OORSPRONKELIJK EN GEGAPT WERK VAN THE BEATLES The Cats WAT VINDEN LEIDSE SCHOOLLEREN VAN DE S.B.O.? OOK VOOR JOU HERMAN VAN VEEN De kinderen vertellen ZATERDAG 7 DECEMBER 1968 JOHN LENNON PAUL MCARTNEV BINGO STARR GEORGE HARRISON Een nieuwe LP van de Beatles onder werpen aan een kritisch onderzoek, is een vrij moeilijke, zo niet bijna on mogelijke taak, aangezien er geen vergelijkingsmateriaal om handen is. De Beatles bekleden na „Revolver" en „Sergeant Pepper" een eenzame positie in het popw ezen, omdat de pro- dukten van bun belangrijkste concur renten ln mnzikaal-technisch opzicht niet kunnen tippen aan die van hen. Daarom zullen we de handen in de wijde Beatleboezem moeten steken 0111 enige zinnige woorden te kunnen schrijven over de nieuwe dubbel-Ll', die kortweg „The Beatles" genaamd werd en die vorige maand ln de han del kwam. In vergelijking met byvoorbeeld „Ser geant Pepper" moeten we opmerken, dat beide LP's byzonder weinig oor spronkelijk werk bevatten. Een be hoorlijk aantal nummers zijn gelijk luidend aan songs, die eertijds door de Beatles zelf reeds op de plaat werden gezet. Voorbeelden zien we met „Dear Prudence", dat veel over eenkomst vertoont met „Hey Judo"; „Happiness is a warm gun", dat doet terugdenken aan ,,I'n the wall- russ"; „Birthday", dat gebaseerd is op onder andere „Long tall Sally" en ..Everybody's got something to hide except me and my monkey", dat de zelfde sfeer ademt als „Twist and shoiit". Dit is niet verwonderlijk als we beseffen, dat de Beatles sinds „Lady Madonna" een loopje nemen met het eigen werk. Voor ons niet zo heel erg geslaagd, omdat we echt niet zitten te wachten op wat modieuze uitvoeringen van oude nummers, die al eens eerder op de hitparade hebben gestaan van dezelfde groep. Behalve met hun eigen vroegere mu zikale produkten, nemen de Beatles op deze dubbel-LP een loopje met de sound van andere artiesten, die in liet verleden hoogtij vierden. Zo wor den de Beach Boys uit de tijd van „Surfin" USA" nageiiapt in „Back in the USSR", Elvis Presley en Jerry Lee Lewis uit de tijd van „Jall house rock" opnieuw tot leven geroepen in „Yer Blues" (het middenstukje) en „Happiness Is a warm gun" (het laatste stukje). Naast enkele over duidelijke missers, „Heiter Skelter", „Revolution 9" en „Wild honey pie", kent deze nieuwe dubbel-LP echter ook een aantal grandioze composities, die zich uitstekend lenen voor liit- vertolkingen door byv. P. P. Arnold, David en Jonathan en Ray Charles: „I'm so tired", een heerlijk zeurderig, knap vermoeiend werkje; „Black bird", een zeer melodieuze composi tie die uitstekend gezongen wordt door Paul; „Piggies", een lekker gek nummertje met een goede tekst; „I will" en „Julia", de twee beste num mers van de plaat, uitstekend van sfeer en melodie. Tussen de 30 num mers vinden we tenslotte ook nog wat bewerkingen van aloude tradi tionals, zoals „Martha my dear" (het Intro doet sterk terugdenken aan het spel van pianist Charlie Kunz) Rocky Racoon" en „Don't pass me by", twee heerlijke oude honky-tonk- melodietjes; „Honey pie", een Engels talig Willy Derbynummer en „Ob-la- di, ob-li-da", een Zuidafrikaans wijsje. Onverdeeld enthousiast kunnen we niet zijn over deze muzikale presta tie van John. Paul, Ringo en George. De dubbel-LP is immers, door al deze gegapte composities, weinig oor spronkelijk. En dat hadden we toch wel mogen verwachten nadat do Beatles bjjua een jaar niets van zich hebben laten horen op het LP-front. En dan rekenen we de mini-LP „Ma gical Mystery Tour" nog als volwas sen meesterwerk, anders wordt de wachttijd ruim anderhalf jaar. Na- tnurlijk blijft dit album met kop en schouders uitsteken boven hetgeen hun collega's presteren, maar geme ten naar Beatlesmaatstaven is-ie ei genlijk weinig enerverend. Niettemin volgt hieronder voor de vele Beatles- fans een opsomming van de nummers, die op deze twee zwarte schijven te vinden zyn: Kant 1: „Back in the USSR", „Dear Prudence", „Glass onions", „Ob-la-di, ob-la-da", „Wild honey pie", „The confining story of Bungalow Bill", „While my guitar weeps" en „Ilappi- is i i gun".. Kant 2: „Martha my dear", „I'm so tired", „Blackbird", „Piggies", „Roc- key Racoon", „Don't pass me by", „Why I don't we do it in the road", „I will" en „Julia". Kant 3: „Birthday", „Yer Blues", „Mothers nature son", „Everybody's got to hide something except me and my monkey", „Sexie Sadie", „Heiter skelter" en „Long, long, long". Kant 4: „Revolution 1", „Honey pie", „Savoy truffle". „Cry baby cry", „Re volution 9" en „Good night". Herman van Veen i« zo langzamerliund wel bekend. Toon Hermans zap hem als enipe man die het in het buitenland ..wel zou kunnen maken 4. De grappen en liedjes van Van Veen worden gebracht met een geweldige vaart en souplesse, één brok vitaliteit. Zo ook de l.p. die van hem op de markt is gebracht: „Herman van Veen". De plaat iets geweldigs, een totale komische chaos van indrukken, fijn uitgewerkt en goed gebracht. De suksesnummer8 van Herman zijn er alle op te vinden. Te beginnen met ..Drie schuintamboers" en ,J)e neus". Ook .Jlondje" en "De lianden van Geertruida" ontbreken niet. Voor de cabaretliefhebbers is deze pluat niet te missen! Verdere o.a. harlekijn" (het gedicht met de éénlettergrepige nietsbetekenende den maar met shows en de plaat. bekende klank), het openingsnummer de Naar aanleiding van het weinig succesvoile congres van de SBO (Scholieren Belangen Organisatie), dat in Utrecht werd gehouden met als thema „een kritische analyse van het onderwijs van onder uit; dus vanuit de leerlingen", hebben we een aantal rectoren en leerlingen met bestuursfunkties van diverse middelbare scholen in Leiden gevraagd hoe ze tegenover de instelling SBO, die uitge gaan is van de 17-jarige Utrechtse scholiere Marjan Oosterman, stonden. Zoals bekend is de SBO opgericht nadat het maandblad „Kis" werd opgeheven; het zal overigens het volgend jaar opnieuw verschijnen. De reakties waren verschillend, maar kwamen nagenoeg niet „in de buurt van het onredelijke". DE RECTOREN De direkteur van de Barbaraschool (ulo), de heer C. E. Janssens, wilde geen kommentaar geven. „Er is bij ons geen schoolvereniging: er is ook nooit geklaagd over de leraren of zo. Ik vind het sop de kool niet waard". Het Agneslyceum heeft wél een schoolvereniging, „Oase". Conrector (de rector was niet te bereiken op het moment dat we op belden) W. W. Sanders had niets ge merkt van een streven naar het stichten van een onderafdeling van de SBO. ..We hebben nog geprobeerd iemand van de schoolkrant naar Utrecht te sturen, maar er was geen belangstelling voor. Dat was iemand van de schoolkrant. Er is op elke school wel eens een konflikt, maar excessen zijn hier nooit voorgekomen. Ik ben niet tegen de SBO, ik neem een afwachtende houding aan. Mis schien gaat het idee over een tijd wat meer leven, denk ik". Het St.-Bonaventura Lyceum heeft dra. A. P. Th. Overeem als rector. Pater Overeem vond dat de SBO verkeerd van start was gegaan door eerst met een overkoepelende orga nisatie te beginnen in plaats van op de scholen zelf te beginnen. „Dat heeft volgens mij nog weinig zin. Hier hebben we een schoolbestuur Bonaventura Leerlingen Gemeen schap) en een leerlingenparlement, dat ik zelf heb opgericht. Eén leer ling per klas is daarin afgevaardigde. Er is een lerarenraad opgericht, be staande uit zes leraren, die op gezette tijden met het parlement vergadert. Voorstellen komen zo direkt in de leraren-vergadering, via de leraren- „Ende dispereert niet" is de ver eniging van de Louise de Coligny- scholengemeenschap. Direktrice van de scholengemeenschap is mevr. H. A. M. Nijweide-Vintges. „Er is nie mand van de leerlingen naar Utrecht geweest, hoewel we wel toestemming gegeven hebben daartoe. Er is bij ons ook geen probleem betreffende de in spraak, die is er al; we hebben een ei gen leerlingenraad, die bestaat uit enkele leerlingen en een docent als adviseur. Die docent blijft twee jaar aan, waarna een andere docent zijn (of haar) taak overneemt. De leerlin genraad kan voorstellen indienen bij de schoolleiding". De scholengemeenschap Lfeiden Zuid-west, w.o. het Chr. Lyceum Schubertlaan, heeft als direkteur de heer als direkteur de heer J. W. H. heer J. W. H. Rotteveel en als leer lingenvereniging „Intermezzo". De heer Rotteveel acht de SBO een modeverschijnsel, „overgewaaid van de universiteit". „Wij hebben geen leerlingenraad of parlement of hoe je het noemen wilt. Ik zal plannen in die richting niet tegenhouden, maar ik acht het niet op mijn weg liggen zelf een voorstel tot oprichting ervan in te dienen. Dat moet van de leerlingen zelf uitgaan. Uiteraard is het daarbuiten altijd mogelijk te praten met leerlingen of schooldirektie, wat we kortgeleden nog hebben gedaan betreffende het houden van soosavondjes". Dr. J. W. Blom, rector van het Rembrandt-Lyceum, meent dat de SBO zich teveel optrekt aan de stu dentenorganisaties „Ik ben bang, dat de studenten teveel invloed gaan krij gen, maar daar kan ik natuurlijk niet exact over oordelen. Wij hebben een schoolraad, die bestaat uit vertegen woordigers van de 3e, 4e, 5e en 6e klassen met een lèraar als adviseur. Deze schoolraad kan voorstellen doen aan de rector, die deze dan in de le rarenvergadering brengt. De raad heeft geen rechtsgeldigheid". In oprichting is een scholieren- parlement bij het Stedelijk Gymna sium. De rector is daaimee begonnen. De rector, drs. A. N. Coebergh van den Braak, deelde tevens mede. dat van de SBO een brief is ontvangen, gericht aan de rector. „De leerlingen hebben alleen een algemene uitnodi ging ontvangen van de SBO". „Overigens zy opgemerkt, dat meer dere rectoren hebben gezegd, dat er een brief van de SBO aan ben ge richt was. Wat dus de bewering van Marjan Oosterman, dat rectoren brie ven die voor leerlingen waren be- DE LEERLINGEN Hoe vinden de leerlingen de SBO? Wim Wiggers (18), penningmeester van de schoolvereniging „Intermezzo" van het Chr. Lyceum aan de Schu bertlaan (dat deel uitmaakt van de scholengemeenschap Leiden Zuid west). ziet de noodzaak er niet van in. ..Ze blazen de zaak volgens mij wat op. Ze moeten de fout niet ma ken te denken, dat ze volwassen zijn. Wij hebben hier geen moeilijkheden met de rector. Met fuiven is hij altijd heel schappelijk; we hebben alleen 'n klein beetje censuur op de school krant „Raak". „Wij hebben zo'n 500 leerlingen op school. waSrvun er zes aktief zijn in het bestuur; daarbij komt dan nog de redaktie van de schoolkrant. Ja, ik Vind dat wel genoeg, "n. school: kun je gemakkelijk niet zes man „aan". Van ons is Leo Vreeke van de schoolkrant naar het congres in Utrecht geweest. Hij vond dat er teveel langs elkaar heen werd gepraat en is ook na an derhalf uur of zo weggegaan. Ik ge loof dat de leerlingen niet toe zijn aan meer inspraak. Er zitten op de hele school misschien maar vijftig man van 18 jaar en ouder: die kan je toch niet laten meebeslissen?" Dat de studenten op het congres 'n leidende funktie hadden, vindt Wim niet erg; „Iedereen mag zeggen wat hij wil. Lieke van Werkhoven, presidente van „Ende dispereert niet", heeft nog geen mening over de &BO. „Wij heb ben er nagenoeg niets mee te maken. Kontakt is er ook niet. Die onderaf deling die Yvonne Verlindt van het Rembrandt-Lyceum hier wil stich ten, ja, dat heb ik gelezen. We wach ten af. wat er van komt. Er leven na tuurlijk wel wensen bij ons. maar die De hoes van de nieuwe Cats-LP ge tuigt niet van de grote successen, die deze Volendamsc formatie momenteel ten deel vallen. W'at somber en dro merig staan ze rond een antieke stoel, die voor deze gelegenheid naar de Bovenin-studio ln Heehistede is gebaald. Men kan de enigszins emstlgge pose van deze hitscorers ook verklaren aan de band van de songs die op de langspeler staat gegroefd. Verscheidene van de vele solo's (steeds meer gaan de Cats over van samenhang „What a crazy life" naar bel solow.erkjehebben een treurige inhoud. Een huilend meisje aan wie gevraagd wordt wat er gaan de is: „I gotta know what's going on". Een terugblik naar het verle den, dat zo mooi was: „Remem ber the good times". Dat wil echter niet zeggen dat er alleen maar ge rouwd wordt op „Cats". Dat zeker niet. Het is een mengeling geworden van ernst en vreugde en dat alles op een zeer verzorgde en góede wijze gebracht. Hoewel de Cats al meer dere nialeri bewuzen hebben ook zelf knappe componisten te zijn vermeldt de .elpee slechts vier eigen werkjes. Naast de top-40 hit „Lea" en de flip- side daarvan „1 gotta know what's going on", zyn dat „Remember the good times" eu „I've always tried to understand". Werkjes van Cees Veer- man en Arnold MUhrens, Namen tot dusver alleen Cees Veerman en diens naamgenoot Piet plaats achter de microfoon, op deze plaat is ook Ar nold Mühren in een solonummer te beluisteren: „Excuse me". Het wach ten Is op de solistische verrichtingen van drumnier Theo Klouwer en slag- gitarist Jaap Schilder. Dat de Oats geen beginnelingen zijn waar het com poneren betreft, bewees Cees Veer man overduidelijk toen hij daags voor bet opnemen van „Lea" te boren kreeg van arrangeur Wim Jongbloed, dat „Rainbow tree" uit commercieel oogpunt niet zo geschikt was om als keerzijde te dienen. Binnen 24 uur moest „De Poes" een vervangend lied zien te creëren, in welke, opdracht by voortreffelijk slaagde. Daar ook an dere nummers als „Vaya con dios" en „Lies" de kwaliteiten van deze vyf jongens goed weergeven kan „Cats" een sterke opvolger genoemd worden van de eerste elpee ..Cats as wachten nog af. Misschien, als er wen sen kenbaar worden gemaakt, gaan we binnenkort een vergadering be leggen of er een aktie nodig Is, Wat echter niet zeker is". Zij hebben zich over het „probleem" voor zover er een probleem is niet beraden, de leerlingen" van de Louise de Coligny-HBS. CONCLUSIE Wij kunnen konltluderen. dat „het voor de Leidse scholieren en rectoren niet hoeft". De leerlingen hebben hier over het algemeen een behoorlijke inspraak, uiteraard zonder rechts geldigheid. We kunnen de woorden van Wim Wiggers nog aanhalen; „Ze moeten de fout niet maken'te denken, dat ze volwassen zijn". Het „heerlijk avondje" van Sin terklaas is weer voorbij en we zijn allemaal heel blij met de kadootjes. Vandaag komen er nog een paar Sinterklaasverhaaltjes in de krant. De kinderen van de derde klas van de Antoniusschool hadden toch zo veel te vertellen, want de Sint kwam daar heel onverwacht op bezoek en vandaag vertellen* die kinderen me weer. dat ook de bur gemeester bij hen in de klas ge weest is. Ze hebben er een op stelletje over gemaakt. Lees ze Gerard Peerk Sinterklaas in Leiden Zaterdagmiddag om 1 uur heb ben we op de t.v. gezien dat Sin terklaas met de boot in Nederland kwam. De Pietermannen stonden naast hem. Ze hadden grote zak ken met pepernoten bij zich. Gis teren heb ik mijn schoenen neergezet en 's morgens vond ik er een sui kerbeestje en een chocoladeletter in. Toén mijn broertje uit bed kwam kreeg hij van mi.i een stukje. Hij won de hele letter, maar die kreeg hij niet. Mijn zusje kreeg ook twee suikerbeestjes en een letter- Dat vond ze fijn. Mijn vriendjes had den die nacht ook wat in hun schoen gekregen. De volgende avond hebben zij weer hun schoen gezet, maar toen zat er niets in In mijn schoen zat een letter en die heb ik toen gedeeld. De chocolade was ZÓ hard, je kon het niet breken. Dicky van Giezen Sinterklaas Het was dinsdagmorgen half ne gen. Alle kinderen gingen naar school. Na het bidden gingen we rekenen en lezen en schrijven. Om 12 uur ging de school uit. We gin gen naar huis om te eten. en gin gen om kwart over één weer naar school. We begonnen in de klas met rekenen en opeens zagen we een Zwarte Piet met een roe over de speelplaats hollen. Toen kwam er nog een Zwarte Piet en toen zagen we Sint-Nicolaas. We begonnen da delijk te zingen: „Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht", en toen nog veel meer liedjes. Sint- Nicolaas en zijn knechten gingen eerst naar de eerste en tweede klas en toen kwamen zij bij ons. Het kleine Pietje had een zwarte muts met een klein pluimpje op en hij had een leuke broek met wijde pijpen en gele en rode strepen- Dat was een leuk gezicht, je moest er om lachen. Hij maakte grapjes en een paar kinderen mochten met hem dansen. Agnes Lodder Sinterklaas komt op school Verleden dinsdag stopte plotse ling een auto bij de school en daar slapie de Sint uit, met twee Zwarte Pieten. We waren met de les bezig en wisten van niets. De juffrouw zei. dat we allemaal moesten blij ven zitten. Maar daar kwam de Sint al binnen met zijn knecht er achter aan. We deden ons werk weg. De Sint ging op de stoel van de juf frouw zitten en Zwarte Piet rende door de klas. De vogels werden er bang van, ook het kleine peutertje, het nieuwe vogeltje, schrok er van. De juffrouw zei hem, dat hij een beetje zachtjes#moest doen. Hij ging pepernoten uitdelen en ik kreeg een suikerbeestje. De juffrouw draaide 'n plaatje met Sint-Nicolaasversjes, die we allemaal mee zongen. Ik zal er een paar opschrijven: Sinter klaasje bonne-bonne-bonne, Sinter klaas is jarig, Sinterklaas kapoentje. Zwarte Piet wou ook met een jongen dansen, die bang was. Die jongen wou niet dansen en daarom tilde Zwarte Piet hem van zijn stoel en danste met hem in het rond. De Sint vroeg ook of we Spaans kon den dansen. Twee kinderen hebben dat gedaan en ook hebben twee Bereo de Heiden St.-Nicolaas op school De juffrouw was de schriften aan het nakijken en wij zaten te reke nen op dinsdagmiddag. Opeens riep één van de kinderen: ,,Daar is Sin terklaas!" Ik schrok me een hoedje. Ineens ging de deur open en daar kwamen Zwarte Piet binnen; achter hem kwam de Sint. We begonnen meteen Sint-Nicolaasliédjes te zingen. Rudy Romijn en José Zandvliet mochten een versje opzeggen. Ik zelf heb ook een versje opgezegd en een tekening op het bord gemaakt. We kregen allemaal een paar pepernoten, sui kerbeestjes en chocoladebeestjes. Zwarte Piet kwam heel dicht bij de kooi staan. De vogeltjes werden bang. Ze vlogen kwetterend heen en weer. De Sint bleef van drie uur lot kwart voor vier, toen ging de Sint met de juffrouw mee naar huis- Hij heeft snoepjes aan de juffrouw gegeven. Als we lief zijn en ons best doen, trakteert de juffrouw. Strooiavond De Sint zou bij ons thuis komen, had Zwarte Piet aan mijn vader en moeder verteld. „Dat zal leuk wor den." zei ik, „ik wou dat het al zo „Ze komen 4 december om 7 uur 's avonds," zei moeder. „Zeg Truus- je komt de Sint ook bij jullie?" vroeg ik aan mijn vriendinnetje, toen we uit school kwamen. „Welnee, de Sint kan toch niet in alle gezinnen komen." „Ja. dat is waar. Ik heb er niet aan gedacht, dat de Sint het zo druk heeft." Ik ging vlug naar huis. om moeder nog wat te helpen. Na het. eten ging ik gauw naar bed. Eindelijk was het 4 december, onze strooiavond. Daar werd gebeld. „Ans ga jij eens kijken, wie er aan deur is." Ans ging kijken. „Komt u maar binnen Sint-Nico laas en ook Zwarte Piet mag bin nen komen. Moeder, de Sint komt op bezoek!" riep ik. „Ga jij de jongens boven roepen en kleine Rietje halen, dan zet ik alvast twee stoelen klaar voor dé Sint en Zwarte Piet." De Sint stapte binnen. „Gaat u maar zitten," zei moeder „en jij ook Piet." „Zo, zo, zijn de kinderen nogal lief?" „Ja hoor. gelukkig wel." „Nou Piet. strooi alvast wat pe pernoten." Daar kwam Ans met de kinderen al aan. Ze kwamen mid den in de regen pepernoten. Zwarte Piet strooide steeds maar meer. De jongens raapten ze op en deden ze in een zakje. Eindelijk hield Piet op. De zak was leeg. „Kom jij eens hier Ans," zei de Sint. „Ik heb van de Pieten gehoofd, dat jij altijd je moeder zo goed helpt. Is dat waar Ans?" „Ja. Sint-Nicolaas." ..Wat wou jij graag hebben?" „Een pop. Sint-Nicolaas-" „Piet kijk eens of er een pop voor „Ja, er zitten er net nog twee in". „Ik ook poppie." zei Rietje. „Ja hoor. jij krijgt ook een pop." „En nu de jongens, wat willen jullie hebben?" „Ik een trein, Sint-Nicolaas." „En ik een doos met zes spellen." „Piet kijk of er nog een trein en een doos met zes spellen is." „Zo, nu gaan we weer verder. Daaaag kinderen." „Dag Sinterklaasje, dag. dag. dag!" zongen ze. Wat was dat een fijne avond geweest. Diederik de Bruin Het bezoek van de burgemeester Op een keer, ik weet niet meei precies wanneer, o ja, donderdag middag, kwam de burgemeester bij ons in de klas. Nou. dat vonden we allemaal heel leuk hoor! We gingen versjes opzeggen en daarbij de ma nieren doen. dus déclameren. De versjes waren: het nieuwe school jaar en Dierendag. De burgemeester vond het alle maal heel mooi. We hebben eens voor de burgemeester tekeningen gemaakt en van die 40 tekeningen heeft hij een boek gemaakt. Uit dankbaarheid gaf hij aan ieder kind een lollie. Die smaakte lekker hoor! De burgemeester heeft ook 'n naam aan het jonge parkietje gegeven. Die naam is Jantje. Hij heet dus Jantje Parkiet. De juffrouw heeft hem op de lijst geschreven waar alle kinderen op staan. Op het bord stonden nog enige tekeningen. We hebben er boven geschreven: Welkom in de derde klas. Voor ons aardrijkskundeschl'ift hebben we gevraagd hoeveel in woners Leiden heeft. Het zijn er 102.000. Veel hoor! Sommige kin deren raadden 15.000 of 14.000. Het parkietje was bijna uit het broedhokje gekropen. We hoopten, dat als de burgemeester kwam, hij er uit zou komen, maar hij kwam er niet uil. Toen ging de burge meester weer weg- José Zandvliet De burgemeester op school De burgemeester had aan onze juffrouw een brief geschreven, dat hij in de klas zou komen op don derdagmiddag. Dat vonden we fyn. We hadden allemaal mooie kleren aangetrokken. Ik mocht een poppe tje op het bord tekenen, met een vlaggetje in zijn hand. Er hingen ook slingers op het bord. Hij kwam alleen bij ons in de derde klas. Toen de burgemeester kwam gingen we- versjes opzeggen, met manieren er bij. Met een meisje samen mocht ik ook een versje opzeggen. Bij het feest van de burgemeester hebben we een tekening gemaakt en nu heeft hij van die 40 tekeningen een boek gemaakt. We kregen ieder een lollie. De juffrouw vroeg hoeveel inwoners Leiden heeft. De burge meester zei: 102.000. Een kind moest dat getal op het bord schrijven. Hij schreef het goed. „Wal Voor een naam zóu u het kleine parkietje geven?" vroeg de juffrouw. „Daar zal ik even over na denken. Ik geloof, dat ik er een weet." De kinderen zaten met span ning te wachten. De burgemeester zei: „Jantje." Terwijl de burgemeester met de juffrouw een kopje koffie of thee dronk, likten wij de lollie op. Na een uurtje ging de burgemeester naar huis. Dag kiriders. Tot de volgende week. We gaan alweer over een Kerst - verhaaltje denken. Volgende week ook uitslag van de Sint-Nicölaas- opgave. TANTE' JCX

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 10