en scooters. De verhoging geldt zowel voor w.a.- verzekeringen als voor gecombineerde w.a.- en cascoverzekering. I prijs van het motorrijtuig. Voor per sonenauto's met een catalogusprijs lot en mot I 9000 bedraagt de verhoging van dc premie voor dc w.a.-verzekering I 13.50 per jaar. Een verhoging van 18.- geldt voor personenauto's met een 1 catalogusprijs van 9000 t.m. 15.000 I en van f 22.50 voor auto's tussen f 15.000 I en f 21.000. Voor de gecombineerde w.a.- en casco- verzekeringen worden onder meer de volgende premieverhogingen van kracht Voor personenauto's met een catalogus- pi ijs tot en met 6000 bedraagt de ver hoging f 36.per jaar; voor een per sonenauto van 6000 t.m. 9000 is dit bedrag 45.— van 9000 t.m. 12.000 54.— van f 12.000 t.m. 15.000 I 63.— van 15.000 t.m. 18.000 f 72.— Voor vrachtauto's is de premiever hoging iets groter dan die voor per sonenauto's. Zo bedraagt de premie verhoging voor een vrachtauto met een catalogusprijs van 9000 t.m. 15.000 22.50 (alleen w.a.-verzekering) of 67.50 (gecombineerde w.a.- en cascoverzeke ring). Kortingen die door verzekeraars wor den gegeven voor o.a. beperkt gebruik, alsmede no-claimkortingen, zijn ook op deze verhoogde premies van toepassing. Voor motorrijwielen, scooters en trac toren is de verhoging 5.(w.a.-ver zekering) of 10.(gecombineerde w.a.- cn cascoverzekering). Voor bromfietsen werd reeds in juni van dit jaar een verhoging van de premies voor de w.a.-verzekering per 1 maart 1969 aangekondigd. Deze ver hoging met f 3.per jaar is een gevolg van de optrekking door de overheid van de minimumdekking van f 250.000 tot 400.000. De premieverhoging gaat voor nieuwe verzekeringen in met ingang van 1 februari 1969. Voor bestaande verzeke ringen wordt de verhoging toegepast op de premievervaldag na genoemde datum. Bij vervanging van een motorrijtuig na 31 januari 1969 wordt de premie verhoging onmiddellijk van kracht. Het ministerie van economische Zaken heeft aan motorrijtuigenverzekeraars medegedeeld, dat er bij het ministerie tegen de aangevoeitle premieverhoging die geen verband houdt met de in voering van de B.T.W. op 1 januari 1969 geen bezwaar bestaat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1