LUCHT IN ONS LAND ZUIVERDER Drinkwater in West-Nederland besmet met radio-activiteit van kernexplosies ver weg Ook minnaar van gifmengster heeft hand in aanslag Melk lang onrein Werkloosheid sinds 1967 sterk gedaald Shell Chemie investeert 900 miljoen Werk voor20.000man bij Moerdijk Vrouw door kogel in gezicht getroffen Katwijkse vissers veroordeeld Snel herstel economie Dronkeman op kachel gezet, zware verbrandingen Nederlandse militairen op oefening in Duitsland PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart, 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) DONDERDAG 5 DECEMBER 1968 OVERWEGEND DROOG Overwegend droog weer met veel bewodHoing en zwakke tot maitriige wind t/ussen oost en zuidoost. Weinig verandering dn temperatuur. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.617 Minister Veringa van Onderwijs, die gisteren in Amsterdam een discussie had met tien studenten, icon zich niet aan een breed debat onttrekken, toen demonstrerende studenten b# hun terugkeer in de Oudemanhuis- poort de minister ontwaarden. Zelfs Sinterklaas mengde zich in het gesprek. Achteraf zei de minister het een zeer nuttige ervaring te hebben gevonden. ROTTERDAM (ANP) Een 38-jari- ge Rotterdamse is in haar woning te Rotterdam door een kogel in het ge zicht verwond. Zij is in het Dijkzigt- ziekenhuis opgenomen. Een kwartier later arriveerde op het politiebureau een Turkse arbeider, die volkomen overstuur een pistool bij de wachtcom mandant deponeerde, inhoudende vier patronen. Hij kon in zijn geschokte toestand geen verklaringen afleggen. AMSTERDAM (ANP) Wegens xchuld aan een aanvaring tussen hun schepen heeft de raad voor de scheep vaart de 47-jarige schipper A. V. van de „Maartje Jacoba" KW 137 en de 36-jarige schipper J. H. van de „Avontuur" KW 114 beiden uit Katwijk, voor de duur van twee maanden respectievelijk veertien dagen de bevoegdheid ontnomen als schipper op vissersvaartuigen te varen. De aanvaring vond plaats in de och tend van 23 april van dit jaar, toen de schepen op de Noordzee bij slecht zicht aan het vissen waren. In zijn oordeel merkt de raad op, dat hoewel het zicht niet meer dan 100 a 150 meter bedroeg op geen van beide schepen mistseinen werden gegeven en er evenmin een uit kijk op de bak was geplaatst. Beide schippers, die volgens de raad wisten, dat er zich in de nabijheid meer vis sersschepen bevonden, waarvan zij ech ter de onderlinge positie en koers niet kenden, worden wat dit betreft in gelijke mate in gebreke gesteld. Omdat schipper V. bovendien toeliet, dat de wachtsman zijn post verliet om zich met het werk aan dek te bemoeien meent de raad, dat hij de meeste schuld aan de aanvaring heeft. Op het moment van de aanvaring was het stuurhuis van de KW 137 onbezet en kon geen enkele maatregel worden genomen om deze te voorkomen. EIGEN VROUW UIT DE WEG WILLEN RUIMEN (Van een onzer verslaggevers) GELEEN In het Geleense politie bureau, waar h\j thans zit opgesloten en wordt verhoord, heeft de 48-jarige Ger- rit V. na aanvankelijke ontkenning, thans toegegeven, dat hij medeplichtig is ge weest bij een van de pogingen van de gifmengster Riet S.-H. (45) uit Schijndel zijn vrouw met vergif uit de weg te Dat was bij een bezoek in 1960 van Gerrit en zijn vrouw aan Riet S. in Ge leen. De vroegere mijnwerker heeft be kend, dat bij dat bezoek zijn minnares het vergif in de koffiekop heeft gedaan en dat hij daarna koffie in de kop heeft geschud. Op dat moment had Riet S. eer der al geprobeerd met vergif in de kof fie haar eigen man Jan van Eindhoven te doden. De Schijndelse gifmengster heeft dinsdag toegegeven, dat zij van St.-Nicolaas 1959 af in totaal 8 maal ver gif in de koffie van haar eerste man heeft gedaan. Gerrit V. ontkent, dat hij iets te maken heeft gehad met de tweede vergiftigings poging van Riert S., die met hem wilde trouwen en die vergif in de koffie van haar vroegere rivale heeft gedaan, toen ze een bezoek bracht aan de vrouw van Gerrit V. De ex-vrouw van Gerrit beiden zijn inmiddels gescheiden en met een andere partner getrouwd was naar de Geleense politie gestapt. Na het lezen van de uitvoerige kranteverhalen over de praktijken van de haar welbe kende Riet S. herinnerde zij zich, dat zij tweemaal ernstig ziek was geworden na het drinken van koffie met deze vroyw. In beide gevallen kreeg zij ernstige buik en hoofdpijn en moest zij braken. In beide gevallen moest zij zich ook onder doktersbehandeling stellen, waarbij toen werd aangenomen, dat zij galaanvallen had gehad. FLORENCE (Reuter). De vijf „monniken" en „zusters", die wegens vergaande kindermishandelingen in een tehuis tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld, behoorden niet tot een erkende religieuze orde, zo is in Florence meegedeeld. Alleen de directeur van het tehuis was een echte capucijner monnik. Deze werd van rechtsvervolging ontslagen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De radioactieve besmetting van de biosfeer in Nederland, het drinkwater en het voedsel inbe grepen, neemt af. Dit blijkt uit een rapport over in 1967 in Nederland verrichte metingen, dat is uitgebracht door de coördinatiecommissie radioactivitsteitsmetingen. De afneming is te danken aan de stopzetting eind 1962 van de Amerikaanse en Russische bovengrondse kernbomexplosies. Bij de daarna nog geschiede ondergronds explosies kwam slechts relatief geringe hoeveelheden radioactieve stoffen vrij. De later door Frankrijk en China gepleegde bovengrondsekernproeven leverden ook een slechts geringe verhoging van radioactiviteit in de atmosfeer op. Volgens het rapport zijm er nietrtemdn in de hogere luchtlagen nog grote hoe veelheden langlevende srplij tingsproduk - ten aanwezig, waaruit voortdurend radioactieve stoffen in de lagere lucht lagen terechtkomen en vandaar op aarde. De hoeveelheden van deze neer slag zijn evenwel aanzienlijk afge nomen. Daarom heeft men ook de in 1967 uitgevoerde metingen van deze zgn. langlevende radionuciilden enigszins be perkt ten opzichte van 1966. De aanwezigheid van radioactieve verontreinigingen in de biosfeer heeft tot gevolg, dat de mens inwendig en uitwendig aan bestraling bloot staat- Daarom is het een oogpunt van volks gezondheid gewenst dit proces nauw lettend te volgen, aldus het rapport. Het rapport vermeldt, dat de besmet ting van het oppervlaktewater laag bleef. Ook Wet gehalte aan radio-iso topen in het drinkwater was vorig jaar lager dan in 1966. De besmetting van het drinkwater van de grote steden in West-Nederland, a fkomstig van rivier water, was evenwel zoals dn de voor gaande jaren veel hoger dan het water van de andere Nederlandse steden, die uit grondwater bereid drinkwater ont- Melk levert nog de grootste hoeveel heden van de eerder genoemde lang levende radionucliden op. De Chinese (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Minister De Block constateert een economische opleving, die zich sneller heeft ontwikkeld dan het zich begin van dit jaar liet aanzien. Dit onder meer als gevolg van de belangrijk gestegen export. De groei van de werkgelegen heid is geleidelijk toegenomen. Hierdoor kan worden gesproken van een belang rijke daling van de werkloosheid. De aarzeling im de conjunctuur is van zeer korte duur geweest, het economisch herstel vcOitrok zich in een verrassend snel tempo. Tegen enkele minder gunstige zaken wegen de zeer gunstige produktie, productiviteit en werkgelegenheid op. Mander gunstig blijft de regionale spreading van de werkloosheid. De minister wees erop, dat van oktober op november de totale werkloosheid is gedaald van 81.000 tot 72.000. De werkloosheid is lager dan op enig ander moment sinds januari 1967. Overal buiten de randstad, ook in het noorden en zeer duidelijk in Limburg, treedt een verbetering op. De kansen op nieuwe sponningen in de eco nomie zijn met denkbeeldig, daarom blijft een voorzichtig beleid geboden, zei de minister. Mr. De Block wees verwijten van de socialist drs. Nederhorst van de hand, als zou alleen bij de lonen gematigd moeten worden. Wij streven, zei hij, een evenwichtige onitwikikeMng van lonen én winsten na. Andermaal sprak hij zich Positief uit over spaarloon. Hij hoopte dat bij de loononderhandelingen hiermee ernst zal worden gemaakt Wait betreft het SER-advies betreffende de economische situatie meende minister De BloCk, dart de werknemersvertegenwoordigers wait betreft de loonontwikkeling onvoldoende de jaren na 1969 in de gaten hadden gehouden. Te grote loonstijgingen betekenen minder werkgelegenheid, aldus de minister. (Van c correspondenten) KOEWACHT - Een 35-jarige loswerk- werkman uit Koewacht ligt in het zie kenhuis in Sluiskil met derdegraads brandwonden aan zitvlak en dijbenen. Het is een pijnlijke herinnering aan de avond van 10 november toen hij door drie dronken cafébezoekers op een bran dende kachel werd gezet in het schut- terslokaal achter een plaatselijk café. De man zelf was die avond ook dronken. De drie mannen hebben volgens de officier van justitie te Middelburg nogal gesold met het slachtoffer. Zij hebben hem uiteindelijk in zijn eigen bed gelegd. In de loop van de nacht is de man uit zijn roes ontwaakt. Buren hoorden zijn gekerm en waarschuwden een broer. Hij is diezelfde nacht naar de dokter gegaan, die hem direct naar het ziekenhuis liet brengen. Hij zal daar nog enkele weken moeten blijven. Het „grappige" drietal zal strafrechtelijk worden vervolgd. kernbomexplosies veroorzaakten een kleine hoeveelheid radionuoliden sr-89 In de melk in het voorjaar en de zomer van 1967. tarwe en rogge liep vorig jaar tot on geveer de helft terug 1966. De groenten radiio-aotieve stoffen in de omgeving is nu bijna geheel alleen afkomstig van de langlevende radionuclide cs-137, die verdwijnt. De straling weefsel te weten nog slechte 2 3 procent van de dosis, die men jaarlijks als gevolg van de natuurlijke straling ontvangt. Toestand van leverpatiëntje gelijkblijvend ARNHEM (ANP) De toestand van het tweejarig jongetje, dat maandag avond in het gemeenteziekenhuis te Arnhem een levert ransplantatie onder ging, is onveranderd. Na de mededeling dinsdagavond, dat de toestand van het kind „bevredigend" was, werd gister avond van de zijde van de geneesheren meegedeeld dat „de algemene situatie gelijkblijvend is". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM-KLUNDERT In de nabije toekomst zullen in West-Brabant 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen worden ge creëerd tengevolge van de ingebruik neming van een 2000 hectare groot in dustrieterrein bij Moerdijk. Dit heeft burgemeester H. E. M. Schaminee van Ze venbergen, voorzitter van het industrie schap Moerdijk, gisteren in het gemeente huis van Klundert meegedeeld. Een kwar tier daarvoor had mr. J. R. H. van Schaik, president-directeur van Shell Nederland N.V. in Rotterdam officieel bekendge maakt. dat Shell Nederland Chemie N.V. al in 1973 de eerste fabriek in Moerdijk ln gebruikt hoopt te nemen. Het ligt in de bedoeling dat het indus trieschap in de jaren 1969 en 1970 voor Shell bij Moerdijk 150 ha industrieterrein bouwrijp zal maken. Het uiteindelijk Shellterrein wordt 500 ha groot. Shell be taalt voor de grond circa 20 gulden per vierkante meter. Van de regering krijgt Shell een financiële tegemoetkoming van ruim 10 miljoen gulden. Deze is voorna melijk gebaseerd op het verschil in grond prijs van Moerdijk en het concurrerende Antwerpen dat Shell grond aangeboden heeft voor nog geen 10 gulden per vier kante meter. Verder is de toezegging van de over heid de Dordtse Kil uit te diepen tot acht meter (mogelijk 8,5 meter) beneden N.A.P. van grote invloed geweest op het besluit van Shell, zich in Moerdijk te vestigen. Als gevolg hiervan zullen straks schepen tot 20.000 ton voor 70 pet beladen, Moer dijk kunnen bereiken. Met het uitdiepen van de Dordtse Kil zullen enkele miljoe nen gemoeid zijn. Tevens is Shell in sa menwerking met Rijkswaterstaat reeds bezig met het uitzetten van een dubbele pijpleiding van Rotterdam naar Moer dijk. Dit voor het transport van onver zadigde koolwaterslof van de Rotterdam se haven naar Brabant en het vervoer van chemische produkten van Moerdijk naar Shellbedrijven Pernis. De eerste fabriek van Shell in Moer dijk gaat mogelijk etheen produceren. Dit is een grondstof voor plastics. Zowel mr. J. R. H. van Schaik als commissaris dr. C. Kortmann van Noord-Brabant hebben ontkend dat Shell de overheid verzocht heeft een kanaal aan te leggen door de Hoekse Waard. Voorzitter Schaminee van het industrieschap Moerdijk gaf als zijn persoonlijke mening te kennen, dat er zo'n kanaal bevaarbaar voor schepen tot 40.000 ton moet komen. Shell Nederland Chemie N.V. zal in een periode van tien tot vijftien jaar in Moer dijk aan fabrieken en installaties naar verwachting 600 lot 900 miljoen gulden gaan investeren. Voor het bouwen van fa brieken zullen 600 tot 1000 mensen nodig zijn. Het aantal arbeidsplaatsen in de nieuwe fabrieken zal in de beginfaze lig gen in de orde van grootte van 300 tot 500 man, dit aantal zal geleidelijk aan toenemen tot circa 2000 3000 man. Tot projectleider van Shell-chemie te Moerdijk is benoemd ir. M. J. H. Gérla (58), die al een 32-jarige staat van dienst heeft bij de Shell. Over de vestiging van Shell-chemie bij Moerdijk zei minister De Block gisteren in de Tweede Kamer te verwachten dat deze een zegen zal worden en geen last zal zijn. Deze vestiging is voor de gehele Nederlandse economie van uitermate groot belang en zal op de Brabantse werk gelegenheid een bijzonder gunstige in vloed hebben. In december geen winteropruiming DEN HAAG (ANP) Staatssecreta ris Van Son zal geen gevolg geven aar het verzoek om de gebruikelijke oprui mingsuitverkopen in januari bij uitzon dering te vervroegen tot nader te bepa len dagen ln december. Een recente foto van prins Aya, tweede zoon van kroonprins Akihito en kroonprinses Michiko van Japan. Het jonge prinsje is zondag drie jaar geworden. DE HAAG (ANP) Onderdelen van de eerste divisie „7 december" zullen van 7 tot en met 12 december in Duitsland oefenen in het gebied tussen Paderborn, Warburg en Kassei. De oefening heet „Whippet". Ze brengt 3000 Nederlandse militairen met 800 voertuigen naar Duitsland. Van 12 tot en met 17 december zijn er onderdelen van de vierde divisie in Duitsland voor de oefening „Edel man". Het gaat hier om 9000 man en 2000 voertuigen. Aan beide oefeningen nemen Duitse troepen, uitgerust met Leopardtanks deel. Steeds meer opstoppingen en files bemoeilijken het wegverkeer, steeds meer tijd is men kwijt in zijn steeds snellere wagen. De familiehelikopter biedt voorlopig uitkomst uit de problemen, mits er niet over parkeren wordt gepraat. De J-2, die hier in Californië wordt beproefd, is niet helemaal een helikopter, want hij heeft een extra-propeller die hem een snelheid geeft van 190 kilometer per uur. Van een luchthaven hoeft geen gebruik te worden gemaakt: de J-2 kan gewoon in een garage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1